Бүтээлийн нэр “Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн төлөвшил, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт” судалгааны тайлан
Зохиогч Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи
Хамтран зохиогчид
Бүтээлийн хэлбэр Бодлогын судалгаа, дүн шинжилгээ
Бүтээлийн ангилал Нийтийн эрх зүй
Бүтээлийн дэд ангилал Захиргааны эрх зүй
  • Захиргааны эрх зүйн үндсэн асуудал
  • Нийтийн захиргаа
  • Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаа
Бүтээлийн товч Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, түүнийг боловсронгуй болгох арга зам, захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцооны шинэтгэлийн асуудлыг нарийвчлан тодорхойлох, холбогдох хууль тогтоомжийн төслийн талаар санал, зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Судалгааны зорилтууд
• Захиргааны хэргийн шүүхээс сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хянан шийдвэрлэсэн хэрэг маргаан,статистик мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх,
• Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /цаашид ЗХХШТХ гэх/-ийн хэрэгжилтийн талаарх иргэд, олон нийтийн ойлголт хандлага, хэрэгжилтийн явцад учирч байгаа хүндрэл бэрхшээл, боловсронгуй болгох арга замыг асуулгын судалгааны арга зүй, загвараар судлах,
• Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, ЗХХШТХ-ийн хэрэгжилтийн талаарх хууль, шүүхийн байгууллагын ажилтнуудын санаа бодол, ойлголт хандлага, хэрэгжилтийн явцад учирч байгаа
хүндрэл бэрхшээл, боловсронгуй болгох арга замыг чанарын судалгааны арга зүй, загвараар судлах,
• Сүүлийн 3 жилийн байдлаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр захиргааны хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой гарсан мэдээ, материалуудад контент анализ хийх,
• Судалгааны үр дүнд үндэслэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.
Түлхүүр үг Захиргааны хэргийн шүүх, Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, хэрэг маргаан, статистик мэдээлэл, дүн шинжилгээ, иргэд, олон нийтийн ойлголт хандлага,
Бүтээл бичигдсэн огноо 2010
Хуудасны тоо 83
Хэл Монгол
Үнэ Үнэгүй
Бүтээл Бүтээлийг бүрэн эхээр нь үзэхийн тулд веб сайтад энд дарж нэвтэрнэ үү
Байршуулсан огноо 2019-01-17
Товч мэдээлэл үзсэн 642
Бүрэн эхээр нь үзсэн 72
Цуглуулганд нэмэх(удахгүй нэмэгдэнэ)