Хуулийн тайлбар, толь

...Миний ажиглаж судалснаар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн ач тусыг нийтээр хүртсэн шигээ түүний үзэл баримтлал, хэм хэмжээ бүрийн үзэл санаа, утга агуулгыг дээр, дооргүй бүрэн судалж, мэдээгүй байх шиг санагдана. Үүний улмаас Үндсэн хуулийг дээдлэх ёсон буюу түүний ноёрхол, засаглал бүрэн тогтохгүй, шүтлэгийн хоосон субьект болгон хэлбэрдэх явдал гарсаар байна. Үндсэн хуулийг дээдлэхийн утга, мөн чанар нь түүнийг шүтлэгийн обьект болгоход бус, харин сайн мэдэх үндсэн дээр ягштал баримтлан хэрэгжүүлэх, бүхий л  үг, үйлдэл, хууль тогтоомжоо түүнд жинхэнэ ёсоор нийцүүлэх явдал юм.
Проф.Н.Лүндэндорж

139,000 ₮
Дууссан !

...Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль нь Үндсэн хуульд заасан нутгийн өөрөө удирдах ёсыг бататган бэхжүүлэх эрх зүйн гол эх сурвалж болдог учир уг хууль цаашид Монгол Улсын хөгжил дэвшлийн эхлэх цэг болно. Шинэ хуулийн үзэл санааг цаашид амьдралд Засгийн газар хэрэгжүүлэх, Нутгийн өөрийн удирдлагын байгууллага хэрэглэх, шаардлагатай бол хууль хэрэглээнээс үүдэлтэйгээр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц, Шүүх эрх мэдлийн байгууллагын зүгээс уг хуулийг нэг мөр хэрэглэхэд хуулийг зүйл нэг бүрээр тайлбарласан нь хуулийн шинэ үзэл санааг хэрэгжүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой гарын авлага болох буйзаа...
                     Монгол Улсын гавьяат хуульч, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор Д.Лүндээжанцан

45,000 ₮

Энэхүү тайлбар өгч буй хууль бол УИХ-аас 2011 онд батлан гаргасан Компанийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга бөгөөд 1999 онд батлагдсан Компанийн тухай хуульд суурилж боловсруулагдсан. Тус хууль нь арван дөрөв бүлэг, 100 зүйлээс бүрдэнэ. Үүнээс өмнө компанийн үйл ажиллагааг 1991 оны Аж ахуйн нэгжийн тухай хууль, 1995 оны Нөхөрлөл, компанийн тухай хуулийн хүрээнд зохицуулж байсан.
Үүнээс хойш Аж ахуйн нэгжийн тухай хуулиас 1995 онд Нөхөрлөл, компанийн тухай хуулийг тусгайлан гаргаж, 1999 онд Компанийн тухай хуулийг дангаар нь боловсруулж УИХ-аас батлан гаргасан. Үүний дараа Эдийн засаг хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас Компанийн засаглалын шинэ зарчмуудыг гаргасантай холбогдуулан Компанийн тухай хуулийг шинэчлэх шаардлага гарч МУЗГ-аас Компанийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг боловсруулж 2011 онд УИХ батлан гаргасан.
Компанийн үйл ажиллагааг зохицуулж байсан дээр дурдсан хуулиудын хэрэгжилтийг харж байхад аливаа хуулийг боловсруулан гаргах нь нийгмийн тодорхой харилцааг зохицуулах эрх зүйн үндэс бүрдүүлж байгаа сайн талтай, чухал алхам боловч түүнийг амьдралд мөрдөх, бүтээлчээр зөв хэрэгжүүлэх гэдэг нь илүү чухал юм. 

60,000 ₮

Монгол улсын дээд шүүх, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар хамтран энэхүү тайлбарыг хэвлүүлжээ. Уг тайлбарыг шүүх, эрх мэдлийн байгууллагад олон жил арвин туршлагатай хуульчид С.Жанцан, Б.Бат-Эрдэнэ, Ч.Нямсүрэн, Ч.Ганбат, Б.Цэрэнбалтав, Б.Доржготов, Д.Батсайхан, С.Нямжав, М.Дамирансүрэн нар хамтран боловсруулсан байна.   

65,000 ₮
Дууссан !

