Бүтээлийн төрөл

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

46 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Б.Эрхэмбаяр УЛС ТӨРИЙН НАМЫН БҮРТГЭЛ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ МАРГААНЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДАЛ /онол-практикийн харьцуулсан судалгаа/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-04-15 Улс төрийн нам, хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрх зүйн чадвар, намын бүртгэл, санхүүжилт, намууд нэгдэх, нийлэх, захиргааны байгууллага, захиргааны акт, Дээд шүүх, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, намын нэр, өөрчлөлт, намыг татан буулгах, намын үйл ажиллагааг зогсоох
2 Т.Мөнх-Эрдэнэ Монгол Улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нэхэмжлэлийн төрлүүд, тэдгээрт тавигдах урьдчилсан нөхцлийг ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хуулийн жишээн дээр харьцуулах нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-04-18 Захиргааны процессын эрх зүй Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа ХБНГУ-ын Захиргааны шүүхийн тухай хууль Нэхэмжлэлийн төрөл
3 М.Мөнхжаргал ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 2000 төгрөг 2016-04-22 хувьцаа эзэмшигч, хувь нийлүүлэгч, хувьцаа эзэмшигчийн эрх, хувьцаа, хувьцааны эрх зүйн зохицуулалт, компанийн хувьцаа эзэмшигч, хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, хувьцаа эзэмшигч эрхээ хэрэгжүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, хувьцааны төрөл, ангилал
4 Д.Ренчиндорж АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИУЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-05-02 Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тухай ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, барьцаалах, шилжүүлэх, цуцлах, дуусгавар болгох, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох үндэслэл, шаардлага.
5 С.Сүхчулуун Үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах эрх зүйн зохицуулалт Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-10-11 үнэт цаас, үнэт цаасны зах зээл, үнэт цаасны арилжаа, үнэт цаасны арилжааг хүчингүйд тооцуулах
6 Г.Давааням Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх шаардлага, хэрэгжүүлэх арга зам /уул уурхай болон барилгын салбарын жишээн дээр/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-10-25 Эрүүгийн хариуцлага, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын тогтолцоо, компанийн хариуцлага, барилга, уул уурхайн салбар дахь хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаа, хариуцлагагүй байдал
7 Т.Энхжаргал Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 1000 төгрөг 2016-10-28 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; procurement; төрийн худалдан авах ажиллагаа
8 П.Баттулга ШҮҮГЧЭЭС ХҮЛЭЭЛГЭХ ЗАХИРГААНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2016-11-15 Захиргааны хариуцлага, захиргааны шийтгэл, шүүгчээс захиргааны хариуцлага хүлээлгэх нь, шүүгчээс хүлээлгэх захиргааны хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтын асуудал
9 Ж.Батмөнх Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2016-12-06 Гэмт хэрэгтнийг шилжүүлэх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал, экстрадиц, гэмт этгээдийг шилжүүлэх, ялтан шилжүүлэх
10 Б.Хонгорзул Монгол Улсын Үндсэн хууль дахь хувийн нууцын эрхийг өргөн утгаар тайлбарлах нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил 12000 төгрөг 2017-01-04 Хувийн нууцийн эрх, хувийн нууцын эрхийн ангилал, гэр бүлийн нууц, захидал харилцааны нууц, эд хөрөнгийн нууц, эрүүл мэндийн нууц
11 Б.Төрболд ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА ДАХЬ ХҮНД СУРТАЛ ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХАД НӨЛӨӨЛӨХ ЭРХ ЗҮЙН АРГА ЗАМЫГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2017-01-07 Төрийн захиргааны байгууллага дахь хүнд суртал, хүний эрх, хүндрэл чирэгдэл, хүний үндсэн эрхийг хамгаалах
12 Э.Золзаяа ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ, УРАМШУУЛЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-06-14 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, зардал, урамшуулал
13 Д.Батболд ТЭНСЭГДСЭН ЯЛТАНД ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ҮР НӨЛӨӨ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-06-14 эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн хариуцлага, ял тэнсэх, тэнсэгдсэнд ялтанд тавих хяналтын арга хэмжээ, ял тэнсэх ойлголт, онцлог шинж уламжлал шинэчлэл,
14 Б.Сүндэръяа "Захиргааны гэрээ, түүний эрх зүйн зохицуулалтын онцлог" Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-06-25 Захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэр Захиргааны гэрээ Захиргааны ерөнхий хууль Зохицуулалт
15 Д.Ганхүрэл “ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАГДАХААС ӨМНӨ ҮҮСЭХ ҮҮРГИЙН ХАРИЛЦАА” /Civil law: Pre contract obligations/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-09-11 гэрээний бэлтгэл үе шат, эрх үүргээ үнэнч шударгаар хэрэгжүүлэх зарчим, гэрээ байгуулах, гэрээ байгуулахаас өмнө үүсэх үүрэг, мэдээлэл өгөх үүрэг, хамгаалах үүрэг, гэрээний тохиролцоог үргэлжлүүлэх үүрэг, гэрээний онцгой үүрэг
16 Ж.Иманмагзам ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ (ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА) Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2017-11-17 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал Компанийн эрх барих дээд байгууллага
17 Б.Уянга Гэр бүлийн эрх зүй дэх гэрээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2018-01-12 Гэр бүлийн эрх зүй, гэрээ, гэрлэлтийн гэрээ, тэжээн тэтгэх гэрээ, хүүхэд асран хүмүүжүүлэх гэрээ
18 М.Болор-Эрдэнэ Гадаад улсын этгээдтэй байгуулж буй дэд бүтцийн концессын гэрээнүүд, тэдгээрт хийсэн дүн шинжилгээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 6000 төгрөг 2018-05-10 Гадаадын этгээдтэй байгуулсан дэд бүтцийн концессын гэрээ, Концессын жишиг гэрээ, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, захиргааны гэрээ
19 Л.Амгаланбаатар ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН УЛМААС УЧИРСАН ГЭМ ХОРЫН ЭРХ ЗҮЙН ОНОЛЫН АСУУДАЛ, ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2018-10-24 Хувийн эрх зүй, гэм хор, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хор, гэм буруутайгаар хариуцлага хүлээх зарчим, гэм буруугүйгээр хариуцлага хүлээх зарчим, гарцаагүйгээр хариуцлага хүлээх зарчим
20 А.Базар Улсын дээд шүүхээс хууль тайлбарлах, хуулийн нэг мөр, зөв хэрэглээг хангах асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-01-28 Хуулийн тайлбар, хууль тайлбарлах, Улсын дээд шүүхийн тайлбар, абстракт тайлбар, казуаль тайлбар.
21 Б.Амарбат Нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох онолын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-02-22 Нийтийн ашиг сонирхол, ашиг сонирхол, захиргааны эрх зүй, нийтийн эрх ашиг
22 С.Цэрэндолгор ТӨРИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ, ЭРХ МЭДЛИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-02-25 Төрийн гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, эрх мэдлийг шилжүүлэх; төрийн чиг үүргийг шилжүүлэх; концесс; ТХХТ; хувьчлал; шилжүүлэн авсан этгээд; ЗЕХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь хэсэг; захиргааны гэрээ; ЗЕХ-ийн 52 дугаар зүйлийн 52.2.2 дахь хэсэг; чиг үүрэг, эрх мэдлийг зээлдүүлэх; Die Beleihung; чиг үүргийн зээл; чиг үүргийн хувьчлал
23 Б.Жамсрандорж Монгол Улсаас Гадаадын хөрөнгө оруулагчтай байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах зарим гэрээнд хийсэн эрх зүйн дүн шинжилгээ: Тосон Уул XIX болон Тамсаг XXI гэрээ /A Legal Analysis of Production Sharing Agreements entered into between the Government of Mongolia and Foreign Investors: Toson-Uul XIX and Tamsag XXI/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-08-06 Олон Улсын Хувийн эрх зүй, Олон Улсын Хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, Газрын тосны эрх зүй, Олон Улсын Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Олон Улсын Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах практик, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, Эрх зүйн дүн шинжилгээ
24 М.Сонинцэцэг Төрийн албаны тухай хуулиар хүлээлгэх хариуцлагыг Захиргааны ерөнхий хуулиар хүлээлгэх хариуцлагаас ялгах нь. Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-08-12 төрийн албаны хариуцлага, захиргааны ерөнхий хууль, хариуцлага, төрийн алба.
