Хууль, эрх зүй

"Үндсэн хуулийн процессын эрх зүй" бүтээлийн Та бүхэнд толилуулж буй хоёр дахь хэвлэлд Үндсэн хуулийн цэцэд холбогдох хуулиудад эдүгээ хүртэл орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг бүхэлд нь харгалзан тусгаснаас гадна номын агуулгыг Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан шийдвэрлэсэн сүүлийн үеийн зарим жишээгээр баяжуулсан болно. Ингэхдээ номын анхны хэвлэлд жишээ болгон толилуулсан Цэцийн шийдвэр, баримтын заримыг хэвээр үлдээж энэ талаар уг сурвалж, мэдээллийг шинэ үеийн уншигчдад өвлүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ.

Үндсэн хуулийн шүүхийн онол, практикийг судлах явцад хүрсэн зарим дүгнэлт, тулгамдсан асуудлыг процессын шинжлэх ухааны суурь ойлголтуудад шингээн бичих зорилго тавьсан нь номын хоёр дахь хэвлэлийн онцлогийг ч мөн тодорхойлж буй юм.

40,000 ₮

Монгол Улсын хувийн эрх зүйн кодификацчиллыг улам боловсронгуй болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулсан бүтээл. Академич С.Нарангэрэл

Хувийн эрх зүйн гол Иргэний хуулийн кодификацийн хамгийн нарийн төвөгтэй асуудлыг гаргаж тавьсан, кодификацийн хөтөлбөртэй байна гэдэг их чухал санаа юм. Профессор доктор О.Жалбалдорж

Кодификацжуулалтын асуудлыг хувийн эрх зүйн салбарын хууль тогтоомжийн хүрээгээр хязгаарлан судалсан нь зөвхөн хувийн эрх зүйн салбар төдийгүй эрх зүйн онол, сэтгэлгээ, хууль тогтоох онол,  хууль зүйн техник, нийтийн эрх зүйн салбарт ч хамаарах, өргөн хүрээтэй болох ач холбогдолтой хэмээн олзуурхахаар байна. Профессор докто (Ph.D) Б.Уранцэцэг

35,000 ₮

Kautelar jurisprudence салбарт ажиллах суралцагсдад зориулан 2016 онд бэлтгэсэн "Гэрээ байгуулах арга техник" сурах бичгийн үргэжлэл болгож, энэхүү хууль зүйн дүгнэлт бичих аргачлалыг жишээ тохиолдлын хамт хүргэж байна.

20,000 ₮

Гудамжны хууль гэх нэршил нь жирийн иргэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад чиглэсэн хууль эрх зүй, иргэний боловсрол олгох дэлхий даяар түгэн дэлгэрсэн хөтөлбөр юм. Товчхондоо олон нийтэд зориулан хууль таниулах, сурталчлах ойлголт юм. Ингэхдээ ардчиллын зарчим иргэн, эрүү, зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэх өмгөөллийн үйл явц болон хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн эрх зүй, гэр бүлийн тухай хууль, хэрэглэгчийн эрхийн талаар мэдлэгийг багтаасан. 

Номоороо дамжуулан нийгмийн зарим асуудалд  хуульчийн эргэцүүлэл хийж, асуудлыг шийдвэрлэх санал, гарцыг дэвшүүлэхийг эрмэлзэв. Хуулийн хатуу үг хэллэгийг иргэд ойлгоход төвөгтэй байдаг тул аль болох энгийн ахуйн түвшинд чирч авчирч тайлбарлан таниулах, нийгмийн ухамсарт хүргэхийг зорилго болгосон. 

20,000 ₮

Энэ сурах бичигт Захиргааны ерөнхий хууль, Татварын ерөнхий хууль, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль гэсэн гол дөрвөн хуулиудын хоорондын системчлэл, хэрэглээний нэгдмэл аргачлал болон сургалтын арга зүйг хамруулан татварын эрх зүйг бүхэлд нь цогц байдлаар тусгахыг хичээсэн болно. Зохиогч

50,000 ₮

*Анхааруулга: 
Уг номыг ашигласан бөгөөд бага зэргийн хуучирсан болно.

22,000 ₮

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон гэрээний эрх зүйн талаар анхан шатны ойлголт авахыг хүссэн хүн бүрт зориулав.

35,000 ₮

Гэрээ бол иргэний эрх зүйн нэгэн тулгуур сэдэв бөгөөд байнга өөрчлөгдөн хөгжиж буй хамгийн сонирхолтой судлагдахуун.

50,000 ₮

"Америкийг өөрчилсөн түүхэн хэрэг" ном нь АНУ-ын Дээд шүүхээс шийдвэрлэсэн сонирхолтой кейсүүд, АНУ-ын Үндсэн хууль, Үндсэн эрх, Хүний эрхийн талаар гаргасан ном бөгөөд энэхүү номонд АНУ-ын хөгжил, хууль эрхзүй, хүний эрх, хэвлэн нийтлэх, шүүх засаглал, гүйцэтгэх засаглал, тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн эрх, гэрлэх эрх чөлөөнд онцгой үүргийг гүйцэтгэсэн үндсэн эрхтэй холбогдох асуудлууд орсон бөгөөд үүнийг хуульзүйн үүднээс хэрхэн харж шийдвэрлэснийг илүү тусган бичсэн байна.

Үүнээс шүүхийн хараат бус байдал, үг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, сонгуулийн санал хураалт, гүйцэтгэх засаглалын эрх, тэгш байдал, Ерөнхийлөгчийн сонгууль, сонгуулийн систем зэрэг асуудалтай Америкчууд хэрхэн тэмцэж, үндсэн эрх болон хүний эрхийн төлөө ямар хувь нэмэр оруулсныг харж болно.

25,000 ₮

Энэ номд 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үйлчилж буй Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг эмхэтгэхдээ Эрүүгийн хуулийн нэр томьёо, гэмт хэргий бүрэлдэрхүүнийг оюутан, суралцагчдад харьцангуй ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаж оруулсан. 

38,000 ₮
Дууссан !

Эл бүтээл нь дараах дөрвөн зүйлд түлхүү анхаарал хандуулсан болно.
Нэгдүгээрт, хувьцаат компанийн үүсэл хөгжлөөс эхлээд өнөөг хүртэл онолын үндсэн ойлголтыг системтэйгээр тайлбарлахыг оролдсон болно. Хувьцаат компанийн онолын үндсэн ойлголт, бүтцийг авч үзэхдээ компанийн эрх зүйн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн судлаачид болох Рэйнер Краакман нар "Компанийн эрх зүйн анатом" 2004, Эгашира Кэнжиро "Хувьцаат компанийн эрх зүй" 2007, Ито Ясүши нар "Компанийн эрх зүй" 2019 бүтээлүүдийг түлхүү ашиглав.

Хоёрдугаарт, Монгол улс дахь хувьцаат компанийн эрх зүйн хөгжлийг судлаачдын бүтээл, хуулийн архивын материалд тулгуурлан авч үзсэн. 

Гуравдугаарт, өнөөгийн хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2011 оны Компанийн тухай хуулийн зохицуулалтын онолын ойлголт, практик хэрэглээнд анхаарал хандуулсан. Улмаар хувьцаат компанийн эрх зүйн зохицуулалтыг суурь үзэл санааг тайлбарлаж, шүүхийн практикт гарч буй хэрэг маргааныг тусгахыг зорьсон.

Дөрөвдүгээрт, хувьцаат компанийн үндсэн ойлголт нь зөвхөн Компанийн тухай хуулиар хязгаарлагдахгүй бөгөөд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Аудитын тухай хуулийн хэлхээ холбоон дээр тогтдог тул холбогдох салбарын хууль дахь ойлголтыг судалсан болно.

Зохиогч Г.Давааням

50,000 ₮

Эрх зүйн сорилго бүтээл нь нэмж засварласан гурав дахь хувилбар бөгөөд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн багш нар хамтран зохиосон. Уг загвар сорилго нь цаашид эрх зүйн чиглэлээр суралцахыг хүсэж буй болон ерөнхий мэдлэг олж авах хүсэлтэй иргэдэд зориулсан гарын авлага болох юм.

Энэхүү номын тусламжтайгаар эрх зүйн бие даасан салбарууд болох эрх зүй, төрийн онол, үндсэн хуулийн эрх зүй, эрүүгийн эрх зүй, иргэний эрх зүй, захиргааны эрх зүй болон хууль зүйн процесс, олон улсын эрх зүйн анхан шатны мэдлэлгийг олж авах боломжтой. 

26,000 ₮
Дууссан !

Тус ном нь “Иргэний эрх зүйн ойлголт”, “Иргэний эрх зүй салбар эрх зүй болох нь”, “Иргэний эрх зүйн эх сурвалж”, “Иргэний эрх зүйн харилцаа”, “Хэлцэл”, “Иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах”, “Төлөөлөл”, “Иргэний эрх зүйн хугацаа”, “Эдийн баялгийн эрх”, “Үүргийн эрх зүйн ерөнхий зохицуулалт”, “Үүргийн гүйцэтгэл”, “Гэрээний болон гэрээний бус үүргийн нийтлэг зохицуулалтууд” гэсэн 12 бүлэг хэсгээс бүрдсэн.

Зохиогч өмнөх үгэндээ: “…Мэдээлэл технологийн хөгжилтэй зэрэгцэн хуулийн заалтыг унших, энгийн ухамсрын түвшинд тайлбарлах чадвар бараг иргэн бүрд байна. Энэ цаг үед хуульчийн хамгийн гол үүрэг бол хуулийн заалтын цаана агуулагдаж буй эрх зүйн хэм хэмжээг хэрэглэх үндэслэлийг зөв тодорхойлох, улмаар эрх зүйн зохицуулалтыг системчлэл, зорилго, үзэл баримтлалын үүднээс тайлбарлан хэрэглэх чадвартай байх явдал юм. Иргэний эрх зүйн зохицуулалтыг хэрэглэхийн тулд түүний суурь зарчмууд, тэдгээрийн утга агуулга, үндсэн хэм хэмжээ, институт, тэдгээрийн гүйцэтгэх чиг үүрэг зэргийг зохих түвшинд ойлгосон байх зайлшгүй шаардлагатай юм. Ийм учраас хүмүүсийн өдөр тутмын болон аж ахуй, бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг иргэний эрх зүйн салбарын мэдлэгийг эрх зүйч, хуульчид гүн бат эзэмших нь тухайн хувь хүний мэргэжлийн төдийгүй нийгмийн хөгжилд чухал ач холбогдолтой.” гэжээ.

40,000 ₮

Энэхүү эмхэтгэлээр зохиогчийн судалгаа шинжилгээ эрхлэн явуулсан чиглэлээр мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл, онол-практик, эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэл зэрэг бүтээлүүдээ эмхэтгэсэн бөгөөд бүтээл бүрдээ Монгол улс дахь эрх зүйн тогтолцоонд тулгамдсан асуудлыг бичиж түүнийг шийдвэрлэх онол арга зүйн үндэслэлийг дэвшүүлэхийг зорьсон болно. 

15,000 ₮

Энэхүү гарын авлагад гэрээний талаарх ерөнхий ойлголтын талаар бичиж, гэрээг төрөлжүүлэн тайлбарлаж тэдгээрийн онцлог ялгааг гаргаж, суралцагч онолын мэдлэгээ бататган шалгах сорилго, мөн гэрээг хэрхэн байгуулах талаар үлгэрчилсэн загвар багтаасан нь ач холбогдолтой байна. Тус гарын авлага нь хуульчид, судлаач оюутнуудаас гадна шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, бизнес эрхлэгчид ажил албандаа хэрэглэх чухал гарын авлага болсон байна. Академич Ж.Амарсанаа

20,000 ₮

Энэхүү бүтээлийг иргэд, хуульчид болон хууль сахиулах байгууллагын алба хаагч, оюутан суралцагч, судлаачдад эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэлийн тухай онол, арга зүйн суурь ойлголт өгөх, практик ажлын гарын авлага болгон ашиглахад зориуллаа. Зохиогч

15,000 ₮

Энэхүү бүтээл нь нэг талаас бодлогын судалгаа хийж байгаа судлаачдад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, нөгөө талаас хууль зүйн судалгаа хийж байгаа оюутан, судлаач нарт судалгааны тайланг хэрхэн бичих талаарх арга зүйн мэдлэг, зөвлөгөө өгөх давхар ач холбогдолтой. Тус бүтээл нь дөрвөн үндсэн бүлэгтэй бөгөөд бүлэг тус бүр гурваас дөрвөн дэд сэдвээс бүрдэнэ.

