ХЗСБүтээлийн Цахим сан

Хууль зүйн бакалавр

Төгссөн сургууль:
Хууль зүйн судалгааны бүтээлийн Цахим сан

Зэрэг цол авсан сургууль:

Одоо эрхлэж буй ажил албан тушаал:
Хууль зүйн судалгааны бүтээлийн Цахим сан


Бүтээлийн тоо: 1

Бүтээлүүдийг үзсэн: 1804

Бүтээлүүдийг татаж авсан: 84

Профайл үзсэн: 188

Бүтээлүүд

Бүтээлийн нэр Бүтээлийн төрөл Үнэ Огноо
1 “ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ” Судалгааны тайлан Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, мониторингийн тайлан Үнэгүй 2018-09-04 захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны эрх зүй, захиргааны шүүхийн харьяалал, засгийн газар, ерөнхийлөгч, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, захиргааны шийдвэр, шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм хэмжээний акт, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл, захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, гомдлыг шийдвэрлэх