25 Х.Чинбат Ашигт малтмалын хайх, ашиглах эрхийн иргэний эрх зүйн эх сурвалж Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-10-31 Ашигт малтмалын өмчлөл, ашигт малтмалын хайх, ашиглах эрх, иргэний эх сурвалж, хөрөнгийн эрх, эдийн бус баялаг, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх, барьцаалах, худалдах
26 Б.Эрдэнэмөнх Арбитрт олон улсын арилжааны маргаан хянан шийдвэрлэхэд хэрэглэх эрх зүйг сонгох асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 40000 төгрөг 2019-11-05 Зөрчилдөөний хэм хэмжээ, Хэрэглэх эрх зүйг сонгох, Арбитр байрлах газрын хууль, маргаан шийдвэрлэх эрх зүй, Олон улсын арбитр, Монголын Олон улсын ба Үндэсний арбитр, Юнситрал-ын загвар хууль
27 Ж.Хүслэнтөгс Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө ба цензур Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2019-11-08 Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө Цензур Үндсэн хууль Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль Харилцаа холбооны зохицуулах хороо
28 Ч.Батцэнгэл Газрыг ашиглахтай холбоотой эд юмсын эрх зүйн зохицуулалт, онцлог Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-01-18 Эд юмсын эрх, өмчийн эрх, өмчлөх эрх, эзэмшил, хязгаарлагдмал эрх, газар, газрын эрх, газрын тухай хууль, ашиглах эрх
29 А.Тайван Монгол Улсын харъяат хүүхдийг гадаадын иргэнд үрчлэх гэр бүлийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2020-01-21 Хүүхдийн эрх, хүүхэд үрчлэлт, Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг нэн тэргүүнд анхаарах зарчим, ашиг сонирхол, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай Гаагийн конвенц, Гэр бүлийн тухай хууль
30 Б.Оргилбаяр Иргэд хоорондын Зээлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал ба хүүгийн хязгаар тогтоох жишиг Бакалаврын төгсөлтийн ажил 2000 төгрөг 2020-03-17 Зээл, Зээлийн гэрээ, Зээлийн хүү, Хүү, Өдрийн зээл, Мөнгө хүүлэлт, Иргэд хоорондын зээл,
31 Г.Оюундарь ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ: ЦАХИМ МӨНГӨ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-03-24 Төлбөрийн үйлчилгээ, төлбөрийн систем, цахим мөнгө, цахим мөнгөний шинж, цахим хэтэвч, цахим мөнгө гаргагч, хэрэглэгч,
32 О.Мөнхнасан МОНГОЛ УЛСЫН КОМПАНИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ КОМПАНИЙГ ТӨЛӨӨЛӨН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2020-04-06 компани, хувьцаа эзэмшигч, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх, дериватив нэхэмжлэл, компанийг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах
33 М.Тамир Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлагын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-10-22 Захиргааны хэм хэмжээний актад гаргах нэхэмжлэлийн шаардлага, захиргааны хэм хэмжээний акт, хэм хэмжээний акт, захиргааны процессийн эрх зүй, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт
34 Т.Сумъяабазар АВЛИГА, АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРГИЙН МЭДЭЭЛЛЭГЧИЙН /ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧИЙН/ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-10-26 Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, мэдээллэгч, мэдээллэгчийн эрх, үүрэг, шүгэл үлээгч, шүгэл үлээлтийн талаарх Европын Комиссын гарын авлага, шүгэл үлээлтийн талаарх эрх зүйн зохицуулалт
35 Н.Мандалмаа Гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн хүнд оногдуулах хорих ялыг хөнгөрүүлэх, ялаас чөлөөлөх асуудлын эрх зүйн зохицуулалт Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2020-11-29 ялаас чөлөөлөх, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрөх, тэнсэх, ялыг хөнгөрүүлэх, ял, хорих
36 Э.Мөнхболд Мөнгө угаах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн тулгамдсан асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2021-03-09 Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Саарал жагсаалт, Суурь гэмт хэрэг, Олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, Санхүүгийн мэдээллийн алба.
37 У.Азжаргал Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хэргийн оролцогчийн эрхийг хязгаарлах зарчмын шийдэл /ИХШХШТХ105.2/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-03-15 иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, зарчим, түргэн шуурхай байх зарчим, диспозитив зарчим, шүүх хуралдаан, шүүх хуралдаан хойшлуулах, нотлох баримт, нотлох баримт гаргаж өгөх, хүндэтгэн үзэх шалтгаан, хэргийн оролцогчийн эрх, үүрэг, шүүгчийн захирамж, хугацаа
38 М.Батчимэг ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ГЭРЭЭНЭЭС ТАТГАЛЗАХ, ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-04-07 Гэрээний эрх зүй Гэрээ цуцлах, гэрээнээс татгалзах Гэрээнээс татгалзах, гэрээ цуцлах эрх зүйн ойлголтын ялгаа Гэрээнээс татгалзах, гэрээ цуцлах эрх зүйн зохицуулалтын үр дагавар
39 Д.Бямба-Од Олон улсын хөрөнгө оруулалтын маргаанд нөхөн төлбөрийг тооцоолох эрх зүйн зохицуулалт, практик Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-06-17 хөрөнгө оруулалт, хураан авалт, гадаадын хөрөнгө оруулалт, шууд болон шууд бус хураан авалт, нөхөн төлбөр, тооцоолох техник, нөхөн төлбөрийн төрөл, арбитрын шийдвэр, арбитрын практик, хураан авалтын ангилал, хөрөнгө оруулалтыг төрийн мэдэлд авах үйлдэл, түүний төрөл, орчин үеийн хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих хэлэлцээрийн чиг хандлага, халлын томъёолол, хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах, дүн шинжилгээ, монгол улстай холбоотой маргаанууд, хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, хөрөнгө оруулалтын маргаан
40 О.Энххүслэн Эрүүгийн эрх зүй дэх хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэх зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-07-30 Тэнсэн харгалзах, тэнсэх, пробаци болон пароле, ял тэнсэх, тэнсэх зохицуулалтын асуудал, тэнсэх зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх арга зам
41 Ц.Минжин Хээл хахуулийн гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт ба түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 4000 төгрөг 2021-07-30 Авилга, хээл хахууль, төрийн албан дахь авлига, шүүхийн практик дах авлига, авлигын гэмт хэрэг
42 М.Түвшинжаргал КОМПАНИЙН ЭНГИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-09-01 Компанийн эрх зүй, Компанийн энгийн хувьцаа, Хувьцаа эзэмшигчийн эрх, Үнэт цаасны эрх зүй
43 .Мөнхнаран “ОЮУ ТОЛГОЙ” ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНД ХИЙСЭН ЭРХ ЗҮЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-09-13 Хөрөнгө оруулалт, Олон Улсын Арбитр, Оюу Толгой, Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Эрх Зүй, Хөрөнгө Оруулалтын тухай хууль тогтоомж, Эдийн засаг
44 Т.Насанцэцэг ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭЛ ТАРААХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ /ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ/ Бакалаврын төгсөлтийн ажил 3000 төгрөг 2021-10-04 Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх, эрх чөлөө, худал мэдээлэл тараах гэмт хэрэг, үндсэн эрхийн хязгаарлалт
45 Д.Батням Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал Бакалаврын төгсөлтийн ажил 5000 төгрөг 2021-10-06 Өмгөөлөгч, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргаан хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
46 Э.Анударь Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих гэмт хэргийн зохицуулалт: Хийдэл, зөрчилтэй хэм хэмжээ Бакалаврын төгсөлтийн ажил Үнэгүй 2021-10-27 оюуны өмч, зохиогчийн эрх, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрх, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг зөрчих гэмт хэрэг, зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөрчил, зохиогчийн эрхийн хамгаалалт, хуулийн хийдэл.

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn