Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа - подкаст


S2EP17. Д.Ганхүрэл - Амьтны учруулсан гэм хорыг хариуцах

3 months ago

Нээлттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

S2EP16. А.Түвшинтөгс – Барьж дуусаагүй барилгын эд хөрөнгийн эрх шилжихтэй холбогдох шүүхийн практик дахь хууль хэрэглээний асуудал

11 months ago

Цуврал подкастын 16 дахь дугаараар “Барьж дуусаагүй барилгын эд хөрөнгийн эрх шилжихтэй холбогдох шүүхийн практик дахь хууль хэрэглээний асуудал” сэдвийн хүрээнд “Өмгөөллийн Номун түншлэл” ХХК-ийн партнер, өмгөөлөгч А.Түвшинтөгстэй ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

S2EP15. Г.Цэцгээ - Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаан шийдвэрлэсэн захиргааны хэргийн шүүхийн практик

11 months ago

Цуврал подкастын 15 дахь дугаараар “Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой маргаан шийдвэр лэсэн захиргааны хэргийн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд “Хуулийн байшин” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, судлаач Г.Цэцгээтэй ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

S2EP14. Б.Хонгорзул - Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой маргааныг Иргэний хэргийн шүүх хянан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик

11 months ago

Цуврал подкастын 14 дэх дугаараар “Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой маргааныг Иргэний хэргийн шүүх хянан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд хуульч, судлаач Б.Хонгорзултай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

S2EP13 С.Сүхчулуун -Хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх зохицуулалтын хэрэглээ

11 months ago

Цуврал подкастын 13 дахь дугаараар Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн “хангалттай сонирхол илэрхийлсэн байх” зохицуулалтын хэрэглээ сэдвийн хүрээнд Япон Улсын Нагояагийн их сургуулийн докторант, судлаач С.Сүхчулуунтай ярилцсан  дугаарыг хүргэж байна. 

S2EP12 О.Мөнхцэцэг - Заналхийлэх гэмт хэрэг ба өрсөлдөх хэм хэмжээ

1 year ago

Цуврал подкастын 12 дахь  дугаараар “Заналхийлэх гэмт хэрэг ба өрсөлдөх хэм хэмжээ” сэдвийн хүрээнд “Хөгжлийн эрх зүйн төв” ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, хуульч О.Мөнхцэцэгтэй ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

S2EP11. Б.Эрдэнэбат - Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж буй шүүхийн практик

1 year ago

Цуврал подкастын 11 дэх  дугаараар “Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн багш, Хууль зүйн доктор /Ph.D/ Б.Эрдэнэбаттай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

S2EP10. Б.Энхбаяр, Б.Досжан - Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас үүссэн хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн практик

1 year ago

Цуврал подкастын 10 дахь  дугаараар “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас үүссэн хэрэг маргааныг  хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш Б.Энхбаяр /LL.M/, Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш Б.Досжан нартай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.
Хөтлөгчөөр хуульч, судлаач С.Цэрэндолгор оролцлоо.

S2EP9. Ө.Эрдэнэ-Очир - Төрийн байгууллага, албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг буруутай албан тушаалтнаас нэхэмжлэх эрхийг тодорхойлж буй шүүхийн практик

1 year ago

Цуврал подкастын 9 дэх  дугаараар “Төрийн байгууллага, албан тушаалтны төрд учруулсан хохирлыг буруутай албан тушаалтнаас нэхэмжлэх эрхийг тодорхойлж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Өмгөөллийн “Онч нүүдэл” ХХН-ийн үүсгэн байгуулагч, партнер өмгөөлөгч Ө.Эрдэнэ-Очиртой ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.

S2EP8. Г.Давааням - Худалдааны зуучлагч, төлөөлөгч, комиссын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэглээ

1 year ago

Цуврал подкастын 8 дахь дугаараар “Худалдааны зуучлагч, төлөөлөгч, комиссын гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэглээ” сэдвийн хүрээнд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Хууль зүйн доктор (LL.D) Г.Даваанямтай ярилцсан дугаарыг хүргэж байна.
Хөтлөгчөөр Өмгөөллийн “Эм Жэй Эл Атторнейс” ХХН-д үүсгэн байгуулагч, Удирдах партнер, “Оюуны-Инноваци” ТББ-ын судлаач М.Мөнхжаргал оролцлоо.

S2EP7. С.Батбаяр - Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой маргаан шийдвэрлэж буй шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлтэй байдал (иргэн, захиргааны шүүхийн хэргийн харьяаллын давхцал)

1 year ago

Цуврал подкастын 7 дахь дугаараар “Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой маргаан шийдвэрлэж буй шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлтэй байдал (иргэн, захиргааны шүүхийн хэргийн харьяаллын давхцал)” сэдвийн хүрээнд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Япон Улсын Кюшүгийн их сургуулийн судлаач, докторант С.Батбаяртай ярилцсан  дугаарыг хүргэж байна. 

S2EP6. Б.Ариунзаяа - Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх тогтолцооны талаарх онолын асуудал ба Монгол Улсын шүүхээр эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал

1 year ago

Цуврал подкастын 6 дахь дугаараар “Эдийн бус хохирол нөхөн төлүүлэх тогтолцооны талаарх онолын асуудал ба Монгол Улсын шүүхээр эдийн бус хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал” сэдвийн хүрээнд Нагояагийн их сургуулийн хууль зүйн магистр, хуульч Б.Ариунзаяатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. 

S2EP5. Б.Хонгорзул - Бага үнийн дүнтэй иргэний хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэж буй практик, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

1 year ago

Цуврал подкастын 5 дахь дугаараар “Бага үнийн дүнтэй иргэний хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэж буй практик, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвийн хүрээнд хуульч, судлаач Б.Хонгорзултай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

S2EP4. М.Ванчигмаа - Эдийн бус гэм хорыг хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн шүүхийн практик

1 year ago

 Цуврал подкастын 4 дэх дугаараар “Эдийн бус гэм хорыг хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш, Хууль зүйн доктор М.Ванчигмаатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. 

S2EP3. Б.Анхзаяа Ц.Уянга - Цалин хөлснөөс үүдэлтэй зарим маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн шинжилгээ

1 year ago

Цуврал подкастын 3 дахь дугаараар “Цалин хөлснөөс үүдэлтэй зарим маргааныг хянан шийдвэрлэсэн дүн шинжилгээ” сэдвийн хүрээнд хуульч, өмгөөлөгч Б.Анхзаяа, хөдөлмөрийн эрх зүйн магистр Ц.Уянга нар ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

S2EP2. Б.Баялагмаа - Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа дахь шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт /нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн дээр/

1 year ago

Цуврал подкастын 2 дахь дугаараар “Иргэний хэрэг үүсгэх ажиллагаа дахь шүүхэд мэдүүлэх эрхийн хэрэгжилт: Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах захирамжийн жишээн дээр” сэдвийн хүрээнд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн багш, Өмгөөллийн Фиделитас Партнерс ХХН-ийн партнер өмгөөлөгч Б.Баялагмаатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна. 

S2EP1. А.Түвшинтөгс - Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж буй шүүхийн практик

1 year ago

Нээлттэй Нийгэм Форум 2018 оноос Шүүхийн шийдвэрийн судалгааны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд 50 гаруй шүүхийн шийдвэрийн судалгааг дэмжиж ажилласан. Энэхүү судалгааны ажлыг эргэлтэд оруулах, олон нийтэд хүргэх зорилгоор “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” цуврал подкастын 20 дугаарыг сонсогч та бүхэнд хүргэх болно.