Нээлттэй Нийгэм Форум

Утас: 99137929

Э-Мэйл: opensociety67@gmail.com

Hээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь 2004 онд Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн /Соросынсан/-г залгамжлан байгуулагдсан дотоодын төрийн бус байгууллага юм.

Үйл ажиллагааны гол зорилго нь чанартай мэдээлэл, судалгаанд үндэслэсэн бодлогын үр нөлөөтэй, олон талын оролцоог хангасан өргөн хүрээний стратегиа шинэчлэн боловсруулж баталдаг бөгөөд энэхүү стратегийн дагуу (i) Ардчилсан сайн засаглалыг бэхжүүлэх, (ii) Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, (iii) Боловсрол, нийгмийн бодлого гэсэн гурван хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажилагаагаа явуулж байна. Эдгээр хөтөлбөр тус бүр нь дараах дэд сэдвүүдийн хүрээнд багцлагдан үйл ажиллагаа нь төлөвлөгддөг болно.

Бүтээлийн тоо: 21

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 24875

Бүтээлүүд уншигдсан: 1358

Зохиогчийн профайл үзсэн: 11031

Зохиогчийн бүтээлүүд