Шинэ товчоон подкаст


#Шинэ товчоон №36 – Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. 

#Шинэ товчоон №35 – Иргэний шилжилт хөдөлгөөн

1 year ago

 Энэ удаагийн дугаараар  Иргэний Улсын бүртгэлийн тухай хуульд заасан иргэний шилжилт хөдөлгөөний талаар бэлтгэлээ. 

#Шинэ товчоон №34 – Нийгмийн халамжийн тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар  Нийгмийн халамжийн тухай тухай хуулийнталаар бэлтгэлээ. Энэ хуулийн зорилт нь нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээний төрөл, хамрах хүрээг тогтоох, нийгмийн халамжийн сан бүрдүүлэх, уг сангийн хөрөнгийг зарцуулах, нийгмийн халамжийн болон нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх, нийгмийн халамжийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

#Шинэ товчоон №33 – Хууль зүйн туслалцааны тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийнталаар бэлтгэлээ. Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн, хөндөгдсөн хүний хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах, төрөөс хууль зүйн туслалцааг үнэ төлбөргүй үзүүлэх хүрээ, тогтолцоо, зохион байгуулалт, эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

#Шинэ товчоон №32 – Ахмад настны тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Ахмад настны тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. Энэ хууль нь ахмад настны эрхийг хангах, амьжиргаа, хөгжил, оролцоог дэмжих, нийгмийн үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэх, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын үүргийг тодорхойлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтооход оршино.

#Шинэ товчоон №31 – Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульталаар бэлтгэлээ. Хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад уг хуулийн зорилго оршино.

#Шинэ товчоон №30 – Биеийн тамир, спортын тухай хууль

1 year ago

Энэ хуулиар биеийн тамир, спортын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.

#Шинэ товчоон №29 – Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн талаар бэлтгэлээ. Төрийн албаны тухай хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

#Шинэ товчоон №28 – Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн талаар бэлтгэлээ. Тус хууль нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн.

#Шинэ товчоон №27 – Төрийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар төрийн албан тушаалтанд тавигдах хориглолт, хязгаарлалт, ёс зүйн шаардлагын үндэслэл, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, албан тушаалтан хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөө мэдүүлэх болон түүнийг шалгах ажиллагаа болон хууль тогтоомж зөрчихөд хүлээлгэх хариуцлагын талаар бэлтгэлээ.

#Шинэ товчоон №26 – Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга II хэсэг

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (II хэсэг)-ийг бэлтгэн хүргэж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчилж,  2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн.

#Шинэ товчоон №25 – Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)

1 year ago

Энэ удаагийн дугаараар Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (I хэсэг)-ийг бэлтгэн хүргэж байна. Хөдөлмөрийн тухай хуулийг шинэчилж,  2022 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн.

#Шинэ товчоон №24 – Захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журам

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар Захиргааны ерөнхий хуульд заасан “захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журмын талаарбэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №23 – Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийнбэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №22 – Монгол хэлний тухай хуулийн талаар

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар Монгол хэлний тухай хуулийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №21 – Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зохицуулалт

2 years ago

Энэ удаагийн Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №20 – Иргэний хууль дахь гэрээ хэлцэл

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар Иргэний хууль дахь “гэрээ, хэлцэл, хөөн хэлэлцэх хугацаа, төлөөлөл, эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгө, хүчин төгөлдөр бус гэрээ, хугацаа хэтрүүлснээс үүсэх үр дагавар”-ын талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №19 – Иргэний хууль дахь “Түрээсийн гэрээ”

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Иргэний хууль дахь “Түрээсийн гэрээ”-ний талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №18 – Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх,урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №17 – Шилэн дансны тухай хууль

2 years ago

Энэ удаагийн дугаарыг "Шилэн дансны тухай хууль" сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №16 –Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль”-ийн талаар бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №15 – Газар өмчлөх тухай

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Газар өмчлөх тухай” сэдвээр бэлтгэн хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №14 – Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Иргэний хууль дахь Зээлийн гэрээ”-ний талаар 

#Шинэ товчоон №13 – Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комисст гомдол, мэдээлэл гаргах эрх

2 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол, мэдээлэл гаргах эрх”-ийн талаар хүргэж байна.

#Шинэ товчоон №12 - Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан Хүний эрх, эрх чөлөө

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан 3Хүний эрх, эрх чөлөө”-ний талаар бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №11 – Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

3 years ago

Уг хууль нь 8 бүлэг, 32 зүйлтэй бөгөөд хуулийн зорилт нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар ногдуулах, уг албан татварыг төсөвт төлөх, тайлагнахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах юм.

#ШинэТовчоон №10 – Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №09 – Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, тэтгэлэг төлөлт

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар Гэр бүлийн тухай хууль болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн дараах зохицуулалтыг хөндөж байна:
· Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэх гаргах;
· Хүүхдийн тэтгэлэгийн хэмжээ, ямар хугацаанд тэтгэлэг авах, нэмэлт тэтгэлэг гаргуулах, тэтгэлэг нөхөн төлүүлэх

#ШинэТовчоон №08 - Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ”-ний талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №07 – Өмгөөллийн тухай хууль

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Өмгөөллийн тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №06 – Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#Шинэ товчоон № 5: Жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №04 -Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэргийн талаар

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар Эрүүгийн хуульд заасан “Хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт” ногдуулах хариуцлагын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №03 - Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар

3 years ago

Энэ удаагийн дугаараар “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №02 - “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн талаар

3 years ago

Хоёр дахь дугаараар “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

#ШинэТовчоон №01 - Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх талаар

3 years ago

№01 #ШинэТовчоон- Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай хуулийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.