Нээлттэй Нийгэм Форум

Hээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь 2004 онд Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн /Соросынсан/-г залгамжлан байгуулагдсан дотоодын төрийн бус байгууллага юм.

Үйл ажиллагааны гол зорилго нь чанартай мэдээлэл, судалгаанд үндэслэсэн бодлогын үр нөлөөтэй, олон талын оролцоог хангасан өргөн хүрээний стратегиа шинэчлэн боловсруулж баталдаг бөгөөд энэхүү стратегийн дагуу (i) Ардчилсан сайн засаглалыг бэхжүүлэх, (ii) Эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих, (iii) Боловсрол, нийгмийн бодлого гэсэн гурван хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажилагаагаа явуулж байна. Эдгээр хөтөлбөр тус бүр нь дараах дэд сэдвүүдийн хүрээнд багцлагдан үйл ажиллагаа нь төлөвлөгддөг болно.

Бүтээлийн тоо: 19

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 14348

Бүтээлүүд уншигдсан: 1017

Зохиогчийн профайл үзсэн: 9265

Зохиогчийн бүтээлүүд

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
2 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ, ТОМИЛГОО Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
3 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ: ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2020-10-05 Шүүхийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
4 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХЭД ХЭРЭГ МАРГААНЫГ ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-05 шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, шүүх үйл ажиллагаанд иргэдийн төлөөлөл оролцохын ач холбогдол, шүүхэд иргэдийн төлөөлөгч оролцуулах олон улсын чиг хандлага, тангарагтны шүүх
5 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ТОГТОЛЦООГ ӨӨРЧЛӨХ БОДЛОГЫН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-07 шүүхийн тогтолцоо, төв аймаг, шүүхийн тухай хууль, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, шуурхай байдал, шүүгчийн ачаалал
6 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН БАТАЛГАА, ХЭРЭГЖИЛТ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-07 шүүгчийн хараат бус байдал, хараат бус байдлын хэрэгжилт, дарамт, шүүхийн институци
7 Нээлттэй Нийгэм Форум УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААРХ ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-11 Улсын дээд шүүх, шүүхийн чиг үүрэг, дээд шүүхийн захиргааны чиг үүрэг, түүхэн уламжлал, дээд шүүхийн бүгд хурал
8 Нээлттэй Нийгэм Форум REPORT ON THE STATUS OF COURT REFORM IN MONGOLIA Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-11 Mongolians believe judicial decisions, Judicial Independence, reforms targeted at accountability, special anti-corruption measures
9 Нээлттэй Нийгэм Форум Монгол Улсын шүүхийн шинэтгэлийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгааны тайлан Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-11 шүүх, шүүхийн шинэтгэл, шүүхийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдал, шүүхийн шинэтгэлийн нөхцөл байдал, шүүхийн нэр хүнд, шүүхийн нээлттэй, ил тод байдал
10 Нээлттэй Нийгэм Форум МОНГОЛ УЛСАД ШҮҮХИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-12 шүүх эрх мэдлийг бусад эрх мэдэлтэй хяналт, тэнцвэртэй болгох, шүүгчийн албаны хараат бус байдлыг хангах, шүүгчийн хувийн хараат бус байдал, хариуцлагыг дээшлүүлэх
11 Нээлттэй Нийгэм Форум Монгол Улсын шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл /сүүлийн 20 жилийн тойм/ Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2020-10-12 Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл, намын болон засаг захиргааны байгууллага, хараат бус, биеэ даасан байдал, үндсэн хууль
12 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүх хуралдааны ажиглалтын тайлан: /2010.04.05-2010.06.25/ Мониторингийн тайлан, илтгэл Үнэгүй 2020-10-12 шүүгчийн бие даасан, хараат бус байдал, шүүхийн ажиглалт, шүүхийн стандарт, шүүх хуралдаан, олон улсын жишиг, ажиглалтын арга зүй
13 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ (эмхэтгэл 4) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-05-16 -Улсын дээд шүүхээс иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хянан хэлэлцүүлэхээр буцаасан үндэслэл -Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах зохицуулалт -Нийтийн зориулалттай орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн засвар үйлчилгээний зардал хуваарилах
14 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 2) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Орон сууцны талбайн хэмжээнээс үүдсэн зөрүү мөнгийг гаргуулах нэхэмжлэл Захиргааны гэрээтэй холбоотой маргааны хэргийн харьяаллыг тогтоож буй шүүхийн практик, Газар эзэмших, өмчлөх эрхтэй холбоотой хэрэг маргааны хяналтын шатны шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл, Шүүхийн журмаар гэр бүл цуцлахад ипотекийн зээлийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг хувааж буй шүүхийн практик
15 Нээлттэй Нийгэм Форум Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч (гарын авлага) Гарын авлага, аргачлал Үнэгүй 2021-11-09 Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, иргэдийн төлөөлөгчид тавигдах шаардлага, сонгон шалгаруулалт, шүүхийн мэдэгдэх хуудас
16 Нээлттэй Нийгэм Форум ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ (ЭМХЭТГЭЛ 3) Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2021-11-09 Засгийн газрын шийдвэртэй холбоотой маргааны харьяалал, төрийн албанаас халах, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх хуралдаан хойшлуулах
17 Нээлттэй Нийгэм Форум ХУУЛЬЧДЫН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁСНЫ БАЙГУУЛЛАГА ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОДЛОГЫН СУДАЛГАА Бодлогын судалгаа, зөвлөмж Үнэгүй 2021-12-31 Монголын Хуульчдын холбоо, хуульчдын өөрөө удирдах ёсны байгууллага, Монголын Хуульчдын холбооны бүтэц, зохион байгуулалт, АНУ-ын Хуульчдын холбоо, Австрали Улсын Хуульчдын холбоо болон Хуульчдын нийгэмлэг, Япон Улсын Хуульчдын холбоо, Постсоциалист орнуудын Хуульчдын холбоо
18 Нээлттэй Нийгэм Форум УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-20 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн жилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, өөртөө болон бусдад давуу байдал бий олгох
19 Нээлттэй Нийгэм Форум АВЛИГЫН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрх зүйн шүүмж Үнэгүй 2022-01-22 шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, авлига, авлигын гэмт хэрэг, хахууль авах, хүсэлтийг шийдвэрлэхгүй удаах, хясан боогдуулах, хясан боогдуулах аргаар хахууль авах

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn