Байгууллага багцын эрх авах заавар

1. Байгууллага ажилтан, албан хаагчиддаа багцын эрх авах тухайн ажилтан, албан хаагчид нь  Легал датад хэрэглэгчээр бүртгүүлсэн байна.

2. Үүний дараа байгууллагын зүгээс Легал датад бүртгүүлсэн "и-мэйл хаягийн жагсаалт"-ыг багцын эрхийн төрөл /Энгийн, Мөнгөн, Алтан/, багцын эрхийн хүчинтэй хугацаа зэрэг мэдээллийн хамт contact@legaldata.mn хаяг руу илгээнэ.

3. Легал дата байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэж байгууллага руу и-мэйл хаягаар илгээх ба уг төлбөрийн нэхэмжлэхийг үндэслэн байгууллага төлбөрөө төлж баталгаажуулна.   

3. Төлбөр төлөгдсөний дараа Легал дата ирүүлсэн и-мэйл хаягийн жагсаалтын дагуу холбогдох багцын эрхийг нээж, энэ тухай байгууллагад утсаар эсхүл и-мэйлээр мэдэгдэж, байгууллагад төлбөрийн баримт /и-баримт/ шивж өгнө.    

4. Легал датагаас хэрэглэгчийн тооноос хамаарч үйлчилгээний үнийн дүнд 20% хүртэл хөнгөлөлтийг олгох боломжтой  ба уг хөнгөлөлт нь зөвхөн Мөнгөн, Алтан багцын 6 сар, 1 жилийн багцын эрх авахад үйлчилнэ.