 Энэхүү нэр томьёоны толь бичгийг бүтээхдээ газрын харилцаа, хөрөнгийн эрхийн салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг англи нэр томьёоны жагсаалтыг олон эх сурвалж ашиглах замаар гаргаж, улмаар монгол, орос үгийн оноолт болон тайлбарыг оруулсан. 
Толь бичгийг бэлтгэх явцад гадаад хэл дээрх эх сурвалжууд тухайн улс орон ямар эрх зүйн бүл (Ром-Герман, эсхүл Англи-Саксоны эрх зүйн тогтолцоотой)-д хамаарахаас гадна газрын харилцааны салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, хөрөнгийн бүртгэлийн тогтолцоо, загвар өөр өөр байдгаас хамааран зарим нэр томьёо харилцан адилгүй хэрэглээ, агуулгатай байгаа нь ихээхэн хүндрэл учруулж байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй болов уу. Харьцуулсан судалгааны энэ мэт хүндрэлээс гадна Монгол Улсын газрын харилцаа түүх, соёлын төдийгүй өнөөгийн хууль зүйн зохицуулалтын төлөвшил, хөгжлийн хувьд нэн өвөрмөц (дэлхийд хосгүй гэж хэлж болох байх) онцлог нь ихээхэн хүндрэл үүсгэж байв. Гэсэн хэдий ч эдгээр хүндрэл бэрхшээлийг үл харгалзан газрын харилцаа, хөрөнгийн эрхийн түгээмэл, шинэ нэр томьёог аль болох иж бүрнээр оруулж, энгийн ойлгомжтой тайлбарлахыг ихэд хичээлээ. 
Энэхүү толь бичиг нь газрын харилцаа, хууль зүйн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан, судлаачдаас эхлээд газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн харилцаанд оролцогчид, төрийн бодлого болоьсруулах чиглэлд ажиллаж байгаа хэн бүхэнд тус нэмэр болно гэж бодож байна. Зохиогч 

35,000 ₮

Монгол улсын сүүлийн 80 жилийн түүхэнд газрын харилцааг дагнан зохицуулсан 4 хууль (1942, 1971, 1994, 2002)-ийг дагаж мөрдөж байснаас 2002 оны Газрын тухай хууль нь Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хамтаар зөвхөн газрын харилцаа, газар өмчлөл төдийгүй газрын кадастр, захиргааны хэргийн шүүх, дахин төлөвлөлт (газар шинэчлэн зохион байгуулалт), улсын бүртгэлийн салбарын хөгжил болон газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн үйлчилгээний төлөвшил, холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа дахь цахим технологийн ололт, амжилт зэрэг нь Монгол Улсын түүхэнд тодоор үлдэх хууль болсон гэж үздэг. 
Энэхүү бүтээл нь газрын харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хууль хэрэглээ болон хууль боловсруулахад зохих хувь нэмрээ оруулна гэж найдаж байна. Учир нь энэхүү тайлбарыг газрын харилцааны сүүлийн 20 гаруй жилийн түүх, өөрчлөлт, шинэчлэлт, алдаж оносон туршлага, хөгжлийн хандлага, төлөвийг харилцан уялдаатайгаар харгалзан үзэж, харьцуулан судалж бүтээсэн билээ. 
Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, хэрэглээний энэхүү дэлгэрэнгүй тайлбар нь цаашид Газрын тухай хууль (1994, 2002), мөн шинээр батлах "Газрын тухай хуулийн багц хэрэглээнд тулгуурласан "Газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн харилцаа ба маргаан, тохиолдол (case) судлал"-ын гарын авлагыг гаргахаар төлөвлөж байгаагаа хуульч, судлаач, шүүмжлэгч, уншигчдадаа мэдэгдэхэд таатай байна. Зохиогч

35,000 ₮

Энэхүү бүтээл нь Нью Йоркийн конвенцын түүхэн үйл явц буюу төслийн боловсруулах үе болон батлах үеийн түүх, тухайн үеийн хэлэлцэн тохирогч улсууд, эрдэмтэн судлаачдын байр суурь, конвенцын зүйл заалт бүрийг улс орнуудын шүүхийн практик, судлаачдын байр суурийг харьцуулах байдлаар судлан бичсэн ном юм. 

65,000 ₮