Бүтээлийн нэр
Цалин хөлсний маргааныг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ
Зохиогч
Нээлттэй Нийгэм Форум Бадралын Анхзаяа, Цогтсайханы Уянга
Тэмдэглэл
Энэхүү судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр судлаач Бадралын Анхзаяа, Цогтсайханы Уянга нар гүйцэтгэсэн болно. Судалгааг бүрэн эхээр нь ННФ-ын forum.mn сайтаас давхар үзэх боломжтой.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Хөдөлмөр
Бүтээлийн товч
Хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаа нь иргэн бүр оролцох боломжтой, амьдралын чанараа дээшлүүлэх орлогын эх сурвалжаа баталгаажуулж байдаг чухал ач холбогдолтой суурь харилцаа юм. Манай улсад хөдөлмөрийн харилцаа болон түүнтэй холбоотой бусад салбарын харилцаа (тухайлбал, нийгмийн хамгааллын салбар) төдий л судлагдахгүй байгаагийн улмаас иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхийн хэрэгжилт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангагдах харилцаанд ахиц, дэвшил гарах нь
удаан байна.

Сүүлийн таван жилийн статистик мэдээллээс харахад хөдөлмөрийн маргаанд цалин хөлстэй холбоотой маргааны эзлэх хувь хэмжээ багасахгүй байна (График 1-ийг харна уу). Түүнчлэн хөдөлмөрийн маргааны ангилал, Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан цалин хөлс авах эрхтэй холбоотой маргааны хувь, хэмжээ мөн шүүх цалин хөлстэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэхдээ хуулийг нэг мөр хэрэглэж байгаа эсэх, Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан маргааныг урьдчилан хянан шийдвэрлэх механизмын хэрэгжилт ямар түвшинд байгаа зэрэгт дүн шинжилгээ хийх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж байгаа нь энэхүү судалгааг хийж гүйцэтгэх урьдчилсан нөхцөл болов.
Түлхүүр үг
цалин хөлс, цалин хөлсний маргаан, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, нээлттэй нийгэм форум
Бичигдсэн огноо
2021
Хуудсын тоо
59
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-02-17
Товч мэдээлэл үзсэн
804
Бүрэн эхээр нь үзсэн
23
Эшлэлийн тоо
36
Энэ бүтээлийг эшлэх загвар
Б.Анхзаяа, Ц.Уянга нар. "Цалин хөлсний маргааныг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн шинжилгээ" Нээлттэй Нийгэм Форум. Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа: Цуврал 2. УБ., 2021
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх