#ШинэТовчоон №07 – Өмгөөллийн тухай хууль

3 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар “Өмгөөллийн тухай хууль”-ийн талаар:

  • Өмгөөлөгчийн эрх, үүрэг;
  • Өмгөөлөгч хэрхэн авах;
  • Өмгөөллийн хөлсний талаарх ойлголт;
  • Өмгөөллийн үйл ажиллагааны арга хэлбэр;
  • Өмгөөллийн нууц, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх явцад олж мэдсэн төрийн болон албаны, байгууллагын, хувь хүний нууцыг задруулахгүй байх;
  • Үйлчлүүлэгч болон бусад этгээдтэй харилцахдаа хүндэтгэлтэй хандаж, ёс зүйн дүрмийг баримтлах;
  • Өмгөөллийн үйлчилгээний гэрээ байгуулах;
  • Төлбөрийн чадваргүй хүнд хууль зүйн мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаа зэрэг асуудлын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/46

Castbox: https://bit.ly/2YpakpT

Anchor:  https://bit.ly/36mDL0g

Mplus: https://bit.ly/2NHCiLr

Google: https://bit.ly/36o7IMO

Facebook: https://bit.ly/3acECSh

Youtube: https://bit.ly/3owpS5V