Бүтээлийн нэр Захиргааны хэм хэмжээний акт
Зохиогч Цэндийн Цогт
Хамтран зохиогчид Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хууль (Сургалтын гарын авлага) ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан
Бүтээлийн хэлбэр Илтгэл, өгүүлэл, эссэ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Захиргааны эрх зүйн үндсэн асуудал
  • Захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр (акт, гэрээ, хэм хэмжээний акт, бусад хэлбэр)
  • Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
Бүтээлийн товч Монгол Улсад хууль тогтоогчоос гадна захиргааны байгууллагаас хэм хэмжээний буюу нийтлэг шинжтэй харилцааг давтан зохицуулах агуулга бүхий шийдвэр гаргах асуудлыг 1992 оны шинэ Үндсэн хуулиас хойш Засгийн газрын 1993 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдрийн 162 дугаар тогтоолоор Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга (хотын Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргаа)-аас нутаг дэвсгэртээ нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг хянах журам, 1997 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн 178 дугаар тогтоолоор “Яам, тохируулагч агентлагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан эрх зүйн баримт бичгийг хянаж бүртгэх журам”, Засгийн газрын 2003 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолоор “Монгол Улсын сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, агентлагийн даргын нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг хянаж бүртгэх журам”, 2010 оны 5 дугаар сарын 19-ний 119 дүгээр тогтоолоор “Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр гаргах журам”-ыг батлан мөрдүүлэх замаар хэрэгжүүлж ирсэн билээ. Харин 2015 онд батлагдсан Захиргааны ерөнхий хуулиар анх удаа захиргааны хэм хэмжээний актад юуг хамруулах, ямар шалгуур нөхцөл тавигдах, хэрхэн боловсруулагдаж, хянагдаж, бүртгэгдсэний дараа хүчин төгөлдөр үүсэх зэргийн хуулиар зохицуулж өгсөн юм.
Түлхүүр үг захиргааны үйл ажиллагаа, захиргааны шийдвэр, хэм хэмжээ, хэм хэмжээний акт, нэг удаагийн акт, ялгаа, төсөөтэй тал
Бүтээл бичигдсэн огноо Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хууль (Сургалтын гарын авлага) 2016 он. ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сан
Хуудасны тоо 7
Хэл Монгол
Үнэ 5000 төгрөг
Бүтээл QPay-ээр төлөх
Байршуулсан огноо 2016-11-17
Товч мэдээлэл үзсэн 3411
Бүрэн эхээр нь үзсэн 114
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)