Нэгдүгээр бүлэгт, шинжлэх ухааны судалгаа болон шинжлэх ухааны судалгааны аргын талаарх үндсэн ойлголт, мөн суурь болон хавсарга судалгааны онцлог шинж, хоорондын ялгаатай талыг;

Хоёрдугаар бүлэгт, бодлогын судалгааны үндсэн ойлголт, ач холбогдол, бодлогын судалгааны бүтээгдэхүүнийг;

Гуравдугаар бүлэгт, судалгааны баримт бичиг боловсруулах арга зүй, судалгааны удирдамж, төлөвлөгөө боловсруулах, судалгааны тайланг бичих, тайлан хянах тухай;

Дөрөвдүгээр бүлэгт, шинжлэх ухааны судалгааны зарим аргын тухай, тухайлбал, судалгааны дизайн, чанарын судалгааны арга зүй, математик статистикийн арга зүй, социологийн судалгааны арга зүй гэх мэт судалгааны арга зүйн төрлийн талаар авч үзсэн болно.

20,000 ₮

"Монгол Улсын Үндсэн хуулийн шинэтгэл" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцсон илтгэгч нарын илтгэлийг эмхэтгэсэн бөгөөд Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг сайжруулах, үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийг олон нийтээр хэлэлцүүлж байгаа өнөө цагт хууль тогтоогчдод мэдээлэл өгөх зорилготой болно.

12,000 ₮

“Хуульч” тэр дундаа “Прокурор” мэргэжлийг сонгох шалтгаан, прокурор мэргэжлийн тухайд, өдөр тутамдаа хийдэг ажил, түүний онцлог, ялгаа, ачаалал, хүндрэл бэрхшээл зэргийг энгийн үг хэллэгээр илэрхийлэн, илүү тодорхой болгох үүднээс зарим тохиолдолд бодит хэргийг жишээ болгон өгүүлсэн байна.

22,000 ₮

Гэмт хэрэг ба ялын тухай
1764 онд бичигдсэн уг бүтээл эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийн суурийг тавьсан бөгөөд гэмт хэрэг гэж юу болох, ялын зорилго юунд орших хийгээд эдгээрээс салбарлан гарсан олон асуултад нийгмийн гэрээний онол, жам ёсны эрхийн үзэл санаанд тулгуурлан хариулт өгсөн юм. Түүний бүтээлээр орчин үеийн эрүүгийн эрх зүйн тулгуур болсон үзэл санаанууд томьёологдсон юм.

“Гэмт хэрэг ба ялын тухай" зохиолын бас нэг үнэт санаа бол хуулийг тайлбарлах, хуулийн үзэл санааг хэрхэн хамгаалах тухай юм. Беккариа "Эрүүгийн хуулийг үгчлэн дагаж мөрдсөнөөс учрах хохирол нь түүнийг тайлбарласнаас үүдэн гарах хохирлоос хавьгүй бага юм" гээд Эрүүгийн хуулийг тайлбарлах гээд түүний утга санааг гуйвуулан төсөөтэй хэрэглэх явдал гарахаас сэрэмжлүүлсэн байдаг. Хуулийг, тэр дундаа хүний эрхийг хамгаалахын тулд хүний эрхэнд халддаг Эрүүгийн хуулийг тайлбарлах нэрийн доор гуйвуулж болохгүй тухай энэ үзэл санаа орчин үеийн эрүүгийн эрх зүйд "хууль дээдлэх" зарчмаар илэрхийлэгдэж байдаг. Беккариа хуулийг тайлбарлахыг үгүйсгээгүй боловч хууль тайлбарлах нэрийн доор түүнийг төсөөтэй хэрэглэхийг шууд буруутгасан юм. (хэсэгчлэн авав) 

15,000 ₮

Хууль гэж юу вэ? Интерпретив ойлголтууд, хууль цаазны ухааныг эргэн харвал, конвенционализм, прагматизм ба персонификаци, нэгдмэл бүхэллэг чанар, хуулийн бүхэллэг чанар, иргэний хууль, парламентаас баталсан хууль, үндсэн хууль, хуулийн цаадах хууль зэрэг агуулгыг багтаасан болно.

25,000 ₮

Хэдийгээр сүүлийн 20-оод жилийн хугацаанд энэ чиглэлээр чамгүй болон сурах бичиг, гарын авлага бичигдсэн боловч барааны эрх зүйн өндөр хөгжилтэй улсуудын нэр хүндтэй эрдэмтдийн бүтээлийг орчуулж гаргасан нь үгүй юм. 

Энэхүү номонд эрх зүйн онол, хууль зүйн догматизм, хууль зүйн бодлого, эрх зүйн философийн олон тулгуур асуудал, тэдгээрийн харилцан хамаарал хийгээд ялгаа заагыг маш сонирхолтойгоор хөндсөн байна.

25,000 ₮
Дууссан !

Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимид багшийн нэрэмжит шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын ажилтан, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, судлаач, оюутны эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдааныг Үндсэн хуулийн өдөрт зориулан 2009 оноос эхлэн жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж ирсэн. Уг шилдэг илтгэлийн уралдааны 10 дахь жилийн шилдэг илтгэлийн эмхэтгэл болно.

10,000 ₮

Академич С.Нарангэрэл, профессор Ж.Эрдэнэбулган нарын хамтран бичсэн “Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй: үзэл баримтлал, уламжлал, сургамж” хэмээх нэгэн сэдэвт бүтээл хэвлэгдэн гарав. Эл бүтээл 8 бүлэг, 47 зүйл, 57 дэд зүйлээс бүтсэн. Зохиогчдын үйлдсэн нэр томьёоны хэлхээтэй.

45,000 ₮
Дууссан !

Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал 2 дахь хэвлэл
Монгол Улсын шинэ ардчилсан Үндсэн хууль батлагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан түүний амьд сэрүүндээ 2004 онд анхлан цуврал болгон хэвлүүлсэн "Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: Нийтлэг асуудал", "Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: Хүний эрх, шүүх эрх мэдэл", "Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: Нутгийн удирдлага" нэртэй гурван дэвтэр номыг нэгтгэж нэг ном болгосон болно.

75,000 ₮
Дууссан !

Сумын судалгаа: онол, арга зүйн асуудал

30,000 ₮
Дууссан !

Энэ их хүний эх орондоо, төрдөө, ард түмэндээ, нийгэмдээ хүчин зүтгэсэн олон он жилийн нэгээхэн хэсэг, зурвас үе буюу Монгол Улсын дөрөв дэх шинэ Үндсэн хуулийг бэлтгэх, боловсруулах, батлан гаргах, улмаар үзэл санааг нь олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, ухуулан сэнхрүүлэх, тайлбарлан таниулах нөр их тасралтгүй хөдөлмөрийн эх баримтын зарим хэсгийг харуулах гэсэн оролдлого юм.
Ж.Амарсанаа

67,500 ₮ 75,000₮ 10%
Дууссан !

Хууль зүйн зохиолд тавигдах орчин үеийн шаардлагад нийцсэн, шинэлэг ном зүй, ишлэл зүүлт сайтай, бичилтийн арга барил өвөрмөц эл бүтээл таны номын санд заавал байх ёстой гэдгийг зөвлөмж болгож байна.

Академич С.Нарангэрэл

42,000 ₮

Энэхүү номын хүрээнд ашиглагдсан шүүхийн шийдвэрүүдийг шүүхийн шийдвэрийн цахим сангаас авсан бөгөөд оролцогчдын нэр, шүүхийн шийдвэрийн огноо зэрэг асуудлыг тодруулж дурдаагүй болно.

15,000 ₮

Монгол Улсын Хувийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал: Иргэний болон худалдааны хууль тогтоомжийн олон улсын жишиг" сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхим санаачлан Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Ханнс Зайделийн сан, Монголын Хуульчдын холбооны дэмжлэгтэйгээр 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулсан. 

Хувийн эрх зүйн кодификацийн хүрээнд иргэний болон худалдаа (арилжаа)-ны эрх зүйн гадаад орнуудын сайн туршлага, Монгол Улсад худалдааны эрх зүйг хөгжүүлэх шаардлага, иргэний болон худалдааны хууль тогтоомжийн системчлэлийн талаар хэлэлцсэн байна.

15,000 ₮

"Монгол Улс, Япон Улсын хууль тогтоомжийн хөгжил: Худалдаа (Арилжаа)-ны эрх зүй" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал 2017 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгууллагдсан билээ. 
Уг эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэлийг ном болгон гаргасан болно.

15,000 ₮
Дууссан !

Компани арилжааны эрх зүйн тулгамдсан асуудал гэсэн нэг сэдвийн хүрээнд нэгтгэн хэвлүүлсэн, эрдэмтэн, судлаач болон хууль хэрэглэгчдэд зориулсан болно. 

