Бүтээлийн нэр
Монгол Улсын 2023 оны хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын маргаан шийдвэрлэх зохицуулалтын дүн шинжилгээ (Харьяаллын асуудал)
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Олон Улсын хувийн эрх зүй, Хөрөнгө оруулалт
Бүтээлийн товч
Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 онд УИХ-д өргөн барьсан Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд “хуулиар Монгол Улсын шүүхийн онцгой харьяалалд хамааруулснаас бусад хөрөнгө оруулагч болон Монгол Улсын төрийн байгууллага хооронд үүссэн хөрөнгө оруулалттай холбоотой маргааныг талууд өөрөөр харилцан тохиролцоогүй тохиолдолд Хөрөнгө оруулалттай холбоотой маргааныг зохицуулах олон улсын төвийн арбитрын журмын дагуу шийдвэрлүүлж болно” гэж тусгасан.
Энэхүү заалт нь Монгол Улсын шүүхийн онцгой харьяалалд хамаараагүй хөрөнгө оруулалтын маргааныг ИКСИД Төвөөр шийдвэрлүүлэх нэг талын зөвшөөрөл юм. Хууль санаачлагч тус хуулийн төслийг боловсруулахдаа газар, татвар зэрэгтэй холбоотой харилцааг ИКСИД Төв шийдвэрлэхгүй гэжээ. Гэвч дотоодын хөрөнгө оруулалтын хуульдаа ийнхүү заасан нь ИКСИД Төв Монгол Улсын онцгой харьяалалд хамаарах хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэхгүй гэсэн баталгаа болохгүй. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төсөлд заасан нэг талт зөвшөөрлийг тодорхой тусгах, мөн Монгол Улсын шүүхийн онцгой харьяалалд хамаарах маргааныг ИКСИД Төвөөр шийдвэрлүүлэхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй тухай мэдэгдэл хийх шаардлагатай байна.
Түлхүүр үг
ИКСИД Төв, хөрөнгө оруулалтын маргаан, Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл
Бичигдсэн огноо
2023-05-22
Хуудсын тоо
98
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-07
Товч мэдээлэл үзсэн
229
Бүрэн эхээр нь үзсэн
1
Эшлэлийн тоо
274
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Э.Амирлан “Монгол Улсын 2023 оны хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын маргаан шийдвэрлэх зохицуулалтын дүн шинжилгээ (Харьяаллын асуудал)” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2029
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1.  Kuo, Ryan, Saurav, and Abhishek. The Voice of Foreign Direct Investment: Foreign Investor Policy Preferences and Experiences in Developing Countries. The World Bank, 2020, p. 2. https://openknowledge.worldbank.org/. Accessed 20 Apr. 2024.
 2.   Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Монгол Улсад орсон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл. https://www2.1212.mn/. Accessed 20 Apr. 2024.
 3.   Үндэсний статистикийн хороо. Хөрөнгө Оруулалт 2021, 2022. 7 дахь тал. (“Үндэсний статистикийн хороо, Хөрөнгө Оруулалт 2021”) https://downloads.1212.mn/jXd6ST6P9JjjeOE5Xa2-__BeJNUY6LMf_pR5-n_Q.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 4.   Үндэсний статистикийн хороо, Хөрөнгө Оруулалт 2021
 5.   Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн аргаар, салбараар. https://www2.1212.mn/tables. Accessed 20 Apr. 2024. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Монгол Улсад орсон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл, эдийн засгийн ү/а-ны салбараар. https://www2.1212.mn/tables. Accessed 20 Apr. 2024.
 6.   Carter, David B., Rachel L. Wellhausen, and Paul K. Huth. “International Law, Territorial Disputes, and Foreign Direct Investment.” International Studies Quarterly, vol. 63, no. 1, 2019, pp. 58-71, p. 60. https://doi.org/10.1093/isq/sqy046. Accessed 20 Apr. 2024.
 7.   Эдийн засаг, хөгжлийн яам. “Хөрөнгө Оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн барилаа.” 2023.06.23. http://med.gov.mn/post/131307. Accessed 20 Apr. 2024.
 8.   Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл. 2023. 30 дугаар зүйл. (“Хуулийн Төсөл”) https://d.parliament.mn/tusul/c448af33-a382-44d6-8362-5c4600d28d0f. Accessed 20 Apr. 2024.
 9.   Schreuer, Christoph H., et al. The ICSID Convention: A Commentary. 2nd ed., Cambridge University Press, 2009, p. 196. (“Schreuer”)
 10.   Эдийн засаг, хөгжлийн яам. “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга.” 2023. 5 дахь тал. (“Төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга”) https://d.parliament.mn/tusul/c448af33-a382-44d6-8362-5c4600d28d0f. Accessed 20 Apr. 2024.
 11.   Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. “Алсын Хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого.
 12.   Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт. “Шинэ сэргэлтийн бодлогo.”
 13.   Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дугаар тогтоолын хавсралт. “Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр.”
 14.   Эдийн засаг, хөгжлийн яам. “Хөрөнгө Оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-д өргөн барилаа.” 2023.06.23. http://med.gov.mn/post/131307. Accessed 20 Apr. 2024.
 15.   Хуулийн Төсөл
 16.   Хуулийн Төсөл, 6-8 дугаар зүйл.
 17.   Хуулийн Төсөл, 26-29 дүгээр зүйл.
 18.   Хуулийн Төсөл, 9-14 дүгээр зүйл.
 19.   Хуулийн Төсөл, 15-25 дугаар зүйл.
 20.   Эдийн засаг, хөгжлийн яам. “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судлах судалгааны тайлан.” 2023. 14 дэх тал. (“Хуулийн төслийн тандан судалгааны тайлан”) https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/3962/files/4_ Хуулийн төслийн тандан судалгаа.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 21.   Эдийн засаг, хөгжлийн яам. “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн үзэл баримтлал.” 2023. 3 дахь тал. (“Төслийн үзэл баримтлал”) https://d.parliament.mn/tusul/c448af33-a382-44d6-8362-5c4600d28d0f. Accessed 20 Apr. 2024.
 22.   Төслийн үзэл баримтлал, 4 дэх тал.
 23.   Хуулийн төсөл, 30 дугаар зүйл.
 24.   Эдийн засаг, хөгжлийн яам. “Хөрөнгө оруулалтын хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үр нөлөөг үнэлэх судалгааны тайлан.” 2023. 5 дахь тал. (“Үр нөлөөг үнэлэх судалгаа”) https://legalinfo.mn/storage/uploads/process/202306/file_1688007663157886_160820225138610.docx. Accessed 20 Apr. 2024.
 25.   Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан 2024.01.05 өдрийн чуулганд УИХ-ын гишүүн Т.Аубакир “...Хөрөнгө оруулсны дараа маргаан үүсвэл Монгол Улсын шүүх биднийг шударга шүүх болов уу гэдэгт хамгийн их санаа зовж байгаа... иймд оносон зохицуулалт болсон” гэжээ.
 26. “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэх эсэх талаарх санал хураалтыг хойшлууллаа.” УИХ-ын 2024.01.05-ны өдрийн хуралдааны тойм. (“2024.01.05-ны өдрийн УИХ-ын хуралдааны тойм”) https://www.parliament.mn/nn/51696/. Accessed 20 Apr. 2024. 
 27.   МҮХҮАТ-ын төлөөллийн зүгээс “Сайн заалтууд ч бий. Тодруулбал, маргаан шийдвэрлэж, арбитраар шийдвэрлэж, хурдан шуурхай шийдвэрлэдэг болж байгаа” гэжээ.
 28. “Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль зөвхөн гадаад иргэдийг дэмжээгүй.” News.mn, 2024.01.11, https://news.mn/r/2696789/. Accessed 20 Apr.2024.
 29.   2024.01.05-ны өдрийн УИХ-ын хуралдааны тойм. “Улсын Их Хурлын 2023 оны намрын чуулган 75 хоног хуралдаж, 224 хууль, 62 тогтоол баталлаа.” УИХ-ын 2024.01.17-ны өдрийн хуралдааны тойм. (“2024.01.17-ны өдрийн УИХ-ын хуралдааны тойм”) https://www.parliament.mn/nn/51788/.  Accessed 20 Apr. 2024.
 30.   2024.01.17-ны өдрийн УИХ-ын хуралдааны тойм
 31.   Dolzer, Rudolf, Ursula Kriebaum, and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. Oxford University Press, 2022, p. 339. (“Rudolf”)
 32.   Rudolf, p. 339.
 33.   Kaufmann-Kohler, Gabrielle, and Michele Potestà. Investor-State Dispute Settlement and National Courts: Current Framework and Reform Options. Springer, 2020, p. 20. (“Kaufmann”)
 34.   Kaufmann, p. 20.
 35.   Kaufmann, p. 20.
 36.   Yang, Xiaodong. State Immunity in International Law. Cambridge University Press, 2012, p. 33. (“Yang”)
 37.   Э, Байгал. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, 2017, 258 дахь тал. (“Э, Байгал. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй”)
 38.   Yang, p.35.
 39.   Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай конвенц болон Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч биелүүлэх тухай конвенц
 40.   Э, Байгал. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, 129 дэх тал.
 41.   Олон улсын хөрөнгө оруулалтын маргаан шийдвэрлэх төв
 42.   International Chamber of Commerce, Permanent Court of Arbitration, London Court of International Arbitration, UNCITRAL Ad Hoc гэх мэт.
 43.   United Nations Commission on International Trade Law. Expedited Arbitration. United Nations, 2021, https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/21-07996_expedited-arbitration-e-ebook.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 44.   Монгол Улсын байгуулсан 44 Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах тухай хэлэлцээрт маргаан шийдвэрлэх механизмд хөндлөнгийн арбитрыг оруулсан.
 45. Э, Байгал. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын гэрээнээс үүдэх маргааны харьяаллын эрх зүйн зохицуулалтын асуудал. Хууль Зүйн Ухааны Докторын зэрэг горилсон бүтээл, 2018, 101-103 дахь тал. (“Э, Байгал. Хууль Зүйн Ухааны Докторын зэрэг горилсон бүтээл”)
 46.   Монгол Улсын Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 25 дугаар зүйл, 1993.
 47.   Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.9, 2013.
 48.   Хуулийн төсөл, 30 дугаар зүйл.
 49.   Хуулийн төсөл, 30 дугаар зүйлийн 30.2.
 50.   Хуулийн төсөл, 30 дугаар зүйлийн 30.2.
 51.   Хуулийн төсөл, 30 дугаар зүйлийн 30.3.
 52.   “Database of Member States.” International Centre for Settlement of Investment Disputes, https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states. Accessed 20 Apr. 2024.
 53.   “Member States - Mongolia.” International Centre for Settlement of Investment Disputes, World Bank Group, 2024, https://icsid.worldbank.org/about/member-states/database-of-member-states. Accessed 20 Apr. 2024.
 54.   Brewer, Thomas L. “International Investment Dispute Settlement Procedures: The Evolving Regime for Foreign Direct Investment.” Law and Policy in International Business, vol. 26, 1995, pp. 655-656.
 55.   2023 оны байдлаар 60 хөрөнгө оруулалтын маргаан шинээр үүссэн байна. Үүний 53 маргаан ИКСИД Конвенцын арбитрын дагуу, 3 маргаан ИКСИД-ийн Нэмэлт Дүрмийн дагуу тус тус шинээр бүртгэгдсэн байна.
 56. “Investment Dispute Settlement.” UNCTAD, https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement. Accessed 21 Apr. 2024. “The ICSID Caseload Statistics.” International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2024, pp. 1-2, https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/ENG_The_ICSID_Caseload_Statistics_Issue%202024.pdf. Accessed 21 Apr. 2024.
 57.   ИКСИД Конвенц, 28-35 дугаар зүйл.
 58.   ИКСИД Конвенц, 36-55 дугаар зүйл.
 59.   Э, Байгал. “Улс болон бусад улсын иргэдийн хооронд үүссэн хөрөнгө оруулалтын маргааныг хянан шийдвэрлэх төвийн маргаан шийдвэрлэх төвийн маргаан хянан шийдвэрлэх тогтолцоо, онцлог.” Эрх зүй, №3, Цуврал 25, 2013, 88 дахь тал.
 60.   ИКСИД Конвенц, 47 дугаар зүйл.
 61.   ИКСИД Конвенц, 50 дугаар зүйл.
 62.   ИКСИД Конвенц, 51 дүгээр зүйл.
 63.   ИКСИД Конвенц, 52 дугаар зүйл.
 64.   ИКСИД Конвенц, 52 дугаар зүйлийн 6.
 65.   ИКСИД Конвенц, 53-55 дугаар зүйл.
 66.   ИКСИД Конвенц, 54 дүгээр зүйлийн 1.
 67.   Э, Байгал. “Олон улсын хөрөнгө оруулалтын маргаан шийдвэрлэх төвд хамаарах маргааны харьяаллыг тодорхойлох зарим асуудал.” Эрх Зүй, №4, Цуврал 30, 2014, 116 дахь тал.
 68.   Bhatty, Saadia. “Competence-Competence.” Jus Mundi, edited by Duggal Kabir A.N., 2 Apr. 2024, https://jusmundi.com/en/document/publication/en-competence-competence. Accessed 21 Apr. 2024.
 69.   ИКСИД Конвенц, 25 дугаар зүйл.
 70.   Э, Байгал. Хууль Зүйн Ухааны Докторын зэрэг горилсон бүтээл, 31 дэх тал.
 71.   “ICSID Additional Facility Rules.” International Centre for Settlement of Investment Disputes, World Bank Group, 2022.
 72.   “Rule 21 - Notice of Third-Party Funding.” ICSID Additional Facility Rules, Conciliation Rules, 2022.  “Rule 23 - Notice of Third-Party Funding.” ICSID Additional Facility Rules, Arbitration Rules, 2022.
 73.   “Mediation Rules.” ICSID Additional Facility Rules, International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2022.
 74.   “Fact-Finding Rules.” ICSID Additional Facility Rules, International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2022.
 75.   Э, Байгал. Хууль Зүйн Ухааны Докторын зэрэг горилсон бүтээл, 32 дахь тал.
 76.   ИКСИД Конвенц, 25 дугаар зүйл (1) ...Талууд ийнхүү зөвшөөрөл өгсөн бол аль нэг тал дангаараа зөвшөөрлөө цуцалж үл болно.
 77.   “Gavazzi v. Romania.” Decision on Jurisdiction, Admissibility and Liability, 21 Apr. 2015. Jus Mundi, https://jusmundi.com/fr/document/decision. Accessed 20 Apr. 2024.
 78.   Potestà, Michele. “The Interpretation of Consent to ICSID Arbitration Contained in Domestic Investment Laws.” Arbitration International, vol. 27, no. 2, 2011, pp. 155-156. Oxford Academic (“Potestà”), https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/27/2/149/223010. Accessed 19 Apr. 2024.
 79.   Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. v. Republic of Kazakhstan. Award, 29 July 2008, paras. 165, 220–222, 308, 332–336. Jus Mundi, https://jusmundi.com/fr/document/decision/en-rumeli-telekom-a-s-and-telsim-mobil-telekomunikasyon-hizmetleri-a-s-v-republic-of-kazakhstan-award-tuesday-29th-july-2008. Accessed 20 Apr. 2024.
 80. Ruby Roz Agricorp Ltd. v. Republic of Kazakhstan. Award on Jurisdiction, 1 August 2013, para. 156. Italaw, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1558.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 81.   Төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, 5 дахь тал.
 82.   Хөрөнгө Оруулалттай Холбоотой Маргааныг Зохицуулах Олон Улсын Төвийн Арбитрын Журам, 2022.
 83.   Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай конвенц, 1965.
 84.   Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt. Decision on Jurisdiction II, 14 April 1988, para. 102. Jus Mundi, https://jusmundi.com/fr/document/decision/en-southern-pacific-properties-middle-east-limited-v-arab-republic-of-egypt-decision-on-jurisdiction-thursday-14th-april-1988. Accessed 20 Apr. 2024.
 85.   Government of South Africa and Government of Germany. Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the Federal Republic of Germany concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments. November 30, 2000. Treaty entered into force October 22, 2003.
 86.   Government of South Africa and Government of Argentina. Agreement between the Government of the Republic of South Africa and the Government of the Argentine Republic on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments. April 24, 1998. Treaty entered into force April 12, 2000.
 87.   ИКСИД Конвенц, 25 дугаар зүйл (1).
 88.   ИКСИД Конвенцын оршил.
 89.   Төслийн үзэл баримтлал, 5 дахь тал.
 90.   Cuniberti, Gilles. Conflict of Laws: A Comparative Approach (texts and cases). 2017, p. 181.
 91.   Т, Мэндсайхан. Олон улсын хувийн эрх зүй. 2008, 191 дэх тал. (“Т, Мэндсайхан.”)
 92.   Б, Тамир. Олон улсын хувийн эрх зүй: Орчин үеийн чиг хандлага. 2019, 97 дахь тал. (“Б, Тамир.”)
 93.   Монгол Улсын Дээд шүүх. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар. 2008, 71 дэх тал. (“Монгол Улсын Дээд шүүх”)
 94.   Монгол Улсын Дээд шүүх. 71 дэх тал.
 95.   М, Сувд. “Арбитраар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн шинэтгэл.” Эрх зүйн процесс – Эрх зүйн шинэтгэл ЭШБХ-ын баримт бичиг. 2017. https://www.arbitr.mn/uploads/Arbitr_erkh_zuin_shinetgel.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 96.   Монгол Улсын Дээд шүүх, 444-445 дахь тал; Ёоахимски, 287 дахь тал.
 97.   Ёоахимски, Юпп. Монгол Улсын Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар. Орч. Л.Эрдэнэ-Очир, 2004, 287 дахь тал. (“Ёоахимски”)
 98.   Б, Тамир. 100 дахь тал.
 99.   Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32012R1215. Accessed 10 May 2024.  
 100.   Mazuelos, Francisco J. Martín. Regulation 1215/2012 And Land Registry. Conclusions. 8th European Land Registry Association. 2017, p. 5. https://www.elra.eu/wp-content/uploads/2019/01/Riga-Regulation-12152012-Conclusions-FJMM.pdf. Accessed 10 May 2024. 
 101.  
 102.   Magnus, Ulrich., Mankowski, Peter., Pinheiro. Luis de Lima. European Commentaries on Private International Law. Sellier. European Law Publishers. 2007, p. 352. Article 22, para. 26.
 103.   Grusic, U. Unjust Enrichment and the Brussels I Regulation. International and Comparative Law Quarterly 68 (4). 2017, pp. 837-868. p. 4-5. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10080264/1/Grusic_AAM_UE%20and%20BIR_ICLQ_RPS.pdf. Accessed 10 May 2024. 
 104.   Irmengard Weber v Mechthilde Weber. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147065&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1658155. Accessed 10 May 2024.
 105.   Irmengard Weber v Mechthilde Weber, para. 14.
 106.   Rudolf, p. 339.
 107.   Schreuer, Art 55, p. 1157.
 108.   Төслийн үзэл баримтлал, 5 дахь тал.
 109.   Rudolf, p. 342.
 110.    Azurix Corp. v. Argentina. Decision on Jurisdiction, 8 Dec. 2003, paras. 48–50. Enron Corp. and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. Decision on Jurisdiction, 14 Jan. 2004, para. 38. Siemens A.G. v. Argentina. Decision on Jurisdiction, 3 Aug. 2004, paras. 29–31. Camuzzi International S.A. v. Argentina. Decision on Jurisdiction, 11 May 2005, paras. 15–17, 57. AES Corporation v. Argentina. Decision on Jurisdiction, 26 Apr. 2005, paras. 34–39. Jan de Nul N.V. and Dredging International N.V. v. Egypt. Decision on Jurisdiction, 16 June 2006, paras. 65–68.
 111.   CMS Gas Transmission Company v. Argentina. Decision on Jurisdiction, 17 July 2003, para. 88. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0183.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 112.   CSOB (Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S.) v. Slovakia. Decision on Jurisdiction, 24 May 1999, para. 35. Italaw, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0144.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 113.   CEMEX v Venezuela, Decision on Jurisdiction, 30 Dec. 2010, paras. 67–139; Brandes v Venezuela, Award, 2 Aug. 2011, paras. 36, 81; OPIC Karimun v Venezuela, Award, 28 May 2013, paras. 70–76; ConocoPhillips v Venezuela, Decision on Jurisdiction and the Merits, 3 Sep. 2013, para. 255; Tidewater v Venezuela, Decision on Jurisdiction, 8 Feb. 2013, paras. 75–141; PNG Sustainable Development v Papua New Guinea, Award, 5 May 2015, paras. 264–265; Pac Rim v El Salvador, Decision on Jurisdiction, 1 June 2012, paras. 5.32–5.33; Award, 14 October 2016, para. 5.71; Lighthouse v Timor- Leste, Award, 22 Dec. 2017, paras. 149–153.
 114.   SPP v Egypt, Decision on Jurisdiction II, 14 April 1988, paras. 55–61; Inceysa v El Salvador, Award,
 115. 2 Aug. 2006, paras. 131, 222–264; Zhinvali v Georgia, Award, 24 Jan. 2003, paras. 229, 339–340.
 116.   Scharaw, Bajar. The Protection of Foreign Investments in Mongolia: Treaties, Domestic Law, and Contracts on Investments in International Comparison and Arbitral Practice. Springer International Publishing, 2018, p. 108.
 117.   “Guiding Principles Applicable to Unilateral Declarations of States Capable of Creating Legal Obligations.” 2006. UN Doc A/CN.4/L.703. United Nations, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_9_2006.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 118.   Mullen, S., and E. Whitsitt. “ICSID and Legislative Consent to Arbitrate: Questions of Applicable Law.” ICSID Review, vol. 32, no. 1, 2017, pp. 92–115. Oxford Academic, (“Mullen”) doi:10.1093/icsidreview/siw011. p. 93. Accessed 19 Apr. 2024.
 119.   Mullen, p. 94.
 120.   Mullen, p. 95.
 121.   Mullen, p. 95.
 122.   Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt. Decision on Jurisdiction, 14 Apr. 1988. ICSID Case No. ARB/84/3. Jus Mundi, (“SPPL v. Egypt”) https://jusmundi.com/fr/document/decision/en-southern-pacific-properties-middle-east-limited-v-arab-republic-of-egypt-decision-on-jurisdiction-thursday-14th-april-1988. Accessed 20 Apr. 2024.
 123.   SPPL v. Egypt
 124.   Potestà, p. 159.
 125.   Mullen, p. 103.
 126.   Mullen, p. 106.
 127.   Mobil Corporation and Others v. Bolivarian Republic of Venezuela. Decision on Jurisdiction, 10 June 2010, para. 85. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0538.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 128.   Ёоахимски, 287 дахь тал.
 129.   Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын хоорондын гэрээ, 1993.10.22. https://legalinfo.mn/mn/detail/1259. Accessed 20 Apr. 2024.
 130.   Монгол Улсын Олон улсын конвенцод нэгдэн орох тухай 1994 оны хууль, https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=10044.
 131.   Нью-Йоркийн Конвенцын 5 дугаар зүйлийн 2 (a)
 132.   Монгол Улсын Арбитрын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйл, 2017.
 133.   ЮНСИТРАЛ-ын нарын бичгийн дарга нарын газар. Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенцын талаарх тайлбар. Орч Б.Амарсанаа, Н.Энхцэцэг, Д.Маралгоо, 2021, 50 дахь тал. 
 134.   Akhmadi, Marat. “Arbitration Procedure for Resolving Investment Disputes in Accordance with the ICSID Convention (The International Centre for Settlement of Investment Disputes).” Вестник Института Законодательства И Правовой Информации РК, no. 2 (73), 2023, p. 165. Vestnik Zqai, https://vestnik.zqai.kz/index.php/vestnik/article/view/1100/1205. Accessed 20 Apr. 2024.
 135.   International Bank for Reconstruction and Development. Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States. 1965, para. 32. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 136.   International Bank for Reconstruction and Development. Report of the Executive Directors on the Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States. 1965, para. 32. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 137.   Schreuer, p. 19.
 138.   International Centre for Settlement of Investment Disputes. Guide to Membership in the ICSID Convention. 2020. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Guide_to_Membership_in_the_ICSID_Convention_2020.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 139.   International Centre for Settlement of Investment Disputes. ICSID/8-D, pp. 10-12. 2022. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/2022_Oct%2028_ICSID.ENG.pdf#page=11. Accessed 20 Apr. 2024.
 140.   Ни, Үзэсгэлэн. “Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн зохицуулалтаас үүсэх эрсдэлийн онол, практик.” Эрх зүй, №3, Цуврал 39, 2017, 201 дэх тал. (“Ни, Үзэсгэлэн.”)
 141.   Э, Байгал. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, 106 дахь тал.
 142.    Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 2013.
 143.   Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 52 дугаар тогтоолын хавсралт, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах журам.
 144.   Т, Мэндсайхан. 190 дахь тал.
 145.   Ciongaru, Emilian. The monistic and the dualistic theory in European law. 2015, p. 3. https://www.ugb.ro/Juridica/Issue1EN/10_Teoria_monista_si_dualista_in_dreptul_europeanCiongaruEN.pdf. Accessed 11 May. 2024.
 146.   М, Уянга. “Олон улсын эрх зүй ба үндэсний эрх зүйн харилцан хамаарлын асуудал: Үндсэн хуулийн дээд хүчин чадал.” Эрх зүй, №4, Цуврал 56, 2021, 17 дахь тал.
 147.   Т, Мөнхбат. Олон улсын гэрээний эрх зүй, 2017. 136 дахь тал.
 148.   Монгол Улсын Дээд шүүхийн №09 дугаар “Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг шүүхийн практикт хэрэглэх тухай” тогтоол, 2008.02.28. https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468130511631. Accessed 20 Apr. 2024.
 149.   Н, Лүндэндорж. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн шинжлэх ухааны тайлбар, 2022. Аравдугаар зүйл, 113-114 дэх тал.
 150.   Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II., Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries 1966, 2005, United Nations, Article 2, para. 9, p. 189; Article 11, para. 1, p. 197. https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_1_1966.pdf. Accessed 8 May 2024.
 151.   Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, Article 14, p. 208.
 152.   Mark. Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Article 11, p. 177.
 153.   Аливаа хүчин төгөлдөр гэрээг түүний оролцогчид заавал биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд гэрээг шударга сайн санаагаар хэрэгжүүлэх ёстой.
 154.   UNCTAD. Investment Dispute Settlement Navigator. Mongolia. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/country/139/mongolia. Accessed 5 May 2024.
 155.   Монгол Улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хууль, 1995.04.24. https://legalinfo.mn/mn/detail/10052. Accessed 5 May 2024.
 156.   China Heilongjiang International Economic & Technical Cooperative Corp., et al. v. Mongolia. Award, 30 June 2017, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11026_0.pdf. Accessed 5 May. 2024. 
 157.   China Heilongjiang International Economic., et al. v. Mongolia. Opinion & Order (17 Civ. 7436 (ER)), 19 November 2019, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11023.pdf. Accessed 12 May. 2024.  
 158.   China Heilongjiang International Economic., et al. v. Mongolia. Decision No. 19-4191, 26 August 2021, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw180817.pdf. Accessed 12 May. 2024.  
 159.   1.5.2.ИКСИД Төв ХОтХТ-ийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 болон 30.3-ийг тайлбарлах хандлагыг дүгнэх нь хэсгийг үзнэ үү.
 160.   1.5. ИКСИД Төв Монгол Улсын маргаан шийдвэрлүүлэх нэг талт зөвшөөрлийг /ХОтХТ-ийн 30.2 болон 30.3/ тайлбарлах нь хэсгийг үзнэ үү.
 161.   2.3.    ХОХДХтХ ба Хөрөнгө оруулалтын гэрээ хэсгийг үзнэ үү.
 162.   Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 2013.
 163.   Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Монгол Улсад орсон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал, хөрөнгө оруулагч улсаар. (“Хөрөнгө оруулагчийн статистик”) https://www2.1212.mn/. Accessed 20 Apr. 2024.
 164.   UNCTAD. Investment Policy Hub. “Mongolia, Bilateral Investment Treaties.” https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/139/mongolia. Accessed 20 Apr. 2024.
 165.   Э, Байгал. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүй, 119 дэх тал.
 166.   Compañía de Aguas del Aconquija, S.A. and Compagnie Générale des Eaux v. Argentine Republic. ICSID Case No. ARB/97/3. Award, 2000. (“Vivendi v. Argentina I”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0206.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 167.   Vivendi v. Argentina I, p. 6, para. 12.
 168.   Vivendi v. Argentina I, para. 53.
 169.   Vivendi v. Argentina I, p. 2.
 170.   Vivendi v. Argentina I, para. 90.
 171.   Vivendi v. Argentina I, para. 90.
 172.   Vivendi v. Argentina I, para. 92.
 173.   Vivendi v. Argentina I, para. 55, p. 21.
 174.   Vivendi Universal v. Argentine Republic. ICSID Case No. ARB/97/3. Decision on Annulment, 3 July 2002, p. 128, para. 96. (“Vivendi v. Argentina II”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0210.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 175.   Vivendi v. Argentina II, p. 128.
 176.   Vivendi v. Argentina II, p. 97.
 177.   Vivendi v. Argentina II, p. 128.
 178.   Sempra Energy International v. Argentine Republic. ICSID Case No. ARB/02/16. Decision on Objections to Jurisdiction, 11 May 2005. (“Sempra v. Argentine”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0768.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 179.   Sempra v. Argentine, p. 29, para. 101.
 180.   AES Corporation v. The Argentine Republic. ICSID Case No. ARB/02/17. Decision on Jurisdiction, 26 Apr. 2005, pp. 30-32, paras. 90-99. (“AES v. Argentine”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0011.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 181.   AES v. Argentine, para. 91.
 182.   AES v. Argentine, para. 93.
 183.   AES v. Argentine, para. 94.
 184.   Lanco International Inc. v. Argentine Republic. Preliminary Decision on Jurisdiction, 40 I.L.M. 457, 463 (2001). (“Lanco v. Argentine”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0450_0.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 185.   Lanco v. Argentine, p. 469, para. 36.
 186.   Lanco v. Argentine, p. 469, para. 37.
 187.   Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco. Decision on Jurisdiction, 23 July 2001. International Legal Materials, vol. 42, 2003, p. 609. (“Salini v. Morocco”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0738.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 188.   Salini v. Morocco, p. 624, para. 61.
 189.   Yannaca-Small, Catherine, editor. International Investment Perspectives 2006 Edition. Part II, Chapter 7, “Improving the System of Investor-State Dispute Settlement: An Overview.” OECD Publishing, 2006, p. 207.
 190.   SGS Société Générale de Surveillance, S.A. v. Pakistan. Decision on Jurisdiction, 6 Aug. 2003. ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, vol. 18, 2003, p. 307. (“SGS v. Pakistan”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0779.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 191.   SGS v. Pakistan, para. 166.
 192.   SGS Société Générale de Surveillance, S.A. v. The Republic of the Philippines. Decision on Jurisdiction, 29 Jan. 2004. ICSID Case No. ARB/02/6. (“SGS v. the Philippines”) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0782.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 193.   SGS v. the Philippines, para. 125.
 194.   SGS v. the Philippines, para. 119,120.
 195.   SGS v. the Philippines, para. 128.
 196.   SGS v. the Philippines, para. 136-155 and 170-76.
 197.   Nissan Motor Co. Ltd v. India. PCA Case No. 2017-37. Decision on Jurisdiction, 29 Apr. 2019, paras. 358–377. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10875.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 198.   ESPF v. Italy. Award, 14 Sept. 2020, paras. 358–377. Italaw, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11827.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 199.   Эрчим Хүчний Харти, 10 дугаар зүйлийн (1) ... Хэлэлцэн тохиролцогч тал бүр хэлэлцэн тохиролцогч нөгөө талын хөрөнгө оруулагч буюу түүний хөрөнгө оруулалтын талаар хүлээсэн үүргээ чандлан биелүүлнэ.
 200.   Khan Resources Inc., et al. v. Mongolia. Award on Merits, 2 March 2015, para. 295.  https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4267.pdf. Accessed 5 May. 2024.
 201.   Sergei Paushok, et al. v. Mongolia. Award on Jurisdiction and Liability, 28 April 2011, paras. 502-633. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0622.pdf. Accessed 5 May. 2024.
 202.   Энэхүү зүйлийн зорилгоор хөрөнгө оруулалтын маргаан гэдэг нь аль нэг тал болон нөгөө талын иргэн, компанийн хооронд ... байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээнээс ... үүдэн гарсан буюу тэдгээртэй холбоотой маргааныг хэлнэ.
 203.   Sergei Paushok, et al. v. Mongolia, para. 515.
 204.   Sergei Paushok, et al. v. Mongolia, paras. 570-573.
 205.   Sergei Paushok, et al. v. Mongolia, para. 571.
 206.   Sergei Paushok, et al. v. Mongolia, para. 573.
 207.   Nikièma, H. Suzy, and Nyaguthii Maina. “Protecting Against Investor–State Claims Amidst COVID-19: A Call to Action for Governments.” International Institute for Sustainable Development, Sept. 2020, p. 4, (“Nikièma”) www.jstor.org/stable/resrep26558. Accessed 20 Apr. 2024.
 208.   Nikièma
 209.   Berge, pp. 1-2.
 210.   Hepburn, J. “Domestic Investment Statutes In International Law.” American Journal of International Law, vol. 112, no. 4, 2018, pp. 658-706. doi:10.1017/ajil.2018.85. Accessed 20 Apr. 2024.
 211.   Bonnitcha, Jonathan, Lauge N. Skovgaard Poulsen, and Michael Waibel. The Political Economy of the Investment Treaty Regime. Oxford University Press, 2017, pp. 158-166.
 212.   Kebe, Mouhamed, Mahamat Atteib, and Mouhamoud Sangare. “Ivory Coast’s New Investment Code: Focus on Issues Related to Sustainable Development and Dispute Settlement.” International Institute for Sustainable Development, 19 Sept. 2019, https://www.iisd.org/itn/en/2019/09/19/ivory. Accessed 20 Apr. 2024.
 213.   Why Do States Consent to Arbitration
 214.   “Rethinking National Investment Laws.” International Institute for Sustainable Development, July 2023, www.iisd.org/system/files/2023-07/rethinking-national-investment-laws-en.pdf, p. 51. Accessed 18 Apr. 2024.
 215.   UNCTAD. Investment Policy Monitor, Special Issue. November 2016, p. 10, (“Investment Policy Monitor”) unctad.org/system/files/official-document/webdiaepcb2016d5_en.pdf. Accessed 19 Apr. 2024.
 216.   Investment Policy Monitor
 217.   Investment Policy Monitor
 218.   Investment Policy Monitor, p. 11.
 219.   The Facility for Investment Climate Advisory Services (FIAS)
 220.   Berge, Tarald Laudal, and Taylor St John. “Why Do States Consent to Arbitration in National Investment Laws?” Investment Treaty News, 20 June 2020, (“Why Do States Consent to Arbitration”) www.iisd.org/itn/en/2020/06/20/why-do-states-consent-to-arbitration-in-national-investment-laws-tarald-berge-taylor-john/. Accessed 18 Apr. 2024.
 221.   World Bank Group. FIAS Strategy FY17–21. World Bank Group, 2016, p. 3, (“FIAS Strategy”) https://documents1.worldbank.org/curated/en/502511467989536550/pdf/106110-WP-FIAS-Strategy-Report-WEB-Sprd-5-31-PUBLIC.pdf.
 222.   Австрали, Австри, Канад, Дани, Европын холбоо, Франц, Ирланд, Люксембург, Нидерланд, Норвеги, Швед, Швейцар, АНУ
 223.   FIAS Strategy, p. 3.
 224.   FIAS Strategy, p. 45.
 225.   “Facility for Investment Climate Advisory Services (FIAS).” FIAS, International Finance Corporation, 2024, www.thefias.info. Accessed 18 Apr. 2024.
 226.   Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group. Investment Law Reform: A Handbook for Development Practitioners. World Bank Group, June 2010, (“Handbook”) openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2557. Accessed 18 Apr. 2024.
 227.   Handbook, p. 53.
 228.   Berge, Tarald Laudal, and Taylor St John. “Asymmetric Diffusion: World Bank ‘Best Practice’ and the Spread of Arbitration in National Investment Laws.” Review of International Political Economy, forthcoming 2020. SSRN, (“Berge”) www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3447365. Accessed 19 Apr. 2024. p. 105.
 229.   Berge, p. 25. 
 230.   Berge, p. 11. 
 231.   Berge, p. 11.
 232.   Berge, p. 11.
 233.   “Working Group III: Investor-State Dispute Settlement Reform.” United Nations Commission On International Trade Law, United Nations, https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state. Accessed 20 Apr. 2024.
 234.   “UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration.” United Nations Commission On International Trade Law, United Nations, Jan. 2014, https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/rules-on-transparency-e.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 235.   “United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration.” United Nations Commission On International Trade Law, United Nations, Feb. 2015, https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/transparency-convention-e.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 236.   Хуулийн төсөлтэй холбогдуулан 2024.01.05 өдрийн чуулганд УИХ-ын гишүүн Т.Аубакир “...Хөрөнгө оруулсны дараа маргаан үүсвэл Монгол Улсын шүүх биднийг шударга шүүх болов уу гэдэгт хамгийн их санаа зовж байгаа... иймд оносон зохицуулалт болсон” гэжээ.
 237. “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэх эсэх талаарх санал хураалтыг хойшлууллаа.” УИХ-ын 2024.01.05-ны өдрийн хуралдааны тойм. (“2024.01.05-ны өдрийн УИХ-ын хуралдааны тойм”) https://www.parliament.mn/nn/51696/. Accessed 20 Apr. 2024. 
 238. МҮХҮАТ-ын төлөөллийн зүгээс “Сайн заалтууд ч бий. Тодруулбал, маргаан шийдвэрлэж, арбитраар шийдвэрлэж, хурдан шуурхай шийдвэрлэдэг болж байгаа” гэжээ.
 239. “Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль зөвхөн гадаад иргэдийг дэмжээгүй.” News.mn, 2024.01.11, https://news.mn/r/2696789/. Accessed 20 Apr.2024.
 240.   “Kyrgyz Republic GDP 2023.” World Bank, 2023, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KG. Accessed 19 Apr. 2024.
 241.   Sinor, Denis, and Edward Allworth. “Kyrgyzstan.” Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Inc., 19 Apr. 2024, www.britannica.com/place/Kyrgyzstan. Accessed 20 Apr. 2024.
 242.   “Kyrgyz Republic - Market Overview.” Trade.gov, U.S. Department of Commerce, 8 Aug. 2022, https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kyrgyz-republic-market-overview. Accessed 20 Apr. 2024.
 243.   Kyrgyz Republic - Market Overview.
 244.   World Bank Operations Evaluations Department. Performance Audit Report: The Kyrgyz Republic Rehabilitation Credit (RC) and Privatization and Enterprise Sector Adjustment Credit (PESAC). World Bank, Washington DC. p. 12. (“Performance Audit Report”) https://archivesholdings.worldbank.org/kyrgyz. Accessed 20 Apr. 2024.
 245.   Berge, p. 34.
 246.   “International Centre for Settlement of Investment Disputes Annual Report 2022.” ICSID Annual Report, 2022, p. 68. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/publications/ICSID_AR.EN.pdf. Accessed 21 Apr. 2024.
 247.   “Kyrgyzstan.” International Investment Agreements Navigator, United Nations Conference on Trade and Development. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/113/kyrgyzstan. Accessed 20 Apr. 2024.
 248.   Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Киргиз улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3647/download. Accessed 20 Apr. 2024.
 249.   World Bank. Memorandum of the President of the International Bank for Reconstruction and Development, the International Development Association and the International Finance Corporation to the Executive Directors on a Joint Country Assistance Strategy of the World Bank Group for the Kyrgyz Republic. 1998, World Bank, Washington DC. Summary: II. (“Memorandum”) https://documents1.worldbank.org/curated/en/701741468047937233/text/multi-page.txt. Accessed 20 Apr. 2024.
 250.   Performance Audit Report, p. 4.
 251.   Berge, p. 31.
 252.   Berge, p. 34.
 253.   Memorandum, p. 6.
 254.   World Bank. Foreign Investment Advisory Service (FIAS) Program Bi-Annual Report for FY1999 and FY2000. World Bank, Washington DC. https://documents1.worldbank.org/curated/pt/157351468140977121/text/346880FIAS0rev0AnnualReportFY199912000.txt. Accessed 20 Apr. 2024.
 255.   World Bank. Foreign Investment Advisory Service - FIAS - Program Annual Report for FY2001. 2001, World Bank, Washington DC. https://documents1.worldbank.org/curated/en/232081468315279003/text/346890FIAS0rev0AnnualReportFY2001.txt. Accessed 20 Apr. 2024.
 256.  
 257.   Sistem v. Kyrgyzstan (2006); Nadel. v. Kyrgyzstan (2012); Levitis v. Kyrgyzstan (2012); Stans Energy v. Kyrgyzstan (II) (2015); Consolidated Exploration v. Kyrgyzstan (2013).
 258.   Berge, p. 34.
 259.   Kyrgyz Republic. Tax Code of the Kyrgyz Republic. Amended by Law No. 51, June 30, 2022. Officially put into effect by Law No. 4, January 18, 2022. January 1, 2022. Article 169(7). (“Tax Code of the Kyrgyz Republic”) https://invest.gov.kg/wp-content/uploads/2022/12/11-Tax-Code-of-the-Kyrgyz-Republic-unofficial-translation.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 260.   Alenkina, Natalia, and Hannepes Taychayev. “Tax Dispute Arbitration in Kyrgyzstan: A Potential Cure or a Looming Failure.” American University of Central Asia, 7 July 2023, (“Tax Dispute Arbitration in Kyrgyzstan”)https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2023/07/07/tax-dispute-arbitration-in-kyrgyzstan-a-potential-cure-or-a-looming-failure/. Accessed 20 Apr. 2024.
 261.   “Constitution of Kyrgyzstan 2021.” Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic, https://cbd.minjust.gov.kg/112213/edition/1202952/ru. Accessed 20 Apr. 2024.
 262.   Tax Code of the Kyrgyz Republic. Article 1(7).
 263.   Tax Dispute Arbitration in Kyrgyzstan
 264.   “Kyrgyzstan Investment Law.” UNCTAD Investment Policy Hub, https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/111/kyrgyzstan-investment-law. Accessed 20 Apr. 2024.
 265.   “IMF Country Report No. 22/362: Albania 2022 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Albania.” International Monetary Fund, 2022, p. 3. IMF. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/C. Accessed 20 Apr. 2024.
 266.   “2023 Investment Climate Statements: Albania.” U.S. Department of State, 2023. https://www.state.gov/reports/2023-investment-climate-statements/albania/. Accessed 21 Apr. 2024.
 267.   “Albania.” European Commission, Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/albania_en. Accessed 20 Apr. 2024.
 268.   Хойд Македон, Монтенегро, Серби, Босни Герцеговина, Косово, Молдав
 269.   Швейцар, Лихтенштейн, Норвеги, Исланд
 270.   “World Investment Report 2023.” United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2023, p. 196. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf. Accessed 21 Apr. 2024.
 271.   2023 Investment Climate Statements: Albania
 272.   “Constitution of the Republic of Albania.” Venice Commission, Council of Europe, 2016, Article 122. www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2016)064-e. Accessed 20 Apr. 2024.
 273.   “Albania.” International Investment Agreements Navigator, United Nations Conference on Trade and Development. https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/2/albania. Accessed 20 Apr. 2024.
 274.   Why Do States Consent to Arbitration
 275.   “Albania Foreign Investment Act.” UNCTAD Investment Policy Hub, https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/3/albania-foreign-investment-act. Accessed 20 Apr. 2024.
 276.   Gao, Shan. “The Evolution of China's Foreign Investment Policy and Law.” SJD Dissertations, no. 7, 2017, p. 45, https://elibrary.law.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=sjd. Accessed 19 Apr. 2024.
 277.   US-China Institute, University of Southern California. “Constitution of the People's Republic of China (1982), Article 18.” US-China Institute, https://china.usc.edu/constitution-peoples-republic-china-1982. Accessed 20 Apr. 2024.
 278.   Б, Анхбаяр. Монгол Улс болон БНХАУ-ын гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах эрх зүйн зохицуулалтын түүхэн хөгжил, хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа, Эрх зүй, 2021, №1, Цуврал 53, 251 дэх тал. (“Анхбаяр”)
 279.   “Foreign Investment Law of the People's Republic of China.” UNCTAD Investment Policy Hub, https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/317/china-foreign-investment-law-of-the-people-s-republic-of-china. Accessed 20 Apr. 2024.
 280.   Анхбаяр, 254 дэх тал.
 281.   United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery. United Nations, 2021. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 282.   “International Investment Agreements Navigator: China.” UNCTAD Investment Policy Hub, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/42/china. Accessed 20 Apr. 2024.
 283.   Ни, Үзэсгэлэн. 201 дэх тал.
 284.   Э, Байгал. Хөрөнгө оруулалтын маргаан шийдвэрлэх харьяаллын эрх зүйн харьцуулсан судалгаа, Эрх зүй, 2018, №1, Цуврал 41, 199-200 дахь тал.
 285.   AsiaPhos Limited and Norwest Chemicals Pte Limited v. People's Republic of China, ICSID Case No. ADM/21/1. International Centre for Settlement of Investment Disputes. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw171083.pdf. Accessed 20 Apr. 2024.
 286.   International Centre for Settlement of Investment Disputes. ICSID/8-D, pp. 10-12. 2022. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/2022_Oct%2028_ICSID.ENG.pdf#page=11. Accessed 20 Apr. 2024.
 287.   Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан. Монгол Улсад орсон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал, хөрөнгө оруулагч улсаар. https://www2.1212.mn/. Accessed 20 Apr. 2024.
 288.   Alstom Power Italia SpA, et al. v. Mongolia. ICSID Case No. ARB/04/10. World Bank, ICSID Cases Database. https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/04/10. Accessed 5 May. 2024.
 289.   Sergei Paushok, et al. v. Mongolia. Award on Jurisdiction and Liability, 28 April 2011, para. 360. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0622.pdf. Accessed 5 May. 2024.
 290.   China Heilongjiang International Economic & Technical Cooperative Corp., et al. v. Mongolia. Award, 30 June 2017, para. 6, https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11026_0.pdf. Accessed 5 May. 2024. 
 291.   Khan Resources Inc., et al. v. Mongolia. Award on Merits, 2 March 2015, para. 82. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4267.pdf. Accessed 5 May. 2024.
 292.   Khan Resources Inc., et al. v. Mongolia. para. 84.
 293.   Mohammed Munshi v. Mongolia. SCC Case No. 2018/007. Award on Emergency Measures, 5 Feb 2018, para. 20. https://jusmundi.com/fr/document/decision/en-mohammed-munshi-v-mongolia-award-on-emergency-measures-monday-5th-february-2018. Accessed 5 May. 2024.
 294.   WM Mining Company, LLC v. Mongolia. ICSID Case No. ARB/21/8. World Bank, ICSID Cases Database. https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/21/8. Accessed 5 May. 2024.