legaldata.mn

Бүх бүтээлүүд

922 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА: ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-30 захиргааны эрх зүй, захиргааны гэрээ, гэрээ, захиргаа
2 П.Баттулга УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ БА ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХЯНАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 улс төрийн нам, улс төрийн намуудын байгуулсан гэрээ, улс төрийн намд тавих шүүхийн хяналт, хамтарсан Засгийн газар, Үндэсний эв нэгдлийн Засгийн газар
3 Ц.Цогт П.Баттулга ЭРХ ЗҮЙН ШҮҮМЖ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2016-04-12 Эрх зүйн шүүмж, эрх зүйн шүүмж судлал, номын шүүмж, Монгол Улс дахь эрх зүйн шүүмжийн хөгжил, хууль тогтоомжийн шүүмж
4 Б.Төрболд Парламентын гишүүний ёс зүй ба түүний эрх зүйн зохицуулалтын шалгуур Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 Парламентын гишүүний ёс зүй, ёс зүй, шалгуур үзүүлэлт, харьцуулсан судалгаа, АНУ, Канад, Унгар улс парламентын гишүүний ёс зүй, ардчилсан ёс, хууль тогтоох эрх мэдэл
5 П.Баттулга ӨМГӨӨЛҮҮЛЭХ ЭРХ БА ГЭМ БУРУУГҮЙД ТООЦОХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 Гэм буруутайд үл тооцох зарчим, өмгөөлүүлэх эрх, хавтаст хэрэг шүүгчийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь, өмгөөлөгчийн эрх
6 П.Баттулга ЗАХИРГААНЫ АКТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 захиргааны акт, итгэл хамгаалагдах зарчим, захиргааны актыг хүчингүй болгох, хууль дээдлэх зарчим ба иргэний итгэл, эерэг нөлөөлөл бүхий захиргааны актыг хүчингүй болгох.
7 Ц.Цогт JUDICIAL PROCEDURE FOR ADMINISTRATIVE CASE IN MONGOLIA (2010) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 administrative law in Mongolia, administrative court in Mongolia, administrative litigation
8 Ц.Цогт “BUILDING THE RULE OF LAW IN MONGOLIA: THE ADMINISTRATIVE COURT PROJECT” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 administrative court, judiciary in Mongolia, administrative justice, specialized court
9 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙГЭЭР МЭРГЭШИХ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-03-31 захиргааны эрх зүйгээр мэргэших аргачлал
10 П.Баттулга ҮНДСЭН ХУУЛЬТ ЁСНЫ ТӨЛӨВШИЛТӨД ЕРДИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХИЙН ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 Үндсэн хуулийн хяналт, бодит хяналт, хэм хэмжээний тодорхой хяналт, ердийн шүүхээс Үндсэн хуулийн шүүхэд хүсэлт гаргах, шүүхийн хэрэглэх хууль Үндсэн хууль зөрчсөн бол яах вэ?
11 П.Баттулга НИЙТИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 нийтийн эрх ашиг, нийтийн эрх ашгийн нэхэмжлэн хамгаалах, нийтийн эрх ашгийн хамгаалах захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах,
12 П.Баттулга ДАВЖ ЗААЛДАХ ЖУРМААР ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 шүүхийн шийдвэрт давж заалдах эрх, давж заалдах журмаар захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
13 П.Баттулга УЛС ТӨРИЙН НАМД ТАВИХ ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТ   Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 улс төрийн нам, улс төрийн намд тавих шүүхийн хяналт, Үндсэн хуулийн шүүхээс улс төрийн намын үйл ажиллагааг хянах нь
14 П.Баттулга ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ: өнгөрсөн, одоо, ирээдүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 захиргааны хэргийн шүүх, Монгол Улсад захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсан нь, төрийн эрх мэдэл хуваарилалт ба захиргааны хэргийн шүүх
15 Б.Төрболд ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ БА ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦООН ДАХЬ ЁС ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-01 Шүүгчийн хараат бус байдал, ёс зүй, бие даасан байдал, шүүхийн бие даасан байдал,
16 Б.Эрхэмбаяр Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн хараат бус байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-01 Шүүгчийн хараат бус байдал Шүүхийн шинэтгэл, шүүхийн реформ, шүүгчийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах, шүүхийг өөрчлөн зохион байгуулах Шүүхийн бие дааасан байдал Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
17 Б.Эрхэмбаяр Үндсэн хуулийн процессын ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-01 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Үндсэн хуулийн процессын ажиллагаа, Өмгөөлөл, Өмгөөлөгч, Үндсэн хуулийн процессын ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох нь, өмгөөлөгчийн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг,
18 Б.Эрхэмбаяр Улс төрийн намын бүртгэл ба түүнтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-02 Улс төрийн нам, нам, хуулийн этгээдийн бүртгэл, улс төрийн намын бүртгэл, улс төрийн намын бүртгэлтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд, хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд, намын бүртгэл
19 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА |СҮМ, ХИЙДИЙН ЗАХИРГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-02 шашны байгууллага, захиргаа, шашны захиргаа
20 Б.Төрболд ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2016-04-04 Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүй Монголын Өмгөөлөгчдийн коллегийн дүрэм
21 Б.Төрболд ОРОН НУТГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЯВЦАД ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ ТУСГАХ НЬ: шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-04 Орон нутгийн шийдвэр гаргалт Нутгийн өөрөө удирдах ёс Харьцуулсан судалгаа
22 Б.Төрболд АГААРЫН БОХИРДЛЫН УЛМААС "ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ ЗӨРЧИГДСӨӨР БАЙХ УУ" түүнийг шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-04 Агаарын бохирдол Агаарын бохирдлыг бууруулах Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх
23 Б.Төрболд ОРОН НУТГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ШИНЭЧЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2016-04-04 Орон нутгийн бие даасан байдал, эрх зүйн орчин Төвлөрлийг сааруулах Урт хугацааны бодлого Шийдвэрлэх арга
24 Б.Эрхэмбаяр БИЕ ДААЛТ БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Бие даалт бичих зөвлөмж
25 Б.Эрхэмбаяр КУРСЫН АЖИЛ БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Курсын ажил бичих, зөвлөмж
26 М.Мөнхжаргал ДИПЛОМЫН АЖИЛ БИЧИХ, ХАМГААЛАХ АРГА ЗҮЙ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Диплом, төгсөлтийн ажил
27 Б.Төрболд ЭССЭ БИЧИХ АРГА УХААН, ТАКТИК Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 эссэ бичих, арга зүй, тактик, essey
28 П.Баттулга ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИЛТГЭЛ БИЧИХ ЕРӨНХИЙ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 эрдэм шинжилгээний илтгэл бичих ерөнхий аргачлал, илтгэл бичих арга, илтгэл бичих
29 Б.Төрболд СУДАЛГААНЫ АЖИЛД ИШЛЭЛ АВАХ АРГА ЗҮЙ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 ишлэл, судалгааны ажлын ишлэл, ишлэл авах арга зүй
30 М.Мөнхжаргал ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ ХЭРХЭН ШАЛГАРАХ ВЭ? Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-04-09 Оюутны тэтгэлэг, товч намтар бичих, тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах
31 Ц.Цогт Enactment of the General Administrative Act and Evolution of the Administrative Law in Mongolia Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-09 General Administrative law, Administrative law Mongolia, administrative act, normative administrative act, administrative contract, listing approach, general clause, enumeration clause, paradigm change in administrative law, GAL,
32 Э.Батбаяр Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, по уголовному законодательству Монголии Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-04-12 Эрүүгийн эрх зүй, ял, ял ногдуулах, ял хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал.
33 Ж.Буджав Шүүгчийн ёс зүй ба Шүүхийн шинэтгэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 шүүгчийн ёс зүй, олон нийтийн итгэл, шүүхийн шинэтгэл, ёс зүйн сахилга бат, тархацын хууль
34 Т.Нандинцэцэг Үндсэн хууль дахь байгаль орчны хамгаалалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-13 Үндсэн хууль дахь байгаль орчны хамгаалалт, малчин иргэдийн эрх зүйн байдал, Аархусын конвенц
35 Б.Гончигсумлаа НИЙТИЙН ЭРХ АШГИЙН ӨМГӨӨЛЛИЙН ЗАРДЛЫН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-15 нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, стратегийн өмгөөлөл, шүүхийн зардал, улсын тэмдэгтийн хураамж, pro bono, про боно
36 Б.Эрхэмбаяр УЛС ТӨРИЙН НАМЫН БҮРТГЭЛ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДАЛ /онол-практикийн харьцуулсан судалгаа/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-04-15 Улс төрийн нам, хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрх зүйн чадвар, намын бүртгэл, санхүүжилт, намууд нэгдэх, нийлэх, захиргааны байгууллага, захиргааны акт, Дээд шүүх, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, намын нэр, өөрчлөлт, намыг татан буулгах, намын үйл ажиллагааг зогсоох
37 Т.Мөнх-Эрдэнэ Өрсөлдөөний эрх зүй: Хувийн ба нийтийн эрх зүйн зэрэгцэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-17 Өрсөлдөөний эрх зүй Картель Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн хэлцэл Өрсөлдөөний тухай хууль
38 Т.Мөнх-Эрдэнэ Монгол Улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэлийн төрлүүд, тэдгээрт тавигдах урьдчилсан нөхцлийг ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хуулийн жишээн дээр харьцуулах нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-04-18 Захиргааны процессын эрх зүй Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хууль Нэхэмжлэлийн төрөл
39 Т.Мөнх-Эрдэнэ Австри Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2016-04-17 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл
40 Ц.Цогт Газар өмчлөх харилцааг Захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулах асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-17 захиргааны хэм хэмжээний акт, газар өмчлөх эрх, газар өмчлөлийн харилцааг захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулах, хууль тогтоох эрхийг шилжүүлэх
41 Э.Батбаяр Ялын хөнгөрүүлэх болон хүндрүүлэх нөхцөл байдлуудын ангилалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-21 Ял ногдуулах, ял хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал
42 Э.Батбаяр Ял хүндрүүлэх зарим нөхцөл байдлын тухай маргаантай асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-21 Ял ногдуулах, ял хүндрүүлэх нөхцөл байдал.
43 Э.Батбаяр Үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн шүүх болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-21 Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэц Үндсэн хуулийн шүүх болох нь
44 М.Мөнхжаргал ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ (Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох хүрээнд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 цагдан хорих, таслан сэргийлэх арга хэмжээ, өөрчлөх хүчингүй болгох, хүний эрх, өмгөөлүүлэх эрх, үндсэн хуулийн баталгаа, шүүх эрх мэдлийн зарим асуудал, прокурорын яллах чиг үүрэг, прокурорын санал, өмгөөлөгчийн хүсэлт, хууль, шүүхийн өмнө тэгш эрх эдлэх зарчим, сэжигтэн яллагдагчийн эрх, хамтарсан захирамж, хүний эрхийн зөрчил
45 М.Мөнхжаргал ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭР ЖИШИГ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 үндсэн хуулийн шүүх, цэц, цэцийн шийдвэр, жишиг, прецедент, шүүхийн жишиг, жишиг шийдвэр, жишгийн дүрэм, шийдвэрийг хэвшүүлэх, цэцийн шийдвэрийн үр нөлөө
46 М.Мөнхжаргал АВЛИГЫГ АНАГААХ НЬ: Авлигатай тэмцэх шүүхийн нөлөө Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 авлигыг анагаах, авлигатай тэмцэх, авлигатай тэмцэх шүүхийн нөлөө, хараат бус шүүх, шүүхийн чадавих, авлигагүй шүүх, эрүүл шүүх, авлигын эсрэг шүүх, авлигын гэмт хэрэг
47 М.Мөнхжаргал ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛЫГ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 төрийн албан тушаал, төрийн алба, ажил хүлээлцэх, төрийн албан тушаал хүлээлцэх, төрийн албаны зохицуулалт, төрийн албаны харилцаа, төрийн албаны залгамж чанар, албан тушаалын наймаа
48 М.Мөнхжаргал Албан татварын бодлого ба эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн харилцан хамаарлын асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 албан татварын бодлого, улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, татвар ба бүртгэл, үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсан орлогын албан татвар, 2 хувийн татвар, улсын бүртгэл үнэн зөв байх, халхавч хэлцэл, бэлэглэлийн гэрээ, хуурамч гэрээ, хүчин төгөлдөр бус хэлцэл
49 М.Мөнхжаргал ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 2000 төгрөг 2016-04-22 хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчийн эрх, хувьцаа, хувьцааны эрх зүйн зохицуулалт, компанийн хувьцаа эзэмшигч, хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, хувьцаа эзэмшигч эрхээ хэрэгжүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, хувьцааны төрөл, ангилал
50 Т.Алтангэрэл THE PRINCIPLE OF BALANCE: BALANCING ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FACTORS IN THE INTERNATIONAL ECONOMIC LAW Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2016-04-22 International economic law (WTO law) Economic, social, environmental domain Principle of balance Concept of justice
51 Т.Алтангэрэл ТЭНЦВЭРИЙН ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 Эдийн засгийн эрх зүй Хүний эрх, эдийн засаг, байгаль орчны үнэт зүйл, харилцан хамаарал Тэнцвэрийн зарчим
52 Т.Алтангэрэл DER ÜBERGANG DER GEFAHR NACH DEM CISG IM VERGLEICH ZUM DEUTSCHEN UND ENGLISCHEN VERTRAGSRECHT Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2016-04-22 CISG International trade Transfer of risk
53 Г.Давааням Ж.Содномдаржаа МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ ДЭХ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТОГТОЛЦОО, ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-24 Шүүх дэх иргэдийн оролцоо, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, шударгаар шүүлгэх эрх, jury system-тангарагтны шүүх, lay judge-мэргэжлийн биш шүүгч, Япон Улсын шүүх дэх иргэдийн оролцоо, Солонгос Улсын шүүх дэх иргэдийн оролцоо, Герман Улсын шүүх дэх иргэдийн оролцоо,
54 Б.Ариунзаяа Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2016-04-25 Дүн шинжилгээ, шүүхийн шийдвэр, хөлсөөр ажиллах гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, Дээд шүүх
55 Б.Ариунзаяа ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ГОМДОЛ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2016-04-25 Шүүгч, шүүгчийн ёс зүй, хуульчийн ёс зүй, шүүгчийн сахилгын шийтгэл, Шүүхийн ёс зүйн хороо, шүүгчийн ёс зүйн гомдол хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Япон Улс дахь шүүгчийн гомдол шийдвэрлэх ажиллагаа
56 Э.Батбаяр Сонгуулийн хууль сонгогчийн хууль уу, сонгогдогчийн хууль уу ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-27 Сонгуулийн хууль, сонгуулийн тогтолцоо
57 Э.Батбаяр CRIMINAL LAW REFORM IN MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-27 Эрүүгийн эрх зүй
58 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ШИНЭТГЭЛ БА ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-28 захиргааны шинэтгэл, захиргааны хэргийн шүүх, сайн засаглал, захиргааны эрх зүйн түүх, захиргааны хууль тогтоомжийн хөгжиль захиргааны өөрчлөлт, шинэчлэл
59 Д.Ренчиндорж АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИУЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-05-02 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тухай ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, барьцаалах, шилжүүлэх, цуцлах, дуусгавар болгох, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох үндэслэл, шаардлага.
60 П.Баттулга Үндсэн хуулийн цэц өөрийн санаачилгаар маргаан үүсгэх эсэхтэй холбоотой зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-05-03 Үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл, мэдээлэл гаргах, үндсэн хуулийн маргаан үүсгэхээс татгалзах, үндсэн хуулийн цэцийн өөрийн санаачилга, үндсэн хуулийн цэц өөрийн санаачилгаар маргаан үүсгэхээс татгалзах.
61 М.Амарбаяр Үндсэн хуулинд заасан шашин шүтэх эрхийг хамгаалах төрийн үүрэг, оролцоо Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-05-10 Шашин, шашин шүтэх эрх; Төр, Сүм хийдийн эрх зүйн зохицуулалт; тулгамдаж буй асуудал; шашны байгууллага дахь хүний эрх; төрийн үүрэг
62 У.Эрдэнэтуяа Олон улсын эрх зүй: Монгол улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-05-31 эрүүгийн хэрэгт үзүүлэх эрх зүйн туслалцаа, эрх зүйн орчин
63 С.Сүхчулуун Үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах эрх зүйн зохицуулалт Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-10-11 үнэт цаас, үнэт цаасны зах зээл, үнэт цаасны арилжаа, үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах
64 Ц.Цогт Эрх зүйн хийдэл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам (Эссе) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-23 Эрх зүйн онол, эрх зүйн хийдэл, эрх зүйн зохицуулалт дутагдах, эрх зүйн хийдлийг даван туулах
65 Д.Сүнжид ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Үндсэн хуулийн эрх зүй, Өмч, Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөх эрх, Газар Эрхийн хязгаарлалт
66 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны эрх зүй, Захиргааны акт, Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх нөхцөл
67 Д.Сүнжид Үндсэн Хуульд заасан ХҮНИЙ ЭРХИЙГ хэзээ хязгаарладаг вэ? Хэн? Ямар шалгуураар? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Хүний эрх, Үндсэн эрх, Эрхийн хязгаарлалт
68 Д.Сүнжид ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн тэгш эрхийн зарчим, түүний хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Тэгш эрх Ялгаварлан гадуурхахыг хориглох Үндсэн хуулийн зарчим
69 Д.Сүнжид “ХБНГУ-ын Бавари муж улс ба Монгол улсын нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэгч байгууллага,тэдгээрийн , эрх хэмжээ, үүрэг даалгаврын хуваарилалт” Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-10-24 Нутгийн удирдлага, эрх хэмжээ, чиг үүрэг, Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, ХБНГУ-ын Бавари мужийн нутгийн удирдлага, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлага
70 Д.Сүнжид ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИН ДЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХУВИАРЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Нутгийн удирдлага Иргэдийн хурал Засаг дарга Чиг үүрэг Эрх хэмжээ Эрх Чиг үүрэг хувиарлах зарчим
71 Д.Сүнжид “Муслим[1] шашинтаны толгойн алчуурын хэрэг”  - Шашны эрх чєлєє Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Хүний эрх, эрх чөлөө Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө Европын холбооны хүний эрхийн шүүх Лалын шашин, гивлүүр буюу толгойн алчуур
72 Д.Сүнжид ХБНГУ-ЫН ЗАХИРГАА, ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргаа Захиргааны эрх зүй Захиргааны байгууллага Захиргааны үйл ажиллагаа
73 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ШИНЭТГЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ХАНДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны эрх зүйн хөгжил Захиргааны ерөнхий хууль
74 Д.Сүнжид Эрх зүйт төр ба захиргаа Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Эрх зүйт төр Хууль дээдлэх зарчим Захиргаа Захиргааны үйл ажиллагаа Захиргааны байгууллага
75 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРИМ ОНЦЛОГ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны үйл ажиллагаа Захиргааны үйл ажиллагааны зарчим Хууль ёсны итгэл хамгаалах Шийдвэрийг үндэслэлтэй гаргах Зорилгод нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон , шаардлагатай байх зарчим
76 Д.Сүнжид ХБНГУ-ЫН ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ СУБЬЕКТ, АРГА ЗҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Үндсэн хууль Хуулийн тайлбар Хууль тайлбарлах арга Хууль тайлбарлах онол Үндсэн хууль тайлбарлах Үндсэн хууль тайлбарлах зарчим
77 Н.Баярмаа Д.Сүнжид Захиргааны гэрээ: Концессын гэрээ буюу түүнээс үүсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх харъяаллын асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Концесс Захиргааны гэрээ Гэрээ Арбитр Захиргааны хэргийн шүүх Шүүхийн харьяалал
78 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ Гарын авлага, аргачлал 5000 төгрөг 2016-10-24 Захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны эрх зүй, захиргааны эрх зүйн зарчим, захиргааны сонсох ажиллагаа, захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны төлөвлөлт, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл
79 Г.Давааням Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх шаардлага, хэрэгжүүлэх арга зам /уул уурхай болон барилгын салбарын жишээн дээр/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-10-25 Эрүүгийн хариуцлага, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоо, компанийн хариуцлага, барилга, уул уурхайн салбар дахь хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа, хариуцлагагүй байдал
80 Г.Давааням МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ ДЭХ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТОГТОЛЦОО, ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-25 шүүх дэр иргэдийн оролцоо, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх, мэргэжлийн бус шүүгч, тангарагтны шүүх, lay judge, jury system
81 Т.Энхжаргал Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 1000 төгрөг 2016-10-28 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; procurement; төрийн худалдан авах ажиллагаа
82 Т.Энхжаргал Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын хүрээг өргөтгөх асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-28 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; эд хөрөнгө түрээслэх харилцаа
83 Т.Энхжаргал Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний эрх зүйн шинжийг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-28 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; засгийн газрын худалдан авах гэрээ; захиргааны гэрээ;
84 Т.Энхжаргал Иргэний үл захирагдах ёс суртахууны үүрэг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-07 civil disobedience; иргэний үл захирагдал; иргэний үл захирагдахуй
85 Ц.Цогт Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн эрх зүйн орчин, дүн шинжилгээ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2016-11-01 Захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэрэг, дагнасан шүүх, мэргэшсэн шүүгч, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, захиргааны шүүхийн төлөвшил.
86 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ: ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО ба ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-07 субъектив эрхийн зөрчлийн маргаан, обьектив эрх зүйн маргаан, нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэх, захиргааны шүүхийн зорилго, шүүхэд хянагдах захиргааны үйл ажиллагааны төрөл, цар хүрээ, Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль. subjective litigation, subjective right, objective litigation, types of administrative litigation, open standing, objective of administrative litigation, General Administrative Law, Administrative Court Procedure Law
87 Ц.Очгэрэл ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГААС СУЛЛАГДАГСДЫГ НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА, ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-08 Хорих ял, хорих ангиас суллагдагсад, гэмт зан үйл, нийгэмшүүлэх, пробаци, хууль сахин биелүүлэх, нийгэмд дасан зохицох.
88 П.Баттулга ШҮҮГЧЭЭС ХҮЛЭЭЛГЭХ ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-11-15 Захиргааны хариуцлага, захиргааны шийтгэл, шүүгчээс захиргааны хариуцлага хүлээлгэх нь, шүүгчээс хүлээлгэх захиргааны хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтын асуудал
89 Ц.Цогт Захиргааны хэм хэмжээний акт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2016-11-17 захиргааны үйл ажиллагаа, захиргааны шийдвэр, хэм хэмжээ, хэм хэмжээний акт, нэг удаагийн акт, ялгаа, төсөөтэй тал
90 П.Баттулга М.Мөнхжаргал ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН, ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА: ШҮҮГЧИЙН ТОМИЛГОО Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2016-11-17 шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, шүүгчийн томилгоо, шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах, шүүгчийг шилжүүлэн томилох, шүүгчийн томилгоо ба шүүгчийн хараат бус байдал, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ярилцлага, Ерөнхийлөгч шүүгчид нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзах, шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөт ба шүүгчийн томилгоо, Хуульчдын холбоо шүүгчид нэр дэвшигчийн мэргэшил, ур чадвар, нэр хүндийн талаар дүгнэлт гаргах, Шүүхийн мэргэшлийн хорооны үнэлгээ, шүүгчид нэр дэвшигчийг сонгох, шүүгчийн томилгооны өнөөгийн нөхцөл байдал, шүүгчийн томилгоо шүүгчийн хараат бус байдлын баталгаа болох нь
91 М.Мөнхжаргал ӨМГӨӨЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ (Нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн эрхийн хүрээнд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-17 өмгөөлүүлэх эрх, өмгөөлүүлэх эрхийг хангах, нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцоо,
92 Г.Давааням ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛАН ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХЭЛБЭР ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ (ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-01 Өмөөллийн үйл ажиллагаа, хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн хуулийн этгээд, өмгөөллийн нөхөрлөл, хуулийн этгээд байгуулан өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах, нөхөрлөл байгуулан өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах, компани байгуулан өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах
93 Б.Эрхэмбаяр ПАРЛАМЕНТАТ ЁСНЫ ТӨЛӨВШЛИЙГ ХЯНАЛТ, ТЭНЦЛИЙН ЗАРЧМААР ХЭМЖИХ НЬ /Монголын төрийн тогтолцоонд хийсэн шинжилгээ “check and balance”-ийн зарчмаар/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-05 Монгол Улс дахь төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт, төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт ба Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монголын төрийн тогтолцоог “check and balance”-ийн зарчмын үүднээс авч үзэх нь
94 Б.Эрхэмбаяр ПАРЛАМЕНТЫН УНАЛТ ХИЙГЭЭД ХЯНАЛТЫН ОНОВЧТОЙ ХЭЛБЭРИЙН ТУХАЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-05 парламентын хяналт, парламентын уналт ба парламентын хяналт, парламентын хяналтын хэлбэрүүд, Монгол Улсын парламеын хяналтын үр нөлөө
95 П.Баттулга НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-05 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг нэхэмжлэн хамгаалах, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль дахь нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэх эрхийн зохицуулалт
96 Ж.Батмөнх Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2016-12-06 Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал, экстрадиц, гэмт этгээдийг шилжүүлэх, ялтан шилжүүлэх
97 Ж.Батмөнх Хохирогчийн эрхийг хамгаалах эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-06 хохирогч, хохирлын хэмжээ, гэмт хэргийн хохирлын үнэ тогтоох комисс
98 Ж.Батмөнх Хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэргийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд хуульчлах шаардлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-06 хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэрэг, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх ба хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэргийн харилцан хамаарал
99 Г.Амаржаргал ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ АЛБАН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭХИЙГ ТҮР ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2016-12-14 эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ, албан үүргээ биелүүлэхийг түр түдгэлзүүлэх албадлагын арга хэмжээ авах,
100 Г.Амаржаргал Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2016-12-14 Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, баримт бичиг, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримт, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад үйлдэгддэг бичиг баримтууд, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бичиг баримтыг үйлдэх аргачлал.
101 Ц.Цогт БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АСУУДАЛД ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-22 байгаль орчин, захиргааны хэргийн шүүх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, нийтийн ашиг сонирхол, байгаль орчныг хамгаалах
102 Ж.Энхсаруул Хөрөнгө оруулалтын гэрээний захиргааны эрх зүйгээр зохицуулагдах зүйл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-03 захиргааны гэрээ, хөрөнгө оруулалтын гэрээ
103 Т.Мөнх-Эрдэнэ Нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох онол, арга зүйн үндэс, нийтийн ашиг сонирхлын либерал концепци, нийтийн ашиг сонирхлын төр төвтэй концепци, нийтийн ашиг сонирхлын ардчилсан ѐсны концепци.
104 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭНД ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ НӨХӨН ТОХИРУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 захиргааны гэрээ, захиргааны гэрээнд Иргэний хуулийн зохицуулалтыг нөхөн тохируулж хэрэглэх, захиргааны гэрээ ба Иргэний хууль, захиргааны гэрээ ба гэрээний чөлөөт байдлын зарчим,
105 Ж.Содномдаржаа ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ ҮР НӨЛӨӨТЭЙ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙТ ТӨРИЙН ҮҮРЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 Эвлэрүүлэн зуучлал, эрх зүйт ёс, шүүхийн бус аргаар маргаан шийдвэрлэх
106 Б.Хонгорзул Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь хувийн нууцын эрхийг өргөн утгаар тайлбарлах нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил 12000 төгрөг 2017-01-04 Хувийн нууцийн эрх, хувийн нууцын эрхийн ангилал, гэр бүлийн нууц, захидал харилцааны нууц, эд хөрөнгийн нууц, эрүүл мэндийн нууц
107 Б.Төрболд ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХҮНД СУРТАЛ ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХАД НӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ ЗҮЙН АРГА ЗАМЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2017-01-07 Төрийн захиргааны байгууллага дахь хүнд суртал, хүний эрх, хүндрэл чирэгдэл, хүний үндсэн эрхийг хамгаалах
108 Ц.Цогт Давж заалдах шатны шүүхийн үүсэл, хөгжил (1911-2015) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2017-01-16 Шүүхийн тогтолцоо, давж заалдах шатны шүүх, үүсэл, хөгжил, дагнасан шүүхийн тогтолцоон дахь давж заалдах шатны шүүхийн асуудал
109 Д.Нямбат Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь /Drone/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-24 Нисгэгчгүй онгоц, Drone, цагдаагийн байгууллага, гэмт хэрэг
110 З.Ганзориг ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АСУУДАЛ:ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ТУЛГУУРЛАСАН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 6000 төгрөг 2017-01-28 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болохгүй тохиолдол, захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт, эрхийн хамгаалалт, шүүхэд мэдүүлэх эрх
111 Д.Нямбат Исламын улс террорист бүлэглэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-26 Террорист халдлага, Исламын улс бүлэглэл, гэмт хэрэг
112 Д.Нямбат Гэмт хэргийн газрын зураг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-28 Газрын зураг, гэмт хэрэг, цахим газрын зураг, аппликейшн
113 Б.Мөнхдорж Монгол Улс дахь гэмт хэргийн статистик: Өнөөгийн байдал, түүнийг сайжруулах асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-30 Гэмт хэрэг, статистик, статистик зүй, гэмт хэргийн статистик.
114 С.Өмирбек ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ЗАЙНААС ОРОЛЦОХ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДСИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-02-09 Цахим шүүх хуралдаан, шүүх хуралдаан, зайнаас оролцох, онлайн шүүх хуралдаан
115 С.Өмирбек ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ МЭДЭХ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-02-09 Шүүхийн шийдвэр, шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх эрх, үндэслэлийг мэдэх эрх, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх
116 С.Сүхчулуун ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧИЛД ХОЛБОГДОХ САХИЛГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БА ШҮҮГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ЯЛГААТАЙ АВЧ ҮЗЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 сахилгын арга хэмжээ, шүүгчийн мэргэжлийн үнэлгээ
117 С.Сүхчулуун Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь талуудын нотлох үүргийн хувиарлалт, түүний онолын асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 мөрдөн шалгах зарчим, нотлох үүрэг, нотлох үүргийн
118 Д.Эрдэнэбаатар Хуулийг сахиулдаг уу, хамгаалдаг уу. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 хууль сахиулах, цагдаа, кримнологи, эрүүгийн тогтолцоо, law enforcement, police, criminology, criminal justice system
119 М.Цэрэнбат Эвтаназийн эрүүгийн эрх зүйн учир холбогдол Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 1000 төгрөг 2017-03-06 Эвтанази, зовиургүй үхүүлэх, үхлийн жуулчлал
120 А.Базар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 66.1, 66.2, 64.1 дэх заалтуудыг тайлбарлах нь (Үндсэн хуулийн цэцийн хяналтын хүрээг өргөтгөх, маргаан хянан шийдвэрлэх журмыг боловсронгуй болгох тухай) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-18 Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэцийн хяналтын хүрээ, Үндсэн хуулийн цэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх журам, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа
121 П.Баттулга Б.Төрболд Б.Эрхэмбаяр М.Мөнхжаргал АНХ УДАА (Хуулийн оюутны амжилтын хөтөч) Гарын авлага, аргачлал 6000 төгрөг 2017-04-02 шүүх, шүүгчийн хараат бус байдал, парламент, хууль тогтоох эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл, өмгөөлөл, бакалавр, магистр, доктор, эссэ, өгүүлэл, эрдэм шинжилгээ, ёс зүй, илтгэл, зөвлөмж, тэтгэлэг, гарын авлага, ишлэл авах арга зүй, үндсэн хуулийн эрх зүй, захиргааны эрх зүй,
122 П.Баттулга КАБИНЕТИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-04 Засгийн газар, гүйцэтгэх эрх мэдэл, танхимын Засгийн газар, Сайд нарын Зөвлөл, Засгийн газар танхимын зарчмаар ажиллах, Ерөнхий сайд Засгийн газрын удирдах
123 Т.Мөнх-Эрдэнэ Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2017-04-06 Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөл, Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж
124 Х.Сэлэнгэ эрх чөлөө - эрх зүйн үнэт зүйл болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-10 эрх чөлөө, эрх зүй ба эрх чөлөө, эрх зүйн үнэт зүйл ба эрх чөлөө
125 Х.Сэлэнгэ Эрх зүйг таних мэдэх арга зүй: онолын үндэслэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-10 эрх зүй, эрх зүйг танин мэдэх, эрх зүйг танин мэдэх арга зүй, эрх зүйг танин мэдэх позитивист чиг хандлага, эрх зүйг танин мэдэх позитивист бус чиг хандлага
126 Х.Сэлэнгэ Эрх зүй ба эдийн засаг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүйн үүрэг, эрх зүйн үнэ цэнэ, хариуцлага, эрх зүй ба эдийн засаг
127 Х.Сэлэнгэ Экзистенциалист эрх зүйн философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-11 эрх зүй, эрх зүйн философи, экзистенциалист эрх зүйн философи, эрх зүйн философийн гол төлөөлөгчид Э.Фехнер, Г.Кон, В.Майхофер, субъектив идеализм
128 Х.Сэлэнгэ эрх зүйн философийн талаар хэдэн үг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-11 эрх зүй, эрх зүйн философи, эрхий философи,
129 Х.Сэлэнгэ Эрх зүйн философийн орчин үеийн хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүйн философийн түүх, эрх зүйн ерөнхий онол, жам ёсны онол, формаль чиг хандлага, реалист чиг хандлага
130 Х.Сэлэнгэ Эдийн засгийн өмнө хүлээх эрх зүйн үүрэг, хариуцлага /онол, практикийн асуудал/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүй ба эдийн засгийн хамаарал,
131 А.Түвшинтөгс ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХОД ТУЛГАРЧ БУЙ НЭР ТОМЪЁОНЫ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-12 Ноцтой гомдоосон үйлдэл, хуулийн тодорхой бус байдал
132 Х.Сэлэнгэ Шинэкантын эрх зүйн философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-12 эрх зүйн санаа, хүсэл зориг, шударга ёс, эрх зүйт хууль, эрх зүйн бус хууль
133 Х.Сэлэнгэ “Эрх зүй” , “Хууль зүй” гэсэн нэр томъёоны талаарх шүүмж, эргэцүүлэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-12 эрх, эрх зүй, хууль, хууль зүй, хууль цааз
134 Х.Сэлэнгэ МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО БА ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-12 Хуулийн үзэл баримтлал, Үндсэн хуулийн эдийн засаг, эрх зүйн хариуцлага, өмчийн хяналт
135 Х.Сэлэнгэ Цэвэр эрх зүйн онол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-13 Ханс Кельзен, эрх зүй үзэл суртал, нам, анги, нийгмийн үзэгдлүүдээс ангид байх, үндсэн хэм хэмжээ
136 Х.Сэлэнгэ Цөмийн энергийг ашиглах тухай эрх зүйн орчин ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 цөмийн энерги, цөмийн энергийг ашиглах, цөмийн энергийн ашиглалт ба үндэсний аюулгүй байдал, цөмийн энергийн тухай хууль,
137 Х.Сэлэнгэ ХШ зууны Монголын төр, эрх зүйн талаархи шүүмжлэлийг эсэргүүцэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 Монголын төр, эрх зүй, төрийн тогтолцоо, их хуралдай, их заргач, эрх зүйн талаар монголчуудын сэтгэлгээний уг сурвалж, их засаг хууль
138 Х.Сэлэнгэ Экзистенциалист эрх зүйн философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, оршин ахуй, Э.Фехнер, Г.Кон, В.Майхофер, гадаад ахуй, дотоод ахуй
139 Х.Сэлэнгэ Гегелийн эрүүгийн эрх зүйн гүн ухааны зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 эрх зүйн философи, эрүүгийн эрх зүй, гэмт хэрэг, ял, Гегелийн эрүүгийн эрх зүй үзэл,
140 Х.Сэлэнгэ үнэний философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, эрх зүйн философийн зорилго, үнэний философи, үнэн, үнэний онол
141 Х.Сэлэнгэ ХШ ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТӨР, ЭРХ ЗҮЙН ҮЗЭЛ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ГҮН УХААНЫ ҮНДЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 мөнх тэнгэр, эв эе, хоёр ёс
142 Х.Сэлэнгэ ХШ ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТӨР ЁСНЫ СУРГААЛИЙН ГҮН УХААНЫ ҮНДЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2017-04-13 13-р зууны Монголчууд, мөнх хөнх тэнгэр, хас тэмдэг мөнх хөнх тэнгэрийг шүтэх үзэл, Монголчуудын мөнх хөх тэнгэрийг шүтэх философи,
143 Х.Сэлэнгэ Хууль зүйн позитивизм: онол, арга зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, хууль зүйн позитивизм, хууль ба эрх зүй
144 Х.Сэлэнгэ ХШ зууны Монголчуудын төрийг шүтэх үзлийн философи агуулга /түүх- онолын үүднээс авч үзэх нь / Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, төр, төрийг шүтэх үзэл, тэнгэрийн үзэл, төрөө дээдлэх Монголчуудын үзэл
145 Х.Сэлэнгэ Формализм ба эрх зүйн реалист онол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, эрх зүйн реализм,
146 Х.Сэлэнгэ МОНГОЛЫН ТӨР, ЭРХ ЗҮЙН СЭТГЭЛГЭЭ НЬ ДОРНОДАХИНЫ ТӨР ЁСНЫ СУРГААЛТАЙ ХОЛБОГДОХ НЬ. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-13 төр, төр улс, Дорно дахин төр улс, Дорно дахины төр, эрх зүйн сэтгэлгээ, Монголын төр ёсны үзэл сэтгэлгээ
147 Б.Ган-эрдэнэ Жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломжийн талаар Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2017-04-14 Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Кастодиан банк, хувьцаа, үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
148 Х.Сэлэнгэ ”ЭВ ЭЕ” – ИЙГ ЭРХЭМЛЭХ ҮЗЭЛ НЬ XIII ЗУУНЫ МОНГОЛЫН НИЙГЭМ, ТӨРИЙН ОРШИХУЙ, ҮНЭТ ЗҮЙЛ МӨН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-14 Монголчууд, эв эе, Монголын нууц товчоо, эв эеийг сахих сургааль, эв эеийг сахь
149 Х.Сэлэнгэ “МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО”-НЫ ЭРХ ЗҮЙН ГҮН УХААНЫ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-16 эрх зүй, эрх зүйн философи, Монголын нууц товчоо,
150 Х.Сэлэнгэ Германы сонгодог философич Г.В.Гегелийн эрх зүйн ойлголт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-16 эрх зүйн санаа, чөлөөт хүсэл зориг, эрх чөлөө, эрх зүй, хууль, позитив эрх
151 М.Амарбаяр ШАШНЫ ЭРХ ЧӨЛӨӨ ЮУ, ШАШИН ШҮТЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ ЮУ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-24 Шашин шүтэх эрх чөлөө, Шашны эрх чөлөө, ТСХХ тухай Хууль, Үндсэн хуулийн цэц, шашны байгууллага,
152 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАД ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН ДЭЭР ШИЛЖҮҮЛЭХ НЬ – ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-01 төрийн бус байгууллага, бодлгын судалгаа, судалгааны тайлан, төрийн чиг үүрэг, иргэний нийгмийн байгууллага, төрийн бодлого, гадаад орны туршлага
153 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн НИЙТИЙН ЭРХ АШГИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-01 нийтийн эрх, ашиг, үндсэн хуулийн цэц, нийтийн эрх ашгийн төлөөлөл, хамтын нэхэмжлэл,
154 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ-САЙН ТУРШЛАГА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-01 авлига, авлигын гэмт хэрэг, авлигын үзүүлэлт, авлигын эсрэг гэрээ, конвенци, авлигатай тэмцэх байгууллага, Европын Холбооны авлигын эсрэг эрүүгийн эрх зүйн конвенц, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх түүнтэй тэмцэх Африкийн Холбооны конвенц, Европын Холбооны авлигын эсрэг иргэний эрх зүйн конвенц, үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц
155 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ГАДААДЫН ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-01 хуульч, гадаадын хуульч, гадаадын хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, гадаадын хуульчийн бүртгэлчийн тогтолцоо, гадаадын хуульчид тавих хяналт
156 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн "Донтох өвчнөөр өвчлөгсдөд ногдуулах захиргааны арга хэмжээ" бусад орны туршлага-лавлагаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-03 донтох өвчин, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис, албадан эмчилгээ, согтуурах
157 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн МӨРДӨХ АЛБА: ГАДААДЫН ЗАРИМ ОРНЫ ТУРШЛАГА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-03 мөрдөх алба, үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хүнд зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, гэмт хэрэг, холбооны мөрдөх товчоо, тусгай ажилтан, тагнуулын ажилтан, гэмт хэргийн төрөл, албан тушаалын гэмт хэрэг, мөрдөн шалгах ажиллагаа
158 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн НИЙТЭД ТУСТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР НӨЛӨӨТЭЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 нийтийн ашиг сонирхол, иргэний нийгэм, иргэний нийгмийн байгууллага,сайн дурын үйл ажиллагаа, нийтэд тустай үйл ажиллагаа, сайн дурын ажилтан, Польш, Унгар, Испани, санхүүжилт, татварын хөнгөлөлт
159 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛИАР ЗОХИЦУУЛАХ ШААРДЛАГА БАЙГАА ЭСЭХ, ГАДААДЫН ЗАРИМ УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ТУРШЛАГА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 төрийн албан хэрэг хөтлөлт, цахим албан хэрэг хөтлөлт, архив
160 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эрх зүйн орчин: Бүртгэл, тусгай зөвшөөрөл, эзэмшил, татаасын асуудал Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 хэвлэл мэдээлэл, төрийн дэмжлэг, татаас, тусгай зөвшөөрөл, хэвлэл мэдээллийн тогтолцоо, хэвлэл мэдээллийн бүртгэл, хэвлэл мэдээллийн тусгай зөвшөөрөл, хувийн хэвлэл мэдээллийн байгууллага
161 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ҮНДЭСТЭН ДАМНАСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ГЭМТ ХЭРЭГ, ТҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХ АСУУДАЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, мансууруулах бодис, мөнгө угаах гэмт хэрэг, хар тамхи, гэрч, хохирогч, мөрдөн шалгах ажиллагаа, тагнах үйл ажиллагаа, нууц мэдээлэгч
162 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН САЙН ТУРШЛАГА” лавлагаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 галт зэвсэг,галт зэвсгийн ангилал, хязгаарлаагүй галт зэвсэг, хориглосон галт зэвсэг,г алт зэвсэг өмчлөх, эзэмших, ашиглах
163 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн УУЛ УУРХАЙГААС ОЛОХ ЭХ ҮҮСВЭР БҮХИЙ ТУСГАЙ САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 үндэсний баялагийн сан, уул уурхайгаас олох эх үүсвэр, Сантьягогийн зарчим, гадаад орнуудын туршлага,
164 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Цахим орчин дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 цахим орчин, хүүхдийн эрхийн хамгаалалт, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийг хамгаалах бодлого, насанд хүрээгүй этгээд, интернэтийн хэрэглээ
165 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ” Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 төрийн бус байгууллага, төрийн бус байгууллагын татвар, төрийн бус байгууллагын магадлан итгэмжлэл, төрийн бус байгууллагын санхүүжилт, ашгийн бус байгууллага, өөрийгөө магадлан итгэмжлэх тогтолцоо,
166 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ЕВРОПЫН ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦОО: ҮҮСЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 Европын эрх зүй, европын холбоо, европын холбооны эрх зүйн систем, Лисабоны гэрээ,
167 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн КОМПАНИ ХУДАЛДАН АВАХ, ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ҮНДСЭН АРГУУД:ГАДААД ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-04 компани худалдан авах, хаалттай ба нээлттэй компани, хувьцаа худалдан авах, компанийг өөрчлөн байгуулах үндсэн арга, компани нэгдэх, хувьцаа солилцох ба шилжүүлэх, эзэрхийлсэн худалдан авалт ба нөхөрсөг худалдан авалт,
168 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬТАЙ ХОЛБООТОЙ СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-10 захиргааны хариуцлага, захиргааны зөрчлийн нэгдсэн сан, захиргааны зөрчил, захиргааны шийтгэвэр, захиргааны торгууль, захиргааны зөрчил,
169 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуультай холбоотой судалгаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-10 хэвлэлийн эрх члөө, мэдээллийн эрх чөлөө, мэдээлэл хайх, мэдээлэл олж авах, хүний эрх, хүний нууц, төрийн нууц, эдийн засаг, нийгмийн эрх, олон нийтийн мэдэх эрх,
170 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн УИХ-Д АЖЛАА ТАЙЛАГНАДАГ БУЮУ ХАРААТ БУС ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТЭЭР ДАГАЖ МӨРДӨХ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫГ СУДЛАХ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-10 хэм хэмжээний акт, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний акт, санхүүгийн зохицуулах хороо, төрийн албаны зөвлөл, үндэсний статистикийн газар, монгол банк,
171 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ХӨДӨЛМӨРИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДЭЭС ТАВИХ ХЯНАЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-10 хөдөлмөрийн харилцаа, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн хууль, тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
172 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА БА ГЭМ ХОР Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-10 зар сурталчилгаа, зар сурталчилгааны эрх зүйн орчин, зар, гэрээ ,реклам, зарын бодит үнэн, зараас үүдэх гэм хор, төрийн нууц ба хэвлэлийн эрх, эрх чөлөө
173 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн МОНГОЛ УЛСЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ДАГАЖ МӨРДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-10 үнэт цаас, үнэт цаасны тухай хууль, иргэний хууль, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагч, компани, хөрөнгийн бирж, дилер, арилжааны төв, брокер,
174 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНЫ ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛЭЭС УЧИРСАН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАЖ БАЙГАА БАЙДАЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-10 төрийн байгууллага, төрийн албан хаагч, төрийн байгууллага, албан тушаалтын учрруулсан гэм хор, хохирол, төрийн албан хаагчийн хариуцлага
175 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ ГЭМТ ХЭРГИЙН АНГИЛАЛ БА ЯЛЫН ТОХИРОО Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-16 гэмт хэрэг, гэмт хэргийн ангилал, ял, ялын тохироо, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн,
176 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ШҮҮХИЙН МЭТГЭЛЦЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-05-16 шүүхийн мэтгэлцээн, мэтгэлцээн, шүүхийн тухай хууль, мэтгэлцээний зарчим,
177 Е.Халибек Эзэмшлийн талаарх хууль тогтоомжийн зохицуулалт ба зөрчилдөөнт байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-05-15 Эзэмшил, Өмчлөгч, Эд юмс, Эдийн баялаг , Эдийн бус баялаг,
178 С.Сүхчулуун Шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах нь Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асууудалд үндсэн хуулийн эрх зүйн үүднээс үнэлэлт өгөх нь (Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2013.11.13-ны өдрийн дүгнэлт болон Япон Улсын туршлага дээр үндэслэв) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-05-23 шүүх эрх мэдэл, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч
179 С.Сүхчулуун Үндсэн хуулийн цэцээс олон улсын гэрээг Үндсэн хуульд нийцсэн эсэхийг хянах ажиллагаа ба тулгамдаж буй асуудал, гадаад орны харьцуулалт, туршлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-05-23 Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналт, Олон улсын гэрээ, Улс төрийн шинж бүхий маргаан
180 Ц.Цогт The availability and scope of judicial review of administrative action (Comparative study Mongolia and US) Захиргааны актад шүүхийн хяналт тавих боломж ба цар хүрээ (АНУ-Монголын харьцуулсан судалгаа) Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2017-05-31 judicial review, administrative act, administrative litigation, administrative law, administrative court, administrative agency
181 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ХОРИХ ЯЛЫН ҮР НӨЛӨӨ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-07 хорих ял, хорих ялын үр нөлөө, хорих анги, шүүхийн шийдвэр, эмэгтэй хоригдол, ялтан
182 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-07 эрүүгийн хууль, захиргааны хариуцлагын тухай хууль, захиргааны зөрчил, захиргааны хариуцлага, захиргааны шийтгэлийн төрөл, ялын төрөл,
183 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-07 гэмт хэрэг, хохирол, нөхөн төлүүлэх, учирсан хохирол, шүүхийн шийдвэр, хорих ял, хохирогчийн эрх,
184 Г.Банзрагч ЭРХ ЗҮЙТ ТӨР БУЮУ ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-07 эрх зүйт, захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, Монгол Улсад Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны үр дүн
185 Г.Банзрагч ГЕРМАН-МОНГОЛЫН ЗАХИРГААНЫ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-08 захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, субьектив эрхийн хамгаалалт, обьектив эрхийн хамгаалалт, захиргааны шүүхийн эрхийн хамгаалалт, нэхэмжлэлийн хэлбэр, урьдчилсан эрхийн хамгаалалт, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх урьдчилсан нөхцөл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл, даалгах нэхэмжлэл, тогтоох нэхэмжлэл, бусад тодорхойлох нэхэмжлэл бүтээх нэхэмжлэл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл
186 Г.Банзрагч МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТУХАЙД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-08 Захиргааны хэргийн шүүх, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль ба Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль,
187 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ ХАВТАСТ ХЭРГИЙН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-08 хүн худалдах худалдан авах, биеэ үнэлэх, бие үнэлэхийг зохион байгуулах, хохирогч, нотлох баримт, прокурорын хяналт, шүүн таслах ажиллагаа, эрх зүйн харилцан туслалцах гэрээ
188 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ХҮҮХДИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦАХ ХОРООНЫ ДҮРМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ, ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-08 хүүхдийн гэмт хэрэг, хүүхдийн төлөө үндэсний газар, хүүхдийн эрх, хүүхдийн эрх хамгаалах, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль,
189 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн НАСАНД ХҮРЭЭГҮЙ ХҮМҮҮСИЙГ ЦАГДАН ХОРИХ БАЙР, ХОРИХ АНГИЙН ДОТООД ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-08 насанд хүрээгүй хүмүүс, цагдан хорих байр, хорих анги, насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагч, насанд хүрээгүй хоригдол, гэмт хэрэгт сэжиглэгдэх
190 Г.Банзрагч Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй нь захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, захиргааны эрх зүйн тусгай анги, захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн чиг хандлага,
191 Г.Банзрагч ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН НЭР ТОМЪЁОНЫ ХӨГЖИЛ, ШИНЭЧЛЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, хууль зүйн нэр томъёо, захиргааны эрх зүйн нэр томъёо,
192 Г.Банзрагч ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС, АНХААРАХ АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын зорилго, үүрэг, хэлбэр, эдийн засгийн эрх зүй, эдийн засгийн захиргааны эрх зүй, эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын Үндсэн хуулийн үндэс, эдийн засгийн харилцааг зохицуулж буй нийтийн эрх зүйн хэмжээ,
193 Г.Банзрагч Хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 Захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, мал аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, газар тариалангийн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт
194 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-13 хүний эрх, хятад улс дахь хүний эрх, хятад улсын эрх зүйн тогтолцоо, хүн ам зүй, эдийн засаг, эрх зүйн уламжлалт сэтгэлгээ, хятад улсын үндсэн хууль, хүний эрхийн байгууллага
195 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/-ЫН ТӨСӨЛД ХИЙХ ХАВСРАГА СУДАЛГАА/ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-13 гадаадын иргэн, гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай, гадаадын иргэдийн бүртгэл, гадаадын иргэний эрх, цагаачлал, гадаадын иргэний үүрэг, цагаачлалын бодлого
196 Э.Золзаяа ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ, УРАМШУУЛЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-06-14 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, зардал, урамшуулал
197 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ХАРЬЯАТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ХИЙХ ХАВСРАГА СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-15 харьяат, харьяатын тухай хууль, нэгдмэл харьяалал, хоёрдмол харьяалал, үндэсний аюулгүй байдал,
198 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮҮСЭЛ, ХӨГЖИЛ, ХЭТИЙН ТӨЛӨВ СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-15 гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт, хөрөнгө оруулалт, тогтвортой байдлын гэрээ, шууд хөрөнгө оруулалт, гадаадын хөрөнгө оруулалтын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт,Вашингтоны конвенци, Сөүлийн конвенци,үндэсний дэглэм, хөрөнгө оруулалтын гэрээ,концессын гэрээ,
199 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ БА ХОЛБОГДОХ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙ ТАЛААР СУДАЛЖ, ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХҮРЭЭНД ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЛЭХ АРГА ЗАМЫГ ТОДОРХОЙЛОХ: Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм болон Монгол улсын хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2017-06-15 олон улсын эрүүгийн шүүх, Ромын дүрэм, нэгдэн орох, гишүүн улс, үндэсний хууль тогтоомж, олон улсын конвенци,терроризмыг санхүүжүүлэх, авилгалын конвенци, Монгол улсын олон улсын гэрээ
200 Д.Батболд ТЭНСЭГДСЭН ЯЛТАНД ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-06-14 эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн хариуцлага, ял тэнсэх, тэнсэгдсэнд ялтанд тавих хяналтын арга хэмжээ, ял тэнсэх ойлголт, онцлог шинж уламжлал шинэчлэл,
201 Э.Нямбаатар Quod non est in Palandto, non est in mundo Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2017-06-16 Монгол улсын иргэний хуулийн тайлбар, Иоахим Кают нар Иргэний хуульд хийсэн тайлбар, Монгол улсын иргэний хуулийн тайлбар шинжлэх ухааны бүтээл хууль тогтооход баримтлах зарчим ХБНГУ -ын иргэний хуулийн тайлбар, ХБНГУ-ын эрх зүйн соёл
202 Ж.Төгс-Очир ФАТФ-ын тайлан: Санхүүгийн Мөрдөн Шалгах Ажиллагааны Зөвлөмж (албан ёсны эрхтэй орчуулга) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2017-06-19 санхүүгийн мөрдөн шалгах ажиллагаа, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх, мөрдөн шалгах зэрэгцээ ажиллагаа, албан ба бус хамтын ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийн алба
203 Б.Сүндэръяа "Амьгүй донороос эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын судалгаа" Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-25 Амьгүй донор Кадавр донор Эрхтэн шилжүүлэн суулгах
204 Б.Сүндэръяа "Захиргааны гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтын онцлог" Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-06-25 Захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр Захиргааны гэрээ Захиргааны ерөнхий хууль Зохицуулалт
205 А.Түвшинтөгс ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 72 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 72.3 ДАХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОНОЛЫН ТАЙЛБАР, ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-07-20 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцох нөхцөл, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
206 Д.Ганхүрэл Хуулийн этгээд үндсэн эрхээ хамгаалуулах субъект болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-06 хуулийн этгээдийн үндсэн эрх, үндсэн эрх эдлэх субъект, хүний эрх, хуулийн этгээдийн эрх, хуулийн этгээд
207 Д.Ганхүрэл МОНГОЛ УЛС ДАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БУРУУТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-06 Эрүүл мэндэд учирсан хохирол, сэтгэл санааны гэм хор, эмчийн буруу онош, шалтгаант холбоо, хохирол нөхөн төлүүлэх,
208 Д.Ганхүрэл “ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАГДАХААС ӨМНӨ ҮҮСЭХ ҮҮРГИЙН ХАРИЛЦАА” /Civil law: Pre contract obligations/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-09-11 гэрээний бэлтгэл үе шат, эрх үүргээ үнэнч шударгаар хэрэгжүүлэх зарчим, гэрээ байгуулах, гэрээ байгуулахаас өмнө үүсэх үүрэг, мэдээлэл өгөх үүрэг, хамгаалах үүрэг, гэрээний тохиролцоог үргэлжлүүлэх үүрэг, гэрээний онцгой үүрэг
209 Д.Ганхүрэл ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХ ШҮҮГЧИЙН ТОДРУУЛАХ ЭРХ БА МЭТГЭЛЦЭХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-11 иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, мэтгэлцэх зарчим, шүүгчийн тодруулах эрх
210 Д.Ганхүрэл А.Түвшинтөгс ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГАА ҮР НӨЛӨӨТЭЙ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-11 захиргааны эрх зүйн маргаан, захиргааны хэрэг, эвлэрүүлэн зуучлал, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа
211 С.Сүхчулуун Архи, согтууруулах ундааны зар сурталчилгаа, түүнээс үүссэн гэм хорын асуудал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-11-12 архи согтууруулах ундаа, зар сурталчилгаа, гэм хор, хамтын гэм хор
212 С.Сүхчулуун ЖИЖИГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ШҮҮХЭЭР НЭХЭМЖЛЭН ХАМГААЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ, ГАДААД ОРНЫ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-11-12 жижиг хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, бүлгийн нэхэмжлэл, гарах опт бүлгийн нэхэмжлэл, орох опт бүлгийн нэхэмжлэл, төлөөллийн нэхэмжлэл
213 Ж.Иманмагзам ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ (ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА) Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-11-17 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Компанийн эрх барих дээд байгууллага
214 С.Сүхчулуун Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн харьцуулалт \2002 болон 2013 он\ Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2017-11-30 үнэт цаас, санхүүгийн зохицуулах хороо, үнэт цаасны зах зээл, хувьцаа
215 Б.Байгал БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС “ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ШИНЭ ҮЕИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-05 БНХАУ, Хятад улс, Иргэний хууль, шинэчлэл
216 Б.Байгал БНХАУ-ЫН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД “ХУУЛЬЧ” , “ӨМГӨӨЛӨГЧ” ХЭМЭЭХ НЭР ТОМЬЁОГ СУДАЛСАН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-05 БНХАУ, хуульч, өмгөөлөгч, нэр томъёо, Хятад
217 Б.Уянга Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2018-01-12 Гэр бүлийн эрх зүй, гэрээ, гэрлэлтийн гэрээ, тэжээн тэтгэх гэрээ, хүүхэд асран хүмүүжүүлэх гэрээ
218 Б.Амандых Үндсэн хуулийн байгуулал ба төрийн удирдлагын тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-01-14 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн эрх зүй, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, шүүх эрх мэдэл, Монгол Улсын Үндсэн хуулиудад төрийн дээд байгууллагын эрх зүй үндсийг тогтоосон байдал
219 Л.Галбаатар ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗАРЧМЫГ ТОДОТГОХ НЬ: ХУУЛЬ ТОГТООГЧ ХУУЛИАР ДАМЖУУЛАН ХӨНДЛӨНГӨӨС ШҮҮГЧИД НӨЛӨӨЛДӨГ ҮҮ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн цэц, шүүх эрх мэдэл, хууль тогтоох байгууллага, шүүгч, хууль санаачлагч, хууль тогтоомж, хуульд захирагдах
220 Л.Галбаатар Өршөөл болон уучлал үзүүлэх асуудлаарх Үндсэн хуулийн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа: Монгол Улсын нөхцөл байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 өршөөл, уучлал, Үндсэн хууль, Ерөнхийлөгч, парламент, шүүх, хууль тогтоомж
221 Л.Галбаатар Шударга шүүхээр шүүлгэх, шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрхийг хангах нь: Шүүхийн шийдвэрийн чанарыг сайжруулах хүчин зүйлс Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 зөрчлийн оноо, шүүгчийн хариуцлага, шүүхийн шийдвэр, Үндсэн хууль, шүүгч, Засгийн газар, нам
222 Б.Халиунаа Дархлаажуулалтанд заавал хамрагдах ёстой юу? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 антиген, вакцин, дархлаажуулалт, дархлаажуулалтад хамрагдах, дархлаажуулалтад хамрагдах ба халдашгүй чөлөөтэй байх эрх
223 Н.Баярмаа Газрын үндсэн эрх: Өмчийн ба үүргийн эрх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 Өмчийн эрх, өмчлөх эрх, газар эзэмших эрх, газар ашиглах эрх, туйлын эрх, эд юмсын хязгаарлагдмал эрх, узурфрукт, бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх, сервитут, ипотек, in rem, numerus clauses, үүргийн эрх, харьцангуй эрх, in personam, газар
224 Н.Баярмаа Өрсөлдөөний эрх зүй ба гэрээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Өрсөлдөөн, гэрээний чөлөөт байдлын зарчим, ноёлох үйл ажиллагаа, арилжааны гэрээ, эдийн засгийн чөлөөт байдал, нийтийн бодлого, гэрээ
225 Н.Баярмаа Хуулийн этгээдийн нэгдэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн нэгдэл, хамтарсан этгээд, joint venture, үндэстэн дамнасан корпораци, хаалттай компани
226 Н.Баярмаа Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцаа Гарын авлага, аргачлал 3000 төгрөг 2018-01-26 Барьцаа, барьцааны зүйл, барьцааны шаардлага, хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө, шаардлагаа хангуулах, барьцааны эрх
227 Н.Баярмаа Аж ахуйн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын нэр томьёоны асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Аж ахуйн үйл ажиллагаа, аж ахуйн эрх зүй, бизнесийн эрх зүй, корпорацийн эрх зүй, худалдааны эрх зүй
228 Н.Баярмаа Seeking the Most Effective Form of Mining Agreements For Mongolia: An Analytical Approach under the Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources Монгол Улсын хувьд хамгийн үр ашиг бүхий уул уурхайн гэрээг тодорхойлох нь: Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчимд тулгуурласан дүн шинжилгээ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 3000 төгрөг 2018-01-26 Mining agreement, principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources, concession, natural resource, Oyutolgoi mining agreement, joint venture, state participation
229 Н.Баярмаа БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГ ДАХЬ ЭЗЭН ОРНЫ БАЙНГЫН БҮРЭН ЭРХИЙН ЗАРЧИМ БОЛОН УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Байгалийн баялаг дахь эзэн орны бүрэн эрхийн зарчим, хөрөнгө оруулалтын гэрээ, техник эдийн засгийн үндэслэл, нийтийн эрх ашиг, нийтийн бодлого
230 М.Сонинцэцэг Ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрх түүнийг шийдэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-02-01 Үндсэн хууль, Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, Хууль санаачлах эрх, Улсын их хурал, Засгийн газар, Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
231 О.Мөнхсайхан Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation Монгол Улс дахь үндсэн эрхийн хамгаалалтыг сайжруулах нь: Үндсэн хуулийн хяналт ба тайлбар Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2018-02-07 Constitutional court, fundamental rights, constitutional principles, constitutionalism, constitutional review, the constitutional interpretation, rule of law
232 Д.Баттулга Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хэм хэмжээний актын эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-02-20 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, хэм хэмжээний акт, хэм хэмжээний актын хяналт
233 М.Болор-Эрдэнэ “Public policy” ground for refusal of the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in China (Commercial cases) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2018-02-27 The New York Convention, Public Policy, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Commercial Arbitral Award.
234 Н.Баярмаа Дампуурлын эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 3000 төгрөг 2018-02-26 Дампуурал, төлбөрийн чадваргүйд тооцох, хэрэг гүйцэтгэгч, үүрэг гүйцэтгэгч, нэхэмжлэгч, дампуурлын ажиллагаа, мөнгөн хөрөнгө хуваарилах, татан буулгах, дахин хөрөнгөжүүлэх
235 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-02-26 Гэмт хэргийн тоо бүртгэл, гэмт хэргийн мэдээллийн сан, эрх зүйн зохицуулалт, статистик
236 Ц.Гантулгабат Хуульчилсан нэр томьёоны толь Ном 10000 төгрөг 2018-02-27 Хууль, хууль зүйн нэр томъёо, хуульчилсан нэр томьёо, тайлбар толь, хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт,
237 Ц.Гантулгабат “Прокурорын байгууллагын туслах ажилтнуудын хандлага, түүнийг сайжруулах шаардлага” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-06 “Прокурорын байгууллагын туслах ажилтнуудын хандлага, түүнийг сайжруулах шаардлага”
238 Б.Байгал Хиймэл оюун ухаан хууль зүйн мэргэжилд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-02 Хууль зүйн технологи, хиймэл оюун ухаан, робот ба хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа,
239 Д.Баттулга ШҮҮХЭД ИТГЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ИТГЭЛИЙГ ХАДГАЛАХ НЬ: ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦАА БОЛОН ГОМДЛЫН ХҮРЭЭГЭЭР ҮЛ ХЯЗГААРЛАХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-02 Шүүгчийн ёс зүй, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийн хөөн хэлэлцэх хугацаа, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
240 Д.Баттулга ЭВДЭРЧ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИГДСОН ГАЗРЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-05 Хариуцлагатай уул уурхай, нөхөн сэргээлт, нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн орчин, эвдэрч эзэнгүй орхигдсон газрын нөхөн сэргээлт
241 Ц.Цогт Үндсэн хуулийн “...төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм...-ийн баталгааг бүрдүүлэх" зохицуулалтын товч тайлбар Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-05 эрх, эрх чөлөө, эдийн засаг, нийгмийн баталгаа, Үндсэн хуулийн тайлбар
242 Д.Баттулга ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТААР ЗОХИЦУУЛАХ ХАРИЛЦААНЫ ХҮРЭЭ, ХЯЗГААР, БОЛОН ХЯНАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДЛЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-09 Захиргааны хэм хэмжээний акт, эрх мэдэл шилжүүлэх онол, хэм хэмжээний актын хяналт, хэм хэмжээний актын хүрээ, хязгаар
243 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРГИЙН ҮНДСЭН БОЛОН ТУСЛАХ ТОО БҮРТГЭЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН УЧИР ХОЛБОГДОЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2018-03-09 гэмт хэрэг, гэмт хэргийн статистик, тоо бүртгэл, гэмт хэргийн үндсэн тоо бүртгэл, гэм хэргийн туслах тоо бүртгэл, гэмт хэргийн статистик, тоо бүртгэлийн хууль зүйн учир холбогдол, Монгол Улсад гэмт хэргийн тоо бүртгэлийг хөтөлж буй үйл ажиллагаа, гэмт хэргийн тоо бүртгэлийн нэгдсэн сан
244 Ц.Цогт Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт эрх зүйн дүгнэлт бичих (“Брайт пэйнт” ХХК нэхэмжлэлтэй хэргийн жишээ нь дээр) Гарын авлага, аргачлал 1000 төгрөг 2018-03-23 эрх зүйн дүгнэлт, шүүхийн шийдвэр, захиргаа, “Брайт пэйнт” ХХК нэхэмжлэлтэй хэрэг, шүүхийн шийдвэрт дүгнэлт өгөх
245 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ: ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ГЭРЭЭНЭЭС ЯЛГАГДАХ ОНЦЛОГ, ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-26 захиргааны гэрээ
246 Д.Баттулга “ОЙН НӨХӨРЛӨЛ”(БҮРТГЭГДЭЭГҮЙ НӨХӨРЛӨЛ)-ИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-27 Ойн нөхөрлөл, бүртгэгдээгүй нөхөрлөл, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага, экологийн эрх зүй
247 Б.Ган-эрдэнэ Зээлийн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх эрх зүйн орчин зарим тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2018-04-10 Зээл, зээлийн маргаан, чанаргүй зээл, арбитр, Монголбанк, арилжааны банк, зээлийн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх
248 Д.Эрдэнэбаатар ANALYSES ON LEGAL SYSTEMATIC ARRANGEMENT AND POLICE STANDARD OPERATING PROCEDURES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-18 law, systemization, codification, by-law, legal techniques, internal rule;
249 Ц.Мөнхсайхан 蒙古国自由贸易区的法律改革 - THE LEGAL REFORM OF MONGOLIAN FREE TRADE ZONE Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2018-04-29 Free Trade Zone Law Foreign Investment Law Mongolia Comparative Study Bank Loans Social Insurance
250 Д.Эрдэнэбаатар ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН СИСТЕМЧЛЭЛИЙН ТАЛААР СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-29 бүтээлийн тойм судалгаа, эрх зүйн актын системчлэл, кодификаци, цагдаагийн байгууллага, үйл ажиллагааны журам, literature review, law systemization, codification, police, standard operating procedures.
251 Д.Эрдэнэбаатар ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁСНЫ ЗАРЧМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-29 Цагдаагийн байгууллага, үйл ажиллагааны журам, хууль дээдлэх ёсны зарчим
252 Ц.Гантулгабат Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 17-р бүлэгт заасан "Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа"-ны тухай Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-29 Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
253 М.Болор-Эрдэнэ Гадаад улсын этгээдтэй байгуулж буй дэд бүтцийн концессын гэрээнүүд, тэдгээрт хийсэн дүн шинжилгээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 6000 төгрөг 2018-05-10 Гадаадын этгээдтэй байгуулсан дэд бүтцийн концессын гэрээ, Концессын жишиг гэрээ, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, захиргааны гэрээ
254 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ АКТ ИЛТ ХУУЛЬ БУС БОЛОХ ҮНДЭСЛЭЛД ЭФИДЕНЦИЙН ОНОЛЫГ ХЭРЭГЛЭХ ҮҮ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-05-17 Захиргааны акт, захиргааны акт илт хууль бус байх, Эвидент, Эфиденцийн онол, ноцтой алдаа, илэрхий байдал, Захиргааны ерөнхий хууль, ХБНГУ-ын Захиргааны үйл ажиллагааны тухай хууль
255 Д.Ренчиндорж ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ БА ПАРЛАМЕНТЫН ХАРИЛЦАА, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-06 Үндсэн хуулийн цэц, парламент хоорондын харилцаа, цэцийн гишүүний томилгоо, цэцийн гишүүний хараат бус байдал
256 Д.Ренчиндорж ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН “ЗОРИЛГОДОО НИЙЦСЭН, БОДИТ НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН БАЙХ, ШИЙДВЭР НЬ ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ БАЙХ” ЗАРЧМЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ХЭРЭГЛЭСЭН БАЙДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-11 Захиргаа үйл ажиллагаандаа баримтлах тусгай зарчим, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх зарчмыг шүүх баримталж хэрэг шийдвэрлэсэн байдал, бодит жишээ
257 Б.Амандых Монгол Улсын эрх зүйн систем ба хууль тогтоомжийн хөгжил Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-06-11 эрх зүйн систем, Монгол Улсын эрх зүйн систем, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хөгжил,
258 В.Энхтамир ГАЗАР ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА ТӨРИЙН НИЙТИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-11 газар, газрын менежмент, газар зохион байгуулалт, газар шинэчлэн зохион байгуулалт, гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах, нийтийн өмчийн газар
259 С.Сүхчулуун Төрийн бус байгууллага нийтийн эрх ашгийг хамгаалан Үндсэн хуулийн цэцэд хандах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-22 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналт, Иргэдийн өргөдөл, мэдээлэл, Нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл ба Үндсэн хуулийн цэц
260 С.Сүхчулуун ПАРЛАМЕНТЫН МӨРДӨН ШАЛГАХ ЭРХ МЭДЭЛ БА ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, МОНГОЛ УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЭД НЭВТРҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА, ГАДААД ОРНЫ ТУРШИЛГА, ХАРЬЦУУЛАЛТ (2013 ОН) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-25 парламент, парламентын хяналт, мөрдөн шалгах эрх мэдэл
261 Д.Ренчиндорж “THE STUDY OF АDMINISTRATION” (1887) БУЮУ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ОНОЛЫН ХӨГЖИЛД ТОМАС ВУДРО ВИЛЬСОНЫ ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМРИЙН ТУХАЙ ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-10 Томас Вудро Вильсон, төрийн алба мэргэшсэн, тогтвортой байх, spoil тогтолцоо, улс төрөөс ангид байх
262 Н.Баярмаа Дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим, онцлог:Гадаадын зарим орны туршлагаас Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-28 Дампуурал, төлбөрийн чадваргүйдэл, хэрэг гүйцэтгэгч, дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа, мөнгөн хөрөнгө хуваарилалт, дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, өрөөс чөлөөлөх
263 Б.Төрболд ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ – МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-28 Түлхүүр үг: гадаадын иргэний эрх, үүрэг, эрхийн талаархи ойголт, эрх, үүргийн зарчим, хориглох зүйл.
264 Н.Норовсамбуу ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХӨЛСИЙГ ЭСРЭГ ТАЛААР ТӨЛҮҮЛЭХ ЗАРДАЛ БОЛГОН ХУУЛЬЧЛАХ НЬ ЗОХИСТОЙ ЭСЭХ -THE LEGAL ANALYSIS OF ATTORNEY FEE SHIFTING- Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-30 Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал, Өмгөөлөгчийн хөлс, Шүүхээр хамгаалуулах эрх, Ex post болон Ex ante хууль зүйн анализ хийх арга, Тодорхойгүй нөхцөлд шийдвэр гаргах, Ялагдсан тохиолдолд эсрэг талын өмгөөлөгчийн хөлсийг хариуцах
265 Ц.Цогт Улс төрийн шийдвэрээс “салангид-акт”-ын тухай ухагдахуун, Монгол Улсын захиргааны эрх зүй дэх хэрэглээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-09-10 Administrative act, actes de gouvernement, acts of government, governmental act, political question, detachable act, acte detachable, General Administrative Law (GAL), scope of administrative court jurisdiction.
266 Д.Булган ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-09-11 аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдал, олон нийтийн аюулгүй байдал, олон нийтийн аюулгүй байдлын тогтолцоо, нөлөөлөх хүчин зүйлс.
267 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ГУБЕРНАТИВ БА АДМИНИСТРАТИВ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-24 Гүйцэтгэх эрх мэдэл, Засгийн газар, Захиргааны байгууллага, административ гүйцэтгэх эрх мэдэл, губернатив гүйцэтгэх эрх мэдэл, Захиргааны ерөнхий хууль.
268 Н.Норовсамбуу ИРГЭНИЙ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ДАВЖ ЗААЛДАХ ГОМДОЛ ГАРГАГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫГ ДОРДУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-24 Давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 166-р зүйлийн 166.4 дэх хэсгийн тайлбар, Давж заалдах шатны шүүх
269 Л.Амгаланбаатар ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН УЛМААС УЧИРСАН ГЭМ ХОРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛЫН АСУУДАЛ, ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2018-10-24 Хувийн эрх зүй, гэм хор, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хор, гэм буруутайгаар хариуцлага хүлээх зарчим, гэм буруугүйгээр хариуцлага хүлээх зарчим, гарцаагүйгээр хариуцлага хүлээх зарчим
270 Л.Амгаланбаатар Иргэний хуулийн гэм хорын хэмжээг багасгах зохицуулалтын онолын үндэс ба хууль хэрэглээний зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-24 Гэм хор, гэм хорын хэмжээг багасгах, гэм буруу, болгоомжүй үйлдэл, эс үйлдэхгүй, илтэд болгоомжгүй үйлдэл, эс үйлдэхүй
271 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2018-10-24 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь, захиргааны хэргийн шүүх, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, нийтийн өмчийг хамгаалах, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах
272 Д.Булган Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд инноваци нэвтрүүлэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-30 нийтийг хамарсан арга хэмжээ, хамгаалалтын төлөвлөгөө, эрсдэлийн үнэлгээ, үнэлгээний шалгуур
273 Ц.Цогт Захиргааны эрх зүй дэх “хууч хамаарал” буюу Прокурорын хяналт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-10-31 Прокурорын хяналт, прокурорын ерөнхий хяналт, хууч хамаарал, зөрчлийн захиргааны акт. Procuracy, prosecutor, prosecutorial function, prosecutorial control, administrative sanctioning, administrative control, general supervision, administrative litigation.
274 Ж.Төгс-Очир Contentious Issues of Law in Cyberspace: Regulatory Settings for E-commerce Law ( Цахим орчин дахь хуулийн засаглалын маргаантай асуудлууд: Цахим худалдааны эрх зүйн зохицуулалтын арга барилууд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-11-14 cyberspace, e-commerce, legitimacy, authority, internet, lawmaking, compliance
275 П.Баттулга ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД ГАРГАХ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ТОГТООХ НЭХЭМЖЛЭЛ, ТҮҮНД ТАВИГДАХ УРЬДЧИЛСАН НӨХЦӨЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-11-14 нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн төрөл, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, үргэлжлүүлэн тогтоох нэхэмжлэл, нөхөн тогтоох нэхэмжлэл, захиргааны акт хууль бус байсныг тогтооолгох, эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоолгох, захиргааны хэргийн шүүх
276 Ж.Мягмарсүрэн Models of Corporate Governance Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-02 компанийн засаглал, гүйцэтгэх удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөл, нэг шатлалт тогтолцоо, хоёр шатлалт тогтолцоо
277 Ж.Мягмарсүрэн A Brief Overview of Recent Changes to Mongolia’s Tax Laws Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-02 татвар, татвар шинэчлэлт, өөрчлөлт, орлогын татвар, аж ахуй нэгжийн татвар, хөрөнгө оруулагч, жижиг дунд бизнес эрхлэгч
278 В.Энхтамир Газрын харилцаа, хөрөнгийн бүртгэл: 250 асуултын хариулт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2018-11-29 #газар #ҮХХ
279 Ц.Цогт “Захиргааны хариуцлага” ба “Эрүүгийн хариуцлага” (Англо-Саксоны эрх зүйн системын жишээ) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-02 Захиргааны хариуцлага, эрүүгийн хариуцлага, зөрчил, зөрчлийн хариуцлага, эрх зүйн хариуцлагын зорилго, чиг үүрэг.
280 Г.Золбоо ТАТВАР ТӨЛӨХӨӨС ЗАЙЛСХИЙХ ГЭМТ ХЭРГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ШАЛТГААН, ХҮЧИН ЗҮЙЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-14 Татвар, гэмт хэрэг, нөхцөл байдал, хэтийн төлөв, хууль эрх зүй
281 Б.Мөнхдорж ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАЖ ТООЦОХОД МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГАЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭСЭН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-10 Эрүүгийн хууль, эрүүгийн хариуцлага, ял хорих ял, математик, статистик, аргачлал, хорих ялыг дүйцүүлэх
282 А.Отгон АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛС ДАХЬ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2019-01-14 Эвлэрүүлэн зуучлах үйлчилгээ
283 О.Мөнхнасан УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ ҮНДСЭН ХУУЛИАС БУСАД ХУУЛЬ ТАЙЛБАРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 үндсэн хууль, шүүх эрх мэдэл, Улсын Дээд шүүх, хууль тайлбарлах, албан ёсны тайлбар, албан бус тайлбар, бүрэн эрх, норматив, казуаль, абстракт, шүүхийн жишиг, Үндсэн Хуулийн Цэц
284 Э.Санчир-Уяа Хот дахин төлөвлөлт ба орон байртай байх эрх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 орон байртай байх эрх хот дахин төлөвлөлт амьд явах эрх
285 Э.Санчир-Уяа ШҮҮХИЙН БУС ЖУРМААР ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучлах
286 Э.Санчир-Уяа Иргэний эрх зүйн гэрээ ба худалдааны хэлцэл <Худалдах худалдан авах гэрээний хүрээнд> Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 худалдааны хэлцэл худалдааны зарчим худалдах худалдан авах гэрээ
287 С.Асланбек ЭХ ОРНОО ХАМГААЛАХ, ХУУЛИЙН ДАГУУ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮҮДНЭЭС ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 Хүний эрх, цэргийн алба хаах үүрэг, албадлагын цэргийн алба, сайн дурын цэргийн алба, Нозикийн зүй ёсны онол, коммунитар үзэл, эх орноо хамгаалах
288 Б.Цэвэлмаа Хувийн амьдрал халдашгүй байх эрхийн Иргэний хууль дахь хамгаалалтыг Үндсэн хуулийн эрх зүй талаас авч үзэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 халдашгүй байх эрх, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх, хувийн халдашгүй байх эрх, хувийн амьдрал халдашгүй байх эрх, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн 16.13, Арванзургадугаар зүйлийн 13, хувийн нууц, нууц, privacy
289 Л.Энхтайван Үндсэн хуулийн хяналтыг органик хуулиар хэрэгжүүлж болох уу? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 Үндсэн хуулийн хяналт Улс төрийн нам Органик хууль
290 Т.Очирбат КРИМИНАЛИСТИКИЙН ХЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ХУУЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Гэмт хэрэг мөрдөхүй, Криминалистик, Criminal investigation, Шүүх шинжилгээ зүй, Криминалистикийн техник зүй, Forensic Science, Шинжлэн магадлахуй
291 Т.Очирбат ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХУУЛЬ САХИУЛАХ БУСАД БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖЛЫН УЯЛДАА, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 шүүхийн шинжилгээ, шүүхийн шинжилгээний байгууллага, шинжлэн магадлах үйл ажиллагаа
292 Т.Очирбат ХЭРГИЙН ГАЗРЫН ҮЗЛЭГ БУЮУ ХЭРГИЙН ГАЗАРТ ХИЙХ МӨРДЛӨГИЙН ЦОГЦ АЖИЛЛАГААГ БИЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 хэргийн газрын үзлэг, хэргийн газрын мөрдлөг, криминалистик, шинжлэн магадлахуй, гэмт хэргийн адилтгалын лаборатори, шинжлэн магадлах лаборатори
293 Т.Очирбат ШИНЖИЛГЭЭГ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГААР ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Шинжилгээг шинжилгээний байгууллагаар хийлгэх, шинжилгээг шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх
294 Т.Очирбат ШИНЖИЛГЭЭГ ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГААС ГАДУУР ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллаар хийлгэх; шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх
295 Т.Очирбат ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕСС АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЙ МЭДЛЭГ АШИГЛАХ ШИНЭ ХЭЛБЭРИЙГ БИЙ БОЛГОХ ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 тусгай мэдлэг, шинжээч, мэргэжилтэн, мөрдөгч, шинжээчийн дүгнэлт, мөрдөгчийн магадлагаа
296 Т.Очирбат ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ОРУУЛСАН ЗАРИМ ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2019-01-17 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль, шүүхийн шинжилгээ
297 Т.Очирбат ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЙ МЭДЛЭГ АШИГЛАХ ШИНЭ ХЭЛБЭРИЙГ ХУУЛЬЧИЛСАН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 тусгай мэдлэг, шинжээч, мэргэжилтэн, мөрдөгч, шинжээчийн дүгнэлт, мөрдөгчийн магадлагаа
298 Т.Очирбат ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УЯЛДАА ХОЛБОО, ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Хууль сахиулах байгууллага, цахим мэдээллийн сан
299 Т.Очирбат ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ШИНЖЛЭН МАГАДЛАХУЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Шинжлэн магадлахуйн урьдчилан сэргийлэлийн тухай сургаал, шинжлэн магадлахуйн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
300 Т.Очирбат Хэргийн газрын үзлэг Нэг сэдэвт бүтээл 10000 төгрөг 2019-01-17 эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, гэмт хэрэг, хэргийн газрын үзлэг, ул мөрийг илрүүлэх, тодруулах, цуглуулах, бэхжүүлэх, тусгаарлах
301 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи “Монгол Улсад өрнөж буй эрх зүйн шинэтгэлийг хүлээн зөвшөөрч буй байдал” социологийн судалгааны тайлан Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2019-01-17 Монгол Улсад өрнөж буй эрх зүйн шинэтгэлийг хүлээн зөвшөөрч буй байдал, эрх зүйн шинэтгэл, Улсын Их Хурал, шүүх эрх мэдэл, иргэдийн сонгуулийн идэвхи, цагдаа, ардчилсан тайван хувьсгал
302 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи “Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн төлөвшил, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт” судалгааны тайлан Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2019-01-17 Захиргааны хэргийн шүүх, Захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, хэрэг маргаан, статистик мэдээлэл, дүн шинжилгээ, иргэд, олон нийтийн ойлголт хандлага,
303 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи “ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВАРТ ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ” СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-01-17 захиргааны ерөнхий хууль, захиргааны эрх зүй, захиргааны шүүхийн харьяалал, засгийн газар, ерөнхийлөгч, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, захиргааны шийдвэр, шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм хэмжээний акт, захиргааны шийдвэр гүйцэтгэл, захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, гомдлыг шийдвэрлэх
304 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГААС АНХААРЧ ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-18 Гэмт хэрэг, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага
305 Т.Очирбат Шүүх шинжилгээний хөтөч (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2019-01-18 шинжлэн магадлах ухаан, шинжлэн магадлахуй, шүүх шинжилгээ, криминалистик, хэргийн газрын үзлэг, ул мөр, эд мөрийн баримт, биет нотлох баримт
306 Г.Агар-Эрдэнэ ЦААЗААР АВАХ ЯЛЫГ ХАЛАХ ТУХАЙ ИРГЭНИЙ БОЛОН УЛС ТӨРИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ПАКТЫН II НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛООС ОРОЛЦОГЧ УЛС БУЦАЖ ГАРАХ БОЛОМЖТОЙ ЮУ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-21 Амьд явах эрх Цаазаар авах ял Хүний эрхийн олон улсын гэрээ
307 Х.Чинбат Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө ба Монгол улс Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-22 Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө ба Монгол улс
308 Г.Агар-Эрдэнэ COMMAND RESPONSIBILITY IS THE ESSENTIAL TO THE ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: IN THE EXAMPLE OF BEMBA CASE AT THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-22 Command responsibility International Criminal Law International Humanitarian Law Rome Statute of the International Criminal Court
309 Г.Агар-Эрдэнэ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭТЭЙ НИЙЦҮҮЛЭХ ЗАМААР ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨРӨӨС ХАМГААЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-22 Албадан хөдөлмөр
310 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ТӨРИЙН БОДЛОГО БА ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-24 төрийн бодлого- politic, төр-policy, аюулгүй байдал-safety,гэмт хэрэг Аюулгүй байдалыг хангах- Secure safety, цагдаагийн байгууллага-police organization, Эрх үүрэг- Rights and Duties,
311 А.Базар Улсын дээд шүүхээс хууль тайлбарлах, хуулийн нэг мөр, зөв хэрэглээг хангах асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-01-28 Хуулийн тайлбар, хууль тайлбарлах, Улсын дээд шүүхийн тайлбар, абстракт тайлбар, казуаль тайлбар.
312 Б.Буянхишиг ТӨРӨӨС САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ АЖИЛЛАГААГ ХЯНАХ МЕХАНИЗМ, ЭРХ ЗҮЙН ХАМГААЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-02 төрийн эдийн засгийг зохицуулах чиг үүрэг, төрөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа; татаас; нийтийн эрх зүйн хамгаалалт
313 Т.Очирбат THE LEGALIZATION OF NEW FORM TO USE SPECIAL KNOWLEDGE IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW OF MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 legal aspect, forensic science, special knowledge, expert, specialist, investigator
314 Т.Очирбат ИННОВАЦИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ, ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙН ИННОВАЦИЙН ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-02 хууль сахиулахуйн инноваци, бүтээгдэхүүний инноваци, процессийн инноваци, маркетингийн инноваци, зохион байгуулалтын инноваци
315 Т.Очирбат МӨР, БИЕТ БАРИМТЫН ХАМГААЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-02 инноваци, хууль сахиулахуй, мөр, биет баримт
316 Б.Төрболд М.Мөнхжаргал Шүүхийн ажиглалтын гарын авлага Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2019-02-15 Шүүхийн ажиглалт, шүүхийн ажиглалтад бэлтгэх, шүүхийн ажиглалт хийх, шүүх хуралдааны нийтлэг журам, шүүх хуралдааны явц, шүүхийн ажиглалтын үр дүнг баталгаажуулах, шударга шүүхийн стандарт, эрүүгийн хэргийн шүүхийн ажиллагаа, иргэний хэргийн шүүхийн ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүхийн ажиллагаа, шүүх хуралдааны ажиглалтын жишиг хуудас
317 Б.Мөнхдорж "Монгол Улс дахь Гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох асуудал" ЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-25 Хууль зүйн статистик, гэмт хэрэг, статистик, гэмт хэргийн статистик, нуугдмал гэмт хэрэг, шүүхийн шинжилгээний байгууллага
318 Б.Мөнхдорж Үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хэмжих гэмт хэргийн статистикийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Гэмт хэрэг, гэмт хэргийн статистик, тогтолцоо, эрх зүйн орчин, Монгол Улс
319 М.Болор-Эрдэнэ ENVIRONMENTAL PUBLIC INTEREST LITIGATION (COMPARATIVE STUDY WITH CHINA AND MONGOLIA) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Environment, Environmental Public Interest Litigation and Environmental Protection.
320 М.Болор-Эрдэнэ FREE ZONE IN MONGOLIA (A paper for “Free Trade Areas and Law/Governance: International and National Experience” book, 2017, Zhejiang University, China) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Free zone
321 М.Болор-Эрдэнэ DEFINING “DOMINANT MARKET POSITION” IN DIFFERENT LEGAL JURISDICTIONS (COMPARATIVE STUDY WITH OTHER COUNTRY’S LEGISLATION) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Chinese Economic Law, Anti-monopoly law, and Dominant Market Position.
322 М.Болор-Эрдэнэ DOUBLE TAXATION UNDER CHINESE TAX LAW: (COMPARATIVE STUDY WITH OTHER MODEL DOUBLE TAXATION AGREEMENT) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Double Taxation, Tax Law, and Double Taxation Agreement.
323 М.Болор-Эрдэнэ CURRENT PROBLEMATIC LEGAL ISSUES RELATED TO THE INTERNATIONAL INVESTMENT LAW (An Appellate Body for International Investment Disputes and Jurisdiction of the Arbitration) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Investment law, International Investment Law, An Appellate Body for International Investment Disputes, Chinese Foreign Investment Law, Investment Agreement, Administrative Contract and State Contract.
324 М.Болор-Эрдэнэ ARBITRATION IN ADMINISTRATIVE CONTRACTS: CHINESE ADMINISTRATIVE LITIGATION LAW (COMPARATIVE STUDY WITH OTHER COUNTRY’S ADMINISTRATIVE LAW) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Administrative Contract, Public Contract, Chinese Administrative Litigation Law, Arbitration, and Public law.
325 Г.Агар-Эрдэнэ ЭРҮҮЛ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ ХҮНИЙ ҮНДСЭН ЭРХ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-19 Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх Хүний эрх
326 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи Хүний эрх ба Үндэсний аюулгүй байдал Олон улсын симпозиум Мэргэжлийн сэтгүүл 1000 төгрөг 2019-02-27 Монгол Улс дахь эрх зүйн хөгжилт, түүний онцлог, Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт ба үндэсний аюулгүй байдал, Хүний эр, эрх чөлөө ба үндэсний аюулгүй байдал, Үндсэн хуульт төрөөс хүний эрхийг хамгаалах тухай, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх үзэл баримтлал, агуулга, Тоталитор дэглэмээс ардчилалд шилжин орох үеийн хүний эрх, эрх чөлөө, ХБНГУ дахь хүний үндсэн эрх болон цагдаагийн байгууллагын эрх хэмжээг Монгол улсынхтай харьцуулах нь, Монгол Улсын Үндсэн хуулиаар тунхагласан хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөний иргэний эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлэх нөлөө
327 Б.Амарбат Нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох онолын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-02-22 Нийтийн ашиг сонирхол, ашиг сонирхол, захиргааны эрх зүй, нийтийн эрх ашиг
328 Б.Ган-эрдэнэ ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА: ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-22 Хөрөнгийн зах зээл, Хувьцаат компани, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, Нийгмийн даатгалын сан, Нийгмийн даатгалын шимтгэл, Үнэт цаасны зах зээл, Хөрөнгийн зах зээл, Хувийн тэтгэврийн сан, Байгууллагын хөрөнгө оруулагч
329 С.Цэрэндолгор ТӨРИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ, ЭРХ МЭДЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-02-25 Төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, эрх мэдлийг шилжүүлэх; төрийн чиг үүргийг шилжүүлэх; концесс; ТХХТ; хувьчлал; шилжүүлэн авсан этгээд; ЗЕХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь хэсэг; захиргааны гэрээ; ЗЕХ-ийн 52 дугаар зүйлийн 52.2.2 дахь хэсэг; чиг үүрэг, эрх мэдлийг зээлдүүлэх; Die Beleihung; чиг үүргийн зээл; чиг үүргийн хувьчлал
330 Б.Амарбат REALIZATION OF PUBLIC INTEREST BY LAW Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-05 Public interest
331 Б.Туяа DEMOCRATIZATION AND JUDICIAL INDEPENDENCE: A CASE STUDY OF MONGOLIA Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2019-03-05 Constitutional court; liberal democracy; judicial accountability; judicial independence; separation of powers; The other trial participants of the State, their Heads’ appointment
332 Д.Энхгэрэл Land law of Mongolia Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-05 land law of Mongolia
333 Д.Энхгэрэл LEGAL ENVIRONMENT OF FOREIGN INVESTMENT IN MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-06 foreign investment in Mongolia
334 Х.Цахим сан Нийтлэл: ЮРГЕН ХАРБИХ: ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-12 Засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүх, шүүхийн хяналт, Засгийн газар ба захиргааны хэргийн шүүх
335 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ , ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2002 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-20 Амьд явах эрх, Халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, Шүүхэд гомдол гаргах эрх, Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлөх эрх, Өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх, Өөрийгээ өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах эрх, Нотлох баримтыг шалгуулах эрх, Шударга шүүхээр шүүлгэх эрх, Шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох эрх, Шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрх, Уучлал хүсэх эрх, Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, Улсынхаа нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих эрх, Түр буюу байнга оршин суух газраа сонгох эрх, Гадаад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрх
336 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2003 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-20 Нийгмийн эмзэг бүлгийн эрхийн төлөв байдал, Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал, тахир дутуу хүний эрхийн төлөв байдал, Нэн ядуу иргэдийн эрхийн төлөв байдал, Зарим эрхийн хэрэгжилтийн байдал, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт, хөдөлмөрийн хууль тогтоомжид заасан эрхийн хэрэгжилт хүний эрхийн өнөөгийн анхаарал татаж буй зарим асуудал, Хуулийн зарим байгууллагын үйл ажиллагаа ба хүний эрх, Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа ба хүний эрх, Хууль тогтоомж ба хүний эрх, Хүний эрхийн олон улсын гэрээний хэрэгжилт, Яам, газруудын нийтээр дагаж мөрдөх тушаал, шийдвэр ба хүний эрх, Төрийн байгууллагын албан хаагчдын ажлыг дүгнэх журам, шалгуур үзүүлэлтүүд, Төлбөр хураамж ба хүний эрх, Авилгал ба хүний эрх, Эмэгтэйчүүдийг хил дамжуулан худалдах гэмт хэрэг, Гадаадад хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийн эрхийн төлөв байдал
337 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2004 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-20 Тайван жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөөний төлөв байдал, Газар эзэмших, өмчлөх эрхийн төлөв байдал, Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн төлөв байдал, Бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн талаар, Уул уурхайн салбарт ажиллагсдийн эрхийн төлөв байдал, Үндэсний цөөнхийн эрхийн төлөв байдал, Эмзэг бүлгийн иргэдийн нийгмийн хамгаалал, хуульд заасан тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхийн төлөв байдал, Хөдөлмөр эрхлэлтэд ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмын хэрэгжилтийн төлөв байдал,
338 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2005 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-20 Бүх нийтийн байх зарчим, Тэгш байдлын зарчим, Чөлөөтэй байх зарчим, Саналаа нууцаар гаргах зарчим
339 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи “ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХИЙГ НЭЭХ НЬ” БОДЛОГЫН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2019-03-25 Эрх зүй дэх ашиг сонирхлын тухай ойлголт, Ашиг сонирхол хууль ёсны байх буюу хууль ёсны ашиг сонирхлын тухай, Нийтийн ашиг сонирхлын тухай, Нийтийн ашиг сонирхлын маргааны тухай ойлголт, Нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэхтэй тулгамдсан асуудлууд, Материаллаг хууль тогтоомжид хийсэн шинжилгээ, тулгамдсан асуудал, хууль тогтоомжид хийсэн шинжилгээ
340 Д.Энхгэрэл МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БНХАУ-Д ХЭРЭГЖИХ БОЛОМЖТОЙ ЮУ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-25 гадаад улсын шүүхийн шийдвэр биелэлт, БНХАУ-ын хууль
341 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2006 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-26 Эрүүдэн шүүхийг хориглосон олон улсын гэрээ, конвенци ба үндэсний хууль тогтоомж, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхийн илрэлүүд, Баривчлах, урьдчилан хорих байрны нөхцөл эрүү шүүлттэй холбогдох нь, Эрүүдэн шүүх болон хэрцгий, хүнлэг бусаар харьцах, шийтгэхээс урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлс
342 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ 2007 ОНЫ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-26 Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх, Хүний эрхийн талаарх гэрээний тайлагналтын байдал, Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд, Хохирогчийн эрхийн хэрэгжилт, Монгол иргэдийн эрхийн хэрэгжилт, “Эмэгтэйчүүдийн эрх” олон улсын хэм хэмжээ, үндэсний хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа, Хүрээлэн буй орчин ба нийтийн эрх
343 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТУХАЙ ИЛТГЭЛ 2007 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-26 Цэргийн албан хаагчдын эрхийн хэрэг жилтийн төлөв байдал, Дүрмийн бус харьцаа, түүний үр дагавар Цэргийн албан хаагчдад оногдуулж буй сахилгын шийтгэлийн талаар, Цэргийн албан хаагчдын орон байр, ахуй нөхцөл, Цэргийн албан хаагчдын хоол хүнс, хувцасны хангалт, Эмнэлгийн үйлчилгээ, эм бүтээгдэхүүний хангалт, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж, нийгмийн хамгааллын асуудал, Цэргийн байгууллагад ажиллаж буй энгийн ажиллагсдын хөдөлмөрлөх эрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалах эрх зүйн орчин, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн талаарх статистик, Алагчлалаас ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Нийгмийн халамж, хамгаалал хүртэх эрхийн хэрэгжилт, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхийн хэрэгжилт, Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилт, Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт, Сэтгэцийн өвчтэй хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилт, Монгол улс дахь хҮний эрхийн боло всролын өнөөгийн байдал, Хүний эрхийн боловсролын талаарх дэлхий нийтийн чиг хандлага, Хүний эрхийн боловсролын талаарх Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого, Хүний эрхийн боловсролын хэрэгцээ, шаардлага, Албан боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол, Албан бус боловсролын тогтолцоон дахь хүний эрхийн боловсрол,
344 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ИЛТГЭЛ 2008 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-03-26 Жагсаал, цуглааныг зохицуулсан хууль, эрх зүйн акт, Нийтийн эмх замбараагүй байдал болон түүнийг таслан зогсоох, хэргийг мөрдөн шалгах, шийдвэрлэх ажиллагаанд хийсэн дүгнэлт, Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, шийтгэх тухай олон улсын гэрээ, конвенц ба үндэсний хууль тогтоомж, Хүн худалдаалах гэмт хэргийн илрэлүүд, Хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэхэд нөлөөлж буй хүчин зүйлсүүд, Хохирогч хамгааллын байдал, Гадаадын иргэдтэй гэрлэсэн эмэгтэйчүүдийн байдал, Гадаадын иргэнд Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлүүлж буй байдал, Хүүхдийг бэлгийн мөлжлөгт болон садар самуунд ашиглахыг хориглосон хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилтийн талаар, Садар самуун явдалтай тэмцэх тухай хуулийн зохицуулалтын талаар
345 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ИЛТГЭЛ 2009 Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-01 Соёл, зан заншлаа хадгалан үлдээх, өвлүүлэх эрхийн хэрэгжилт, Шашин шүтэх, шашны зан үйлээ үйлдэх эрхийн хэрэгжилт, Үндэстний цөөнхийн эх хэлээрээ сурч боловсрох, харилцах, мэдээлэл авах эрхийн хэрэгжилт, Эх хэлээрээ харилцах, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох эрхийн хэрэгжилт, Улс төрийн эрхийн хэрэгжилт, Үндэстний цөөнхийн иргэний харьяалалтай холбоотой зарим асуудлууд, үндэстний цөөнхийн эрхийн хэрэгжилт, Цаатан иргэдийн амьжиргааны өнөөгийн дүр төрх, Төрийн бус байгууллага болон олон улсын байгууллага, хувь хүмүүсээс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, Өөрийн соёл иргэншлээ хадгалан үлдэх эрх, Өөрийн шашин шүтэх эрх, Төрөлх хэлээрээ ярих эрх, Эдийн засаг нийгэм, соёлын эрхийн хэрэгжилт, Үндэстний цөөнхийн сурч боловсрох эрх, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх, Улс төрийн болон хувийн эрх
346 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН 10 ДАХЬ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-01 амьд явах, халдашгүй дархан байх, хууль шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрх зэрэг хүний салшгүй эрх, төрийн үйл хэрэгт оролцох, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, тайван жагсаал цуглаан зохион байгуулах зэрэг улс төрийн эрх, хөдөлмөрлөх, үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх, нийгмийн халамж хамгаалалд хамрагдах зэрэг эдийн засгийн эрх, үндэстний цөөнх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхэд, ахмад настан зэрэг бүлгийн эрх
347 Г.Агар-Эрдэнэ НҮБ-ЫН ЭРҮҮДЭН ШҮҮХИЙН ЭСРЭГ КОНВЕНЦИЙН НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛД ДЭЛХИЙН УЛСУУД НЭГДЭН ОРСОН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-01 Эрүү шүүлт Хүний эрх
348 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН 11 ДЭХ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-10 хорих байгууллага ба хүний эрх, Хоригдогсдын эрхийг хамгаалсан олон улсын гэрээ, Хорих байрны стандарт ба сэжигтэн, яллагдагч, ялтны эрх
349 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 12 ДАХЬ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-10 Уул уурхай ба хүний эрх, Хүүхдийн зарим эрхийн асуудал, Монгол Улс дахь ЛГБТ хүмүүсийн хүний эрхийн нөхцөл байдал, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хүний эрхийн байгууллагуудаас Монгол Улсад өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилт
350 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 13 ДАХЬ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-10 Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, Гэр бүлийн хүчирхийллээс үүдэлтэй эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрхийн зарим асуудал, Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн тэгш байдлын зарим асуудал
351 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 14 ДЭХ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-10 Эрүү шүүлтээс ангид байх эрх, хүний эрхийн хамгаалагчийн эрх, хүний эрхийн боловсрол, зарим эрхийн хэрэгжилт, эрүүл шүүлтийн хэлбэр, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх
352 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 15 ДАХЬ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-10 Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Цагдан хоригдож буй сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийн хэрэгжилт, Ахмад настны эрхийн хэрэгжилт, Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт
353 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 16 ДАХЬ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-10 Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал, Хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал, Цэргийн алба хаагч, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, Эрүү шүүлтээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн холбогдох байгууллагын үйл ажиллагааны төлөв байдал
354 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 17 ДАХЬ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2019-04-10 Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх: байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт ба иргэдийн оролцоо, Нийслэлийн хот төлөвлөлттэй холбоотой хүний эрхийн зарим асуудал, хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийн хэрэгжилтийн зарим асуудал, Хилийн боомтод ажиллаж буй мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилт
355 Т.Мөнх-Эрдэнэ Захиргааны хэргийн шүүхээс хийх эрх зүйн хяналтын хүрээ хязгаар юу вэ? /Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн анализ/ Эрх зүйн шүүмж 5000 төгрөг 2019-04-10 Шүүхийн эрх зүйн хяналт, шүүхийн магадлах ажиллагаа, хуульд үндэслэх зарчим, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөл байдалд тохирсон байх зарчим
356 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 Сонгох, сонгогдох эрхийн хэрэгжилт, Эрүү шүүлтээс хамгаалах нь төрийн үүрэг, Зохистой аюулгүй хоол хүнсээр жигд, хүртээмжтэй хангагдах эрх, Сэжигтэн яллагдагчийн эрхийг баталгаатай хангах зарим асуудал Үндэстний цөөнхийн эрх: Цаатан, Шүүн таслах ажиллагаан дахь мэтгэлцэх зарчим ба хүний эрх, эрх чөлөө Өмчийн эрхийн хөгжлийн эрх зүйн орчин, өмчийн эрхийн зарим эгзэгтэй асуудал, Хүний экологийн эрх ба агаарын бохирдол, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэхийг хориглох олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг, хяналт шалгалт явуулах удирдамж, Эмнести Интернэшнл Байгууллага
357 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 Зохистой аюулгүй хоол хүнсээр жигд, хүртээмжтэйхангагдах эрх, Хууль бусаар баривчлагдсан, цагдан хоригдсон шийтгэгдсэн хохирогчийн эрхийн асуудал, Нутгийн удирдлагын байгууллагын шийдвэр ба бизнес эрхлэгчдийн эрх ашиг, Эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх зарчмыг хангахад анхаарах асуудал, Хүний эрх ба эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь таслан сэргийлэх арга хэмжээ
358 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 ХДХВ/ДОХ ба хүний эрхийн асуудлууд, Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцийг хэрэгжүүлэх зарим асуудал, Хууль тогтоомж ба хүний эрх, Хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн хандлага, Цөөнхийн эрх ба цаатан иргэдийн эрхийн тухай зарим асуудал, Цөөнх болох цаатан иргэдийн соёлын эрхийн хэрэгжилт, Цагдаагийн хэрэг бүртгэлт ба хүний эрх, Хэрэг бүртгэх ажлын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт
359 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 Эвлэлдэн нэгдэх эрх ба ажил олгогчид Үлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын хамтын ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, Цагдан хорих ажиллагаа ба хүний эрх, Сонгуулийн төв байгууллага ба түүний ерөнхий загварууд, Захиргааны хэргийн шүүх-хүний эрх, Захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, Хүний эрхээр мэтгэлцэхүй: Хүний эрх түгээмэл шинжтэй юу?, Зохигчийн эрхийн хамгаалалт
360 Н.Баярмаа Гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл шударга ёсны зарчим Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2019-04-16 гэрээний стандарт нөхцөл, шударга ёс, ашиг сонирхлын тэнцвэрт байдал
361 Н.Баярмаа Газрын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын зарим асуудал: Иргэний хууль ба Газрын тухай хууль Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 18000 төгрөг 2019-04-25 үл хөдлөх эд хөрөнгө, газар, бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх, узурфрукт, сервитут, эзэмшил, хязгаарлагдмал эрх, газрын түрээс,
362 С.Сүхчулуун ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-25 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд, зөрчигдөж болзошгүй нийтийн ашиг сонирхол
363 С.Сүхчулуун ОСАКА ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДЛЫН ХЭРЭГ (НИСЭХ БУУДЛААС ГАРАХ ДУУ ЧИМЭЭ БА ТҮҮНИЙГ ЗОГСООХ, УЧИРСАН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ НЭХЭМЖЛЭХ ТУХАЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-25 дуу чимээ, бохирдол, эрх зөрчсөн үйлдлийг зогсоох, хохирол нөхөн төлүүлэх, Осака хотын олон улсын нисэх буудлын хэрэг
364 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Эрүүдэн шүүх хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг
365 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Монгод улс дахь эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн хэрэгжилт, Хүний эрх ба хүнийг хил дамнуулан худалдаалах гэмт хэргийн тухай, улсын бүрэн эрхт байдал, Ерөнхий боловсорлын сургуулийн хүний эрхийн сургалт, Оршин суух газраа сонгох эрх, түүний эрх зүйн үндсийг шинэтгэх асуудал,Хурдан морины уралдааны явц дахь хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдал, анхаарах асуудал
366 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрх, Жендэрийн хандлага, Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх, Ядуурал ба эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, • Эмэгтэйчүүдийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалт: хөдөлмөрийн зах зээл дэх гажуудал, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт, Соёл уламжлал: эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, Амьдрах эрхгүй хүмүүс: Монголын ардчилал, хөгжлийн явц дахь лесбиян, гей, бисексуал, трансжендер (ЛГБТ) хүмүүсийн хүний эрх
367 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Хүнийн эрх, Хүний эрх сэтгүүл, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх, Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх
368 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг шүүх, хуулийн практикт хэрэглэх, Усаар хангагдах эрх, Даяаршил ба хүний эрх, Хүний Эрх ба Боловсрол, Хүүхдийн сурч боловсрох эрх, Мэдээллийн эрх, эрх чөлөө, Парламентын гишүүний “Иммунитет-Индемнитет” эрх, Монгол улс дахь шашин шүтэх эс шүтэх эрх чөлөө
369 С.Сүхчулуун Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-15 өмчлөх эрх, эрх зөрчсөн үйлдлийг зогсоох, байгаль орчин
370 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи АРИЛЖАА (ХУДАЛДАА)-НЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГЫГ УРЬДЧИЛАН ТАНДАН СУДЛАХ судалгааны тайлан Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2019-05-15 Арилжааны эрх зүй
371 Л.Амгаланбаатар Эрх чөлөө (Үндсэн хуулийн Удиртгал, Нэгдүгээр зүйлийн 2, Хоёрдугаар бүлэг, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг) -Аз жаргалыг эрэлхийлэх эрх- Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-20 Аз жаргалыг эрэлхийлэх эрх
372 Б.Мөнхдорж "ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОНОЛ, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ" Хууль зүйн докторын зэрэг горилсон бүтээл Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2019-05-20 Гэмт хэрэг, статистик, хууль зүйн статистик, эрүүгийн эрх зүйн статистик, гэмт явдлын статистик, гэмт хэргийн статистик, онол, арга зүй, хэрэглээ, математик статистик, хорих ялыг дүйцүүлэн хасах аргачлал, нуугдмал гэмт явдлын түвшин, Crime stats загвар, Crime stats-IT загвар, Crime stats process загвар.
373 Б.Ган-эрдэнэ IPO ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ? ГАРЫН АВЛАГА Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2019-05-21 IPO, үнэт цаасны зах зээл, хувьцаагаа нийтэд анх удаа санал болгох, урт хугацааны хөрөнгө оруулалт татах
374 М.Тамир “ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО БА ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАХ НЭХЭМЖЛЭЛ: “СУБЬЕКТИВ БОЛОН ОБЬЕКТИВ ЭРХИЙН ХЯНАЛТ” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-24 Нэхэмжлэл, захиргааны байгууллагаас гаргах нэхэмжлэл, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилго, субьектив болон обьектив эрх
375 Г.Банзрагч Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, шаардлага, тэдгээрт тавигдах тусгай урьдчилсан нөхцлүүд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-29 захиргааны хэргийн шүүх, нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн төрөл, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл, тогтоох нэхэмжлэл, даалгах нэхэмжлэл, үргэлжлүүлэн тогтоох нэхэмжлэл, ерөнхий үүрэг хүлээлгэх нэхэмжлэл
376 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хүний эрх, хүнийн эрх сэтгүүл 2007/3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, ажилтын эгүүлэн тогтоосон шүүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилт
377 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хохирогчийн эрх, хохирогчийн эрхийн талаарх олон улсын стандарт, гэмт хэрэг, захиргааны хууль үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх
378 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эмэгтэйчүүдийн эрх , Мэдээллийн эрх чөлөө , хүүхдийн омбудсмен , Монголчлогдсон ардчилал дахь хүний эрх
379 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эрх зүйн толь бичиг , Шинжлэх ухааны үнэ цэнэ, Хүүхэд хамгаалал , Гадаадын иргэн Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэн авах , Жендэрийн тэгш байдал, Мэдээлэл түгээх эрх, Эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжиж баталгаажуулах нь , Эмэгтэйчүүд охидыг хил дамнуулан худалдаалах гэмт хэрэг
380 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Уул уурхайн хөдөлмөр-Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр болох нь, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг дэмжих нь, Хүний эрх ба тагнуулын үйл ажиллагаа, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал, Монгол улс дахь ялтны хөдөлмөр, Боловсрол дахь жендэрийн тэгш байдал
381 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Улсын Дээд Шүүх, Цагдаагийн Ерөнхий Газар , Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар, Хүүхдийн эрх ,Хөгжлийн бэршээлтэй хүмүүсийн эрх , Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл , Цагаач ажилчдын эрх ,Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх , Олон нийтийн үймээн самууны үед анхаарах зарим асуудлууд , Боловсрол дахь эрхэд суурилсан үзэл баримтлалын хүрээ
382 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хохирогчийн эрхийн баталгаа , Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг хангах нь хүнд суртал, авилгатай тэмцэх нэн тэргүүний арга хэмжээ мөн, Хүнд суртал, Хүний эрх , Төрийн албан хаагчийн гомдол, маргаан шийдвэрлэлт , Гаалийн байгууллагын ил тод байдал, Нээлттэй газрын харилцаа , зөвлөмж ,зохион бичлэгийн уралдаанд түрүүлсэн бичлэг
383 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эрх чөлөө, Шашин шүтэх, Хуулийн амин сүнс , Хүүхэд үрчлэлтийн талаарх эрх зүйн орчин, нөхцөл байдал, Бизнэс , Хүний эрх, Захиргааны хэрэгт давж заалдах болон хяналтын журмаар гомдол гаргах эрх , эрхэд суурилсан хандлага, Хүний эрхийн олон улсын нэр томьёо, Хүний эрхийн мэдлэг шалгах сорил, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенци ,
384 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хүний эрх, Төр, Шашны харилцаа, Хүн худалдаалах, Бэлгийн мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх, Амьд явах эрх , Цаазаар авах ял, Хүүхдийн хөдөлмөр, Шүүх, Хүний эрхийн нэр томъёоны тайлбар
385 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хөгжлийн бэршээлтэй хүмүүсийн эрх , Хүүхэд , "Хүчиндэх" гэмт хэрэг , Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчид, Оюутны эрх, Хөдөлмөрлөх эрх, ХДХВ/ДОХ/ , Хүний эрх , Узурфрукт
386 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Үндэстний цөөнхийн эрх, Хүүхдийн бие махбодийн шийтгэл , Хэрэглэгч, Төр, Төрийн өмчийн дархан эрхийн төрөл, Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайлан, Хүний эрхйин нэр томъёоны тайлбар
387 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2010/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Эрх чөлөө, Хүүхдийн амьдрах болон хамгаалуулах эрх, Хүүхэд үрчлэлт, Хүний хөгжлийн асуудлууд, Төрийн албаны тухай хууль, Хүний амьд явах эрх, Бизнесийн харилцаан дахь хүний эрх , Гей залуучуудын хүний эрх , хүний эрхий нэр томъёоны тайлбар
388 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2010/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эрүүдэн шүүх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенци, Хүүхдийн дуу хоолой, Хүний эрхийн байгууллага, Шилжин суурьшигсдын хүний эрхийн байдал, Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Хүний эрх , Хүний эрхийн нэр томъёоны тайлбар
389 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2011/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийн боловсрол, Хүний эрхийн нээлттэй өдөр, Гэрч, хохирогчийн эрхийн хэрэгжилт, Эрүү шүүлт болон цаазаар авах ял, Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс байгуулагдсан товч тэмдэглэл, Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдал, хүний эрх
390 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2011/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийг хангах, хамгаалах , Хөдөлмөрийн харилцаа, Хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх, Хүний нэр төр, алдар хүнд , Уул уурхайн салбар дахь хүний эрх, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал,
391 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2012/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт,ХДХВ/ДОХ , Хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл , Хүчирхийлэл, Хорих байгууллага ,Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ,Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, сонгох, сонгогдох эрх, Хүүхдийн эрх, Хүрээлэн буй орчны эрх, Хөдөлмөрлөх эрх, Өмчлөх эрх , Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, Эрүү шүүлт, Хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах
392 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2012/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хорих байгууллага , Цөөнхийн эмэгтэйчүүдийн эрх , Хувийн өмчийн хамгаалагдсан байдал, Эрүүл орчинд амьдрах эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Монгол улсад эрэгтэй судлалыг хөгжүүлэх
393 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрх , Уул уурхай ,Боловсролын чанар, Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх, Ажлын байрны бэлгийн дарамт, Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, Эрүү шүүлт, Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх, Нийгмийн халамж хүртэх эрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт
394 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийн үндэсний байгууллага, Эрүүдэн шүүх , Шорон дахь эрүү шүүлт, Эмнести интернэшнл болон үндэстэн дамнасан компаниуд, Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх
395 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Монгол Улс дахь эрүү шүүлт, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, Өмчлөх эрхийн сэтгэлгээний түүхэн асуудал, Хүний эрхийн албан ба албан бус сургалтын тогтолцоо , Лесбиян, Гей, Бисексуал, Трансжендер хүмүүс ,
396 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2014 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Авлига , бэлгийн дарамт, Монгол Улс дахь сүм хийд, шашны сургуульд сурч буй хүүхдийн сурч боловсрох эрх, Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагууд , Хүний эрхийн зөрчил , Хүний эрх , Оюуны өмчийн эрх , Цахим эрх , Үрчлэлт , Хүүхдийн эрх , Мансууруулах бодис , Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний механизм , Агаарын бохирдол, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал , Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй, Боловсрол дахь хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрх зүйн орчин, Лесбиян , Гей, Бисексуал, Трансжендер хүмүүсийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалт
397 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХИЙН СЭТГҮҮЛ 2014/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийн боловсрол , Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах , ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн ялгаварлан гадуурхахыг хориглох зарчим , Оюуны өмч , Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Уул уурхайн үйлдвэрлэл , Хүний эрхийн онолын элэментүүд
398 Б.Туяа ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧДОД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАЛЦАА БА ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-20 Хохирогч хамгаалал, хамгаалах байр, хохирогчид үзүүлэх туслалцаа, үйлчилгээ, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирогчид нөхөн төлбөр олгох.
399 Д.Сумъяацэрэн МОНГОЛ УЛС ДАХЬ КИБЕР ГЭМТ ХЭРГИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ДҮГНЭЛТ, САНАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-21 Цахим гэмт хэрэг, кибер гэмт хэрэг, аюулгүй байдал
400 Д.Сумъяацэрэн КИБЕР ОРЧИН БА ТЕРРОРИСТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА CYBER SPACE AND TERRORIST ACTIVITY Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-22 Кибер орчин, кибер гэмт хэрэг, террорист үйл ажиллагаа, кибертеррорист үйлдэл. Cyberspace, cybercrime, terrorist activity, cyber terrorism.
401 Д.Сумъяацэрэн СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИИ В МОНГОЛИИ, ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-22 КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ
402 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХИЙН СЭТГҮҮЛ 2014/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Монгол Улс дахь Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал , Ахмад настны эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх, Төрийн жинхэнэ албан хаагч , Хүний эрх ба нийгмийн халамж , Хүний эрхийн боловсрол , Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байран дахь Хүүхэд хамгаалал , Хүүхдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх
403 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Авилга , Хүний эрх , Сурч боловсрох эрх , Парламентын тогтолцоон дахь хүний эрх , Ахмад настны эрхийг хамгаалах олон улсын механизм , Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц, Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн ялгаварлан гадуурхалт , Ялтны хөдөлмөр , Төрийн алба ба цахим мэдээлэл , Бизнес ба хүний эрх, Эрүү шүүлт , Хүний эрхийн мониторинг, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ , НҮБ-ын зүгээс улсуудад өгсөн, зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлж буй туршлагууд , Цэвэр усаар хангагдах эрх , ЛГБТИ хүмүүсийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх , ХДХВ/ДОХ-той амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл мэндийн нууцын асуудал
404 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хүний Эрхэд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ, Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал , Ази, Номхон далайн бүсийн хүний эрхийн байгууллагуудын үүсэл , Үндсэн хуульд заасан шашин шүтэх эрх , Нийгмийн халамж хүртэх иргэний эрх , Парламентын хүний эрхийн хороо , Хүний эрхийн олон улсын гэрээнд оролцогч улсуудын бэлтгэн хүргүүлэх илтгэлийн хэлбэр, агуулга , Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь гомдол гаргах эрхгүй захирамж
405 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хаврын хурдан морины уралдаан ба хүүхдийн эрх , Цэргийн албан хаагчдыг албадан хөдөлмөрөөс хамгаалах, Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэх үйл явцад Монгол улс, "Гэрийн хорио" ялын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, Иргэний харьяалал , Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн уучлал үзүүлэх тухай , Ахмад настны эрхийг хамгаалах тухай хууль
406 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2016/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эрх зүйн шинэтгэлийн бодлого, Хорих ял эдлүүлэх тогтолцооны парадигм, Иргэний нийгмийн байгууллага ба хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Албадан ажил хийлгэх ял ба нийтэд тустай ажил хийлгэх ял , Хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицуулалтын хэлбэрүүд , Иргэний давхар харьяалал , Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний байгууллага
407 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2016/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хорих ял эдлүүлэх хууль тогтоомжид ялтны эрхийг тусгах, Гадаадын иргэнийг саатуулах ба хилийн хориг тавих хэм хэмжээг шинэчлэх, Ажилтан, албан хаагчийг өөр ажилд шилжүүлэх , Нээлттэй ба хаалттай хорих , Ялгаварлан гадуурхахгүй байх хүний эрхийн зарчим , Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх ажиллагаа , Хохирогчийн эрх , Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгуулийн эрх бүхий иргэний сонгох эрх
408 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2017/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 - Дэлхийн улс орнуудын эрүүгийн процессын хуулиуд дахь хүний эрхийн хамгаалалт , Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө , Боловсролын салбар дахь тэгш боломж , Олон хэлний боловсролын зарим асуудал, Тувачуудын эрх , Иргэдийн оролцоо , Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрх , Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх , Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллага дахь хүний эрхийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал
409 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2017/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хууль сахиулагч ба хүний эрх, Хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Хүүхдийн амьд явах эрх , Шүүхийн шинжилгээ нь процессын эрх , Төрийн нууц ба мэдээллийн эрх чөлөө , Иргэний давхар харьяалал , Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн гэрч-хохирогчийн эрх , Шударга ёс, хүний эрхийн мэдрэмж нь хуульчийн үнэт зүйлс
410 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2018/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хүний эрх , Цаазаар авах ялыг халах тухай ИБУТЭТОУП 2 дугаар нэмэлт протоколлс оролцогч улс буцаж гарах боломж байгаа эсэх, Хүүхдийн эрх ба өсвөр насны шүүгдэгчийн эрх зүйн байдал , Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль , Оюуны үнэт зүйлийг өмчлөх эрхийн хамгаалалт , Өмчлөх ба эзэмших эрх , Хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчил , Ажлын байрны бэлгийн дарамт , Ургийн эрхийн хамгаалалт , Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангах зарчим
411 Д.Сумъяацэрэн АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОНГОЛИИ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-24 Ключевые слова: киберпреступление, киберпреступность, преступность в сфере информационных технологий.
412 Д.Сумъяацэрэн ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ЗАНАЛХИЙЛЭЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ THREATS AGAINST CHILDREN IN CYBER SPACE, ITS PREVENTION Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-07-03 Түлхүүр үгс: Кибер гэмт хэрэг, цахим орчин, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эсрэг кибер гэмт хэрэг. Key words: Cyber crime, cyber space, child protection, cyber crime against the children.
413 Ө.Хулан Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн этгээдийн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-07-26 Улс төрд нөлөө бүхий этгээд (УТНБЭ), Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх (МУТС), МУТС тухай хууль, Эрүүгийн хууль, ФАТФ, УТНБЭ байх хугацаа, Санхүүгийн мэдээллийн алба (СМА), Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)
414 Б.Сүндэръяа ХБНГУЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ХОЛБОГДОХ ХУУЛИУД ДАХЬ “НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ” БОЛОН “ТӨР”-ИЙН ТАЛААРХ НЭР ТОМЬЁОНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-07-26 Нийтийн эрх зүй, нийтийн захиргаа, нийтийн алба, нийтийн үйлчилгээ, нийтийн ашиг сонирхол, төр
415 Б.Жамсрандорж Монгол Улсаас Гадаадын хөрөнгө оруулагчтай байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах зарим гэрээнд хийсэн эрх зүйн дүн шинжилгээ: Тосон Уул XIX болон Тамсаг XXI гэрээ /A Legal Analysis of Production Sharing Agreements entered into between the Government of Mongolia and Foreign Investors: Toson-Uul XIX and Tamsag XXI/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-08-06 Олон Улсын Хувийн эрх зүй, Олон Улсын Хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, Газрын тосны эрх зүй, Олон Улсын Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Олон Улсын Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах практик, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, Эрх зүйн дүн шинжилгээ
416 М.Хатанзориг Гэрээний эрх чөлөө ба гэрээнд тавигдах хэлбэрийн шаардлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-08-08 гэрээний эрх чөлөө, гэрээнд тавигдах шаардлага, хэлбэрийн шаардлага, гэрээний эрх чөлөөний хязгаарлалт
417 М.Сонинцэцэг Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлагыг Захиргааны ерөнхий хуулиар хүлээлгэх хариуцлагаас ялгах нь. Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-08-12 төрийн албаны хариуцлага, захиргааны ерөнхий хууль, хариуцлага, төрийн алба.
418 Ш.Отгонбаяр ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 40.1.5 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-09-02 Сахилгын зөрчил, сахилгын шийтгэл, эд хариуцагч, итгэл алдах, хөөн хэлэлцэх хугацаа.
419 Ш.Отгонбаяр КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР, ХЭРЭГЖИЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-09-04 Төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хараат бус гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, нэр дэвшигч, шалгуур.
420 Д.Энхгэрэл БНХАУ-ын КОМПАНИЙН ХУУЛИЙН ТАЛААР Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-09-25 хятад
421 Ц.Амарсанаа Терроризмийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронуй болгох зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-24 гэмт хэрэг, терророризм, терроризмын талаарх ойлголт, терроризмыг хуульчилсан байдал
422 Ц.Амарсанаа ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ ЗҮЙЛЧЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-27 гэмт хэрэг, хүн худалдаалах, гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалхаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох шийтгэх тухай протокол
423 Б.Нацагдорж ЭРХ ЗҮЙН СОЦИОЛОГИ: ТӨЛӨВШИЛ, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА (БОДЛОГЫН СУДАЛГАА) Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2019-10-01 Эрх зүйн харилцаа, нийгмийн харилцан нөлөөлөл, эрх зүйн судалгаа
424 Ц.Амарсанаа Төрийн захиргааны байгууллагын хүнд суртал ба хүний эрхийн эрх зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-09 Хүнд суртал, хүний эрх, төрийн үйл ажиллагаа, захиргааны эрх зүй
425 Ч.Эрдэнэбат “ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС”-ИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-10-14 Түлхүүр үг: Дэлхийн гаалийн байгууллагын аюулгүй байдлын багц стандарт, Хилийн аюулгүй байдал, мэдээллийн сүлжээ,Чөлөөт бүс. Кeywords: WCO safe framework of standards, Border Security, Information Network, Free zone. Ключевые слова: Безопасные рамки стандартов Всемирной Таможенной Организаций, Пограничная безопасность, Информационная сеть, Свободная зона.
426 Ц.Амарсанаа БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ БА БЭЛЧЭЭРИЙН ТУХАЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-21 Байгаль орчин, экологи, бэлчээр,
427 Ц.Амарсанаа “МОНГОЛ УЛС ДАХЬ АЖЛЫН БАЙРНЫ БЭЛГИЙН ДАРАМТЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ” СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 5000 төгрөг 2019-10-21 хүний эрх, эрх чөлөө, ажлын байрны дарамт, жлын байрны бэлгийн дарамт, жлын байрны сэтгэл санааны дарамт, бэлгийн харилцааны эрх, жендэр, жендэрийн харилцаа, жендерийн ялгаа,
428 Э.Мандалмаа Good Faith in Mongolia. ("Монгол Улс дахь үнэнч шудрагын зарчим") Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2019-10-21 Эрх зүйн зарчим, Шудрага ёс, Эрх зүйн түүх, Үнэнч шудрагын зарчим, Иргэний хуулийн 13 дугаар зүйл.
429 Х.Чинбат Ашигт малтмалын хайх, ашиглах эрхийн иргэний эрх зүйн эх сурвалж Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-10-31 Ашигт малтмалын өмчлөл, ашигт малтмалын хайх, ашиглах эрх, иргэний эх сурвалж, хөрөнгийн эрх, эдийн бус баялаг, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх, барьцаалах, худалдах
430 Б.Эрдэнэмөнх Арбитрт олон улсын арилжааны маргаан хянан шийдвэрлэхэд хэрэглэх эрх зүйг сонгох асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 40000 төгрөг 2019-11-05 Зөрчилдөөний хэм хэмжээ, Хэрэглэх эрх зүйг сонгох, Арбитр байрлах газрын хууль, маргаан шийдвэрлэх эрх зүй, Олон улсын арбитр, Монголын Олон улсын ба Үндэсний арбитр, Юнситрал-ын загвар хууль
431 О.Хишигмөнх ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛАЛ ТОГТООСОН МАГАДЛАЛЫГ ШИНЖЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2019-11-08 Үндсэн хуулийн цэц, Магадлал, Хэргийн харьяалал тогтоох, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
432 О.Хишигмөнх ТӨР, СҮМ ХИЙДИЙН ХАРИЛЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-11-08 Хүний эрх, харш урсгал, шашны хүмүүнлэг бус урсгал, үндэсний аюулгүй байдал
433 О.Хишигмөнх УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙГ БҮРЭН ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 8000 төгрөг 2019-11-08 Улсын Их Хурлын гишүүн, бүрэн эрх, халдашгүй байдал, эргүүлэн татах, түдгэлзүүлэх
434 Ж.Хүслэнтөгс Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө ба цензур Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-11-08 Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө Цензур Үндсэн хууль Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
435 Э.Баттулга Монгол Улс дахь шашны эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-08 хүний эрх, эрх чөлөөл, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, шашны эрх зүйн зохицуулалт, төр, сүм хийдийн харилцаа, сүм хийд
436 Ц.Амарсанаа Хууль бүтээх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэс цаашдын чиг хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-11-16 хууль, хөгжил, сэтгэлгээ
437 О.Мөнхсайхан Цэцийн гишүүн болон Дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг нийтлэх нь Үндсэн хууль зөрчөөгүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-16 Үндсэн хуулийн цэц, Улсын дээд шүүх, шүүхийн шийдвэр, үндэслэл, олонх ба цөөнх, хууль дээдлэх ёс, ардчилсан ёс, шүүгчийн хараат бус байдал, ил тод байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, нийтлэг чиг хандлага, хамтын зарчим, зөвлөлдөх тасалгааны нууц, шүүгчийн тусгай санал, тусгай саналаа нийтлэх
438 Н.Отгончимэг ЭРХ ЗҮЙЧ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 Хуульч, эрх зүйчийн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, бакалаврын боловсрол, эрх зүйн чиг баримжаа, хандлага, Үндсэн хуулийн үнэт зүйл, нийгмийн үнэт зүйл, Үндсэн хуулийн үнэт зүйлийг хамгаалагч, зөвлөх – чиглүүлэгч, ментор, багш, практик, хууль зүйн шинжлэх ухаан, академик боловсрол, хууль зүйн техник, эрх зүйн шинэ харилцаа, компанийн санхүүгийн эрх зүй, үнэт цаасны эрх зүй, инженерингийн гэрээний эрх зүй (мега төслийн эрх зүй), спортын эрх зүй, эрүүл мэндийн эрх зүй, хичээл, сургалт.
439 Д.Ренчиндорж Монгол Улсад ардчиллыг бэхжүүлэх нь /эссэ/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 Ардчилал, авлига, авлигатай тэмцэх, авлигын индекс, Монгол Улс дахь авлигын индекс, ардчиллын индекс
440 О.Мөнхсайхан ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ЯАГААД ҮНДЭСЛЭГДСЭН БАЙХ ЁСТОЙ ВЭ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 шүүх, шүүгч, шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл,
441 О.Мөнхсайхан Амьд явах эрх ба цаазаар авах ял Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 хүнийн эрх, хүний эрхэм чанар, амьд явах эрх, цаазаар авах ял, цаазаар авах ялыг халах, амьд явах эрх ба цаазаар авах ял, цаазаар авах ял ба гэмт хэргийн гаралт, цаазаар авах ял ба дэлхийн нийтийн хандлага
442 О.Мөнхсайхан Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан үндсэн эрхийн хүрээг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 Үндсэн хууль, хүний эрх, эрх чөлөө, тэгш байдал, чөлөөт байдал, хүний эрхэм чанар, хувийн эрх, чөлөө, улс төрийн эрх, эрх чөлөө, тэгш хамгаалалтын заалт, хуулийн зохих журмын заалт, хувь чанараа хөгжүүлэх эрх, тэгш сонгох эрх, чөлөөтэй байх эрх
443 О.Мөнхсайхан үндсэн хуулийн хяналтын хоёр загвар: онцлог ба төстэй тал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-25 Үндсэн хуульт ёс, үндсэн хуулийн хяналт, шүүхийн хяналт, түүний зорилго, Америк загвар, Европ загвар, үндсэн хуулийн шүүх, дээд шүүх, үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчийн тоо, бүрэн эрхийн хугацаа, тогтолцоо, тавигдах шаардлага, хараат бус байдал, тодорхой хяналт, абстракт хяналт, үндсэн хуулийн асуулт, хувь хүний гомдол
444 О.Мөнхсайхан Цэцийн шийдвэрийн шүүмж: анхан шатны шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах нь үндсэн хууль зөрчөөгүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-04 Ардчилсан ёс, шударга ёс, шүүхийн нээлттэй, ил тод байдал, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэхэд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах нь, тангарагтны шүүх (jury), мэргэжлийн бус шүүгч (lay judge), Монгол Улсын Үндсэн хууль ба шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, Үндсэн хуулийн цэцийн 2013 оны 04 дүгээр дүгнэлт, Үндсэн хуулийн 2014 оны 01 дүгээр тогтоол
445 О.Мөнхсайхан ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРТ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ: УИХ Э. Н.ХАЙДАВ (2007) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2019-12-04 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэний хуулийн цэцийн шийдэр, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх, арга, аргачлал, шүүхийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх, шүүхийн шийдвэрийн үндэслэгээ
446 Ц.Амарсанаа ШҮҮХИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 50000 төгрөг 2019-12-16 Шүүх, шүүгч, шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, шүүхийн захиргааны тухай хууль
447 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХАРЬЦАНГУЙ БАЙХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Харьцангуй байх зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага
448 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХУУЛЬ ЁСНЫ ИТГЭЛИЙГ ХАМГААЛАХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
449 Д.Баттулга Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-04 Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, Монгол улсын Захиргааны эрх зүй, Захиргааны эрх зүйн шинэлэг зохицуулалт, Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны эрх зүйн зарчим
450 О.Мөнхсайхан МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИАР СОНГУУЛИЙН ХОЛИМОГ ТОГТОЛЦОО ХОРИГЛООГҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-04 Сонгууль, сонгуулийн тогтолцоо, сонгуулийн холимог тогтолцоо, сонгуулийн можариатар тогтолцоо, сонгуулийн пропорцианоль тогтолцоо, Монгол Улсын Үндсэн хууль ба сонгуулийн тогтолцоо, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр ба сонгуулийн тогтолцоо
451 О.Мөнхсайхан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл (2015) батлагдвал хуульчийн мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцооны үр нөлөөтэй, хараат бус, шударга байдал алдагдана Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-05 хуульчийн эрх зүйн байдал, Монголын хуульчдын холбоо, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн шиэнчилсэн найруулга, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нэгдмэл стандарт, Хуульчийн Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, хуульчийн ёс зүй, хуульчийн хариуцлага
452 О.Мөнхсайхан Иргэний өргөдөл, мэдээлэлтэй холбоотой үндсэн хуулийн цэцийн бүрэн эрхийг оновчтой тодорхойлох боломж Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-05 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл, мэдээлэл гаргах, Үндсэн хуулийн гомдол, actio popularis, Үндсэн хуулийн цэц ба хүний эрх, эрх чөлөө, иргэний өргөдөл ба үндсэн хуулийн гомдол
453 Ч.Баатар Нийгмийн хамгааллын бодлого, чиг үүрэг, хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-09 Төр; Засгийн Газар; Чиг үүрэг; Зорилтот бүлэг.
454 Ч.Баатар Төрийн бодлого боловсруулахад төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-09 Төр Оролцоо Иргэний нийгэм Төлөөлөл Төрийн эрх мэдэл Бодлого боловсруулах
455 Ч.Баатар Монгол дахь иргэний нийгмийн төлөвшилд төрийн засаглалын зүгээс үзүүлж буй зарим сөрөг нөлөөллүүд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-09 Иргэний нийгэм Засаглал Оролцоо Хамтын ажиллагаа Нөлөөлөл Иргэний санаачлага
456 Ч.Баатар Монгол төрийн хөгжлийн үйл явц дахь ардчиллын илрэлүүд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-10 Төр, Монгол төр, төрт ёсны уламжлал, ардчилал, тэнгэр, Чингис хаан, төр улс, Монголын нууц товчоо, төрийн түүхэн уламжлал, бөөгийн шашин, нүүдэлчид, нүүдлийн соёл иргэншил
457 Ч.Баатар Улс төрийн аюулгүй байдал, түүний онолын үндсэн хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-10 Үндсэн хууль, аюулгүй байдал, хүний эрх, ардчилал, хүй элгэн, тргэдийн оролцоо, засаглал
458 Ц.Цогт Захиргааны шийдвэрийг шүүхээс магадлан шийдвэрлэх ажиллагааны стандарт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 8000 төгрөг 2019-12-11 магадлан шийдвэрлэх ажиллагааны стандарт, захиргааны шийдвэр, захиргааны хэргийн шүүх,
459 Ц.Сарантуяа Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах зарчим ба Үндсэн хуулийн хяналт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-11 Төрийн эрх мэдэл хуваарилах зарчим, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн цэц,
460 Ц.Сарантуяа Үндэсний эрх зүй ба олон улсын түгээмэл эрх зүйн зөрчилдөөнийг үндсэн хуулийн шүүхийн журмаар шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-12 үндэсний эрх зүй ба олон улсын эрх зүй, монист ба дуалист онол, үндсэн хуулийн эрх зүй, үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн шүүх, Монгол Улсын олон улсын гэрээ
461 Ч.Баатар НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-14 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, нийгмийн халамж, төр, төрийн үйлчилгээ, нийгмийн суурь үйлчилгээ.
462 Ч.Баатар Монгол улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн өнөөгийн байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-14 Концесс, Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа, Төрийн захиргааны шинэчлэл, Засгийн газар, Хувийн хэвшил.
463 Н.Отгончимэг ХУУЛЬ ТОГТООХ АЖИЛЛАГААНД Б.ЧИМИД БАГШИЙН БИЙ БОЛГОСОН ШИНЭ ХАНДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-23 Б.Чимид, хууль тогтоох ажиллагаа, нэрээр овоглосон хууль,
464 Э.Баттулга Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зохицуулалтууд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-02 хөдөлмөрийн тухай хууль, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага
465 С.Асланбек МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ ДАХЬ ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-10 Байгалийн баялаг, баялгийн хараал, Голланд өвчин, Үндсэн хуулийн 6.2, Үндэсний баялгийн сан
466 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ: БОЛОВСРУУЛСАН ҮЕ ШАТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-01-11 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, БОЛОВСРУУЛСАН ҮЕ ШАТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
467 Ц.Сарантуяа Шүүгчдэд тавих Үндсэн хуулийн шаардлага ба Цэцийн бүрэлдэхүүн Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-13 шүүх, шүүгч, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, шүүгчид тавих шаардлага, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд тавих шаардлага, шүүгч ба цэцийн гишүүнд тавих шаардлага
468 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн шүүх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-13 Эрх мэдлийг хуваарилах онол, Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналтын хэлбэр, хэм хэмжээний хяналт, иргэдийн өргөдөл, гомдол, эрх мэдэл хоорондын маргааныг шийдвэрлэх хяналт
469 П.Баттулга Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Үндсэн хуулиар тодорхойлсны ач холбогдол юу вэ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-14 Шүүхийн ерөнхийн зөвлөл, 2019 оны Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, 13 шүүгч, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн холимог бүрэлдэхүүн
470 О.Төрболд Хууль тогтоох эрх мэдлийг шилжүүлэх Үндсэн хуулийн хориг ба хязгаар Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-14 Төрийн эрх мэдэл хуваарилах онол, Хууль тогтоох эрх мэдэл, эрх мэдлийг үл шилжүүлэх /non-delegation/, эрх шилжүүлэх /delegation of power/,
471 Э.Баттулга МОНГОЛЧУУДЫН ХУУЛЬ ЦААЗ ДАХЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАХ ЗҮЙЛ ЗААЛТУУД, ОДОО МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖИНД ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ |нийтлэл| Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-14 Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Их засаг хууль, Монгол-ойрдын цааз бичиг, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, орчны бүс, ашигт малтмал, дархан цаазат газар, ашигт малтмал
472 А.Түвшинтөгс Сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй хууль зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2020-01-14 Сэтгэл санааны хохирол, Сэтгэл санааны хямрал буюу дистресс, Эдийн бус гэм хор, Материллаг болон материаллаг бус хохирол, emotional distress, emotional harm, mental or emotional injury, эдийн хохирлоос үүдэлтэй сэтгэл санааны хохирол, сэтгэл судлал, гэм хорын эрх зүй
473 Ц.Цогт Захиргааны ерөнхий хуулийн Англи хэлээрх орчуулга -General Administrative law (Mongolia) in English Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 20000 төгрөг 2020-01-15 орчуулга, ЗЕХ, англи хэл, хуулийн орчуулга, захиргааны ерөнхий хууль, English, GAL, General Administrative Law, Mongolia
474 Б.Гончигсумлаа Д.Ренчиндорж Ж.Батмөнх ӨРШӨӨЛИЙН ХУУЛИУДАД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-01-17 Эрүүгийн өршөөл, Өршөөлийн хуулиуд, Татварын өршөөл, Татварын өршөөлийн тухай хууль, Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, өршөөлийн талаар гадаад орны туршлага, өршөөлийн хуулийн хэрэгжилт, үр нөлөө
475 Л.Энхтайван НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁС ДАХЬ ХУУЧ ХАМААРАЛ БУЮУ АРДЫН ДЕПУТАТУУДЫН ХУРЛЫН ХЭВ МАЯГ, ТҮҮНИЙГ ХАЛЖ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛД НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-18 Орон нутгийн өмч, Нутгийн өөрөө удирдах ёс, Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, төвлөрлийг сааруулах зарчим.
476 Ч.Батцэнгэл Газрыг ашиглахтай холбоотой эд юмсын эрх зүйн зохицуулалт, онцлог Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-01-18 Эд юмсын эрх, өмчийн эрх, өмчлөх эрх, эзэмшил, хязгаарлагдмал эрх, газар, газрын эрх, газрын тухай хууль, ашиглах эрх
477 Ч.Батцэнгэл ЭД ЮМСЫН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС БОЛОХ ГАЗАР БҮРТГЭЛИЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-01-18 Эд юмсын эрх, газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө, өмчлөх эрх, эд хөрөнгийн бүртгэл, solo cedit
478 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2018/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-01-20 Төрийн байгууллага, албан тушаалтны буруутай ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал, улс орны пробацийн үйл ажиллагааны туршлага, иргэний боловсрол, хүний эрхийн баталгаа, хүний эрхийн үндсэн зарчмууд, өв залгамжлал
479 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2019/01 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-01-20 Хэвлэл мэдээлэлийн өөрийн зохицуулалт, Иргэдийн оролцох эрх, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх эцэг эхийн мэдлэг, Гэмт хэргийн хохирогч, сэжигтний эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал,
480 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2019/02 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-01-20 Өмчлөх эрхийн олон улсын болон дотоодын эрх зүйн зохицуулалт, хүүхэд хамгаалал, аюулгүй байдал, Нийтэд тустай ажил хийх ял ба хүний эрхийн асуудал, Нийгмийн харилцааны чадварыг сайжруулах замаар асрамжийн төвийн хүүхдийн эрхийг хангах нь, Ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, Үр хөндөлтийн эрх зүйн зохицуулалт, Ахмад настны эд мөнгөний тусламж авах эрхийн зөрчлийн зарим асуудал
481 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 18 дахь илтгэл Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2020-01-20 Монгол Улс дахь хүний эрхийн боловсролын талаарх бодлого, түүний хэрэгжилт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн асуудал, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын нөхцөл байдал, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн холбогдох байгууллагын үйл ажиллагааны төлөв байдал
482 Л.Энхтайван ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-01-20 Тоочих зарчим, ерөнхийлөн заах зарчим, захиргааны гэрээ, захиргааны актын характергүй нийтийн эрх зүйн хүсэл зоригийн илэрхийлэл.
483 Н.Баярмаа Хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн Англи хэл дээрх орчуулга Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 10000 төгрөг 2020-01-20 Law on pledge over movable and intangible property, perfection, secured obligation, determining priority of pledge rights, preferential rights of pledgee, registration of pledge notice, enforcement of pledge rights,
484 А.Тайван Хууль ёсоор өв залгамжлах эрх зүйн харилцаан дахь дагавар хүүхдийн эрхийн хамгаалалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-01-21 Хүүхэд, дагавар хүүхэд, хойт эцэг, эх, хүүхдийн дээд ашиг сонирхол, дагавар хүүхдийн эрх, дагавар хүүхдийг үрчлэх, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Монгол улсын Иргэний хууль, Гэр бүлийн тухай хууль
485 А.Тайван Монгол Улсын харъяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлэх гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2020-01-21 Хүүхдийн эрх, хүүхэд үрчлэлт, Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд анхаарах зарчим, ашиг сонирхол, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай Гаагийн конвенц, Гэр бүлийн тухай хууль
486 Д.Ганхүрэл МОНГОЛ УЛСАД СЭТГЭЛ САНААНЫ ХОХИРОЛ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН〔ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ〕 Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-01-22 иргэний эрх зүйн хохирол шаардах, гэм хорын эрх зүй, эдийн бус хохирол, сэтгэл санааны хохирол, хохирол нөхөн төлүүлэх эрх, хохирол шаардах эрх өвлөх, иргэний процессын эрх зүйн диспозитив зарчим
487 Г.Агар-Эрдэнэ HAS THE MINORITY RIGHTS FRAMEWORK SUFFERED BECAUSE OF THE ADVANCEMENT OF INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS WITHIN THE UNITED NATIONS SYSTEM? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-23 minority rights, indigenous people, human rights, үндэстний цөөнх, уугуул иргэд, хүний эрх, олон улсын эрх зүй
488 Э.Баттулга Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагийн тухай хуульд хийсэн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-01-24 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага, Иргэдийн нийтийн хурал, Засаг дарга, Аймаг, нийслэл, орон нутгийн сонгууль, анхан шатны нэгж, засаг захиргааны зохион байгуулалт, аймаг , сум, нийслэл, дүүрэг, район, хороо, хорин
489 Б.Лхагважаргал НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРААТ БУС, БИЕ ДААН ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЭРХИЙГ ҮНДСЭН ХУУЛИАР ХАМГААЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-25 Нутгийн өөрөө удирдах ёс, бие даасан, хараат бус, захиргааны хэм хэмжээний акт, нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагаас захиргааны хэм хэмжээний акт батлах, бие даан гаргасан хэм хэмжээний акт
490 О.Хишигмөнх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт: Ард түмний бүрэн эрхт байдал, оролцоог хангах зарчмыг хэрэгжүүлсэн эсэх асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-28 Ард түмний бүрэн эрх, ард түмний оролцоо, Хүний эрх, эрх чөлөө, үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт,
491 Ш.Отгонбаяр КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2020-02-10 Компанийн засаглал, төлөөлөн удирдах зөвлөл, ТУЗ-ийн гишүүн, ТУЗ-ийн ердийн гишүүн, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн, шалгуур, хувьцаат компани, Төрийн өмчит компани,нэр дэвшүүлэх хороо, сонгон шалгаруулалт
492 Б.Бүжинлхам Содержание деятельности полиции Монголии по обеспечению общественной безопасности Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-02-14 полиция общественной безопасности; общественная безопасность; общественный порядок; общественная дисциплина; безопасность; массовый порядок; Монголия; административные правонарушения; социальный порядок. public security police; public safety; public order; social discipline; security; mass order; Mongolia; administrative offenses; social order. Олон нийтийн аюулгүй байдал, Монгол. цагдаагийн Олон нийтийн аюулгүй байдал, цагдаа
493 О.Хишигмөнх ИРГЭНИЙ ТЭТГЭВЭР БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛИЙГ ТЭГЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ ЗААЛТ НЬ ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ҮҮ? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-02-14 Зээлдэгч, тэтгэвэр авагч, иргэний тэтгэвэр, тэгш эрх, шудрага ёс, зээл, ялгаварлан гадуурхалт, олон улсын гэрээ, зээлийн төлбөр, зээл тэглэх, Хөрөнгө чинээ, төрийн үйл ажиллагаа, Үндсэн хуулийн зарчим, хууль дээдлэх, ард түмний ашиг сонирхол, хөрөнгө чинээ, нас хүйс, Улсын Их Хурал, Нэг удаа тэглэх, банк, байгалийн баялаг, тогтвортой хөгжил, хариуцлага, эрсдэл, ард түмний төлөөлөл, сонгуулийн санал, хөгжлийн бодлого, улсын төсөв, төсвийн сахилга бат, олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр, зээлийн төлбөр, зургаан сая, үлдэгдэл зээлийн төлбөр, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэгт харшлах шийдвэр
494 Б.Ган-эрдэнэ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОРЧИН /Гарын авлага/ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-02-19 Хөрөнгө оруулалтын сан, Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани, ETF, Үнэт цаасны зах зээл
495 П.Намуун АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ НЬ ЭРХ МЭДЭЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН БАЙДЛАА УРВУУЛАН АШИГЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШАЛТГААН БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-02-21 Авлига, албан тушаалын байдал, ашиг сонирхол, нийтийн эрх ашиг, хувийн ашиг сонирхол
496 П.Намуун Улсын Их Хурлын сонгуулийн тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-02-21 сонгууль, сонгуулийн тогтолцоо, мажоритари буюу олонхийн саналаар, пропорциональ буюу хувь тэнцүүлэх, холимог тогтолцоо,
497 П.Байгалмаа Уул уурхайн төслүүдийн нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд нөхөх олговор олгож буй практик Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-02-21 нөхөх олговор, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, орон нутгийн иргэдийн эрх ашиг, малчид
498 П.Байгалмаа “Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн сөрөг нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд нөхөх олговор олгох эрх зүйн зохицуулалтын асуудал” Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-02-21 нөхөх олговор, нүүлгэн шилжүүлэлт, орон нутгийн иргэдийн эрх, уул уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниуд, Үндсэн Хуулийн эрх зүй, Ашигт малтмалын тухай хууль
499 З.Ганзориг Зөрчлийн хэргийг захиргааны хэргийн шүүхэд анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэхэд анхаарвал зохих зарим асуудал: хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-03-17 зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, шийтгэлийн хуудас, эрх бүхий албан тушаалтан, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны хэргийн шүүх, шийдвэрийн тогтвортой байдал,
500 Б.Оргилбаяр Иргэд хоорондын Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал ба хүүгийн хязгаар тогтоох жишиг Бакалаврын төгсөлтийн ажил 2000 төгрөг 2020-03-17 Зээл, Зээлийн гэрээ, Зээлийн хүү, Хүү, Өдрийн зээл, Мөнгө хүүлэлт, Иргэд хоорондын зээл,
501 Б.Пүрэвсүрэн МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO PUBLISH AND ITS CURRENT CHALLENGES IN MONGOLIA Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2020-03-24 Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, үг хэлэх эрх чөлөө, түгээх эрх, сэтгүүл зүй, илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, мэдээлэл хайх, хүлээн авах, түгээх,
502 Н.Отгончимэг Гадаадын зээл, тусламжийн удирдлагын эрх зүйн зохицуулалтад хийсэн дүн шинжилгээ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-03-24 Гадаадын зээл, тусламж, Өрийн удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, зээл, тусламжийн бодлого, зохицуулалт
503 Н.Отгончимэг ГЕРМАН, ОРОС, АВСТРИ, ЛАТВИ, СОЛОНГОС УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-03-24 Герман, Орос, Австри, Латви, Солонгос, үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн хуулийн шүүхийн тухай хууль, харьяалан шийдвэрлэх асуудал, Үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүнд тавигдах шаардлага, томилгоо, хараат бус байдлын баталгаа, Үндсэн хуулийн шүүхийн захиргаа, төсөв санхүү
504 Н.Отгончимэг ГЕРМАН, ОРОС, АВСТРИ, ЛАТВИ, СОЛОНГОС УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХЭД МАРГААН ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-03-24 Герман, Орос, Австри, Латви, Солонгос, үндсэн хуулийн шүүхийн процесс, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, хуралдааны бүрэлдэхүүн, ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчид, үндсэн хуулийн шүүхэд хандах хэлбэр, үндэслэл, хэрэг хуваарилах, үндсэн хуулийн шүүхийн хэлэлцүүлэг, шийдвэр гаргах, хүргүүлэх, нийтлэх, шийдвэрийн биелэлтийг хангах
505 Г.Оюундарь НАМ БАЙГУУЛАХ ШАЛГУУРЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТЭЭР БҮРДҮҮЛСЭН НЬ ХҮНИЙ ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАСАН ЭСЭХ ТАЛААРХ СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-03-24 Улс төрийн нам, эвлэлдэн нэгдэх эрх, Нам байгуулах шалгуур, сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн нэг хувиас доошгүй тооны иргэн
506 Г.Оюундарь ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ: ЦАХИМ МӨНГӨ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-03-24 Төлбөрийн үйлчилгээ, төлбөрийн систем, цахим мөнгө, цахим мөнгөний шинж, цахим хэтэвч, цахим мөнгө гаргагч, хэрэглэгч,
507 О.Мөнхнасан МОНГОЛ УЛСЫН КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ КОМПАНИЙГ ТӨЛӨӨЛӨН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2020-04-06 компани, хувьцаа эзэмшигч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, дериватив нэхэмжлэл, компанийг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах
508 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-04-08 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэр, Хяналт, Үндсэн хуулийн хяналт, Урьдчилсан хяналт, Хийсвэр хяналт, Тодорхой хяналт, Негатив хяналт
509 Б.Улсболд ПРОКУРОР ТӨР, НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХ НЬ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-04-28 Прокурор; Төр, нийтэд учирсан хохирол; Иргэний журмаар нэхэмжлэх; Монгол Улсын Үндсэн Хууль; Прокурорын байгууллагын тухай хууль; Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль; Харьцуулсан судалгаа; Хэргийн Оролцогч; Нэхэмжлэгч; Гуравдагч Этгээд; Татгалзах эрх
510 Ж.Батмөнх П.Баттулга М.Мөнхжаргал Б.Төрболд Б.Эрхэмбаяр Шүүх хуралдааны ажиглалт (Судалгааны тайлан) Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-04-28 шүүх, шүүхийн ажиглалт, шүүх хуралдааны ажиглалт, шүүхийн ажиглагч, шударгаар шүүлгэх эрх, шударгаар шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт,
511 Б.Амарбат Freedom of Speech vs. Right to be forgotten Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-04-30 Freedom of speech, right to be forgotten, human right, GDPR, democracy, digital media, social platforms, data protection, privacy, media right
512 Э.Баттулга Монгол орны ой болон ойн сангийн эрх зүйн тогтолцоо Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-05-07 - Гадаргын болон гүний усны түвшинг тогтвортой барьдаг - Гол мөрний усыг зохицуулдаг, цуглуулдаг - Хөрсний элэгдэл эвдрэлэээс хамгаалдаг - Хөрсний усны балансийг тогтворжуудаг - Уур амьсгалыг зөөлрүүлдэг - Мөнх цэвдгийг тогтоон барьдаг - Хүлэмжийн хийг шингээдэг - Хүн амьтан, ургамал бичил биетний амьдрах тааламжтай орчныг бүрдүүлдэг гэх мэт олон төрлийн ач холбогдол, үүрэгтэй юм.
