Ховор, хуучин хуулийн ном

*Анхааруулга: 
Уг номыг ашигласан бөгөөд бага зэргийн хуучирсан болно.

22,000 ₮

Анхааруулга: Хуулийн ховор, хуучин ном нь судлаачдад судалгааны зорилгоор ашиглуулах үүднээс худалдаж байгаа бөгөөд хавтас болон дотор хэсэг нь урагдсан, салсан, өнгө бүдгэрсэн, зарим хуудас дээр тэмдэглэгээ хийгдсэн зэрэг доголтой байж болно.
_______
Энэхүү номонд төрийн удирдлагын захиргааны эрх зүйн зохион байгуулалтыг авч үзсэн байна. Нэг талаар зах, зээлийн эдийн засгийн харилцаатай холбогдсон удирдлагыг өөрчлөн шинэчлэхэд чиглэсэн эерэг арга хэмжээг төрөөс авахад шууд хүргэж байна. Нөгөө талаар, төрийн удирдлагын үр ашгийг дээшлүүлэх удирдлагын төвлөрлийг сааруулах төрийн засаглан захирах эрх мэдлийн оновчтой арга хэмжээг эрчимтэй эрж хайхыг шаардаж байна.

Мөн нийгэм, төрийн удирдлагад гарч буй эерэг сөрөг үзэгдлүүдийг тал бүрээс нь нарийвчлан судалж, төрийн удирдлагын захиргааны-эрх зүйн зохион байгуулалтын оновчтой чиглэлийг зөв сонгон олоход нь тус дэм болгох зорилгоор энэхүү дэвтэрт төрийн удирдлагын нэг хэсэг асуудлыг гүйцэтгэх засаглалын хүрээнд авч үзлээ. Зохиогч

10,000 ₮