30,000 ₮

Эл бүтээл нь гэм хорын эрх зүйн хамгаалалтын талаарх онолын үндсэн ойлголтыг судалж, улмаар хуулийн этгээдийн эрхийн чадварыг үгүйсгэх онолын суурь ойлголтыг хэрэглэх шаардлагатай байгааг дурджээ. Түүнчлэн хууль эрх зүйн зохицуулалтын арга хэлбэрийн хувьд Компанийн тухай хуулийн зохицуулалтаас гадна Байгал орчны тухай хуулийн зохицуулалтын орхигдуулахгүй авч үзэхийн чухлыг уг бүтээлд авч үзсэн байна. 

Нарийвчилсан эрх зүйн хэм хэмжээний талаар Америк болон Япон улсын хууль эрх зүйн зохицуулалтыг харьцуулан судалсны үндсэн дээр асуудлыг шийдвэрлэх олон төрлин арга хэлбэр байгаа талаар дурдаад, эдгээрийг Монголын хууль тогтоомжид хэрхэн нутагшуулах, авч хэрэглэх шаардлагатай эсэх талаар тодорхой саналыг дэвшүүлсэн байна.

40,000 ₮

Гадаад орнуудын эрүүгийн процессын тогтолцоог бүхэлд нь харьцуулж, дэлхийн хэмжээнд ямар жишиг, загвар байдгийг тодорхойлохыг оролдсон ба тухайн салбарын үндэсний хууль тогтоомж нь олон улсын гэрээ, конвенцуудтай хэрхэн уялдаж, ямар чиг хандлагаар хөгжиж байгааг харуулахыг эрмэлзсэн болно.

35,000 ₮
Дууссан !

Эрх зүй онол номыг 6 дахь удаагаа дахин хэвлүүлж, уншигч тань өмнө өргөн барьж байгаа билээ.
Уг номонд эрх зүйн философийн категори, ухагдахуун зохих хэмжээнд тусгалаа олсны дээр харьцуулсан эрх зүй судлалын онолын тулгамдсан асуудлууд хөндөгдсөн болно. Номыг аль болох энгийн боловч шинжлэх ухааны хэллэгээр, логик үндэслэлтэйгээр бичихэд анхаарсан ба зарим бүлэгт схем, үзүүлбэр, зүүлт, тайлбарыг оруулсан.

45,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү бүтээлийн ялгарах онцлог бол Эрүүгийн процессын эрх зүйн ерөнхий ангийн сурах бичгийн үндсэн бүтцийг өөрчлөхгүйгээр Монгол Улсын 2017 оны Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нийцүүлж, агуулгыг нь шинэчлэн тусгасан болно.

40,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү ном нь эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн процессын чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил хийдэг багш, хуульч, судлаачид төдийгүй тухайн чиглэлээр ажилладаг өмгөөлөгч, мөрдөгч, прокурор, шүүгчдийн эрх зүйн мэдлэг, сэтгэлгээ, ур чадварыг дээшлүүлэхэд зохих хувь нэмэр болно.

30,000 ₮
Дууссан !

Хаммурабийн эртний хуулиас өнөөгийн Олон улсын Эрүүгийн шүүх хүртэлх дэлхий эрх зүйн түүхийн 250 онцлох үйл явдлыг багтаасан Америкийн Нью-Йоркийн хуулийн сургуулийн профессор Майкл Рофферийн “Дэлхийн эрх зүйн түүх” хэмээх номыг  доктор Д.Сугар, эрх зүйч Г.Баясгалан, Д.Одбаяр нар орчуулан НЭПКО хэвлэлийн газраас уншигчдаа хүргэж байна.
Уг бүтээл нь шинжлэх ухааны хялбаршуулсан хэлбэртэй бөгөөд эрх зүйч, мөн түүхийг сонирхогч хэн бүхний сонирхолд нийцэх түүхэн үйл явдлыг баримттай, энгийн хэллэгээр дүрслэн өгүүлж, холбогдох зураг, бичиг баримтаар чимэглэсэн нь зөвхөн хуульчдын төдийгүй мэдлэгээ зузаалж, уншсанаа сэргээх аятай боломжийг олгож, Таны номын сангийн байнгын хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт найдаж байна.

65,000 ₮