513 Г.Давааням ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД ШААРДАХ ЭРХИЙН ДАРААЛЛЫГ ХОЙШЛУУЛАХ ОНОЛЫГ ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-05-06 Хязгаарлагдмал хариуцлага, толгой компани, охин компани, хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлага, шаардах эрхийн дарааллыг хойшлуулах
514 Б.Ган-эрдэнэ НЭЭЛТТЭЙ ЗАХ ЗЭЭЛД КОМПАНИЙН БОНД ХЭРХЭН ГАРГАХ ВЭ? /гарын авлага/ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-05-07 Компанийн бонд, Үнэт цаас, Санхүүгийн хэрэгсэл, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үнэт цаасны бүртгэлийн журам,
515 М.Хатанзориг MEMORIAL FOR THE APPLICANT of the CASE CONCERNING QUESTIONS RELATING TO REINTRODUCTION OF BEARS IN THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-30 Олон улсын хүрээлэн буй орчны эрх зүй, Ховордсон төрөл зүйл, Хил дамнасан зөрчил, Олон улсын шүүх, Олон улсын шүүхийн нэхэмжлэл, Гаагийн шүүх
516 Д.Ренчиндорж Татварын өршөөл үзүүлэх бүрэн эрхийг үндсэн хуульт ёсны үүднээс тайлбарлах нь: Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-19 Татварын өршөөл, Татварын өршөөлийн тухай хууль, Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, татварын өршөөлийн талаар гадаад орны туршлага
517 Б.Сүндэръяа “ТООН КОНТЕНТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАЛААРХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-19 Контент, тоон контент, агуулга, бүтээл, мэдээллийн технологи, хууль тогтоомж, үндэсний хөтөлбөр, эрх зүйн зохицуулалт
518 С.Асланбек Төрийн ордонд нэвтрэхэд тавигдах хувцасны хязгаарлалт ба эрх шилжүүлэх харилцаа Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-29 Ардчилал, хүний эрх, Үндсэн хуульт ёс, Хувцасны хязгаарлалт, төрийн ордонд нэвтрэх, төрийн ордон
519 О.Мөнхсайхан Тэгш, нийтээрээ, чөлөөтэй сонгох эрх, Цэцийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ: УИХ э.Ө.Сэргэлэн, Н.Баасанжав (1993) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-07-06 Үндсэн хуулийн цэцийн 1993 оны 04 дүгнээр дүгнэлт, сонгох эрх, Улсын Их Хурлын сонгууль, тэгш, чөлөөтэй, нийтээрээ сонгох эрх
520 Ч.Ганболд ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕСС ДАХЬ СЭЖИГТНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ЗАРИМ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-07-09 хүний эрх, эрх чөлөө, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, сэжигтэн, сэжигтэний эрх, сэжигтэний эрх зүйн байдал, сэжигтний баривчлах, сэжигтэнг яллагдагчаар татах
521 О.Мөнхсайхан Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нийцүүлэн гүтгэлгийг зохицуулах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-07-09 Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үндсэн эрхийг хязгаарлахад тавигдах гол нөхцөл, эрүүгийн эрх зүйн гүтгэлэг, иргэний эрх зүйн гүтгэлэг, тохирсон (зайлшгүй) байх зарчим, нэхэмжлэгчийн нотлох үүрэг, шүүмжийг хүлцэн тэвчихүй, олон нийтийн зүтгэлтэн, үндэслэл бүхий хэвлэлт, үнэт зүйлийн шийдвэр, сэтгүүлчийн эх сурвалжийн хамгаалалт.
522 О.Мөнхсайхан Захиргааны хэргийн шүүхээс Засгийн газрын захиргааны үйл ажиллагааг хянах нь Үндсэн хууль зөрчөөгүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Захиргааны байгууллага, захиргааны хэргийн шүүхийн хяалт, Засгийн газрын захиргааны үйл ажиллагаа, Засгийн газрын шийдвэрийг хянах нь, заиргааны шүүх ба Засгийн газар
523 Г.Глоб Интернэшнл төв Үзэл бодолтой байх эрх, түүнийгээ илэрхийлэх эрх чөлөө Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 • Үзэл бодолтой байх эрх • Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө • Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө • Мэдээллийн эрх чөлөө • Сонгуулийн үеэр үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө • Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн өмчлөлийн ил тод байдлыг хангах • Өөрийн зохицуулалтыг хөхиүлэн дэмжих • Нэр төр гутаахын эсрэг хууль тогтоомжийг олон улсын хэм хэмжээнд нийцүүлэх • Зохицуулах байгууллагын хараат бус байдлыг хангах • Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө ба сонгуулийн үеэрх улс төрийн эрх Цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
524 Г.Глоб Интернэшнл төв Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 Сэтгүүлчийн мэргэжлийн эрх Сэтгүүлчийн ёс зүй Цагдан хяналт буюу цензур Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудлаарх НҮБ-ын тогтоол ба Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Сэтгүүлчийн эрхйг хамгаалах механизм Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх
525 Г.Глоб Интернэшнл төв Гүтгэлэг доромжлол гэмт хэрэг мөн үү? Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2020-07-27 Гүтгэлэг, доромжлолын тухай ойлголт, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, мэдээллийн эрх чөлөө, гүтгэлгийн эсрэг эрүүгийн хууль, иргэний хууль дахь гүтгэлгийн тухай заалтууд
526 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал бол эрх зүйн системийн хууль зүйн үндэс мөн Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 эрх зүйт төр, Үндсэн хууль, эрх зүйт төр ба Монгол Улсын Үндсэн хууль, хуульд захирагдах, эрх зүйт төрий зарчим
527 Ц.Сарантуяа Үндсэн эрх ба хүний эрх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 үндсэн эрх, хүний эрх, хүний эрхий дотоодын эрх зүйн үүднээс, хүнийн эрхийг олон улсын түгээмэл эрх зүйн үүднээс, үндсэн эрхийн онол, үндсэн эрхийн талаарх онолын эргэцүүлэл
528 Ц.Сарантуяа Үндсэн эрх-шүүх-Үндсэн хуулийн шүүх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 үндсэн эрх, үндсэн эрх шууд үйлчлэх эрх зүй болох нь, үндсэн эрх ба шүүх, үндсэн эрх ба үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн эрх нийтийн эрх зүйд хамаарах нь, үндсэн эрх хувь хүний эрх мэдэл болох нь
529 Ц.Сарантуяа Үндсэн хууль ба Үндсэн хуулийн шүүх: Үндсэн хуулийг шүүхиийн журмаар хамгаалах асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Үндсэн хууль, үндсэн хуулийн хяналт, үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн хуулийн хяналтын зориулалт, үндсэн хуулийг тайлбарлах, үндсэн хуулийг шууд үйлчилдэг эрх зүй болгох
530 О.Мөнхсайхан Үндсэн хуульд ёс суртахууны тайлбар хийх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Үндсэн хууль, үндсэн эрх, үндсэн хуулийн тайлбар, үндсэн хуулийн ёс суртахууны тайлбар, АНУ э. Олмстед (1929)-ийн хэрэг, АНУ э. Кац (1967)-ын хэрэг
531 О.Мөнхсайхан Цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Үндсэн хуулийн цэц, цэцийн гишүүн, цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх, цэцийн гишүүн Д.Сугарын кэйс, цэцийн гишүүний хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох нь
532 О.Мөнхсайхан Монгол Улс дахь шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 шүүгч, шүүгчийн ёс зүйн зөрчил, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, Шүүхийн сахилгын хороо, Шүүхийн ёс зүйн хороо, Шүүгчийн ёс зүйн материаллаг хэм хэмжээний давхардал
533 О.Мөнхсайхан ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТААС ГАРЧ ДУРААРАА АВИРЛАХ ГЭСЭН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХҮСЛИЙГ УИХ ЗОГСООЖ ЧАДНА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-07 Захиргааны хэргийн шүүх, засгийн газар, ахиргааны хэргийн шүүх ба засгийн газар, Засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны хэргийн шүүх хянах нь, цэцийн 2005 оны 02 дугаар дүгнэлт
534 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-07 захиргааны хэргийн шүүх, Засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүх ба засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүхийн хэргийн харьяаллын үзэл баримтлал
535 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-10 Монгол улс дахь шүүхийн захиргаа, түүний төлөвшил, Шүүүгчийн мэргэжлийн түвшинг үнэлэх ажиллагаа, түүний зорилго, үр нөлөө, Шүүхийн захиргааг үр нөлөөтэй удирдахад шүүхийн статистикийн гүйцэтгэх үүрэг, Шүүгчдийн сургалт дахь эрх зүйн бус сургалтын ач холбогдол, Цахим орчин дахь шүүгчийн ёс зүй, АНУ дахь ял оногдуулах хүснэгтийн тухай (Sentencing Table), Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ: Forrest v ASIC, Хүний эрх ба цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ, Шүүх хэргийн жинхэнэ бодит үнэнийг тогтоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үүрэгтэй, Байгаль орчныг хамгаалахад шүүхийн үүрэг, оролцоо чухал, Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага гэж юу вэ?, Монгол Улсын шүүхийн 2013 оны шүүн таслах ажиллагааны тойм, Хүний салшгүй эрхийн баталгаа - Эрх зүйн зайлшгүй процесс (Due process of law), Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөлд эрх зүйд захирагдах ёс (Rule of law)-ны зарим шалгуураар хийсэн дүн шинжилгээ, Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь оролцогч буюу бенефициар өмчлөгчийн тухай ойлголт
536 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Монгол Улс дахь дагнасан шүүхийн тогтолцоо: Үр нөлөө, анхаарах зарим асуудал -Шударга ёсны үйлчилгээг шуурхай хүргэх нь - “Эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоож, хүлээн зөвшөөрүүлэх” нэхэмжлэл -Эрх зүйт төр буюу захиргааны шүүх -Шүүхийн эдийн засгийн хараат бус байдлыг хангах зарим асуудал -Шүүхийн хараат бус байдал -Шүүхийн сургалтанд нийгмийн хүчин зүйлсийг тооцох (Social Context) сургалт -Шүүхийн шийдвэрийг хянах жишиг -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд Төлөөлөх эрх, түүний онцлог, ач холбогдол -Хүүхэд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох -Шүүн таслах ажиллагаанд орчуулагч, хэлмэрчийг Оролцуулахад анхаарах зүйлс -Мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүний эрх зүйн орчин -Ex Post Facto Law буюу хууль буцаан хэрэглэх тухай ойлголт
537 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн сонгон шалгаруулалт -Шүүхийн шинэ менежмент -Шүүхийн засаглалын аюулгүй байдлыг хангаж буй гадаад орны туршлага -Сайн туршлага: Шүүгчид хэрэг хуваарилах ажиллагаа -Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Шүүхийн шийдвэр хэрэгждэг үү? (ЗХШ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ) -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай -Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь узуфруктын эрх зүйн зохицуулалт -Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй үр нөлөөтэй тэмцэхэд шүүгчдийн үүрэг оролцоо -Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба Хүн худалдаалах гэмт хэргийг шийдвэрлэх -Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн зарчим -Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь Цагдан хорих арга хэмжээ ба хүний эрх -Гэр бүлийн хүчирхийллийн холбогдолтой хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогчийг анхаарах -Гадаад улсад ажилласан хөдөлмөрлөх Эрхийн хэрэгжилтэд олон улсын эрх зүй
538 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүгчийн карьер -Шүүхийн хүний нөөцийн бодлогын шинэтгэл -Монгол Улс дах шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах -Шүүгчийн тэвчихүй -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Захиргааны эрх зүй дэх “Functus Officio” зарчим ба захиргааны албан тушаалтны шийдвэрээ хүчингүй болгох эрх -Итгэл эвдэх замаар хөрөнгөжихийн эсрэг Иргэний эрх зүйн хамгаалалт -Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны Ерөнхий хугацаа -Шүүх хуралдаан хойшилж байгаа үндэслэл, Шалтгаанд хийсэн мониторинг -Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шинэчлэл ба харьцуулсан судлалын асуудал -Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаан дахь эвлэрлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт -Гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэхэд Олон нийтийн оролцоо чухал болох нь -Давж заалдах болон хяналтын шатны журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шийдвэрийн үндэслэл, төрөл -Онцгой ажиллагааны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэлт ба шүүгчийн ачаалал
539 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Хууль тайлбарлан хэрэглэх онол, арга зүй -Цэцийн шийдвэрийн шүүмж: Анхан шатны шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах -Шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд үйлчлэх хөөн хэлэлцэх хугацаа -Шүүгчийн ёс зүйн зөрчилд холбогдох сахилгын арга хэмжээ ба шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэлгээ -Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг шүүхээс нөхөн төлүүлэх -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжид хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах -Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ: Шүүхийн практик, -Захиргааны хэргийн шүүхийн хэргийн хөдөлгөөнд хамаарах зарим тоон үзүүлэлт -Өмчлөх эрхийн хамгаалалт -Төрийн өмчийн тухай эргэцүүлэхүй -Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II Проктколыг олон улсын эрх зүйн Pacta sunt servanda зарчимд үндэслэн хэрэглэх -Олон улсын байгууллага /хуулийн этгээд/-ын хариуцлагын асуудал -Амьд явах эрх ба цаазаар авах ял -Албадан ажил хийлгэх ялын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох -Miranda v. Arizona
540 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Тайлбарын онолын тухай -Шүүхийн шийдвэр шударга, үйлчилгээ шуурхай, Хүртээмжтэй байх нь олон нийтийн итгэлийн үндэс -Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн туршлага, -Шүүхэд итгэх итгэл, -Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тогтолцоог бүрдүүлэх нь -Шүүхийн ёс зүйн хороо болон Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргааны харьяаллыг зааглах асуудал -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Цэцийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх аргачлал -Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн Шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн обьект: Халдлагын зүйл -Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний Төлөв байдал -Үндсэн хууль дахь дайчлан авах зохицуулалт ба шударга нөхөн олговор -Та ба түүний өмчийн дархан эрхийн үзэл баримтлал, төрөл -Газар ба газартай холбоотой өмчийн эрхүүд -Хувийн эрх зүй дэх сахилгын шийтгэлийн эрх зүйн зохицуулалт
541 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Хуулийг тайлбарлан хэрэглэх ажиллагаанд тогтвортой байдал ба шударга ёс зэрэгцэн орших -Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл -Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицууулалтыг боловсронгуй болгох -Шүүхийн нээлттэй байдал ба шүүх хуралдааныг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах эрх зүйн зохицуулалт: Европын зөвлөл -Үнэт цаасны эрх зүйн маргаан -Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн тусгай төрөл: Төрийн албан хаагчийн учруулсан гэм хорыг төр хариуцан арилгах асуудал -Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчим болон уул уурхайн салбарын техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хууль зүйн ур дагавар -Нуугдмал гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга зам -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал -Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал -Ялын бодлого ба сэтгэлгээний шинэтгэл: Эрүүгийн эрх зүйн үзэл баримтлалын тухайд -Гэрээслэлээр өвлөх эрх, түүний хууль тогтоомжийн практик хэрэглээ -Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн биелэлтийг хангах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь, -Brown v. Board of Education of Topeka
542 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүх эрх мэдэл дэх төрийн тэргүүний бүрэн эрх -Шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Хувийн эрх зүй дэх хууль тайлбарлах онцлог -Хараат бус, хариуцлагатай шүүхийн тогтолцооны талаарх Софигийн тунхаглал -Хувийн эрх зүй дэх хууль тайлбарлах онцлог -Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгосон зээлийн гэрээний маргаан -Хуулийн этгээдийн хэлбэрээр байгуулагдсан болон байгуулагдаагүй хамтарсан этгээдийн тухайд -Хүнсний аюулгүй байдлын эрх зүйн эх сурвалж -Улсын Их Хуралд мөрдөн шалгах эрх хэрэгтэй юу? -Холимог гэрээ, түүний хууль тогтоомжийн хэрэглээний аргачлалыг төлөвшүүлэх -Татварын олон улсын гэрээний зохицуулалтын хэрэгжилтийн зарим асуудал
543 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Монголын эрх зүйн онолын сэтгэлгэний хөгжилд нөлөөлсөн зарим хүчин зүйл -Монгол Улс дахь шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: -А.Барак: Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Монгол Улс дахь авлигын эсрэг шинэчлэл: Шүүхийн шударга байдал -Хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх зохицуулалтыг шүүхийн практик хэрэглэж буй байдал -Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт үйлдлийн илрэх хэлбэр -Нотлох үүргийн хуваарилалтын бодлого -Захиргааны шийдвэрийн түүхэн уламжлал ба захиргааны акт -Иргэн, эрүү, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх Хуралдаан хойшлолт, -Монгол Улсын захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай -Эрүүгийн хуулийн шинэчлэлийн тухай -Хувийн эрх зүй дэх тулгамдсан зарим асуудал -Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шүүхийн шатан дахь хэрэгжилт -Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгт байгаль орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон яллах талын эрх хэмжээг тогтоох -Riley v. California (2014)
544 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүхийн шийдвэр яагаад үндэслэгдсэн байх -Монгол Улсын шүүхийн цогц зураглал -Монгол Улс дахь шүүгчийн сахилгын процессын тулгамдсан асуудал, Шийдвэрлэх арга зам -Шүүхийн эдийн засгийн баталгаа -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ, батлан даалтын гэрээний маргаан) -Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах хүсэлт гаргах эрх, түүнийг хангах хууль зүйн үндэслэл -Шүүх хуралдаанд зайнаас оролцох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх шаардлага -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалах гэмт хэргийн субьектив талын зарим асуудал -Шүүгчийн хууль тайлбарлан хэрэглэх ур чадвар -Үндсэн хуулийн эдийн засгийн үзэл баримтлалын үүднээс Монгол Улсын үндсэн хуулийг шинжлэх -Нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхтэй зөрчилдөх үед хэрхэн шийдвэрлэвэл зохистой вэ? -Насжилтыг дэмжих нийгмийн хамгааллын эрх зүйн асуудал -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн онцлог, шинэлэг зохицуулалт -Gideon v. Wainright (2014)
545 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Цэцийн гишүүн болон дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг нийтлэх -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал -Шинэчлэн найруулсан эрүүгийн хуулиас гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний ойлголтыг эрэлхийлэх нь Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Хууль батлах эрх мэдэлд тавих шүүхийн хяналт: Улс төрийн сонголтыг үндсэн хуулиар хязгаарлах нь -Шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах бүтэц, цаашид түүнийг бэхжүүлэх арга зам -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шйидвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Хийсвэрлэлийн зарчмын салшгүй ойлголт өмчийн хэлцлийн мөн чанартай холбоотой маргаан) -Болгоомжгүй гэм бурууг, хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах /тохиолдол/-аас ялгах асуудлыг шийдвэрлэсэн хэрэг -Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх эрх -Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн маргааны харьяаллын талаар -Шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт, шүүгчийг татгалзах -Гадаадын зарим улс орнуудын хяналтын шатны шүүхийн зарим онцлог -Нөхцөл байдлын шинжилгээний онол, практикийн асуудал -Монгол улсад Гадаадын худалдааны арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх ба биелүүлэх эрх зүйн асуудал -Хүний эрх, эрх чөлөө ба нийгмийн хэв журам -Европ дахь шударга ёсны ирээдүйн асуудлаарх Варшавын тунхаг -Монгол Улсын оюуны өмчийн хамгааллын тогтолцоо, асуудал, эргэцүүлэл -Loving v. Virginia (1967)
546 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүгчийн тусгай санал /Pros & Cons/ -Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл, хэтийн төлөв, чиг хандлага -Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй -Хувийн эрх зүйн гэрээний харилцаанаас үүссэн маргаан ба Залилан мэхлэх гэмт хэргийг ялган зүйлчлэхэд тулгамдаж буй асуудал -Барьцаа-Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргаас өмчийн эрхийн төрөл болох нь -Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүй: Бэрхшээл ба Шийдэл -Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн цаашдын асуудал /мониторингийн тайлан/ - -А.Барак: Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Шүүхийн тогтолцоо -Даатгалын гэрээний эрх зүй -Аргагүй хамгаалалтын байдалд үйлдэгдсэн гэмт хэргийг шүүхээс хянан шийдвэрлэх зарим асуудал -Концессын гэрээ, түүнээс үүсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх харьяаллын асуудал - -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь улсын тэмдэгтийн хураамжийн зарим асуудал -Насанд хүрээгүй хүний гэмт хэрэг, зүйлчлэлийн онцлог /эрүүгийн эрх зүйн харьцуулалт/ -“Шүгэл үлээх” соёл, -Өндөр насны тэтгэврийн зохицуулалт, -Шүүхийн шийдвэрийг боловсронгуй болгох асуудлаарх зөвлөмж, Гэмт хэрэгтний сэтгэл зүйн зарим асуудал -Миссури муж улсын Эрүүл мэндийн газрын даргын эсрэг Крузений хэрэг (1990)
547 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Эрүүгийн хуульд тодорхойлсон шинэ төрлийн ял, -Ял шийтгэл, ял оногдуулалт -Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, -Хуулийн этгээдэд оногдуулах эрүүгийн хариуцлагын төрөл, олон улсын жишиг -Гэмт хэргийн ангиллын тухай ойлголт, -Эрүүгийн хууль дахь шинэ гэмт хэргийн онцлог шинж, -Сэжигтэн… ???, -Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь, -Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, -Хуулийн этгээдэд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, -Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх, шүүх хуралдааны бэлтгэл хангах ажиллагаа, -Хялбаршуулсан журмаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, -Шүүх хуралдааны ерөнхий нөхцөл, -Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаах тухай зохицуулалт -Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа ба хүний эрхийн асуудал
548 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Зөрчлийн тухай хуулийн ерөнхий ангийн хэрэглээ -Эрүүгийн шүүхийн зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа -Шүүгч ёс зүйн зөрчил гаргасан гэх гомдол үүсэхэд шүүхийн захиргааны ажилтны сахилга, хариуцлага нөлөөлөх нь -Эдийн засгийн гэмт хэргийн нэг төрөл нь татварын гэмт хэрэг болох нь -Захиргааны хэргийн шүүхээс засгийн газрын захиргааны үйл ажиллагааг хянах нь үндсэн хууль зөрчөөгүй -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлд анхаарах зарим асуудал -Барилга байшин эзэмшигчийн гэм хорын хариуцлага -Үүрэг гүйцэтгэгч хугацаа хэтрүүлсний үр дагавар буюу хүү төлөх үүрэг -Иргэний процессын эрх зүй дэх давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох зарчим Даалгаврын гэрээ ба Ажил гүйцэтгэх гэрээ -Эрх зүйн эх сурвалж, түүнийг шүүх эрэмбэлэн хэрэглэх нь -Эрүүгийн процессын шинэ хууль, -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа, практик хэрэглээ -Гоорын эсрэг Бушийн хэрэг (2000)
549 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Эрүүгийн хэргийн анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээ -Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилт: Гэмт хэргийн хохирлын талаар зохицуулалт -Гэм хорыг арилгах үүргийн тусгай төрөл: Эрх зүйн чадамжгүй болон зарим чадамжтай этгээдийн гэм хорын хариуцлага -Үүргийн эрх зүйн ерөнхий ангийн хохирол арилгуулах шаардах эрх (Иргэний хууль хэрэглээний асуудал) -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй холбогдсон эрх зүйн асуудал -Аж ахуй нэгж байгууллагад тогтоогдон үйлчлэх хэм хэмжээ (дотоод хэм хэмжээ) түүнийг хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэхдээ шүүх хэрэглэж буй практик -Харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох эрх зүйн үндэс -Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн үзэл баримтлал ба өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал -Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал -Олон улсын эдийн засгийн харилцааны субъект болох төрийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлох шаардлага (онолын судалгаа) - Харьцуулсан гэр бүлийн эрх зүйн асуудал -Хээлөгийн эсрэг Колумб дүүргийн хэрэг (2008)
550 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Олон улсын эрх зүйн эх сурвалж, -Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, түүний хэрэгжилт, -Төрийн байгууллага өөрчлөн байгуулагдах үед төрийн алба хаагчдын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, -Захиргааны акт илт хууль бус болох үндэслэлд эфиденцийн онол, -Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар Эрүүгийн хуулийн зарим асуудал -Нөхөн сэргээх хандлагад суурилсан эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэл, хохирлын үндэсний тогтолцоо -Гэрээслэлээр өв залгамжлалын эрх зүйн шинэчлэлт, хэтийн төлөв - Ёс суртахууны гэм хор -Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүйн дүрэм, түүний хэрэгжилт, анхаарах зарим асуудал -Шүүгчийн дотоод итгэл ба нотлох баримтыг үнэлэх ажиллагаа -Иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн 255.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн шийдвэрлэж буй шүүхийн практик (Орон сууц худалдах-худалдан авах гэрээнд заасан орон сууцны талбайн хэмжээг тооцох тухай маргаан) -“Ялтай байдал”-аар иргэний эрхийг бүх насаар нь хязгаарлах, ялгаварлах нь -Хүүхдийн эрх ба өсвөр насны яллагдагч -Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуулийн практик хэрэглээ, анхаарах зарим асуудалд -Үрчлэлтийн хэргийг онцгой ажиллагааны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал -Хуулиар тогтоосон хүү, - Ипотекийн зээлийн нэхэмжлэгч -Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөлийн “Ерөнхий шүүгч”-ийн албаны чиг үүргийн талаарх зөвлөмж 19/2016 -Roe v. Wade
551 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Олон улсын эрх зүйн зарим эх сурвалжуудын талаар (Олон улсын заншлын эрх зүй, эрх зүйн нийтлэг зарчмууд, -Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нийцүүлэн гүтгэлгийг зохицуулах -ИХШХШТХ-ийн зарим зохицуулалтын хэрэгжилт, үр нөлөөг эрх зүйн социологийн үүднээс авч үзэх -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийг нэвтрүүлэх нь -Захиргааны байгууллагын губернатив ба административ үйл ажиллагаа -Хулгайлах гэмт хэрэг (Хуулийн амин сүнсний хулгай) -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Фидуцийн гэрээ) - -Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Өв залгамжлал) -Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйл дэх тайлбарт хийсэн шинжилгээ -Нотариатын мэдэгдэх хуудсыг шүүхээр баталгаажуулж байгаа байдал -Хуульч сэтгэлгээ болон бодлого бодох аргачлалын уялдаа холбоо -Олон улсын шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах эрх: Хоёр талт болон бүс нутгийн гэрээний харьцуулсан судалгаа -Plessy v. Ferguson (1896)
552 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийг удирдах уу, шүүхэд дэмжлэг үзүүлэх үү? Үндсэн хуулийн үзэл санаа - -Хууль тайлбарлан хэрэглэхтэй холбоотой онолын суурь асуудлууд -Японы шүүгчдийн томилгоо, сургалт, давтан сургалт -Хувийн эрх зүйн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх хийсвэрлэх зарчим, түүний практик хэрэглээ -Монгол улсад мөнгө угаах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практик -Эрүүгийн хуулийн шинэчлэл “төсөл”-д зааснаар хязгаарлагдахгүй -Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийг нотлох үүргийн онолын үүднээс тайлбарлах нь -Иргэний хэргийн шүүгчийн тодруулах эрхийн тухай Япон улсын туршлага -New York Times Co. v. Sullivan (1964)
553 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 25 жилийн туршлага, сургамж -Захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээг тайлбарлах онолын чиг хандлага ба тодорхой аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ -Сингапур улсын шүүхийн сургалт -Тайваны шүүхийн хөгжил, туршлага -Үндсэн хуулийн соёл: Сайн туршлага ба Монгол -Төрийн албаны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга): төрийн албаны удирдах албан тушаалтны хариуцлагыг дээшлүүлэх шинэ зохицуулалт -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо -Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага -Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт: Өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам -Гэр бүлийн маргааны онцлог, эвлэрүүлэн зуучлахад сэтгэл зүйчийн оролцоо -Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970)
554 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлангийн хураангуй, -Монгол Улсын иргэний хууль дахь үл хөдлөх эд хөрөнгийн зохицуулалт болон түүний тулгамдсан асуудал -орон сууцны талбайн маргаан бүхий иргэний хэрэг ба иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн хэрэглээ -гэм хорын эрх зүйн зорилго: эрх зүй, эдийн засгийн хандлага -гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл, шударга ёсны зарчим -шинээр батлагдсан хууль, шүүгчийн ачаалал -захиргааны хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал -монгол улс дахь шүүхийн жишгийн гүйцэтгэх чиг үүрэг ба механизм -үүргийн гүйцэтгэлд саад болох болон эд хөрөнгийн доголдлын талаарх зохицуулалтын харилцан хамаарал: иргэний хуулийн 251-р зүйлийн жишээн дээр -иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсэгт заасан шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь (байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр хэрэглэх боломж) -иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүгч өөрийн дотоод итгэл үнэмшлийг талуудад ил болгох хэрэгцээ шаардлага: япон улсын жишээн дээр -хувьцаа эзэмшигч компанийг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргахад тулгамдаж буй эрх зүйн зохицуулалт -гадаадын хуулийн этгээдийг монгол улсад хүлээн зөвшөөрөх эрх зүйн асуудал -дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн үүднээс чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг ойлгох асуудал: тхех-ийн xxiv дүгээр зүйлийн жишээн дээр united states v. nixon, 418 u.s. 683 (1974)
555 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл үе шат, үр нөлөө -Монгол Уулсын эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцооны онцлог болон түүний зарим асуудал -шүүхийн шийдвэрийн бүтэц, түүнийг эрх зүйн агуулга, зарчимд нийцүүлэх нь -анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж буй үндэслэлүүд - -шүүх хуралдаан хойшилж байгаа шалтгаан нөхцөл, дүн шинжилгээ - -захиргааны хэргийн шүүхүүд төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэхдээ “дотоод хэм хэмжээ”-г ашиглаж буй практик -хөдөлмөрийн гэрээний туршилтын хугацааны ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт болон тус хугацаан дахь ажилчны эрхийг хамгаалах асуудал: монгол-япон улсын харьцуулсан судалгаа -“шүүгч нарт сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага, хамрагдах нөхцөл боломж” судалгааны тайлан
556 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийн бие даасан байдал болон шүүгчийн хариуцлага: шүүгчийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь, -Захиргааны хэргийн шүүхээс шийдвэрлэж буй маргааныг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн тоон мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээ -Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ -зөрчилд холбогдсон хүнийг саатуулахад анхаарвал зохих зарим асуудал -Монголын хуульчдын ёс зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал -Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчилд оногдуулах шийтгэл, түүний үр нөлөө -Ану, Япон, Монгол улс дахь байгаль орчны бохирдлыг арилгах тогтолцооны харьцуулсан судалгаа -Төв банкны хараат бус байдлыг үндсэн хуулиар баталгаажуулах нь: үндсэн хуулийн эдийн засгийн онолын -Гадаад худалдааны хамгаалалтын арга хэмжээг хуульчлах хэрэгцээ шаардлага -Ану-ын холбооны шүүхийн эрүүгийн хариуцлага оногдуулах аргачлал -Роперын эсрэг саймоны хэрэг 543 u.s. 551 (2005)
557 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүн таслах ажиллагаанд биечлэн оролцох эрх -Иргэний хуулийн гэм хорын хэмжээг багасгах зохицуулалтын онолын үндэс ба хууль хэрэглээний зарим асуудал, -Увс аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 30 дугаар шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Шүүх хуралдаан хойшлолт нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаанд нөлөөлөх, -Шүүгч зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтан болох нь: эрх зүйн зохицуулалт, анхаарах асуудал, -Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлах aжиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулалт, -нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын олон улсын нийтийн эрх зүйн зарим суурь зарчмууд, чиг хандлага -захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанд прокурор оролцох эрх зүйн асуудал -“гэмт хэргийн зарим онцлогт хийсэн дүн шинжилгээ” ажилгүй хүн болон төрийн албан хаагчийн жишээн дээр -“Монгол Улсын татвар хураан авах ажиллагааны асуудал” татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгад өгөх үнэлэлт -Барилгын эрх зүй болон иргэний эрх зүйн харилцан хамаарал: барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад анхаарах хууль зүйн зарим асуудал -Ял эдэлж буй хоригдолд олгож байгаа боловсрол ба хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал
558 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2020/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт ба засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинэтгэл, -Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт ба нутгийн удирдлага -Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт ба ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх -Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд шүүхээс өгсөн саналын түүвэр -Захиргааны эрх зүй дэх хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим -Барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх хоорондын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэсэн шүүхийн практик, -Сөрөг нэхэмжлэлийн тухай ойлголт, анхаарах асуудал -Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэсэн зарим зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл, анхаарах асуудал: орхон аймгийн жишээн дээр -Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практикт хийсэн дүн шинжилгээ -Зөрчлийн хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал -Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн шүүхийн онцлох шийдвэрийн мэдээлэл -“Цахим шүүхийн талаарх гадаадын зарим орны туршлага” япон, бнсу, бнхау, сингапур улсын жишээн дээр -Корона вирустэй холбогдуулан боловсруулсан хуулийн төсөл: шүүх болон тусгай трибуналуудын ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө, үүсэх үр дагавар
559 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2020/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлага, -Гэм хорын эрх зүйн зорилго: эрх зүй, эдийн засгийн хандлага -үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөлд холбогдох шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, -Хуулийг дагаж мөрдөх хугацаа -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь цахим нотлох баримт -Захиргааны гэрээ байгуулахад захиргааны ерөнхий хуульд заасан шийдвэр гаргах ажиллагааны нийтлэг журмыг хэрэглэх онцлог -Монгол Улсын шүүх дэх мэдээллийн технологийн хөгжил, эрх зүйн орчин -Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлт, анхаарах асуудал -Хувь хүний орлогын албан татварын суурь монгол ба япон улсын харьцуулалт -Барилгын эрх зүй болон иргэний эрх зүйн харилцан хамаарал: барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад анхаарах хууль зүйн зарим асуудал. /2 дахь хэсэг/ -Гүрж улсын ердийн шүүхийн хэрэг хуваарилалтын шинэ тогтолцооны эрх зүй, техникийн шинжилгээ -Цахим шүүхтэй холбоотой гадаадын зарим орны хууль зүйн зохицуулалт -Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тойм
560 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ БЭЛГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОХИРСОН ХҮҮХДҮҮД, ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-08-12 хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт хохирсон хүүхдүүд хүүхэдтэй холбоотой хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн шийдвэрлэлтийн байдал
561 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРХИЙН АСУУДАЛ: судалгааны тайлан Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-08-12 Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийг хамгаалах төрийн үүрэг Хөгжлийн бэрхшээлтэй охид, эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн хэрэгжилтэд тулгамдаж буй асуудал Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл авч буй байдал, мэдлэг, хандлага, Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдалт, Жирэмслэлтээс хамгаалах арга,хэрэгсэл, түүний хэрэглээ, Жирэмслэлт, үр хөндөлт, Бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдал
562 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫН БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД, ЭРХИЙН АСУУДАЛ: БАРИМТЫН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-08-12 хүн амын хөгжил, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, охидын эрхийн асуудал,
563 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Тавантолгойн бүлэг ордын нүүрс олборлох, тээвэрлэх үйл ажиллагааны хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-08-12 Тавантолгойн бүлэг ордын нүүрс олборлох, тээвэрлэх үйл ажиллагааны хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
564 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 19 ДЭХ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2020-08-12 Малчин эмэгтэйчүүдэд хамаарах статистик мэдээлэл болон амьжиргаа, аж байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийн зарим асуудал Малчин эмэгтэйчүүдийн хүчирхийллээс ангид байх эрхийн асуудал Малчин эмэгтэйчүүдийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн асуудал Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх нутгийн захиргааны байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилт Төрийн албан дахь жендэрийн эрх тэгш байдлын баталгааг хангаж буй байдал Орон нутгийн хэмжээнд жендэрийн сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаа явуулж буй байдал Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол шийдвэрлэлтийн байдал Шударга шүүхээр шүүлгэх болон хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх эрх Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө Боолчлол, боолын худалдаанд өртөхгүй байх эрх Сурч боловсрох эрх Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх Жендэрийн индекс Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгын 2019 оны индекс
565 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2020/01 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 Ковид-19 ба ахмад настны эрх, Хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх арга зүй: Тавантолгойн бүлэг ордын үнэлгээний туршлага, сургамж Биеэ үнэлэлт, бэлгийн мөлжлөгийн талаарх олон нийтийн үзэл хандлага, тулгамдаж буй асуудал Сонгогчийн эрх, Цар тахлын нөхцөлд иргэний эрх, үүргийн уялдааг хангах, Хүүхдийн эрхийг хангахад анхан шатны нэгжид тулгамдаж буй зарим асуудал
566 Д.Сүнжид Нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхтэй зөрчилдөх үед хэрхэн шийдвэрлэвэл зохистой вэ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-12 А.Хуулийг төсөөтэй хэрэглэх /төсөөтэй хэрэглэхийг хориглодог заалт анхаарах/ Б.Хуулийг системтэй тайлбарлах В.Тэнцвэртэй байдлыг харгалзан тайлбарлах Г.Хэм хэмжээг шилжүүлж хэрэглэх Д.Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхэд харгалзах үндсэн зарчмыг баримтлах
567 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нь: Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд хэрхэн зөв, оновчтой хүргэх вэ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-17 Шүүхийн шийдвэр, inter partes нөлөөлөл, inter omnes нөлөөлөл, шүүхийн шийдвэрийг индексжүүлэх
568 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн үнэт зүйл, түүний хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-21 Үндсэн хуулийн үнэт зүйлт, төрийн эрх ард түмний мэдэлд байх, чөлөөт сонгууль, олон намын тогтолцоо, эрх чөлөөтэй, хуулийн өмнө тэгш байх, төрийн эрх мэдэл хуваарилагдсан байх, засгийн газар хариуцлага хүлээх
569 М.Лхамсүрэн ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН, ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2020-08-24 Хөрөнгө оруулалт сан (ХОС), хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани (ХОМК), кастодиан,
570 М.Лхамсүрэн ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХУУЛЬЧЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-24 Хамгаалалтын арга хэмжээ, демпинг, сэйфгуард, татаас, Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ),
571 Д.Сүнжид ХАРЬЦУУЛСАН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БА COVID-19 Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-27 үндсэн эрх, харьцуулсан үндсэн хууль, хууль дээдлэх ёс, иргэний эрх чөлөөг хязгаарлах эрсдэл, онц байдал зарлах, хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийг хэрэглэх, онц байдлын тухай шинэ хууль батлах
572 О.Мөнхсайхан МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАГВАР: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-09-01 шүүх, шүүх эрх мэдэл, шүүхийн захиргаа, шүүхийн захиргааны загвар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүхийн захиргааны Өмнөд Европын загвар, шүүхийн захиргааны Хойд Европын загвар, шүүгчийн шалгаруулалт, шүүхийн төсөв, шүүгчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, шүүгчийн сахилга
573 О.Мөнхсайхан ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ: Ц.НЯМДОРЖИЙН ЭСРЭГ Д.ЛАМЖАВ НАР (2007) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-07 УИХ-ын дарга, хууль дээдлэх ёс, эрх зүйт төр, ардчилсан ёс, хууль тогтоох эрх мэдэл, Үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн хяналт
574 О.Мөнхсайхан ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ХУУЛИАР ХАЛДАШГҮЙ, ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙХ ЭРХИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-09 хүний эрх, хүнийн халдашүй, чөлөөтэй байх эрх, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлах, гэмт хэрэг, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа,
575 О.Мөнхсайхан Монгол Улс дахь шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: ШҮҮГЧИД НЭР ДЭВШИГЧИЙГ ҮНЭЛЭХ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ НЬ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-09-09 шүүх, шүүгч, шүүгчийн томилгоо, шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх, шүүгчид нэр дэвшигчийг хүнийх нь хувьд судлах, шүүгчийн зан төлөв, Шүүхийн мэргэшлийн хорооны шалгалт, үнэлгээ, Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний ёс зүй
576 О.Мөнхсайхан МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ САНАЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-09 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, томилгоо, шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн сахилгын зөрчил ба шийтгэл, шүүхийн сахилгын хороо, шүүгчийн сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
577 Ц.Цогт МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮДЭД ӨГӨХ САНАЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-09 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах, Хяналтын шатны шүүхийн чиг үүрэг
578 Б.Төрболд МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ /Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 1994 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн №01 дугаар дүгнэлтэд хийсэн дүн шинжилгээ/ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-09 Түлхүүр үг: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн тухай хууль, шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдал.
