legaldata.mn

LEGALDATA.MN ЦАХИМ ХУУДСНЫ НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Хууль зүйн судалгааны бүтээлийн цахим сангийн Нууцлалын бодлого нь хэрэглэгчийн мэдээллийн нууцлал, ашиглалт, аюулгүй байдлыг хангах бодлогын баримт бичиг бөгөөд цахим хуудсыг хэрэглэх ерөнхий нөхцөл болно.

Хэрэглэгч Та “Нууцлалын бодлого”-ыг заавал уншиж танилцах ёстой.

Мэдээллийг цуглуулах, ашиглах

Legaldata.mn-ээр үйлчлүүлэхдээ өгсөн хэрэглэгчийн мэдээлэл нь манай мэдээллийн баазад хадгалагдана. Та өөрөө хүсвэл зайлшгүй оруулах ёстой мэдээллээс бусад мэдээллийг заавал оруулах шаардлагатай. Учир нь бид зохиогчийн эрхийн асуудал, цахим хуудсын ашиглалт зэрэг асуудлаар тантай холбоо барих зорилгоор энэхүү мэдээллийг авч байгаа болно. Бид таны оруулсан мэдээллийг зөвхөн танд тустай нөхцөлөөр буюу танд мэдээлэл өгөх, таны санал, хүсэлтэд хариулах, тухайн үйлчилгээг үзүүлэхэд болон тантай холбоо барих, төрийн байгууллагад тайлан, тооцоо гаргаж өгөх зэрэгт ашиглана.

Мэдээллийн нууцлал

Legaldata.mn таны оруулсан хувийн мэдээллийг чандлан хадгалах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд зөвхөн хууль тогтоомжийн хүрээнд гуравдагч этгээдэд дамжуулна. Хэрэглэгчийн хувьд сайтад хандах эрх буюу нэвтрэх нэр, нууц үгийн нууцлалаа хадгалах үүрэгтэй бөгөөд egaldata.mn –д нэвтэрсэн тохиолдолд системээс зохих журмын дагуу (Нэвтрэх, Гарах товчлуурыг ашиглаж) холболтыг бүрэн салгаж гарах зэрэг үйлдлийнхэ үр дагавар, хариуцлагыг өөрөө бүрэн хүлээнэ. Бид таньд нэвтрэх нэр, нууц үгээ хамгаалах талаар зөвлөгөө өгөх боловч алдагдсан, системээс холболтыг зохих журмын дагуу салгаагүйгээс үүдсэн ямар нэгэн асуудлаар хариуцлага хүлээхгүй.

Хадгалах хугацаа

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг тодорхойгүй хугацаагаар хадгалах эрхтэй. Аюулгүй байдлын үүднээс ирж буй хандалтуудыг хянана. Цахим хуудсын хэрэглэгч бүр мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналтад байна. Legaldata.mn –ын зорилгод нийцээгүй аливаа мэдээллийг нийтлэхгүй байх эрхтэй бөгөөд холбогдох хууль тогтоомж, ёс суртахууны нийтлэг зарчимд нийцээгүй мэдээлэл, нийтлэлийг зохиогчийн зөвшөөрөлгүй устгах эрхийг хадгална.

Бусад нөхцөл

Манай цахим хуудсаар үйлчлүүлснээр тухайн хэрэглэгчийг энэхүү Нууцлалын бодлогыг уншиж ойлгосны үндсэн дээр бүрэн хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ. Бид хэрэглэгчид мэдэгдэлгүйгээр энэхүү нууцлалын бодлогодоо нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх эрхтэй. Нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан болон шинэчилсэн нууцлалын бодлого нь манай цахим хуудсанд тавигдсанаар даруй хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ.

 

--о0о--

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn