Хүргэлт

Улаанбаатар хотод захиалга өгснөөс хойш 48 цагийн дотор хүргэлт хийгдэнэ. Орон нутаг руу унаанд дайж явуулна. Энэ тохиолдолд дайврын төлбөрийг хүлээн авагч төлнө.

Хууль, эрх зүй