579 Ц.Сарантуяа МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ОНЦЛОГ, ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-16 Үндсэн хуулийн шүүх аль эрх мэдлийн шийдвэрийг хянах вэ?, Үндсэн хуулийн цэц гүйцэтгэх эрх мэдлийн шийдвэрийг бүхэлд нь хянах боломжтой юу?, Үндсэн эрх нь зөрчигдлөө хэмээн иргэн хүн үзсэн тохиолдолд Цэцэд хандах боломжтой юу?, Үндсэн хуулийн шүүхэд иргэн хүн шууд хандах уу?, хэм хэмжээний хяналт,
580 Д.Ренчиндорж ДЭЛХИЙН ЭРҮҮГИЙН ЗАГВАР ХУУЛЬ ГАРГАХ БОЛСОН ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ, АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-17 Дэлхийн эрүүгийн загвар хууль, загвар хуулийн танилцуулга, дэлхийн эрүүгийн загвар хуулийн товч танилцуулга
581 Ц.Цогт ҮХНӨ: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн чиг үүрэг юу вэ? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-09-21 шүүхийн ерөнхий зөвлөл, шүүх эрх мэдэл, дээд шүүх, ҮХНӨ, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, шүүгчийн эрх ашгийг хамгаалах, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах
582 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ШИНЭЭР ТОДОРХОЙЛОХ АСУУДАЛД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-21 Үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн шинжтэй байгууллага болох, Үндсэн хуулийн хэрэгжилтэнд тавих дээд хяналт
583 Г.Бямбадорж ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОБЬЕКТЫН СУДАЛГАА ХИЙХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2020-09-23 Цагдаа, обьект, эрх зүй, үйл ажиллагаа, судалгаа, тоо бүртгэл, мэдээллийн сан, цагдаагийн хэсэг
584 Г.Бямбадорж ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЧИГ ҮҮРЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2020-09-23 иргэний зөвлөл, техник технолгои, шинжлэх ухаан, ололт, бодлого, үйл ажиллагаа, хэрэгжилт
585 Г.Бямбадорж ХАР ТАМХИ МАНСУУРУУЛАХ БОДИСТОЙ ХОЛБООТОЙ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХИЙХ БИЕЧИЛСЭН СУДАЛГАА, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ЭТГЭЭДИЙГ ТОГТООХОД АНХААРАХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2020-09-23 мансууруулах бодис, хэрэглэх, шалгах, биечилсэн судалгаа, илрүүлэх, этгээд, хар тамхи
586 О.Мөнхсайхан Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, түүний хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-23 хүний эрх, эрх чөлөө, жагсаал, цуглаах хийх эрх чөлөө, жагсаал, цуглаан хийх зөвшөөрлийн тогтолцоо, мэдэгдлийн тогтолцоо,
587 Ж.Батмөнх ӨРШӨӨЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-24 Эрүүгийн эрх зүй, өршөөл, Улсын Их Хурал, гэмт хэрэг, ял шийтгэл, гэм буруугийн зарчим, Үндсэн хууль зөрчсөн, хохирол нөхөн төлөх, ялаас чөлөөлөх.
588 Ж.Батмөнх ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ МӨРДӨН ШАЛГАХАД ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-24 Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэгт прокурор хяналт тавих нь, Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар гадаад улс орнуудын онцлог, туршлага
589 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
590 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ, ТОМИЛГОО Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
591 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
592 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХЭД ХЭРЭГ МАРГААНЫГ ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-05 шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, шүүх үйл ажиллагаанд иргэдийн төлөөлөл оролцохын ач холбогдол, шүүхэд иргэдийн төлөөлөгч оролцуулах олон улсын чиг хандлага, тангарагтны шүүх
593 П.Баттулга ШҮҮХИЙН БИЕ ДААСАН БОЛОН ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА: ШҮҮГЧИЙН ТОМИЛГОО Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-05 шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн томилгоо, шилжүүлэн томилох, шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх, сонгон шалгаруулалт
594 О.Мөнхсайхан ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-07 Бие даасан, хариуцлагатай шүүх эрх мэдэл, шүүхийн захиргаа, шүүхийн менежмент, шүүхийн төсөв, шүүгчийн шалгаруулалт, шүүгчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, шүүгчийн ёс зүй
595 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦООГ ӨӨРЧЛӨХ БОДЛОГЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-07 шүүхийн тогтолцоо, төв аймаг, шүүхийн тухай хууль, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, шуурхай байдал, шүүгчийн ачаалал
596 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА, ХЭРЭГЖИЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-07 шүүгчийн хараат бус байдал, хараат бус байдлын хэрэгжилт, дарамт, шүүхийн институци
597 Н.Норовсамбуу ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ЭТГЭЭД ШҮҮХЭД ИТГЭМЖЛЭЛЭЭР ТӨЛӨӨЛӨХТЭЙ ХОЛБОГДСОН ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-07 Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, хууль зүйн туслалцаа авах, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхгүй этгээд, итгэмжлэл, хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа, өмгөөлөл
598 Б.Гончигсумлаа Д.Ренчиндорж ШҮҮГЧИЙН САХИЛГЫН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-07 Шүүгчийн хариуцлага, хариуцлага хүлээлгэх тогтолцоо, шүүгчийн ёс зүй, ёс зүйн маргаан
599 Нээлттэй Нийгэм Форум УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-11 Улсын дээд шүүх, шүүхийн чиг үүрэг, дээд шүүхийн захиргааны чиг үүрэг, түүхэн уламжлал, дээд шүүхийн бүгд хурал
600 Нээлттэй Нийгэм Форум REPORT ON THE STATUS OF COURT REFORM IN MONGOLIA Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-11 Mongolians believe judicial decisions, Judicial Independence, reforms targeted at accountability, special anti-corruption measures
601 Нээлттэй Нийгэм Форум Монгол Улсын шүүхийн шинэтгэлийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгааны тайлан Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-11 шүүх, шүүхийн шинэтгэл, шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдал, шүүхийн шинэтгэлийн нөхцөл байдал, шүүхийн нэр хүнд, шүүхийн нээлттэй, ил тод байдал
602 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСАД ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-12 шүүх эрх мэдлийг бусад эрх мэдэлтэй хяналт, тэнцвэртэй болгох, шүүгчийн албаны хараат бус байдлыг хангах, шүүгчийн хувийн хараат бус байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх
603 Нээлттэй Нийгэм Форум Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл /сүүлийн 20 жилийн тойм/ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-12 Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл, намын болон засаг захиргааны байгууллага, хараат бус, биеэ даасан байдал, үндсэн хууль
604 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүх хуралдааны ажиглалтын тайлан: /2010.04.05-2010.06.25/ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2020-10-12 шүүгчийн бие даасан, хараат бус байдал, шүүхийн ажиглалт, шүүхийн стандарт, шүүх хуралдаан, олон улсын жишиг, ажиглалтын арга зүй
605 С.Асланбек “ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА БА ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТ” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-10-18 Прокурорын хяналт, Захиргааны хариуцлага, Зөрчил, Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаа
606 М.Тамир Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-10-22 Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлага, захиргааны хэм хэмжээний акт, хэм хэмжээний акт, захиргааны процессийн эрх зүй, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт
607 Т.Сумъяабазар АВЛИГА, АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН МЭДЭЭЛЛЭГЧИЙН /ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН/ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-10-26 Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, мэдээллэгч, мэдээллэгчийн эрх, үүрэг, шүгэл үлээгч, шүгэл үлээлтийн талаарх Европын Комиссын гарын авлага, шүгэл үлээлтийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт
608 Ж.Батмөнх Д.Ренчиндорж ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧМЫН ХЭРЭГЖИЛТ (Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.7 болон 12.3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь хэсэгт заасан зарим гэмт хэргийн жишээн дээр) Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-27 шударга ёс, Эрүүгийн хууль дах шударга ёсны зарчим, ne bis in idem, нэг гэмт хэрэгт нэг л удаа ял шийтгүүлэх, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.7 дахь хэсэг, Эрүүгийн хуулийн 12.3 дугаар зүйлийн 2.3 дахь хэсэг, Гадаад улс орны шударга ёсны зарчим (ne bis in idem)-ын хэрэгжилт, онцлог, туршлага
609 Н.Норовсамбуу ОРОН СУУЦНЫ ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭНЭЭС ҮҮДСЭН ЗӨРҮҮ МӨНГИЙГ ГАРГУУЛАХ НЭХЭМЖЛЭЛТЭЙ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-27 мэдэх боломж болон далд доголдол, үнийг бууруулах эрх, гэрээний гол нөхцөл гэх ойлголтын тухай, хуулийг үндэслэлгүй хэрэглэх нь, орон сууцны талбайн хэмжээний зөрүү
610 Д.Булган “ЦАГДАА СУДЛАЛ”, “ЦАГДААГИЙН ЭРХ ЗҮЙ”-Н НЭР ТОМЬЁОНЫ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-10-27 Цагдаагийн эрх зүй, цагдаа судлал, цагдаагийн шинжлэх ухаан, цагдаагийн эрх зүйн шинжлэх ухаан, сургалт, судалгаа, хичээл, хөтөлбөр Police science, police study, police law, jurisprudence, study, research,
611 Д.Булган КИБЕР ГЭМТ ХЭРГИЙН МӨН ЧАНАР, ТҮҮНИЙ ШИНЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-10-27 гэмт хэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, кибер гэмт хэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдал, гэмт хэргийн шинж, уламжлалт гэмт хэрэг
612 Н.Отгончимэг Засгийн газар хариуцагчаар оролцсон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-11-02 захиргааны хэргийн шүүх, Засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүх ба Засгийн газар, улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүх Засгийн газрын шийдвэрийг хянах нь
613 Б.Отгондалай Криминалистическое исследование огнестрельного оружия ограниченного поражения Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2020-11-07 Хийн буу, Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл, Огнестрельное оружие ограниченного поражения
614 Б.Отгондалай Шүүхийн шинжилгээ ба шинжлэн магадлахуй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2020-11-08 Forensic science, Шүүхийн шинжилгээ, Шинжлэн магадлахуй, Судебная экспертиза, Шинжлэн магадлахуйн ухаан
615 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн сахилгын хорооны эрх зүйн байдал (харьцуулалт) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-07 Шүүхийн сахилгын хороо, олон улсын зарчим, Бангалорын зарчмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, Киевийн зөвлөмж, Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөлийн зөвлөмж
616 Т.Сумъяабазар Авлигын хэргийн мэдээлэгч /“ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧ”/-ийн эрхийг хамгаалах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-18 авлига, авилгын гэмт хэрэг, шүгэл үлээгч, мэдээллэгч, олон улсын эрх зүйн зохицуулалт
617 Б.Досжан Мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжийг харьцуулан судлах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Бохир мөнгө, мөнгө угаах гэмт хэрэг .
618 Б.Досжан ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ ХАРААТ БУС БАЙДАЛ (CENTRAL ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE AND ITS INDEPENDENCE) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Төрийн алба, Төрийн албаны төв байгууллага, Хараат бус байдал, Төрийн албаны мерит тогтолцоо. Public service, Central organization of public service, Independent of public service, Merit system.
619 Б.Досжан Хорих ял ба амиа хорлолт (ял буй эдэлж буй хоригдлын сэтгэл зүйн онцлог) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Бүх насаар хорих, амиа хорлолт, эвтанази .
620 Б.Досжан Өсвөр насны хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, олон улсын жишиг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Өсвөр насны хүн, эрүүгийн хууль, олон улсын гэрээ .
621 О.Мөнхсайхан Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал: газрын хэвлийн баялаг ашиглахад баримтлах зарчмууд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-17 Үндсэн хууль, Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, байгалийн баялаг, төрийн нийтийн өмч, байгалийн баялаг ашиглахад баримтлах зарчмууд, стратегийн ач холбогдол бүхий ашиг малтмалын орд, үр өгөөжийн дийлэнх, хууль дээдлэх ёс, хууль буцаан хэрэглэхийг хориглох зарчим
622 С.Сүхчулуун БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЗАРДЛЫГ БОХИРДУУЛАГЧ КОМПАНИАС ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭХЭМЖЛЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-21 байгаль орчны бохирдол, байгаль орчны хохирол, байгаль орны хохирлын нөхөн төлбөр, байгаль орчны нөхөн сэргээлт
623 Д.Баяр Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 6.2.- ийн Нэмэлт, Өөрчлөлт ба Хуулийн “Романтизм” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-21 Романтизм, маркетизешнь, нийгэмчлэх, антропосен, экоцентризм, нийтийн оролцоо, хяналт-хариуцлагын зарчим (accountability).
624 Б.Буянхишиг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Хэргийн оролцогчийн эрх ба иргэний хэргийн хойшлолт Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-11-22 иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэргийн хойшлолт, иргэний хэргийг хойшлуулах эрх зүйн зохицуулалт, иргэний хэргийг хойшлуулах хүсэлт гаргах, ХБНГУ-ын иргэний процесс дахь хойшлуулах хүсэлт шийдвэрлэх ажиллагаа
625 Н.Баярмаа Нийтийн зориулалттай орон сууцны өмчлөх эрх ба сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-24 Нийтийн зориулалттай орон сууцны өмчлөх эрх, сууц өмчлөгчдийн холбоо, сууц өмчлөгчийн газрын эрх, дундын өмч, үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх, сууц өмчлөгч
626 Л.Отгонбаяр ШЕРМАНЫ ХУУЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ: ТҮҮХЭН ТОЙМ, ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ЭРХ ЗҮЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-26 Өрсөлдөөний эрх зүй, антитраст, Шерманы хууль, өрсөлдөөний эрх зүйн эх сурвалж, өрсөлдөөний эрх зүйн түүх
627 Б.Мягмардорж БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦААГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БОЛОН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛ ХЭМЭЭН АНГИЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-11-28 Зээлийн гэрээ, зээлийн гэрээний ангилал, хэрэглэгчийн зээл, бизнесийн зээл, банкны зээл
628 Н.Мандалмаа Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд оногдуулах хорих ялыг хөнгөрүүлэх, ялаас чөлөөлөх асуудлын эрх зүйн зохицуулалт Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-11-29 ялаас чөлөөлөх, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөх, тэнсэх, ялыг хөнгөрүүлэх, ял, хорих
629 Т.Мөнх-Эрдэнэ Өрсөлдөөний тухай хууль ба бусад хуулийн уялдаа холбоо Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-11 Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний эрх зүй, картель, картелын эрх зүй, Өрсөлдөөний тухай хууль
630 Л.Отгонбаяр EU COMPETITION LAW RESPONSES TO THE CONSEQUENCES OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2007-2008 IN A MERGER CONTROL Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-15 Competition law, merger control, financial crisis, European law, European competition law
631 П.Баттулга МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТОМИЛГООНЫ СИСТЕМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ STRENGTHENING THE JUDICIAL APPOINTMENT SYSTEM OF MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-17 Шүүх, шүүхийн томилгоо, шүүхийн сонгуулийн систем, шүүхийн томилгооны систем, Шүүхийн зөвлөлийн томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвөл, Шүүхийн мэргэшлийн хороо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ба Ерөнхийлөгчийн хоорондын харилцаа.
632 Г.Агар-Эрдэнэ КОВИД-19 БА АХМАД НАСТНЫ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2020-12-17 Ахмад настны эрх; ялгаварлан гадуурхалт; Ковид-19; хүний эрх; хүний эрхийн хязгаарлалт
633 Б.Пүрэвсүрэн Х.Нямбаатарын талаар худал мэдээлэл тараасныг нотолсон гурван шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-12-21 үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, гүтгэлэг, худал мэдээлэл тараах, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, шүүхийн шийдвэрийн шүүмж
634 П.Намуун АВЛИГА, АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРЭГ БА ХҮНИЙ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-27 хүний эрх, авлига, ёс зүй, эрх мэдэл, албан тушаал, ёс суртахуун, хууль, нийгмийн
635 С.Өмирбек ХУУЛИЙН БИЧВЭР ДЭХ ЗАРИМ ХОЛБОХ ҮГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-04 Монгол хэлний холбох үг, ба, бөгөөд, буюу, эсхүл, таслал, хууль зүйн хэл шинжлэл, шүүхийн хэл шинжлэл, хууль зүйн нэр томьёо
636 Л.Отгонбаяр ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ГЭРЭЭ (101, 102 дугаар зүйл)-НИЙ АЛБАН БУС ОРЧУУЛГА Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Европын холбоо, өрсөлдөөний эрх зүй, Лисабоны гэрээ, Европын холбооны үндсэн хуулийн эх сурвалж
637 Т.Мөнх-Эрдэнэ Австрийн шүүгчдийн Ёс зүйн тунхаг /Вельсийн тунхаг/ Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Шүүгчийн ёс зүй, Ёс зүйн тунхаг, Австрийн шүүгчдийн нийгэмлэг, Вельсийн тунхаг, Ёс зүй
638 Т.Халтар Компьютерные преступление и методика расследования преступлении против безопасности компьютерной информации Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2021-01-04 Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, компьютерийн гэмт хэрэг, гэмт хэрэг мөрдөх аргачлал, криминалистикийн тодорхойлолт, компьютерийн мэдээлэл, компьютерийн мэдээллийг өөрчлөх, устгах, хаах, хууль бусаар олж авах, хортой програм
639 Т.Халтар Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг (Кибер)гэмт хэргийн гүнзгийрүүлсэн судалгаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 5000 төгрөг 2021-01-04 Кибер гэмт хэрэг, Харилцаа холбоо болон кибер гэмт хэрэг, кибер гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, Кибер гэмт хэрэгт тооцох, Тоон (цахим) нотлох баримт, кибер гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
640 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн үйл ажиллагааны тулгуур багана - Шүүгчийн ёс зүйн талаарх асуултууд - Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-04 Шүүгч, Шүүгчийн ёс зүй, Ёс зүйн хэм хэмжээ, Шүүгчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, Шүүх эрх мэдэл
641 Т.Мөнх-Эрдэнэ Швейцарийн Холбооны Улсын Холбооны захиргааны хэргийн шүүхийн Ёс зүйн харта Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-07 Швейцарь, Холбооны захиргааны хэргийн шүүх, Ёс зүйн харта, Шүүгчийн ёс зүй, Хараат бус байх
642 Т.Мөнх-Эрдэнэ ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-01-11 ОХУ-ын Шүүгчийн ёс зүйн кодекс, шүүгчийн ёс зүй, шүүгчдийн нийгэмлэг, ёс зүй, ёс суртахуун
643 С.Асланбек ҮНДСЭН ХУУЛИЙН 6.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОГ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮҮДНЭЭС ТАЙЛБАРЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-12 Хүний эрх, төрийн нийтийн өмч, үндсэн хуулийн 6.2, Үндсэн хууль, Үндэсний баялгийн сан, Үндсэн хууль тайлбарлах арга
644 Б.Улсболд Монгол Улсын Үндсэн Хууль дахь намын дотоод ардчиллын зохицуулалттай холбогдох эрх зүйн шинэтгэл: Харьцуулсан судалгаа Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-13 intra-party democracy, намын дотоод ардчилал, эвлэлдэн нэгдэх эрх, нам доторх урьдчилсан сонгууль, намын дотоод ардчиллын индекс, намын дүрэм, улс төрийн сонгуульд нэр дэвшүүлэгч тодруулах үйл ажиллагаа
645 Г.Агар-Эрдэнэ THE UN BUSINESS AND HUMAN RIGHTS TREATY PROCESS: AN OPPORTUNITY TO SAFEGUARD COMMUNITIES AND INDIVIDUALS FROM ABUSES INVOLVING COMPANIES? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-13 business and human rights, international human rights treaty, soft law, international human rights law, human rights violations
646 С.Цэрэндолгор Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, үнэт зүйлийг Үндсэн хуулийн тагнуулын байгууллагаар хамгаалах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-14 Үндсэн хуулийн тагнуулын байгууллага, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн шүүх, Unwritten Constitution, Federal Office for Protection of the Constitution, Constitutional Court
647 Г.Агар-Эрдэнэ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ТҮҮХЭН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-01-14 Өмчлөх эрх, эрх зүйн философи, эрх зүйн онол, хувийн өмч, хөдөлмөрийн онол, шударга ёс
648 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙГ ХҮЛЭЭН АВААГҮЙТАЙ ХОЛБООТОЙ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Монгол улс, ерөнхийлөгч, ерөнхийлөгчийн хориг, хоригийн хэрэглээ, хоригийг хүлээн авахгүй байх, тулгамдсан асуудал, эрх зүйн зохицуулалт
649 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ХЭЛБЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Монгол Улс, Ерөнхийлөгчийн институц, хориг, хоригийн объект, тулгамдсан асуудал, эрх зүйн зохицуулалт
650 Б.Буянхишиг МОНГОЛ УЛСЫН ӨМЧИЙН ТОГТОЛЦОО НЬ ЛИБЕРАЛ БА СОЦИАЛИСТ ӨМЧИЙН КОНЦЕПЦИЙН ДУНДАХ ШИНЭ ЗАГВАР БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Үндсэн Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6,2 дахь нэмэлт өөрлөлт, өмчийн концепцийн асуудал, ҮХ-ийн ба ИХ-ийн өмчийн талаарх ухагдахуун, либерал ба социалист өмчийн загварын ялгаа, өмчийн нэгдмэл тогтолцоо ба шатлал
651 Д.Баяр Нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Шүүхийн практик Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-01-18 Нийтийн ашиг сонирхол, нэхэмжлэл гаргах эрх, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 18.3,
652 Г.Цэрэндэжид ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРОО, ТҮҮНИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-22 Олон улсын хэмжээнд шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хуулийн засаглалын суурь нөхцөл гэж үздэг. Энэхүү илтгэлээр Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлээд буй Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгасан шүүхийн “Сахилгын хороо”-ны бүрэлдэхүүнд Байнгын хороо, Ерөнхийлөгч болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс сонгогдсон болон томилогдсон төлөөлөл оруулах нь тохиромжтой /зүйтэй/ эсэх, энэ нь хэтдээ шүүх эрх мэдэл, шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлөх эсэх асуудлыг судалж дүгнэлт өгөхийг зорилоо.
653 Б.Пүрэвсүрэн Хардах эрх бий юу? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-29 Хардах эрх, мэдэх эрх, түгээх эрх, дөрөв дэх засаглал, дөрөв дэх эрх мэдэл, хоточ банхарын үүрэг, мэдээллийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, мэдээлэл түгээх эрх, мэдээлэл олж авах эрх, мэдээллийн эрх чөлөө
654 Б.Мягмарсүрэн МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ ДАХЬ ЕРӨНХИЙ САЙДАД ИТГЭЛ ХҮЛЭЭЛГЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ХУУЛЬ ТОГТООХ БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОЛЦООГ ХЯЗГААРЛАХ МЕХАНИЗМЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-29 Үндсэн хууль, Засгийн газар, Ерөнхий сайд, Ерөнхий сайдад итгэл хүлээлгэх, итгэлийн санал хураалт, конструктив механизм
655 Л.Энхтайван ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ МЭДЭЛ БА ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХЯНАЛТ, ТЭНЦВЭРИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД (Захиргааны байгууллагын сонгох боломжийн хүрээнд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-02-02 Захиргааны байгууллагын сонгох боломж, шүүгчийн хариуцлага, мэргэжлийн хариуцлага, ёс зүйн хариуцлага, шүүх эрх мэдэл, эрх мэдлийн хяналт, тэнцвэр.
656 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН ТҮҮХЭН ОНОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Позитив эрх, зан заншил, эрх зүйн түүхэн онол, ёс суртахуун, хууль тогтоогч, хэм хэмжээ
657 Х.Сэлэнгэ ЖАМ ЁСНЫ ЭРХИЙН ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Жам ёсны эрх, үзэл сэтгэлгээ, Софистуудын жам ёсны эрхийн үзэл санаа, позитив эрхийн тухай
658 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН СОЦИОЛОГИЙН ОНОЛ БА ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Эрх зүйн социологийн онол, реалист онолын нөлөө, Амьд эрх зүйн онол, Институционалист социологийн чиг хандлага, Социологийн сэтгэл зүйн чиг хандлага
659 Х.Сэлэнгэ ХУУЛЬ ЗҮЙН ПОЗИТИВИЗМ: ТҮҮХЭН ХАНДЛАГА БА ОРЧИН ҮЕ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Позитивизм, хууль зүйн позитивизм, төр, эрх зүй, хууль, анхдагч хэм хэмжээ, хоёрдогч хэм хэмжээ
660 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН РЕАЛИСТ ОНОЛ: ОНОЛ-АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Ашиг сонирхол, эрх зүй, эрх зүйн үнэт зүйл, хууль зүйн практик, хууль зүйн техник.
661 Э.Нямбаатар Иргэний Хуулийн 452.2, 453.1, түүнчлэн БЭБХЭМХТТЗҮтХ 22-р зүйлийн 3, 24-р зүйлийн 3 дахь заалтууд нь Иргэний Хуулийн 222.5 дахь заалттай зөрчил үүсгэдэг бөгөөд Үндсэн Хуулийн Арван Дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар хүчингүй байх тухай Цэцэд гаргасан Мэдээлэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 30000 төгрөг 2021-02-09 Эрх зүй ба эдийн засгийн харилцан хамаарал, Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээ Үндсэн хууль зөрчих, Цэцэд мэдээлэл гаргах, ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн 1993.10.19-ний 1 BvR 567/89 дугаартай шийдвэр, Харьцуулсан эрх зүй, Иргэний хуулийн 540 ба 541-р зүйлүүд, Зээлийн гэрээний мөн чанар, гол ба туслах үүргүүд, Хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл, Хүний нэр төр, бизнесийн нэр хүндэд халдах
662 Ц.Билэгт Газрын эрх зүйн тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-02-17 Монгол улсын иргэн аж ахуйн нэгж газрыг эзэмшихдээ Газрын тухай хуулийн 27.1.Газрыг энэ хуульд заасан зориулалт, хугацаа, болзолтойгоор гэрээний үндсэн дээр зөвхөн эрхийн гэрчилгээгээр эзэмшүүлнэ. Гэж заасан байдаг. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хувьд 3 төрөлд ангилагддаг байна. Үүнд:
663 Б.Мягмардорж АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ БА АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ: УУЛ УУРХАЙН БА ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮҮДНЭЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-02-17 Ашигт малтмал, ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, ашигт малтмалын эрэл ба хайгуул, хайгуулын ажил.
664 Ө.Эрдэнэ-Очир ЗАХИРГААНЫ МАРГААНД НЭХЭМЖЛЭГЧИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХАД ГАРГАСАН ЗАРДАЛ НЬ ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ МӨН ҮҮ? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-02-22 Хууль зүйн туслалцаа авах эрх, өмгөөллийн хөлс, хохирол, шалтгаант холбоо, зайлшгүй шаардлага, эрх, чөлөөт сонголт
665 Б.Амандых Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангах асуудалд хийсэн онолын шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2021-02-25 Гамшиг, гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, төр хувийн хэвшлийн түншлэл
666 М.Болор-Эрдэнэ THE BALANCE BETWEEN PROHIBITION AGAINST EXPROPRIATION AND THE HOST STATE’S RIGHT TO REGULATE FOR PUBLIC WELFARE (CHINA AND MONGOLIA COMPARED) 禁止征收与东道国为公共福利进行管制的权利之间的平衡(中国与蒙古的比较) Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-02-25 International Investment law, Protection of the foreign investment, the Right to regulate, Prohibition against expropriation
667 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХЯНАЛТ, МОНГОЛ УЛС БОЛОН АРДЧИЛАЛД ШИЛЖИЖ БУЙ БУСАД ОРНЫ ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-02-26 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн шүүх, хэм хэмжээний хяналт, хэм хэмжээний негатив хяналт, хэм хэмжээний тодорхой хяналт, хийсвэр хяналт, урьдчилсан хяналт, өргөдөл, гомдол гаргах
668 Б.Пүрэвсүрэн Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-03-02 Мэдээлэлтэй байх эрх, Мэдээллийн ил тод байдал, Төрийн нууц, мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
669 Г.Глоб Интернэшнл төв Хэвлэлийн эрх чөлөөний мониторингийн тайлан Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-03-02 Мэдэх эрх, хэвлэлийн эрх чөлөө, мэдээллийн аюулгүй байдал, сэтгүүлчдийн аюулгүй байдал, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө
670 Э.Мөнхболд Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2021-03-09 Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Саарал жагсаалт, Суурь гэмт хэрэг, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, Санхүүгийн мэдээллийн алба.
671 Н.Баярмаа ДАМПУУРЛЫН ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА: ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНААС ЯЛГАГДАХ ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-09 дампуурал, дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
672 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2017/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Урьдчилан хэлэлцүүлэх, захиргааны акт, хэм хэмжээний акт, нийтийн ашиг сонирхол
673 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2020/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Арилжаа, арилжааны эрх зүй, дампууралын хэрэг, хөдөлмөрийн тухай хууль, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, аж ахуйн үйл ажиллагаа, улсын бүртгэл, дагнасан тогтолцоо
674 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2020/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл, шүүгчийн ёс зүй, ерөнхийлөгчийн хориг, хуулийн бичвэр, тэнсэн, мөнгө угаах, шүүгчийн танин мэдэх үйл явц, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял.
675 У.Азжаргал МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 17.5 ДУГААР ЗҮЙЛ АЛДААТАЙ ГҮЙЛГЭЭ, АНДУУРАГДСАН ИЛГЭЭМЖ, ГЭЭГДЭЛ ЭД ХӨРӨНГӨ, АЛДУУЛ МАЛ ЗАВШИХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-15 гэмт хэрэг, Эрүүгийн хуулийн 17.5 дугаар зүйл, алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, өмчлөх эрх, эзэмшил, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн.
676 У.Азжаргал Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэргийн оролцогчийн эрхийг хязгаарлах зарчмын шийдэл /ИХШХШТХ105.2/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-03-15 иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, зарчим, түргэн шуурхай байх зарчим, диспозитив зарчим, шүүх хуралдаан, шүүх хуралдаан хойшлуулах, нотлох баримт, нотлох баримт гаргаж өгөх, хүндэтгэн үзэх шалтгаан, хэргийн оролцогчийн эрх, үүрэг, шүүгчийн захирамж, хугацаа
677 С.Ганхуяг 蒙古国自由区法律制度研究 Research on the Legal System of Mongolia’s Free Zone Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 21000 төгрөг 2021-03-16 Mongolia’s Free Zone Law; customs duty; trade facilitation; economic integration
678 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ /судалгааны тайлан/ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-03-19 Түрээсийн гэрээ, Тээвэр зуучийн гэрээ, Холимог гэрээ түүний хэм хэмжээний хэрэгцээ, элцлийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцуулах, Барьцааны зүйлээр үүргийн гүйцэтгэлийг хангах, Арилжааны шинжтэй гэрээг цуцлах, гэрээнээс татгалзах
679 Ч.Жадамба Оюуны өмчийн үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 20000 төгрөг 2021-03-20 Оюуны өмч, зохиогчийн эрх, аж үйлдвэрийн өмч, оюуны өмчийн эрх, биет бус хөрөнгө, үнэлгээний хандлага, арга
680 Ч.Жадамба Нөхөрлөлийн эрх зүйн зохицуулалт: Монгол Улс болон бусад орны харьцуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2021-03-21 Аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн онол, нөхөрлөл, нөхөрлөлийн хэлбэр, хуулийн этгээдийн хариуцлага, хязгаалагдмал хариуцлага
681 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААНЫ СУБЪЕКТ БОЛОХ ТӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ШААРДЛАГА (онолын судалгаа) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 Олон улсын эрх зүй, олон улсын нийтийн эрх зүй, олон улсын хувийн эрх зүй, олон улсын эдийн засгийн эрх зүй, улс, төр, төрийн бүрэн эрхт байдал.
682 В.Оюумаа КОНЦЕССИЙН ГЭРЭЭ ТҮҮНИЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Концесс, концессийн гэрээ, концессийн тухай хууль, төр, хувийн хэвшил, хуулийн этгээд
683 В.Оюумаа ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ЭРГЭЦҮҮЛЭХҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 Өмч,улсын өмч, төрийн өмч, нийтийн өмч, хувийн өмч, орон нутгийн өмч, шашны өмч.
684 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Нэг сэдэвт бүтээл Үнэгүй 2021-03-31 Олон улсын нийтийн эрх зүй, олон улсын хувийн эрх зүй, улс, төр, төрийн дархан эрх, төрийн өмч.
685 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ Ном Үнэгүй 2021-03-31 Нэгдсэн үндэстэний байгууллагын дүрэм, Олон улсын шүүхийн дүрэм, Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц
686 В.Оюумаа “ХҮҮХДИЙН ЭРХ ХҮНИЙ ЭРХИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ МӨН.” (ОНОЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ) /I хэсэг/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Хүний эрх, эрх чөлөө, хүүхэд, хүүхдийн эрх, олон улсын гэрээ, Хүүхдийн эрхийн конвенц, Нэгдсэн Үндэстний байгууллага.
687 В.Оюумаа The doctrine and types of jurisdictional immunity of state and its property Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 Absolute theory of jurisdictional immunity of state and its property, Restrictive theory of jurisdictional immunity of state and its property
688 В.Оюумаа THE SHIFTING PERSPECTIVE OF THE STATE IMMUNITY DOCTRINE Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 State, state property, absolute theory of state jurisdictional immunity and its property, restrictive theory of jurisdictional immunity of state and its property, types of immunity.
689 В.Оюумаа ТӨР БА ТҮҮНИЙ ӨМЧИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ТӨРӨЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 төр, төрийн дархан эрх, төрийн өмчийн дархан эрх, иргэний гүйлгээ, шүүхийн шүүн шийдвэрлэлт
690 В.Оюумаа ТӨР ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН СУБЬЕКТ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Олон улсын хувийн эрх зүйн харилцаа, олон улсын иргэний гүйлгээ, гадаадын элемент, өмчийн эрх зүй,
691 В.Оюумаа Providing a Mongolian legal education system and its future direction Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 legal education, Mongolian legal education system, public (general) education professional/specialized/education,
692 В.Оюумаа THE PRACTICE OF CONCLIDING INVESTMENT AGREEMENTS IN MONGOLIA, ITS IMPLEMENTATION AND CHALLENGES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Dispute, convention, mineral, court, investment, investment agreement, Minerals Law.
693 В.Оюумаа Өв залгамжлалын эрх зүйн харилцаанд нотариатчийн гүйцэтгэх үүрэг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Өв залгамжлал, оролцогчид, өвлөх эрхээ алдах, иргэний эрх зүйн харилцаа, өмчлөх эрх.
694 В.Оюумаа ISSUES ON MONGOLIAN CHILDREN’S RIGHTS: ABOUT STREET CHILDREN IN ULAANBAATAR CITY Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 human rights, international organization, children rights, non – governmental organization, UN’s organization
695 З.Сийлэгмаа Үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт өөрчлөлт ба эрх зүйн шинэчлэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-02 2019 оны Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, улс төрийн нам, эвлэлдэн нэгдэх эрх, улс төрийн намын гишүүнчлэл, улс төрийн намыг байгуулах
696 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ “ХҮНИЙ ЭРХ” БА “ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ ” (харьцуулсан судалгаа) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 хүний эрхийн олон улсын эрх зүй, олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй, Женевийн конвенц, Гаагийн конвенц
697 В.Оюумаа БАГШИЙН СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ХАРИЛЦААНЫ СЭТГЭЛ ЗҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-02 Харилцаа, үйл ажиллагаа, сэтгэл зүй, заах арга зүй, танин мэдэхүй, итгэн үнэмшүүлэх,
698 В.Оюумаа БАРАА ИМПОРТЛОХ ГААЛИЙН ТАРИФ, ТҮҮНИЙ ХӨНГӨЛӨЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 гаалийн тариф, импорт, гаалийн татвар, гаалийн үнэ, гаалийн хяналт, онцгой албан татвар
699 В.Оюумаа ТӨРИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ТУХАЙД … Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 төрийн дархан эрх, иммунитет, дархлаа, халдашгүй дархан эрх, эрх дарх, халдашгүй байдал,
700 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ ГҮЙЛГЭЭН ДЭХ ТӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 jure imperii, jure gestionis, jus publicum, jus privatum, олон улсын иргэний гүйлгээ, төрийн оролцоо, төрийн бүрэн эрхт байдал, гадаадын зүйл бүхий нэхэмжлэл, гадаадын этгээдийн оролцоотой нэхэмжлэл,
701 В.Оюумаа ТӨР БА ТҮҮНИЙ ӨМЧИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Төрийн дархан эрхийн туйлын номлол, төрийн дархан эрхийн хязгаарлагдмал номлол, Төр ба тэдгээрийн өмчийн дархан эрхийн шүүхийн шүүн шийдвэрлэлтийн тухай НҮБ-ын конвенц
702 В.Оюумаа Олон улсын эрүүгийн шүүхийн дүрмийн эрх зүйн учир холбогдол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Дипломатуудын бага хурал, олон улсын эрүүгийн шүүх, олон улсын эрүүгийн шүүхийн дүрэм, олон улсын эрүүгийн шүүхийн үйл ажиллагаа
703 В.Оюумаа МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ: ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГАДААД ОРНУУД, ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛИЙН ДЭМЖЛЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Эрх зүйн шинэтгэл, хууль тогтоомжийн шинэтгэл, эрх зүйн боловсролын шинэтгэл, эрх зүйн шинэтгэл ба гадаад улс, олон улсын байгууллагын дэмжлэг, тусламж
704 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ТӨРИЙН ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Төр, олон улсы хувийн эрх зүйн харилцаа, төр бараа худалдах худалдан авах олон улсын гэрээнээс үүссэн эрх зүйн харилцаанд оролцох, төр ажил гүйцэтгэх гэрээнээс үүссэн эрх зүйн харилцаанд оролцох, төр техникийн туслалцаа үзүүлэх гэрээнээс үүссэн эрх зүйн харилцаанд оролцох
705 В.Оюумаа КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ЕГО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Концессионное соглашение, концессия, Закон о концессии, гражданского права, международного права
706 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНЫ СУБЪЕКТ – ТӨР (УЛС), ОНОЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Олон улсын эрх зүй, олон улсын нийтийн эрх зүй, олон улсын хувийн эрх зүй, улс, төр, төрийн бүрэн эрхт байдал.
707 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ МОНГОЛ УЛСЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР (ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН) СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОЛОН УЛСЫН БАГА ХУРЛЫН ИЛТГЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар, хөрөнгө оруулалтын асуудал ба эдийн засгийн аюулгүй байдлын бодлого, Гадаадын хөрөнгө оруулалт: улс тэнцвэртэй хөгжих онол, БНХАУ-МУ-ын эдийн засгийн хөгжилд ачирах боломж,
708 В.Оюумаа ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ БҮС НУТГИЙН МЕХАНИЗМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт, Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын нэмэлт протокол, Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын Пакт
709 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ (ГАРЫН АВЛАГА) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-04-05 олон улсын нийтийн эрх зүй, ОУНЭЗ-н түүхэн хөгжил, эх сурвалж, зарчим, субьект, хүн ам, нутаг дэвсгэр, олон улсын байгууллага, олон улсын маргаан, олон улсын гэрээний эрх зүй, олон улсын далайн эрх зүй гэх мэт.
710 Ц.Амарсанаа ХҮНИЙ УДМЫН САН БУЮУ ГЕНЕТИКИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-04-05 ХҮНИЙ УДМЫН САН, ГЕНЕТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ УДМЫН САНГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЦУС ОЙРТОЛТ, ОЮУНЫ ХОМСДОЛ, ГЭР БҮЛ
711 М.Батчимэг ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАХ, ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-04-07 Гэрээний эрх зүй Гэрээ цуцлах, гэрээнээс татгалзах Гэрээнээс татгалзах, гэрээ цуцлах эрх зүйн ойлголтын ялгаа Гэрээнээс татгалзах, гэрээ цуцлах эрх зүйн зохицуулалтын үр дагавар
712 М.Батчимэг Төрийн болон төрийн бус байгууллагын дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд анхаарах асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-08 Эвлэрүүлэн зуучлал, эвлэрлийн гэрээ, шүүхийн шийдвэр Төрийн болон төрийн бус байгууллагын дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа, түүний шийдвэр гүйцэтгэл
713 М.Ванчигмаа Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэний нэхэмжлэл Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 50000 төгрөг 2021-04-14 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний нэхэмжлэл, иргэний нэхэмжлэгч, хохирогч, иргэний хариуцагч, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь бусад оролцогчид
714 Г.Батцэцэг Эрхтний донорын эрх зүйн зохицуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-04-19 Донор, реципиент, эрхтэн шилжүүлэн суулгалт, донорын эрх зүйн зохицуулалт, нас баралт
715 Т.Жавхаа Монгол улс дахь хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-04-22 Гадаадын орнуудын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт, Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалт
716 П.Ганзориг Нийгмийн аж ахуй эрхлэлт- хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 Нийгмийн аж ахуй эрхлэлт, хөгжлийг удаашруулах шалтгаан, хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга зам
717 Т.Бадрах Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 хуулийн этгээд, эрүүгийн хариуцлага, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, хуулийн этгээдийг эрүүгийн эрх зүйн субъектэд тооцох
718 Т.Бадрах Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг иргэдэд ойртуулах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 Шүүхийн шинэчлэлийн асуудал, шүүхийн менежмент, шүүхийн үйлчилгээ, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хурд
719 Т.Бадрах Төвлөрсөн шүүхээс төрөлжсөн шүүх рүү Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 шүүх, шүүх эрх мэдэл, дагнасан шүүх байгуулах, гэр бүлийн, насанд хүрээгүйчүүдийн шүүх, шүүхийн шинэчлэл.
720 Т.Бадрах Хуулиар тогтоосон хүүгийн ойлголт, онцлог Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 Иргэний хуулийн 222.5, хуулиар тогтоосон хүү, гэрээний хохирлыг барагдуулах, гэрээний хариуцлага
721 П.Ганзориг Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх арга замыг боловсронгуй болгох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-26 Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн аж ахуй эрхлэлт, нийгмийн аж ахуй эрхлэлтийн эрх зүйн орчин, зохицуулалт
722 Т.Бадрах Үндсэн хуулийн эдийн засаг: Төсөв Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн эдийн засаг, улсын төсөв, төсвийн эрх зүй, Үндсэн хуулийн эрх зүй
723 Т.Бадрах Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчлэл Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэл Цахим шүүх хурал Шүүгчийн тусгай санал Шүүхийн зардал Мэтгэлцэх зарчим
724 Т.Бадрах Нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс бусдын өмчлөх эрхийг хязгаарлахаар шаардах эрхийн тухайд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Нийтийн ашиг сонирхол. Өмчлөх эрхийн хязгаарлалт. Шаардах эрх. Өмчийн эрх зүй.
725 Т.Бадрах Гэрээний харилцаан дахь мөнгөн төлбөрийн бус хариуцлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Гэрээний хариуцлага Мөнгөн төлбөрийн бус үүрэг Гэрээний мөнгөн төлбөрийн бус хариуцлага
726 Д.Баяр “Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрх”-ийн ойлголт, тайлбар, хэрэглээ ... Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-29 үндсэн эрх, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн тухай ойлголт, тайлбар, байгаль орчны эрх, байгалийн тэнцэл
727 Г.Давааням Төрийн өмчийн удирдлага, эрх зүйн зохицуулалт Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-05-03 Төрийн өмчийн удирдлага, төрийн өмчийн эрх зүйн зохицуулалт, төрийн нийтийн өмч, Япон Улсын төрийн өмч
728 Б.Пүрэвсүрэн Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-05-06 Хэвлэлийн эрх чөлөө, худал мэдээлэл тараах, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, сэтгүүлчдийн эрх зүйн байдал
729 Б.Өнөрмаа “ХОРИН ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ДУНДАХ БЭЛГИЙН ЗАН ҮЙЛ БА БЭЛГИЙН ЗАМЫН ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС СЭРГИЙЛЭХ МЭДЛЭГ ХАНДЛАГА” ХАВСАРГА СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-05-06 Бэлгийн замын халдварт өвчин илүү их тохиолдох эрсдэл, хувь хүний бэлгийн харьцааны талаар асуудал, бэлгийн чиг хандлагаа тодорхойлсон байдал, БЗХӨ, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх аргын талаарх мэдлэг
730 Г.Глоб Интернэшнл төв ХЭВЛЭЛИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ТАЙЛАН Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-05-06 Хэвлэлийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөний зөрчил, хэвлэн нийтлэх эрх, сэтгүүлчийн аюулгүй байдал, хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө
731 Б.Өнөрмаа Б.Б-Д ХОЛБОГДОХ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙТГЭХ ТОГТООЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-06 Цэгцтэй байдал ба бүтэц, талуудын дэвшүүлсэн тайлбарыг үнэлсэн байдал, холбогдох хууль тогтоомжид хийсэн дүн шинжилгээ, нотлох баримтын үнэлгээ, шийдвэр гаргах үндэслэл, итгэл үнэмшил төрүүлэхүйц байдал, эрх зүйн жишиг тогтоосон байдал, хууль, эрх зүйн нөлөө, ХУД-ийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн752 дугаар шийтгэх тогтоол.
732 Г.Глоб Интернэшнл төв Are Defamation and insult crime? Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-05-07 гүтгэлэг, доромжлол, худал мэдээлэл тараах, илт худал мэдээлэл тараах, эрүүгийн хуулийн худал мэдээлэл тараах, иргэний нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд
733 Г.Глоб Интернэшнл төв Хэвлэл мэдээллийн эрх зүй. Нэр төр гутаах, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх ба өөрийн зохицуулалт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-05-07 Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөг, үндсэн суурь эрх чөлөө, хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, нэр төр гутаах, цахим орчинд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, онлайнаар үзэл бодлоо илэрхийлэх, өөрийн зохицуулалтын байгууллага
734 З.Сийлэгмаа Нийгмийн баялагийн тэгш хуваарилалт ба шударга ёс тэгш байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-05-07 Нийгмийн баялгийн тэгш хуваарилалт, тэгш байдал, шударга ѐс, хууль зүйн судлагдахуун, шинжлэх ухааны үндэслэл,
735 Б.Сүндэръяа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хориг: Эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-05-11 Монгол Улс, Хориг, Ерөнхийлөгчийн хориг, хоригийн хэлбэр, эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал
736 Н.Норовсамбуу ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТААС ҮҮССЭН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ СУДАЛГАА Шүүхийн шийдвэрт хийх хөндлөнгийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-15 Гэм хор, эрх зүй хариуцлага, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч, тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, жолоочийн гэм буруу
737 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 4) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-16 -Улсын дээд шүүхээс иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хянан хэлэлцүүлэхээр буцаасан үндэслэл -Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах зохицуулалт -Нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээний зардал хуваарилах
738 С.Сүхчулуун Байгаль орчны бохирдолтой холбоотой шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-15 Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Хүрээлэн байгаа орчны асуудлаар нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэл гаргах
739 М.Ванчигмаа ОЛОН УЛСЫН ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ ХАНДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-05-15 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаа, гуравдагч хөршийн бодлого, энх тайван аюулгүй байдал, улс төр-дипломатын арга, энхийг сахиулагчид, бүс нутгийн олон улсын байгууллага
740 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2021/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-05-18 Байгалийн баялагийн өмчлөл, мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа, ерөнхийлөгчийн хориг, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль, прокурорын оролцоо, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хууль санаачлах эрх, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн сүлжээ ашиглах заавар, шүүхийн эдийн засгийн баталгаа
741 Н.Норовсамбуу УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭЭС ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР, МАГАДЛАЛЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ, ХЭРГИЙГ ДАХИН ХЯНАН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХЭЭР БУЦААСАН ҮНДЭСЛЭЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-05-18 Хавстас хэрэгт хийсэн дүн шинжилгээ, Харьцуулсан эрх зүйн судалгаа, Япон улсын эрх зүй, Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны төлөвлөлт, шүүгчийн мэдэх үүрэг,
742 Ц.Амарсанаа ТЕЛЕМЕДИЦИН БУЮУ ЗАЙНААС ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-05-18 хүний эрх, эрүү мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрх, цар тахал, ковид 19, телемедицин, зайн эмнэлгийн тусламж үйлчлилгээ
743 В.Оюумаа ХУУЛЬЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН /2007 - 2015 он/ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-05-19 хуульч, хуульчийн мэргэжлийн шалгалт, сорилго, бодлого, орон тооны бус зөвлөл, Монголын хуульчдын холбоо
744 Б.Амарбат The due application of the right to be forgotten to a blockchain technology Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-05-20 Data protection, right to be forgotten, blockchain technology, GDPR, EU, data privacy
745 Р.Оюундэлгэр УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГ ҮҮРЭГ БА ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГАРГАХ ГОМДОЛД ХЯЗГААРЛАЛТ ТАВИХ АСУУДАЛ, ТҮҮНИЙ УЧИР ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-05-27 Шүүхийн тогтолцоо, Улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбар, хяналтын журмаар гаргах гомдлын хязгаарлалт, хууль тайлбарлах, хуулийг боловсронгуй болгох, абстракт тайлбар, казуаль тайлбар
746 З.Ганзориг “Захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын бус” үндэслэлээр нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзахад тулгамдаж буй зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-02 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах үндэслэл, захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын бус
747 Д.Батдаваа Цагдаагийн албаны нохой, түүний онцлог асуудал Нэг сэдэвт бүтээл 10000 төгрөг 2021-06-02 цагдаагийн албаны нохой ашиглах арга зүй, сургалт, албаны нохойн ойлголт, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад албаны нохой ашиглах, Гадаадын улс оронд албаны нохой ашиглаж буй практик.
748 Б.Анхбаяр КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ЧИГ ХАНДЛАГА, ҮР НӨЛӨӨ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-02 Үндэсний аюулгүй байдал, Хараат байдал, Хямрал, Хяналтын зохицуулалт, хөрөнгө оруулалт, цар тахал
749 Т.Бадрах Олон тооны хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж нэхэмжлэл гаргах эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-08 Class action, олон тооны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж нэхэмжлэл гаргах, Худалдааны эрх зүй, арилжааны эрх зүй. Keywords: Class action, defend the rights of a large number of consumers, defend the rights of a large number of consumers and make a claim.
750 Г.Хишигбат Монгол Улс дахь гадаадын иргэдэд тулгамдаж буй асуудалууд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-10 Гадаадын иргэн, Монгол Улс дахь гадаадын иргэн, хүний эрх, тулгамдаж буй асуудал, зөрчил, жуулчны виз.
751 Г.Хишигбат Монгол улс дахь гадаадын иргэний ангилал, эрх зүйн статус, түүний онцлог. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-10 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, цагааач, эрх зүйн статус, онцлог, олон улсын гэрээ.
752 Г.Ганбаяр Шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээ: харьцуулсан шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-11 Шүүгчийн хараат бус байдал, хариуцлага, шүүх эрх мэдэл, Европын Шүүхийн Зөвлөлийн Холбоо, Шүүхийн тухай хууль, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Шүүхийн захиргааны тухай хууль, Үндсэн хуулийн Цэц, Улсын Их Хурал, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Мэргэшлийн хороо, шүүгчийн ур чадвар, иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл.
753 Д.Энхгэрэл БНХАУ-ЫН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БОЛОН АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ /товч мэдээлэл/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-13 БНХАУ, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчин, бизнесийн эрх зүйн орчин, татвар
754 Ж.Оюунтунгалаг ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙГ ДЭМЖИХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-13 иргэний нийгэм, иргэний нийгмийн байгуллага, төрийн бус байгууллага, сан, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, нийгэмд ашигт тустай үйл ажиллагаа
755 Ж.Оюунтунгалаг БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ОЛОН НИЙТИИН ХӨДӨЛГӨӨН, ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-13 байгаль хамгаалал, байгаль орчинд учруулсан хохирол, байгаль орчныг нөхөн сэргээх, олон нийтийн ашиг сонирхлын маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа
756 П.Ганзориг ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН БИЧИГ БА ШИЙДВЭРЛЭХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-24 Нийгмийн халамж, хүнсний эрхийн бичиг, хүнсний эрхийн бичгээр бараа олгож буй дэлгүүр, үйлчилгээнд хамрагдах өрхийн судалгаа, нийгмийн аж ахуй эрхлэлт
757 Д.Бямба-Од Олон улсын хөрөнгө оруулалтын маргаанд нөхөн төлбөрийг тооцоолох эрх зүйн зохицуулалт, практик Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-06-17 хөрөнгө оруулалт, хураан авалт, гадаадын хөрөнгө оруулалт, шууд болон шууд бус хураан авалт, нөхөн төлбөр, тооцоолох техник, нөхөн төлбөрийн төрөл, арбитрын шийдвэр, арбитрын практик, хураан авалтын ангилал, хөрөнгө оруулалтыг төрийн мэдэлд авах үйлдэл, түүний төрөл, орчин үеийн хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих хэлэлцээрийн чиг хандлага, халлын томъёолол, хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах, дүн шинжилгээ, монгол улстай холбоотой маргаанууд, хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, хөрөнгө оруулалтын маргаан
758 Ж.Оюунтунгалаг ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 хөрөнгө итгэмжлэл, trust, итгэлцлийн үүрэг, итгэмжлэгдсэн өмчлөгч, итгэмжлэгдсэн хөрөнгө, итгэмжлэгдсэн хөрөнгийг удирдах, захиран зарцуулах, шалтгаалан илэрхий /express/ хөрөнгө итгэмжлэл, шүүхээс тогтоосон хөрөнгө итгэмжлэл /implied trust/
759 Ж.Оюунтунгалаг ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭХ ХАРИЛЦААН ДАХЬ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨГЧИЙН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 Хөрөнгө итгэмжлэл, итгэлцлийн үүрэг буюу fiduciary duty, итгэмжлэгдсэн өмчлөгч итгэмжлэгдсэн өмчлөгчийн үнэнч шударга байх ба чадварлаг байх үүрэг,
760 Ж.Оюунтунгалаг ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨД ХАМААРАХ ГАЗРЫН ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 газар, түүнтэй холбоотой эрх, газар дээр байгаа салгаж үл болох үл хөдлөх хөрөнгө, Германы эрх зүй дэх газрын эрхийн асуудал,
761 Ж.Оюунтунгалаг ӨМЧЛӨЛ БА ЭЗЭМШИЛ, COMMON AND CIVIL LAW SYSTEM Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 өмчлөх эрх, эзэмших эрх, эзэмшигчийг хамгаалах, estate, fee simple, эзэмших илүү эрх, better right, tracing right, хууль бус эзэмшлээс газраа чөлөөлүүлэх нэхэмжлэл, action of ejection
762 Т.Мөнх-Эрдэнэ Холбооны Үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчдэд зориулсан Ёс зүйн удирдамж Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ Үнэгүй 2021-06-17 ХБНГУ, Германы Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгч, Үндсэн хууль, Ёс зүй, Ёс зүйн кодекс
763 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2020/02 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-06-17 Эрүүгийн хууль, бага насны хүүхэд, хүчиндэх гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, интернэтийн хандалт, нийгмийн сүлжээгээр тархи угаах, цагдаагийн байгууллагийн үүрэг, хариуцлага, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг
764 Э.Отгондаваа Эрүүгийн эрх зүйн бодлого бодох аргачлал Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-06-24 Эрүүгийн эрх зүй, Бодлого өодох аргачлал, Гэмт хэргийн шинж, гэмт хэрэг, гэм буруу
765 Б.Анхбаяр МОНГОЛ УЛС БОЛОН БНХАУ-ЫН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-06-24 Бүрэн эрхт байдал, Үндэсний аюулгүй байдал, Сөрөг жагсаалт, Эдийн засгийн хөгжил, Үндэстэн дамнасан корпораци
766 Б.Анхбаяр ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2021-06-24 Гадаадын хөрөнгө оруулалт, Хязгаарлалтын зохицуулалт, Үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн бодлого, хямрал, Боломжит худалдан авалт, сөрөг жагсаалт
767 Ж.Оюунтунгалаг БАРЬЦАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 барьцаа, үүргийн гүйцэтгэл, хөдлөх эд юмс, үүргийн эрх зүй, үндсэн зарчим, эд хөрөнгө, барьцаалагчийн эрх
768 Ж.Оюунтунгалаг ИТГЭЛ ЭВДЭХ ЗАМААР ХӨРӨНГӨЖИХИЙН ЭСРЭГ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХАМГААЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 non-contract or informal agreements, итгэл эвдэх, иргэний эрх зүйн хамгаалалт, Хэлцлийн хэлбэржээгүй байдал буюу хууль ёсны "гэрээ"
769 Ж.Оюунтунгалаг БУСДЫН ЗАРДЛААР ХӨРӨНГӨЖСӨНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ҮҮРЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 Obligation for enrichment at the other's expense, “үндэслэлгүй хөрөнгөжих”, “шударга бус хүчин зүйл”, гэрээний үүрэг, гэм хорын үүрэг, кондикц, өмчийн нэхэмжлэл, бусдын зардал, нэхэмжлэлийн төрөл, шударга ёсны шүүх (chancery), системчилсэн иргэний хууль, нөхөн төлбөр, үр шим, зардал
770 Ж.Оюунтунгалаг ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНААС ҮҮСЭХ ҮҮРГИЙН ТУСГАЙ ТӨРӨЛ: ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН УЧРУУЛСАН ГЭМ ХОРЫГ ТӨР ХАРИУЦАН АРИЛГАХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 Төрийн албан хаагчийн гэм буруутай үйлдэл, гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн ерөнхий үндэслэл, эрх зүйн үзэл баримтлал, онол, хууль тайлбарлан хэрэглэх асуудал
771 Ж.Оюунтунгалаг ГЭМ ХОРЫН ТУСГАЙ ТӨРӨЛ: ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 гэм хорын тусгай төрөл, эзэмшигчийн хариуцлага, гэм хорын үр дагавар, “гэм буруугүйн” хариуцлагын тогтолцоо, эзэмшигчийн хариуцлага, гэм хорын эзэмшигчийн гэм хорын хариуцлагын зохицуулалт, Иргэний хуулийн 499, 500, 502 дугаар зүйлийн зохицуулалт
772 П.Намуун “ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН ШАЛТГААН, НӨХЦӨЛ” КРИМИНОЛОГИ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-07-01 криминологи, шалтгаан нөхцөл, гэмт хэрэг, гэмт явдал, урьдчилан сэргийлэх, судалгааны
773 П.Намуун ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ МОНГОЛИИ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-01 уголовный кодекс Монголии, 22.1 УК Монголии, Должностное преступление, коррупция
774 П.Намуун ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В МОНГОЛЬСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-01 злоупотребление должностными полномочиями; злоупотребление должностным положением; должностное лицо; общественный служащий.
775 Г.Давааням Монгол Улсын Их Сургууль дахь академик харассментын өнөөгийн байдал, шийдвэрлэх арга зам Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-07-02 академик харассмент, багшийн ёс зүй, Монггол Улсын Их Сургууль, Японы их дээд сургуулиуд
776 Ж.Оюунтунгалаг ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТААС ҮҮССЭН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Бусдад гэм хор учруулах, үйлдэл, эс үйлдэл, гэм буруутай өөр этгээдээр хохирлыг арилгуулах, гэм хорын эрх зүйн үндсэн зарчим
777 Ж.Оюунтунгалаг БАРИЛГА, БАЙШИН ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭМ ХОРЫН ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Барилга байшин, гэм буруу, гэм хор, деликт, аюултай үйл ажиллагаа, өмчлөгч, эзэмшигч, биет байдлын доголдол, арчлан хамгаалалт, хатуу хариуцлага, деликт
778 Ж.Оюунтунгалаг ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАХ ҮҮРГИЙН ТУСГАЙ ТӨРӨЛ: ЭРХ ЗҮЙН ЧАДАМЖГҮЙ БОЛОН ЗАРИМ ЧАДАМЖТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ГЭМ ХОРЫН ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Хүүхдийг асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх эцэг, эхийн үүрэг, эрх зүйн чадамжгүй этгээдийн бусдад учруулсан гэм хор
779 Ж.Оюунтунгалаг ХУДАЛДАХ-ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Худалдах, худалдан авах гэрээ, гадаад худалдаанд хувийн эрх зүйн гэрээ, эдийн засаг, зах зээлийн эргэлт, үүргийн зөрчил, гэрээний зүйлийн зөрчил, доголдол
780 Ж.Оюунтунгалаг БАТАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 банк, банкны баталгааны гэрээний онцлог, Банкны баталгаанаас үүсэх үүргийг гүйцэтгэх, Банкны баталгааны гэрээ дуусгавар болох
781 Ж.Оюунтунгалаг ШҮҮХЭД МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХЭД ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАН ХЭРЭГЛЭХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 шүүхэд маргаан шийдвэрлэх, хуулийг тайлбарлан хэрэглэх үзэл баримтлал, иргэнлэг эрх зүй тогтолцоо
782 Г.Агар-Эрдэнэ ЭРҮҮ ШҮҮЛТЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮНДЭСНИЙ АЖИЛЛАГАА Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-07-21 Эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний байгууллага, эрүү шүүлтээс ангид байх эрх
783 Т.Бадрах “Ф.Хайек: Боолчлогдох зам” хэмээгчийн төр болон эрх зүйн үзэл санааны тухайд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-30 Ф.Хайек, төр, эрх зүйн онол, либераль үзэл санаа, Laisser-faire, хууль ба эдийн засаг
784 О.Энххүслэн Эрүүгийн эрх зүй дэх хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэх зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-07-30 Тэнсэн харгалзах, тэнсэх, пробаци болон пароле, ял тэнсэх, тэнсэх зохицуулалтын асуудал, тэнсэх зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх арга зам
785 И.Балжинням Бид "Цэвэр агаараар амьсгалах эрх"-тэй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-30 агаарын бохирдол, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, цэвэр агаараар амьсгалах эрх
786 Ц.Минжин Хээл хахуулийн гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт ба түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 4000 төгрөг 2021-07-30 Авилга, хээл хахууль, төрийн албан дахь авлига, шүүхийн практик дах авлига, авлигын гэмт хэрэг
787 Г.Ганзориг Хүний эрхийн зөрчилд хүргэж байгаа хууль дахь “Хоёр Үг” Асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-07-31 Үндсэн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, шударга шүүхээр шүүлгэх, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, эрх чөлөө, олон улсын гэрээ, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, АНУ-ын Дээд шүүх, Дээд шүүх, анхан шатны болон давж заалдах шатны шүүх эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг зөрчсөн байдал, эрүүгийн хэргийг прокурорт буцаах. прокурор, өмгөөлөгч, хуулийн логик, эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох.
788 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2021/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-08-04 Хууль зүйлийн бичиг, баримт бичигт хийсэн дүн шинжилгээ, хүний эрх, мөрдөн байцаалт, өрсөлдөөн, өрсөлдөөний тухай хууль, арбитрын ажиллагаа, бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдал, шүүхийн практик, гэмт хэргийн нөхцөл байдал
789 Б.Батцэнгэл Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндсэн хуулийн орчуулга Хууль зүйн орчуулга /эрх зүйн акт, бүтээл/ 10000 төгрөг 2021-08-05 БНСУ, Улсын их хурал, Засгийн газар, Шүүх эрх мэдэл, Үндсэн хуулийн шүүх, Иргэний эрх ба үүрэг
790 Д.Бямба-Од COMPENSATION UNDER INTERNATIONAL INVESTMENT TREATY, REGULATIONS OF MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2021-08-05 compensation, mongolia, investment, international treaty, laws and regulations, protection of investment, expropriation, confiscation, nationalization, legal framework, cases related mongolia, challenging issues
791 М.Ариунзул Оюуны үнэт зүйлс/оюуны өмч барьцаалах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-11 оюуны өмч, барьцаа, эдийн бус хөрөнгө барьцаалах, мэдээллийн сан, зохиогчийн эрх, аж үйлдвэрийн өмч
792 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн цэцийн эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүргийг шинээр тодорхойлох асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-17 цэцийн эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүрэг, үндсэн хуулийн шинжтэй байгууллага, үндсэн хуулийн хэрэгжилтэд тавих дээд хяналт
793 Ц.Золбоо МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭЗЭН БА АГЕНТЫН АСУУДАЛ, ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СТРАТЕГИУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-17 Төлөөлөгч болон төлөөлүүлэгч хоорондын асуудал, Засаглалын стратеги, Захиргааны стратеги
794 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХ БА ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ: УЯЛДАА ХОЛБОО, ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-23 Үндсэн хуулийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүх, үндсэн хуулийг дээдлэх зарчим, үндсэн хуулийг тайлбарлах, нийтийн захиргаа, гүйцэтгэх эрх мэдэл
795 Д.Бямба-Од ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ АСУУДАЛ БА ТҮҮНИЙГ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТЭЙ УЯЛДУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-25 койн, виртуал хөрөнгө, санхүүгийн хяналт шалгалт, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
796 Г.Ганзориг Шүүгч өөрөө хэрэг илтгэж, танилцуулж байгаа нь, шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлнө Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-08-26 Үндсэн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, шүүгчийн хараат бус байдал, мэтгэлцэх зарчим, хүний эрх, эрх чөлөө, шүүхийн шиэнтгэл, Дээд шүүх, давах шүүх, анхан шатны шүүх, Ерөнхийлөгч, АНУ-ын Дээд шүүх, хэрэг танилцуулах, илтгэх, шүүгчийн үзэмж,
797 М.Түвшинжаргал КОМПАНИЙН ЭНГИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-09-01 Компанийн эрх зүй, Компанийн энгийн хувьцаа, Хувьцаа эзэмшигчийн эрх, Үнэт цаасны эрх зүй
798 М.Түвшинжаргал ОЛОН НИЙТИЙН ӨМЧЛӨЛИЙН КОМПАНИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ: Харьцуулсан судалгаа Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-09-01 Олон нийтийн өмчлөлийн компани, Аляскийн байнгын сан, Баянмонгол корпораци, Харьцуулсан судалгаа
799 М.Түвшинжаргал MERGER OF COMPANIES FROM THE PERSPECTIVE OF TURKISH AND MONGOLIAN COMMERCIAL LAW AND COMPETITION LAW Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-09-01 Merger of Companies, Compensation Payment, Merger Agreement, Concentration, Mongolian Company Law.
800 М.Түвшинжаргал ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙГ ЭРХ ЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ТОДОРХОЙЛОХ НЬ (Криптовалютын жишээн дээр) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-01 Виртуал хөрөнгө, Криптовалют, Блокчэйн технологи. Биткойн, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ
801 О.Энхжин Жендэр ба тэгш байдал /ЛГБТИК/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-03 Жендэр, тэгш байдал, ЛГБТИК, бэлгийн чиг баримжаа – хандлага, хүйс, Үндсэн хууль
802 Н.Баярмаа Монгол Улс дахь төрийн нийтийн өмч: Газар ба үл хөдлөх эд хөрөнгө, газрын хэвлийн баялаг ба хувьцаа Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-09-05 Газар, төрийн өмч, нийтийн өмч, төрийн өмчит компани, үл хөдлөх эд хөрөнгө, газрын хэвлийн баялаг, өмчлөх эрх, нийтийн эрх зүйн этгээд
803 Г.Ганзориг Шүүгчийн эрх мэдлийг хязгаарлах нь шүүгчийн хараат бус байдалд тустай Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-09-08 Үндсэн хууль, Хүний эрх, эрх чөлөө, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, шүүхийн шинэтгэл, Дээд шүүх, давах шүүх, анхан шатны шүүх, шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, шүүгдэгч, гомдол, эсэргүүцэл, шүүгчийн хараат бус байдал, мэтгэлцэх зарчим, Улсын Их Хурал, хуулийн өөрчлөлт.
804 .Мөнхнаран “ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНД ХИЙСЭН ЭРХ ЗҮЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-09-13 Хөрөнгө оруулалт, Олон Улсын Арбитр, Оюу Толгой, Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Эрх Зүй, Хөрөнгө Оруулалтын тухай хууль тогтоомж, Эдийн засаг
805 .Мөнхнаран “Хүүхэд асрах үүргийг жендэрээр ялгаварлан ногдуулах явдал ба Хөдөлмөрийн тухай хууль” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-13 Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэр, Хүйсээр ялгаварлан гадуурхалт, Хүүхэд асрах чөлөө, Хөдөлмөрийн харилцаа, Эмэгтэйчүүд
806 .Мөнхнаран “Хэрэглэгчийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт ба хэрэглэгч гэрээг уншилгүйгээр гарын үсэг зурах явдал” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-14 Гэрээний эрх зүй, Хэрэглэгчийн гэрээ, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах Гэрээнд гарын үсэг зурах, Уншилгүйгээр гэрээ хийх явдал, Харьцуулсан иргэний эрх зүй
807 Ц.Золбоо Хувьцаат компанийн өмчлөлийн төлөв байдал болон компанийн хуулийн нийцэл: Монгол, Япон улсын харьцуулсан судалгаа Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 10000 төгрөг 2021-09-16 Төлөөлүүлэгч- төлөөлөгчийн асуудал Итгэлцлийн стратеги буюу ТУЗ-ийн хараат бус байдал Нэгдэх, гарах нөхцөл буюу мэдээллийн ил тод байдлын стратеги
808 .Мөнхнаран “Өмгөөлөгчийн эрхийн хамгаалалт: Нэг сэтгэлтэй өмгөөлөгчид” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-16 Өмгөөлөл, Өмгөөлөгчийн эрхийн хамгаалалт, Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хараат бус байдал
809 .Мөнхнаран “Олон Улсын Арбитрчийн Ёс Зүй ба Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитрын Арбитрчийн Ёс зүйн дүрэм” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-17 Арбитр, Арбитрчийн хараат бус байдал, Арбитрчийн ёс зүйн дүрэм, Монголын Олон Улсын Арбитр
810 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2021/01 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-09-17 Хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх байгууллага Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний хэрэгжилт ба цензур Ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрх Хууль зүйн туслалцааны эрх зүй
811 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ 20 ДАХЬ ИЛТГЭЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-09-17 Амьд явах, халдашгүй чөлөөтэй байх эрх Зорилтот бүлгийн эрх Иргэний болон улс төрийн эрх, эрх чөлөө Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх Төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрлөх эрх Туслах малчдын нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, хүний эрхийн хэрэгжилт
812 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс АЖЛЫН БАЙРНЫ БЭЛГИЙН ДАРАМТЫН МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГА БОЛОН ТАРХАЛТЫН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА /ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБА/ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-09-17 Ажлын байрны бэлгийн дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн байдал, гомдол гаргах эрх
813 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДАГАВРЫН ҮНЭЛГЭЭ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-09-17 Захиргааны ерөнхий хууль, нийтийн эрх зүй, захиргааны байгууллага, “зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх” зарчим
814 О.Мөнхсайхан ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ХУУЛИАР ХАЛДАШГҮЙ, ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙХ ЭРХИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-20 Прокурорын зөвшөөрлийг шүүгчийн зөвшөөрлөөр солих Прокурор хянан шалгах ажиллагаагаараа халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлахад шүүгчийн зөвшөөрөл авдаг болох Орон байранд нэгжлэг хийх үед хууль зүйн туслалцаа авах үндсэн эрхээ эдлэх боломж олгох Хүний биед хийх үзлэг, нэгжлэгийг эсрэг хүйсийн хүнээр хийлгэх
815 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ПРОЦЕСС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-20 үндсэн хуулийн процесс, түүний ангилал, үндсэн хуулийн хяналт, материаллаг эрх зүй
816 Б.Пүрэвсүрэн Спорт бооцоонд урьдчилсан таамаглал өгөх үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, хяналт Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2021-09-26 Спорт бооцоо, Бооцоот тоглоом, Казино байгуулах, Мөрийтэй тоглоом, Бооцоо тавих, бет тавих, бооцоот тоглоом зохион байгуулах, тааварт үйлчилгээ, спорт тоглоом, Эрх зүйн зохицуулалт, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай
817 Б.Нармандах ҮНДСЭН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ОНОЛ-АРГА ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-29 Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах онол-арга зүй, Үндсэн хуульт ёс, Үндсэн хуулийн дархлаа
818 С.Асланбек Preventing Hate Crimes Against Some Vulnerable Groups in Mongolia: Putting Law into Action Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-29 Hate crime, Hate crime law, Human rights, Hate Crime, Prevention, Training, Mongolia.
819 А.Цэндзаяа Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах үндэслэл, журам, харьцуулалт Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл 5000 төгрөг 2021-10-02 Үндсэн хуулийг батлах, нэмэлт, өөрчлөлт, халах, боловсруулах, уян болон хатуу, бичмэл
820 А.Түвшинтөгс Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн хоёр дахь хэсгийн үзэл баримтлалыг тодруулах нь Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-10-03 Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн хоёр дахь хэсэг, Төрийн өмч, Төрийн нийтийн өмч, Газар, баялаг, баялгийн сан, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, баялгийн үр өгөөж, үзэл баримтлал
821 Т.Насанцэцэг ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ /ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-10-04 Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, эрх чөлөө, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, үндсэн эрхийн хязгаарлалт
822 Т.Насанцэцэг ЦАР ТАХЛЫН ҮЕ ДЭХ СУРЧ БОЛОВСРОХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-04 Сурч боловсрох эрх, үндсэн эрх, хүний эрхийн хязгаарлалт, цар тахал, хуулиар хязгаарлах нөхцөл
823 Д.Батням Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2021-10-06 Өмгөөлөгч, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргаан хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
824 Д.Батням Эрүүгийн хэргийн шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 ЭХХШ ажиллагаа, шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг, гэм буруугийн хурлаас хэргийг прокурорт буцаах, урьдчилсан хэлэлцүүлгийн хүсэлт, мэтгэлцэх зарчим,
825 Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ БА ХҮНИЙ ЭРХ (Япон улсын жишээн дээр) DISCRIMINATION AND HUMAN RIGHTS (On the example of Japan) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-05 Түлхүүр үг: Ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрхийн асуудалд анхаарал хандуулах, хэрхэн урьдчилсан тухай.
826 М.Хатанзориг ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УЛАМЖЛАЛТ БУС СОРИЛТ БОЛОХ НЬ: ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛЭЭР ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 Хувийн мэдээлэл, хувь хүн, үндэсний аюулгүй байдал, дангааршил, дангаарших эрх, хувийн халдашгүй байдал, эрх зүй ба аюулгүй байдал
827 Т.Алтангэрэл ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 Эрх зүйн зөв тогтолцоо, Эрх зүйн шинэчлэл, хүний эрх, хүний эрхэд халдах, олон нийтийн эрх зүй, иргэний эрх зүйн зүйлчлэл
828 Т.Алтангэрэл ЧӨЛӨӨТ ХУДАЛДААНЫ ГЭРЭЭ- ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЭ БОЛОМЖ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 Монгол улсын гадаад худалдаа, эдийн засаг, чөлөөт худалдааны нөхцөл, чөлөөт худалдааны гэрээ, чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулахын ач холбогдол
829 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн Монгол Улсын Үндсэн Хууль дахь Ерөнхийлөгчийн институтийн зарим нэр томьёо Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-10-08 Үндсэн хуулийн Ерөнхийлөгчийн институт, Монголын эзэнт улсын төр хууль цааз, төрийн тэргүүн, тангараг өргөх, зарлиг, итгэмжлэх жуух бичиг
830 Т.Алтангэрэл ИНТЕРНЕТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ГЛОБАЛЬ ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-08 интернет, цахим орчин, цахим орон зай, цахим дуудлага худалдаа, цахим ертөнц, хүний эрх
831 Э.Интернэшнл ЭРҮҮДЭН ШҮҮХТЭЙ ТЭМЦЭХ НЬ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-10-14 эрүүдэн шүүлт, хориглосон болон хяналттайгаар хэрэглэх зэвсэг, хэрэгсэл, хориглох шаардлагатай тусгай хэрэгслүүд, хяналттайгаар хэрэглэвэл зохих тусгай хэрэгсэл
832 Э.Интернэшнл ЖАГСААЛ ЦУГЛААНЫ ЭСРЭГ ЦАГДААГИЙН ХҮЧИЙГ ХЭРЭГЛЭХЭЭС ЗАЙЛСХИЙХ НЬ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-10-14 Бороохой болон хуванцар сумыг хууль бусаар ашиглах, Олон хүнд нөлөөлөх тусгай хэрэгслийг зүй бусаар ашиглах, Цагдаагийн албан хаагчийг таних боломжгүй байдал, Сэтгүүлч болон эмнэлгийн яаралтай тусламжийг хязгаарласан нь Олон улсын хүний эрх хэм хэмжээ
833 Э.Интернэшнл ХООЛ ХҮНСТЭЙ БАЙХ ЭРХ БА ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-10-14 өлбөрөхөөс сэргийлэх нь, хүнсний тусламж, тариачдын эрх, эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлжүүлэх, хүнс тэжээлийн үндэсний хөтөлбөр, үнийн тогтвортой байдал
834 Э.Түмэнбаяр ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАТАЛГАА БА ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-14 Өмгөөлөл, өмгөөлөгч, баталгаа, тулгамдаж буй асуудал, өмгөөллийн үйл ажиллагааны баталгаа
835 Э.Интернэшнл НҮБ-ЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАГЧДЫН ТУНХАГЛАЛ Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-10-14 Ялгаварлан гадуурхах нь хууль бус, Засгийн газар бүх хүмүүсийн эрхийн төлөө ажиллах үүрэг
836 Э.Интернэшнл ХҮНИЙ ЭРХ БА ШИФРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР ТЕХНОЛОГИЙН 11 КОМПАНИЙГ ҮНЭЛСЭН НЬ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-10-14 Хүний эрхийн асуудал болсон шифрлэлт, Шифрлэлт тойрсон маргаан, Мөшгин хяналт ба хүний эрх, Хувийн хэвшлийн үүрэг
837 Э.Интернэшнл ГЭМТ ХЭРЭГ, ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА ЦААЗААР АВАХ ЯЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-10-14 гэмт хэрэг, урьдчилан сэргийлэх, яллах үзүүлэлт, гэмт хэргийн чиг хандлага, төлөв байдал, хохирогчийн эрх, олон нийтийн дэмжлэг
838 Э.Интернэшнл ЦАГДАА БА ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИД Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-10-14 Хүний эрх хамгаалагчид ба цагдаа хууль хэрэгжүүлэх, Цагдаа хүний эрхийг зөрчигч болох, Цагдаа хамгаалагч болох, Үр дүнтэй яриа хэлэлцээ хийх нь: Боломж ба Сорилтууд
839 Э.Интернэшнл АЮУЛ ДУНДАХ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАГЧИД: ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ХУМИГДАЖ БУЙ ОРОН ЗАЙ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-10-15 Хувь хүнд халдах, харилцаа холбоонд халдах, иргэний нийгмийн хумигдаж буй орон зай, төрийн бус оролцогчдын өдүүлсэн хүний эрхийн зөрчил, давхар алагчлалын нөлөө, хүний эрхийг хамгаалах эрх
840 Б.Лхагвасүрэн ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ ТОЙРСОН АСУУДЛЫГ ХӨНДӨХҮЙ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-15 эрх зүй, эрх зүйн шинэчлэл, хуульчид, хууль бүтээгчид, нийгмийн хөгжил дэвшил, өөрчлөлт
841 Ц.Цэлмэг “Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн асуудал” Диссертаци Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 20000 төгрөг 2021-10-17 Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг: Эрүүгийн эрх зүй, Криминологийн асуудал
842 Ц.Цэлмэг КРИМИНОЛОГИ гарын авлага Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2021-10-17 Криминологи, гэмт хэрэг, мэргэжлийн гэмт хэрэг, гэмт явдал, прогноз, судалгаа цэлмэг
843 Ц.Цэлмэг Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй Ном 15000 төгрөг 2021-10-17 Харьцуулсан Эрүүгийн эрх зүй, Цэлмэг, гэмт хэрэг, эрх зүйн тогтолцоо, харьцуулалтын арга, мусульманы эрх зүй
844 Ц.Цэлмэг ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛ, ПРАКТИК /ГАРЫН АВЛАГА/ Гарын авлага, аргачлал 10000 төгрөг 2021-10-17 Эрүүгийн эрх зүйн онол, практик Цэлмэг гэмт хэрэг глобал удирдагч тохиолдол шинжлэх, бодлого бодох
845 Ц.Цэлмэг Борьба с правонарушением лесного законодательства Монголии, особенности предупредительных мер Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-17 Монголия Борьба с правонарушением лесного законодательства Монголии, особенности предупредительных мер лесными ресурсами преступление преступность Лес
846 Ц.Цэлмэг Некоторые вопросы сравнительного исследования Уголовных Кодексов Монголии и Российской Федерации Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-17 Некоторые вопросы сравнительного исследования Уголовных Кодексов Монголии и Российской Федерации преступление Уголовный Кодекс
847 Ц.Цэлмэг Сравнительное исследование уголовно-правовых институтов Монголии и Казахстана Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-17 Сравнительное исследование уголовно-правовых институтов Монголии и Казахстана преступление наказание
848 Ц.Цэлмэг АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ҮНДЭСНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЭХ СУРВАЛЖ, ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-10-17 АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ҮНДЭСНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЭХ СУРВАЛЖ, ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Авлига хахууль коррупци Б.Одонгэрэл Цэлмэг
849 Ц.Цэлмэг ЭРХ ЗҮЙН ТОХИОЛДОЛ ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ Гарын авлага, аргачлал 5000 төгрөг 2021-10-22 ЭРХ ЗҮЙН ТОХИОЛДОЛ ШИНЖЛЭХ АРГАЧЛАЛ, бодлого бодох, Цэлмэг хуульчийн мэргэжлийн шалгалт хуульчдын холбоо
850 Ц.Цэлмэг ЗАЛИЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 5000 төгрөг 2021-10-17 Залилах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ бодлогын судалгаа
851 Ц.Цэлмэг АВЛИГЫН ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 10000 төгрөг 2021-10-17 С.Баяр, С.Баярцогт, М.Энхсайхан, Ж.Эрдэнэбат нарын хэрэг АВЛИГЫН ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ цэлмэг хүний эрхийн форум
852 .Мөнхнаран ХУУЛЬЧДЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛД ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ, ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-18 Хуульчдын сэтгэл зүйн боловсрол, Монголын Хуульчдын Холбоо, Хуульчдын ажлын ачаалал, Ажил амьдралын тэнцвэртэй байдал, Хуульчдын их сургуулийн дараах боловсрол, Хуульчдын холбооны сургалтууд
853 .Мөнхнаран Ковидоор Биш Цавчаагаар Үхэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-18 Эрүүл мэндийн салбар дахь гар цайлгалт, Улсын төсөв, Цар тахлын үе дэх эрүүл мэндийн салбарын удирдах албан тушаалтнуудын эрх мэдлээ урвуулан ашиглах явдал, эрүүл мэндийн салбар дахь төсвийн зарцуулалтын мэдээллийн нээлттэй байдал, цар тахлын үеийн эрүүл мэндийн салбар дахь авлигын талаарх гадаад орнуудын туршлага, судалгаа
854 Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ 薬物犯罪対策の現状と課題 Магистрын зэрэг хамгаалсан бүтээл Үнэгүй 2021-10-19 序.問題の所在 1. 薬物犯罪の沿革と現状 (1)薬物犯罪の沿革 (2)薬物犯罪の現状 (3)依存症対策のモデル 2. 薬物の乱用 3. 刑罰論と薬物の自己使用の関係 (1)刑罰の意義 (2)教育による予防 (3)刑の一部執行猶予 4. 薬物犯罪における再犯防止 (1)薬物依存症対策の現状 (2)医療機関における処遇 (3)ダルクにおける処遇 (4)モンゴル法への示唆 結論
855 Б.Өнөрмаа Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангид заасан “Хүүхдийн эрхийг зөрчих зөрчлийн хэргийн гаралт, шийдвэрлэлт" Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-10-21 хүүхдийн эрх, хамгаалалт, эрх зүйн зохицуулалт, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн шалтгаан нөхцөл
856 Б.Өлзийсайхан ШҮҮХИЙН ЭРХ ЗҮЙ БИЕ ДААСАН САЛБАР ЭРХ ЗҮЙ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-22 Шүүх эрх мэдэл, шүүх, шүүхийн эрх зүй, бие даасан салбар эрх зүй, шүүхийн сахилгын хороо, шүүхийн ёс зүй, шүүгч, шүүхийн захиргаа
857 Б.Өлзийсайхан Шүүгчийн ёс зүйн боловсрол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-22 Ёс зүй, ёс суртахуун, мэргэжлийн ёс зүй, хуульчийн ёс зүй, шүүгчийн ёс зүйн боловсрол
858 Р.Лхагвабаяр БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГ АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ИРГЭНИЙ МЭДЭХ ЭРХ БА ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-26 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, Байгалийн баялаг ашиглалт, Иргэний мэдэх эрх
859 Д.Булган ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН МӨН ЧАНАР, АНГИЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-26 Түлхүүр үг: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, анхан шатны, хоёрдогч шатны, гуравдагч шатны урьдчилан сэргийлэх ажил, ерөнхий, тусгай, нэгбүрчилсэн арга хэмжээ. Key word: Crime prevention, Primary Prevention, secondary Prevention, Tertiary Prevention, general, special, single activities
860 Г.Давааням ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ЗАРЧМААС ҮҮДСЭН АЖИЛТНЫ ҮЛ ӨРСӨЛДӨХ ҮҮРЭГ: НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН МАГАДЛАЛД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-26 Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн магадлал, Шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ
861 А.Түвшинтөгс Д.Ганхүрэл ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭГ БҮРТГҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХЭРЭГЛЭЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-26 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн түрээсийн гэрээний ойлголт, түрээсийн гэрээ, хэлбэрийн шаардлага, бүртгэл, япон улс, оросын холбооны улс
862 Э.Анударь Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих гэмт хэргийн зохицуулалт: Хийдэл, зөрчилтэй хэм хэмжээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-10-27 оюуны өмч, зохиогчийн эрх, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих гэмт хэрэг, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөрчил, зохиогчийн эрхийн хамгаалалт, хуулийн хийдэл.
863 М.Батчимэг МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРИН ЗУУН-ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-27 Цахим гарын үсгийн тухай хууль, Цахим гарын үсэг, тоон гарын үсэг, цахим худалдаа, цахим гэмт хэрэг, олон нийтийн сүлжээ,
864 Б.Ананд Л.Анхбаяр М.Балжинсүрэн ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ЦУЦАЛСНААС ХОЙШ ХҮҮ ШААРДСАН МАРГААНЫ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-10-27 зээл, зээлийн гэрээ, зээлийн гэрээний маргаан, банк, эрх бүхийн этгээдээс зээл олгох, зээлийн хүү шаардах, зээлийн гэрээг цуцлах, зээлийн гэрээг цуцалснаас хүү шаардах, зээлийн маргааны шүүхийн шийдвэр
865 Н.Отгонбаяр Вудро Вилсон "Захиргаа судлал" өгүүллийн тухай Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-10-31 Төрийн захиргаа, захиргаа, улс төр, захиргааны хүрээ, улс төрийн хүрээ, захиргаа, улс төр тусгаарлах үзэл
866 Б.Төрболд СПОРТЫН ЭРХ ЗҮЙ: ҮНДЭСНИЙ БӨХ ДЭХ СЭРГЭЭШИЙН ШИНЖИЛГЭЭ /шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-11-03 спортын эрх зүй, үндэсний бөх, сэргээшийн шинжилгээ, шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ
867 Б.Төрболд СПОРТЫН ЭРХ ЗҮЙ: ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ЦОЛ ОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-11-03 спортын эрх зүй, үндэсний бөх, үндэсний бөхийн цол, үндэсний их баяр наадмын тухай хууль
868 Н.Отгонбаяр Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, туршлага, сургамж Бодлогын судалгаа, зөвлөмж 11000 төгрөг 2021-11-08 Төрийн алба, төрийн албаны шинэтгэл, төрийн захиргааны шинэтгэл, төрийн албаны мэргэшсэн байдал, мерит зарчим, тогтолцоо
869 Б.Мэргэн ГЭМ БУРУУГҮЙ НЬ ТОГТООГДОЖ ЦАГААТГАГДСАНХЭРГҮҮД БА ТҮҮНИЙ УЛМААС ХОРИГДСОН ИРГЭДИЙН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны цагдан хорих арга хэмжээ, олон улсын туршлага
870 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 2) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Орон сууцны талбайн хэмжээнээс үүдсэн зөрүү мөнгийг гаргуулах нэхэмжлэл Захиргааны гэрээтэй холбоотой маргааны хэргийн харьяаллыг тогтоож буй шүүхийн практик, Газар эзэмших, өмчлөх эрхтэй холбоотой хэрэг маргааны хяналтын шатны шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл, Шүүхийн журмаар гэр бүл цуцлахад ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг хувааж буй шүүхийн практик
871 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-11-09 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгчид тавигдах шаардлага, сонгон шалгаруулалт, шүүхийн мэдэгдэх хуудас
872 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 3) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Засгийн газрын шийдвэртэй холбоотой маргааны харьяалал, төрийн албанаас халах, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаан хойшлуулах
873 П.Баттулга Т.Мөнх-Эрдэнэ Б.Эрхэмбаяр ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫ ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛЛЫГ ТОГТООЖ БУЙ ШҮҮХИЙН ПРАКТИК Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Захиргааны гэрээ, Захиргааны гэрээний үүрэг, харьяалан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, ХБНГУ-ын туршлага, Захиргааны байгууллага иргэн, хуулийн этгээд
874 Б.Пүрэвсүрэн Нийтийн мэдээлэл буюу мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай асуудал Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Нийтийн мэдээллийн тухай хууль, мэдээлэл авах эрх, мэдээллийн эрх чөлөө, албаны нууц, нийтийн мэдээлэл, нээлттэй, хаалттай, хязгаарлалттай мэдээлэл, мэдээллийн ил тод байдал, нээлттэй нийгэм форум
875 Б.Ган-эрдэнэ БОГИНО ХУГАЦААНЫ ШИЙДЭЛ: ХУУЛЬ БАТЛАХГҮЙГЭЭР КОЙНЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ХУУЛЬ, ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-11-09 Койн, Токен, NFT, Виртуал хөрөнгө, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголбанк, Бирж,
876 Л.Галбаатар Б.Пүрэвсүрэн Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн зохицуулалт Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-11-09 Нийгмийн хэвлэл мэдээлэл, нийгмийн сүлжээ, цахим орчин, интернэт, интернэтийн эрх зүйн орчин, цахим орчны эрх зүйн зохицуулалт, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
877 Ж.Содномдаржаа АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, МАРГААНЫ СУДАЛГАА БА АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАРИЛЦААНД ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЗУРАГЛАЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-11-15 Ашигт малтмалын эрх зүй, захиргааны эрх зүй, давхардал, хийдэл, эрх зүйн зөрчил,
878 Ж.Содномдаржаа АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАРИЛЦААНЫ ЕРӨНХИЙ ЗУРАГЛАЛ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-11-15 Ашигт малтмал, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авах, нөөц батлуулах
879 Ж.Содномдаржаа Ашигт малтмалын тухай хуульд буй давхардал, хийдэл, зөрчил Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-11-15 Ашигт малтмал, давхардал, хийдэл, зөрчил, эрдэс баялаг, байгаль орчин, тусгай зөвшөөрөл
880 Н.Отгонбаяр Хот, тосгоны удирдлага, эрх зүйн байдлыг сайжруулахад тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх гарц Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-11-15 Хот, тосгон, хот, тосгоны удирдлага, хот тосгоны эрх зүйн байдал, хот, тосгоны хөгжил
881 Ц.Амарсанаа ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ БА ЁС ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-11-25 Ёс зүй, төрийн алба, хариуцлага, захиргааны эрх зүй, хуульд захирагдах, хууль дээдлэх, нийтийн алба, хүний эрх, эрх чөлөө, төрийн механизм
882 Э.Эрхбилгүүн Худалдах, худалдан авах гэрээний хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-11-28 Худалдах, худалдан авах гэрээ, Хэрэглэгчийн эрх, Хэрэглэгч, Хэрэглэгчийн хүсэл зориг
883 Ж.Содномдаржаа Ашигт малтмалын тухай хуулиар яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллагаас батлан мөрдүүлэхээр хуульчилсан зохицуулалт Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-12-01 Ашигт малтмал, журам, эрх шилжүүлэх, яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллага, хэм хэмжээ тогтоосон акт
884 Ж.Содномдаржаа Ашигт малтмал, геологийн салбарт мөрдөж буй үндэсний зарим стандарт Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-12-01 Ашигт малмтал, норм, дүрэм, стандарт, хайгуул, геологи, уул уурхай, зураг төсөл, стандартын тойм
885 Ж.Содномдаржаа Ашигт малтмалын салбартай холбоотой маргааны тойм судалгаа 2017 оны байдлаар Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2021-12-01 Ашигт малтмал, ашигт малтмалын маргаан, шүүхийн шийдвэр, маргааны төрөл, маргаан гарч буй шалтгаан
886 Г.Агар-Эрдэнэ REALIZING THE HUMAN RIGHTS OF PEOPLE WITH AN INTELLECTUAL DISABILITY IN THE RESIDENTIAL INSTITUTIONS Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-06 хүний эрх, оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, эрх зүйн чадамж, асрамжийн байгууллагууд, үл ялгаварлан гадуурах зарчим
887 Т.Азжаргал ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА ОНОГДУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР IMPOSING LIABILITY RATIONALE OF CONSTITUTIONAL LAW, LEGAL CONSEQUENCES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-08 Улс төрийн хариуцлага, хууль зүйн хариуцлага, Үндсэн хуулийн хариуцлага, Үндсэн хуулийн эрх зүйн зөрчил, Үндсэн хуулийн (цэц) шүүх
888 Т.Азжаргал ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖ, ХЭРЭГЛЭЭ DETERMINATION POSSIBILITIES OF CONSTITUTIONAL VIOLATION AND USES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-12-08 Үндсэн хуульт дэглэм, тангараг зөрчих, тангарагаас няцах, Үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийг хэтрүүлэх, итгэл үл хүлээлгэх
889 Т.Азжаргал ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭТГЭЛ БА ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭ REFORM AND PRACTICAL APPLICATION OF LAW OF MONGOLIA ON CIVIL SERVICE Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-08 Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагч, хууль хэрэглэх, хуульд үндэслэх, захиргааны байгууллага, шүүхийн шийдвэр
890 Т.Азжаргал Проблемы Конституционно- правовая ответственность в Монголии теория и практика Some Theoretical And Practical Issues On Imposing Constitutional Liability In Mongolia Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-09 Конституционные нормы, Конституционализм, наука Конституционного права, Конституционно-правовая ответственность, нарушение Конституции, Конституционно-правовое нарушение, Конституционный надзор
891 Т.Азжаргал IMPOSING LIABILITY RATIONALE OF CONSTITUTIONAL LAW, LEGAL CONSEQUENCES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-09 Political responsibility, Legal Liability, Constitutional responsibility, Breach of constitutional law, Constitutional (Tsets) court
892 Т.Азжаргал Основания наложения конституционно- правовой ответственности, юридические последствия Imposing liability rationale of Constitutional law, legal consequences Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-09 политическая ответственность, юридическая ответственность, коснтитуционная ответственность, конституционно- правовые нарушения, конституционный суд
893 Т.Азжаргал ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-09 Субъектив эрхийн зөрчлийн маргаан, обьектив эрх зүйн маргаан, нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэх, захиргааны шүүхийн зорилго, шүүхэд хянагдах захиргааны үйл ажиллагааны төрөл, хяналтын цар хүрээ
894 Т.Азжаргал ХУУЛЬ ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА: ОНОЛ, ТӨСӨӨЛӨЛ LEGAL RESPONSIBILITY: THEORY AND CONCEPT Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-10 Хууль зүйн хариуцлага, эрх зүйт ёс, Үндсэн хуулийн хариуцлага, эрх зүйн ухамсар, эрх зүйн соёл
895 Д.Батням Үндсэн хуулийн цэц ба Захиргааны хэргийн шүүхийн маргааны харьяаллын, зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-12-14 Үндсэн хуулийн цэц, Захиргааны хэргийн шүүх, Улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа, Үндсэн хуулийн маргаан, захиргааны эрх зүйн маргаан, Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв байгууллага,
896 Т.Мөнх-Эрдэнэ Захиргааны хэргийн шүүхийн эрх зүйн хяналт: Төв банкны шийдвэрийг захиргааны эрх зүйн үүднээс авч үзэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-17 Төв банк, Монголбанк, захиргааны эрх зүй, Захиргааны хэргийн шүүх, шүүхийн эрх зүйн хяналт
897 Г.Цагаанбаяр ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦОО: ТОЙРГИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-12-29 шүүх, шүүхийн тогтолцоо, тойргийн шүүх, дагнасан шүүх, шүүх байгуулах, шүүгчийн ажлын ачаалал, шүүхийн хүртээмж
898 Нээлттэй Нийгэм Форум ХУУЛЬЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-12-31 Монголын Хуульчдын холбоо, хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллага, Монголын Хуульчдын холбооны бүтэц, зохион байгуулалт, АНУ-ын Хуульчдын холбоо, Австрали Улсын Хуульчдын холбоо болон Хуульчдын нийгэмлэг, Япон Улсын Хуульчдын холбоо, Постсоциалист орнуудын Хуульчдын холбоо
899 Т.Алтангэрэл Цахим бараа, үйлчилгээ худалдах, худалдан авах гэрээний онцлог Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2021-12-31 цахим худалдаа, цахим гэрээ, хэлцэл, цахим бараа, үйлчилгээ, integration буюу холболт үүсгэх
900 Т.Алтангэрэл Монгол, Хятадын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудын харьцуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-31 Иргэний эрх зүй, иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, БНХАУ-ын иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, Монголын иргэний хууль ба Хятадын иргэний хууль
901 Т.Алтангэрэл Үндсэн хуулийн "хүмүүнлэг"-ийн зарчим Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-31 Үндсэн хууль, хүмүүнлэг, хүмүүнлэгийн зарчим, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүмүүнлэгийн зарчим, үндсэн хуулийн эдийн засгийн чиг баримжаа, нийгмийн чиг баримжаатай эдийн засаг
902 Б.Пүрэвсүрэн ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-01 гүтгэх, худал мэдээлэл тараах, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, худал мэдээлэл тараах гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ
903 .Мөнхнаран Transplantation Issues of UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration in Developing Countries Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-01 Arbitration, arbitral Institutions, development, domestic Arbitration Japan, International Arbitration Mongolia Promotion of Arbitration Turkey UNCITRAL Model Law
904 Т.Алтангэрэл Цэцийн шийдвэр зөв үү, буруу юу? Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-03 захиргааны хэргийн шүүхийн харьяалал Үндсэн хуулийн цэц Засгийн газар сонгуулийн байгууллага
905 М.Маралмаа Б.Мягмарсүрэн УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭД ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГОМДОЛ ГАРГАХ ҮНДЭСЛЭЛИЙГ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГТ НИЙЦҮҮЛЖ, ХЯНАЛТЫН ГОМДЛЫГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХЭЭС ТАТГАЛЗСАН ТОГТООЛЫН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-11 Улсын дээд шүүх, хяналтын гомдол, хязгаарлалт, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог
906 Р.Оюундэлгэр МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖИЛД ҮР НӨЛӨӨ БҮХИЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЧИГ ҮҮРЭГТ ТУЛГАРЧ БУЙ СОРИЛТ БА БОЛОМЖ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-11 Дээд шүүхийн Үндсэн хуульчлагдсан үүрэг, хуулийн нэгдмэл байдлыг хангах, хуулийг хөгжүүлэх, эрх зүйн тогтолцоонд үр нөлөө бүхий шийдвэр гаргах, эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгох, гомдлын хязгаарлалт, гомдол гаргах үндэслэл, сонгох шалгуур, шүүхийн активизм, хууль тайлбарлах, хууль тайлбарлах эрх, динамик тайлбар, статик тайлбар
907 С.Цэрэндолгор ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГОМДОЛ ГАРГАХ ШАЛГУУРЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БА УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ: ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АРГА ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-12 Хяналтын журмаар гомдол гаргах; Шүүхэд хандах эрх; Улсын дээд шүүхийн чиг үүрэг; Хууль хэрэглээний нэгдмэл байдал; Жишгийн эрх зүй; Stare Decises; Filtering System; Filtering Mechanism; Public Purpose; Private Purpose; Right of Access to the Supreme Court;
908 Б.Батбаяр Б.Цэндсүрэн Шинэ Эрүүгийн хуулиар Үндсэн хуулийн хүрээнд Улсын дээд шүүхэд тавьсан шинэ сорилт (боломж), шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-12 Хуулийн өмнө эрх тэгш байх, Хууль, журмаас гадуур эрх чөлөөгөө хязгаарлуулахгүй байх, Төрөөс хүний эрхийг хангах хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх, Шударга ёсны зарчим, Гэм буруугийн санаатай хэлбэр, Нөхцөлт санаа, Хууль тайлбарлах эрх.
909 Д.Мягмарсүрэн АНАЛОГИ БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ: ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-12 аналоги, эсрэг дүгнэлт, силлогизм, үндэслэгдсэн шийдвэр, хууль үгүй бол эрх үгүй, эрх зүйн хамгаалалт, эрх зүйн хийдэл, хэм хэмжээг төсөөтэй хэрэглэх
910 М.Амина Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн бүрэлдэхүүний шүүгч бус гишүүдийг Улсын Их Хурлаас томилж буй өнөөгийн практик ба тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-13 Монгол Улсын Үндсэн хууль, шүүх эрх мэдэл, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Улсын Их Хурал, шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн хараат бус байдал
911 Ч.Болормаа Цахимаар шүүх хуралдааныг зохион байгуулахтай холбогдох зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-15 сорилт, цар тахал, цахим хуралдаан, цахим систем, төхөөрөмжийн хүрэлцээ, цахим гарын үсэг
912 Ц.Цогт Хүний эрхийг захиргааны эрх зүйгээр хамгаалах Үндсэн хуулийн суурь асуудал Мониторингийн тайлан, илтгэл 3000 төгрөг 2022-01-14 үндсэн хууль, хүний эрх, хамгаалал, захиргааны эрх зүй, эрх зүйн газрын зураг, үндсэн хуульчилсан эрх, Чимидийн гурвалсан хамгаалал (Ч3Х)
913 Б.Өлзийсайхан ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-17 Хөгжил, хөгжлийн бодлого, шүүх эрх мэдэл, шүүх, хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, эрх зүй, хууль зүй
914 Ц.Цэлмэг залилах гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-17 гэмт хэрэг, залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн хохирол, иргэний маргаан ба залилах гэмт хэрэг, залилах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн
915 Ч.Болормаа Мерчандайзийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, мерчандайзийн хамгаалалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-18 Мерчандайзийн гэрээ, иргэний эрх зүйн хамгаалалт, гэрээний зохицуулалт, оюуны өмч, барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх
916 Нээлттэй Нийгэм Форум УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-20 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн жилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, өөртөө болон бусдад давуу байдал бий олгох
917 Нээлттэй Нийгэм Форум АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-22 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, хахууль авах, хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй удаах, хясан боогдуулах, хясан боогдуулах аргаар хахууль авах
918 Ж.Мөнхболд УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕСЫЛКИ ЛИБО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕПАРАТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ (По уголовному законодательству Монголии) Докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл 30000 төгрөг 2022-01-23 хар тамхи, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодис, эрүүгийн эрх зүйн асуудал, криминологийн асуудал, урьдчилан сэргийлэх арга зам
919 Ж.Мөнхболд МАНСУУРУУЛАХ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨЛӨХ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТИЙН ЭСРЭГ АЖИЛЛАГАА-2 Нэг сэдэвт бүтээл 20000 төгрөг 2022-01-23 эрүүгийн хариуцлага, криминологи шинж, гэмт хэргэтэн бие хүний шинж, урьдчилан сэргийлэх арга зүй, мөрдөх арга зүй, сэжиглэл таамаглал дэвшүүлэх, шалгах, баривчлан саатуулах, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодитстой холбоотой гэмт хэрэг мөрдөх үед хийгдэх шинжилгээ.
920 Ж.Мөнхболд Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг ажиллагаа-1 Нэг сэдэвт бүтээл 20000 төгрөг 2022-01-23 мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын ойлголт, ангилал, хор уршиг, мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлттэй холбоотой гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, зүйлчлэлийн асуудал, хил, гаалийн байгууллага, мансууруулах бодис илрүүлэх арга зам, хэрэглэгчдэд илрэх ерөнхий болон тусгай шинжүүд, үзлэг шалгалтын үед илрүүлэх аргууд, анхан шатны мэдүүлэг авах арга зам, тактикийн үндсэн асуудал
921 Ж.Содномдаржаа УИХ-ын гишүүд сонгуулийн тойрогтоо мөнгө хуваарилан авч зарцуулж байгаатай холбоотой эрх зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-25 Үндсэн хуулийн эдийн засаг, УИХ-ын гишүүн, сонгуулийн тойрог, Тойргийн мөнгө, төсөв, төсвийн зарцуулалт,
922 Ж.Оюунтунгалаг Гэм хорын эрх зүйн зорилго: Эрх зүй, эдийн засгийн хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-27 гэм хор, гэм хорын эрх зүйн зорилго, эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүйн хэм хэмжээ, гэм хороос үүсэх эдийн засаг

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn