legaldata.mn

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛИЙН ЦАХИМ САНГ АШИГЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

LEGALDATA.MN-ИЙГ

АШИГЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг www.legaldata.mn (цаашид “вэб сайт” эсхүл “legaldata.mn” гэх)-д бүртгүүлсэн этгээд (цаашид “хэрэглэгч” гэнэ) нь вэб сайтад бүтээл байршуулсан бүтээлийг унших, худалдан авах, мөн бүтээл байршуулах, түүнчлэн ном худалдан авах хийх болон вэб сайтаас санал болгож буй бусад үйлчилгээг ашиглахдаа дагаж мөрдөнө.
  2. Хэрэглэгч “Би зөвшөөрч байна” гэсэн сонголтыг сонгосноор энэхүү нөхцөл хүчин төгөлдөр болно. Legaldata.mn урьдчилсан мэдэгдэл ба анхааруулгагүйгээр энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх эрхтэй бөгөөд хэрэглэгч цахим санг үргэлжлүүлэн ашигласнаараа тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

Хоёр. Legaldata.mn-ийн бодлого, үйл ажиллагаа

  1. Legaldata.mn нь үндэсний болон олон улсын эрх зүйн түвшний онол, практикийн хувьд ач холбогдол бүхий, хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга, арга зүйн дагуу бичигдсэн, судалгааны бүтээлд тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хангасан гэж буй бүтээлийг цахим санд байршуулан нийтэд түгээх бодлогыг баримтална.
  2. Legaldata.mn нь албан ёсоор legaldata.mn-тэй гэрээ байгуулсан этгээдийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэж, танилцуулах болон худалдан авалтыг цахимаар хийх боломжийг өөрсдийн цахим худалдааны системээр дамжуулан хэрэглэгчдэд олгоно.
  3. Legaldata.mn-ийг байнгын буюу 24/7 цагийн хугацаанд хэрэглэгчид ашиглах боломжтой байна.
  4. Legaldata.mn нь хэрэглэгчийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд тустай нөхцөлөөр буюу хэрэглэгчийн хүсэлтэд хариулах, үйлчилгээнд шинэчлэл хийх, хэрэглэгчтэй холбоо барих, цахим санг ашиглах нөхцөлийн хэрэгжилттэй холбогдуулан ашиглах эрхтэй.
  5. Legaldata.mn нь хэрэглэгч тус бүр хэзээ, хэдэн удаа вэб сайтад нэвтэрч, ямар үйлчилгээ авсан, вэб сайтыг хэрхэн ашигласан тухай мэдээллийг хянах эрхтэй.
  6. Legaldata.mn нь хэрэглэгчийн нууцад хамаарах мэдээллийг хугацаагүйгээр чандлан хадгална. Харин хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан шаардсан тохиолдолд түүнийг гарган өгч болно.

Гурав. Нэвтрэх эрхийн бүртгэл ба хамгаалалт

  1. Хэрэглэгч legaldata.mn-ийн үйлчилгээг авах тохиолдолдд эхлээд legaldata.mn-д бүртгүүлэн нэвтрэх эрхийг авна.  
  2. Хэрэглэгч өөрийн нэвтрэх нэр, нууц үгийн нууцлалыг бүрэн хариуцах ба нэвтрэх нэр, нууц үгээ бусдад шилжүүлэх, хэрэглүүлэхгүй байх үүрэгтэй. Хэрэв хэрэглэгч өөрийн болон бусад хэрэглэгчийн цахим санд нэвтрэх эрхийг өөр гуравдагч этгээд ашигласан байж болзошгүй гэж үзвэл legaldata.mn–д нэн даруй мэдэгдэнэ.

Дөрөв. Эрх хязгаарлалт

  1. Legaldata.mn нь тодорхой шалтгаантай эсхүл шалтгаангүйгээр таны нэвтрэх эрхийг хаах, эсхүл хязгаарлах, таны оруулсан бүтээл болон мэдээллийг устгах эрхтэй.

Тав. Үйлчилгээг өөрчлөх, зогсоох

  1. Legaldata.mn нь техник, технологи, програм хангамжийн өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх, үйлчилгээний сайжруулалт зэрэг шалтгаанаар цахим хуудсын агуулга, хэлбэр, загвар, бүтэц, үзүүлж байгаа үйлчилгээгээ бүхлээр буюу хэсэгчлэн ямар нэгэн анхааруулга болон анхааруулгагүйгээр өөрчлөх эрхтэй.
  2. Legaldata.mn нь тодорхой шалтгаантай эсхүл шалтгаангүйгээр үзүүлж буй үйлчилгээгээ түр буюу бүр мөсөн зогсоох эрхтэй.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Зургаа. Номын худалдааны захиалга хийх, баталгаажих

  1. Хэрэглэгч барааг хүлээн авах хаяг, утасны дугаараа үнэн зөв, бүрэн оруулж, барааны үнэ болон хүргэлтийн үнийг шилжүүлснээр захиалга баталгаажина. Захиалгын төлбөрийг бараа хүргэгдээгүй эсхүл 7 дахь хэсэгт заасны дагуу бараа буцаагдсанаас бусад тохиолдолд буцаан олгохгүй.
  2. Хэрэглэгч захиалгын төлбөрийг бүрэн төлсөн өдрөөс хойш барааг захиалгад заасан хаягаар хүргүүлнэ. 
  3. Legaldata.mn төлбөрийн баримтыг худалдан авагчийн и-мэйл хаягаар явуулна.
  4. Хэрэглэгч барааг хүлээн авах хаяг, холбоо барих утасны дугаараа буруу оруулснаас болж гарсан зардал, алдагдлыг хариуцна.

Долоо. Барааг солих, буцаах журам

  1. Хэрэглэгч захиалсан бараагаа хүлээн авахдаа барааны бүрэн бүтэн байдал, доголдлыг шалгах үүрэгтэй.
  2. Номын хуудас дутуу, эсхүл хүргэлтийн явцад урагдаж гэмтсэний улмаас ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд хэрэглэгч номыг баталгаат шуудангаас хүлээж авснаас хойш 24 цагийн дотор legaldata.mn-д мэдэгдэж /утсаар эсхүл и-мэйлээр/ өөр номоор солиулах боломжтой. Сольж өгөх өөр ном байхгүй тохиолдолд захиалгын төлбөрийг буцаан олгоно.

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Найм. Legaldata.mn-д бүтээл байршуулах

  1. Хэрэглэгч legaldata.mn-д бүтээлээ байршуулахын тулд эхлээд “Зохиогчоор бүртгүүлэх” гэсэн хэсэгт холбогдох мэдээллийг бөглөн зохиогчоор бүртгүүлнэ. Гэхдээ ийнхүү бүртгүүлсний дараа хэрэглэгч цахим санд дор хаяж нэг бүтээлийг байршуулснаар албан ёсоор зохиогчоор бүртгэгдэж, бүртгэл, тоон мэдээнд орох болно.
  2. Хэрэглэгч зохиогчоор бүртгүүлэхэд шаардлагатай мэдээллээ үнэн зөв бөглөх, уг мэдээлэл нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухай бүр шинэчилж байх үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх хариуцлагыг өөрөө хариуцна.
  3. Хэрэглэгч бүтээлээ вэб сайтад байршуулахаар илгээхдээ “Шинэ бүтээлийн бүртгэл”-д оруулах мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт оруулах үүрэгтэй. Ийнхүү оруулаагүйгээс үүсэх хариуцлагыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.
  4. Хэрэглэгчийн вэб сайтад байршуулах бүтээл нь legaldata.mn-ийн бодлогод нийцсэн байна.
  5. Legaldata.mn хэрэглэгчийн байршуулахаар илгээсэн бүтээлийг хянаж вэб сайтад байршуулах эсэхийг 5 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.
  6. Хэрэглэгчийн бүтээл нь шууд болон шууд бус дайралт, доромжлол, бусдыг өдөөн хатгасан, айлган сүрдүүлсэн, зохисгүй үг, хэллэг хэрэглэсэн, бусдын нэр төр, алдар хүндийг гутаасан агуулгатай, түүнчлэн уг бүтээл нь legaldata.mn-ийн баримталж буй бодлого, шаардлагад нийцэхгүй гэж үзвэл уг бүтээлийг байршуулахаас татгалзах, эсхүл байршуулсаныхаа дараа устгах эрхтэй. Мөн хэрэглэгч зохиогчоор бүртгүүлэхдээ холбогдох мэдээллийг үнэн зөв, гүйцэт оруулаагүй нь уг хэрэглэгчийн бүтээлийг цахим санд байршуулахаас татгалзах үндэслэл болно.
  7. Legaldata.mn хэрэглэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр бүтээлийн нэр, агуулга, бүтцийг өөрчлөх эрхийг эдлэхгүй. Харин бусад хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, эмх цэгцтэй харагдуулах зорилгоор бүтээлийн харагдах байдлын хэлбэр, формат, бүтээлийн товч мэдээлэл (бүтээлийн салбар эрх зүйн ангилалд хамаарах байдал, хуудсын тоо, хэл гэх мэт), түлхүүр үг зэргийг үнэн зөв, оновчтой байлгах шаардлагын үүднээс өөрчилж, засч болно.
  8. Хэрэглэгч цахим санд байршуулсан бүтээлээ устгах, уг бүтээлдээ нэмэлт, өөрчлөлт, засвар оруулж дахин цахим санд байршуулахаар илгээх эрхтэй.

Ес. Legaldata.mn-д байршуулсан бүтээлийг ашиглах

  1. Хэрэглэгч вэб сайт дахь бусад хэрэглэгчийн бүтээлийг ашгийн бус зорилгоор гагцхүү судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын хэрэгцээнд ашиглана. Хэрэглэгч цахим сангаас уншсан, татаж авсан бүтээлийг өөрчлөн нийтлэх, нийтэд түгээх, хувилан тараах, худалдан борлуулах, мөн энэхүү арга замаар өөрийн хувийн зорилгод ашиглахгүй байх үүрэгтэй.
  2. Хэрэглэгч бүтээлийг судалгаа, эрдэм шинжилгээний зорилгоор ашиглахдаа ишлэл, зүүлт авах зэргээр эх сурвалжийг заан зохиогчийн эрхийг зөрчихгүйгээр, зүй ёсоор ашиглана.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Арав. Оюуны өмч

  1. Хэрэглэгч нь өөрийн бүтээл, сургалтын видео бичлэг цахим санд байршуулснаар тухайн бүтээлийг нийтэд түгээхийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.
  2. Вэб сайтад байршуулсан бүтээл, сургалтын видео бичлэг нь зохиогчийн оюуны өмч байх бөгөөд хэрэглэгч бүтээлийг татаж авснаар түүнд тухайн бүтээлийн оюуны өмчийн болон зохиогчийн эрх шилжихгүй.
  3. Вэб сайтад байршуулж буй бүтээл нь оюуны өмчийн болон зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй байх бөгөөд холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчөөгүй гэдгийг хэрэглэгч бүрэн хариуцах ба legaldata.mn үүнд хяналт тавих үүрэг хүлээхгүй. Тухайн бүтээл нь зохиогчийн эрхийн зөрчилтэй эсхүл холбогдох хууль тогтоомж болон бусдын эрхийг зөрчсөн гэж legaldata.mn үзвэл хэрэглэгчээс урьдчилан зөвшөөрөл авалгүйгээр бүтээлийг цахим сангаас устгах эрхтэй.
  4. Legaldata.mn –ийн үйлчилгээнд зориулан хэрэглэгдэж байгаа програм хангамж, эмблем, лого, тэмдэг, дизайн, шийдэл нь зохиогчийн эрхийн болон холбогдох хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан бөгөөд хуулбарлан ашиглахыг хориглоно.

Арван нэг. Төлбөр тооцоо, буцаалт

  1. Хэрэглэгч legaldata.mn-д үнэ төлбөргүйгээр байршуулсан бүтээлээс бусад бүтээлийг татан авах, сургалтын видео бичлэгийг үзэх бүрт зохих төлбөрийг төлнө. Хэрэглэгч бусад хэрэглэгчийн бүтээлийг татах үнэ нь уг бүтээлийн зохиогчийн өөрийн тогтоосон үнээр тодорхойлогдоно.
  2. Хэрэглэгч legaldata.mn-д төлбөртэйгөөр байршуулсан бүтээлийн борлуулалтын орлогын 40%-г legaldata.mn-ий суутган авах бөгөөд үлдсэн 60% нь хэрэглэгчийн орлого болно. Энэхүү орлогыг хэрэглэгчийн мэдүүлсэн банкны дансаар шилжүүлнэ. Орлогын тооцоог жил бүрийн сүүлийн 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор нэг удаа хийнэ. Legaldata.mn банкны дансны дугаар, регистрийн дугаараа бүртгүүлээгүй зохиогчийн орлогыг шилжүүлэх үүрэг хүлээхгүй.
  3. Хэрэглэгч бүтээлийг татах, уншихын өмнө бүтээлийн зохиогч, товч агуулга, хуудсын тоо зэрэг мэдээлэлтэй урьдчилан танилцаж сонголтоо хийх бөгөөд хэрэглэгчийн төлсөн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Арван хоёр. Хариуцлага

  1. Хэрэглэгч вэб сайтад нэвтрэх эрх авах болон хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийн нууцлал, өөрийн талаарх мэдээлэл, байршуулсан бүтээл, мэдээлэл, үйлдлийн үр дагаварыг бүрэн хариуцна.
  2. Хэрэглэгч энэхүү нөхцөлд заасан үүрэг болон хориглосон зохицуулалтыг зөрчсөн тохиолдолд legaldata.mn өөрийн санаачилгаар тухайн хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг хасч, хэрэглэгчийн бүртгэлийг хүчингүй болгож, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шаардах эрхтэй.
  3. Хэрэглэгч нь гуравдагч этгээдэд болон legaldata.mn сүлжээнд учруулсан хохирлыг зохих хууль тогтоомжийн дагуу барагдуулах үүрэгтэй.
  4. Хэрэглэгчийн байршуулсан бүтээл нь legaldata.mn-ийг ажиллуулж буй хүмүүсийн үзэл бодлыг илэрхийлэхгүй бөгөөд legaldata.mn нь хэрэглэгчийн бүтээл дэх үзэл бодол, байр суурийн төлөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
  5. Хэрэглэгч холбогдох хууль тогтоомж болон энэ нөхцөлд заасан хэм хэмжээг дагаж мөрдөөгүйгээс бусдад учруулсан хохирлыг бүрэн хариуцна.

Арван гурав. Хэрэглэгдэх хууль, маргаан шийдвэрлэх

  1. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлөөр зохицуулагдаагүй бусад асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.
  2. Маргаан гарвал талууд харилцан зөвшилцөж шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд зөвшилцлийн аргаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд маргааныг legaldata.mn-ийн байрлаж байгаа газрын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

---ooOOoo---

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn