Эрх зүйн акт, эмхэтгэл, орчуулга

Өрсөлдөөний хуульд холбогдох хууль боловсруулах, батлах үйл явцад бий болсон эх сурвалжийг тус сургуулийн докторант Л.Отгонбаяр өрсөлдөөний асуудлаар докторын судалгаа, диссертаци бичих хүрээнд эмхэтгэснийг Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн судалгааны төв эрхлэн хэвлүүлж уншигч та бүхэнд хүргэж байна. 
Энэхүү эмхэтгэл нь нэр дурдсан докторантын санаачилгээр хийгдэж эхлэн, улмаар Эдийн засаг, бизнесийн эрх зүйн судалгааны төв эрхлэн гаргаж байгаа эх сурвалжийн бүтээл болно. 

55,000 ₮

“Легал дата” ХХК-аас Захиргааны ерөнхий хууль болон Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг Монгол Улсын Дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн  84, 85, 86 дугаар зүйлийн зарим хэсэг, заалтыг тайлбарлах тухай” 36 дугаар тогтоолын хамт эмхэтгэн хэвлүүлж байна.  
 Энэхүү эмхэтгэлийг гаргахдаа хэрэглэгч Таны хэрэгцээ, шаардлагад аль болох нийцүүлэхийг хичээж зарим зүйлсийг нэмэлтээр хийв. Тодруулбал, утга, агуулгын хүрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсон хэсэг, заалтын уг эх буюу Төрийн мэдээлэл сэтгүүлд хэвлэгдсэн анхны хувилбарыг тухайн хэсэг, заалтын доор нь оруулсан. Ингэснээр тухайн хэсэг, заалтын анхны уг эх ямар байж байгаад хэрхэн нэмэлт, өөрчлөлт орсон байдлыг мэдэхэд хялбар байна. 
Мөн эмхэтгэлд ороогүй өөр хуулиас иш татсан зүйл, заалтад тухайн иш татагдсан хуулийн зүйл, заалтыг эшлэлээр оруулж, хуудас бүрийн хажууд тэмдэглэл хийх зайг гаргав.  Нэр томьёоны индексийг хүснэгтлэн боловсронгуй шинэлэг болголоо.

24,000 ₮ 30,000₮ 20%

Өмгөөллийн "Онч нүүдэл" ХХН үүсгэн байгуулагдсан 10 жилийн ойн хүрээнд захиргааны эрх зүйд түгээмэл хэрэглэгддэг хууль тогтоомжийг түүвэрлэн нэгтгэж, энэхүү эмхэтгэлийг хэвлэн гаргаж байна. 
Эдгээр хуулийг хэрэглэгч танд илүү хэрэгцээтэй байлгах үүднээс бусад хуулиас иш татсан зүйл заалт болон холбогдох журмын талаарх мэдээллийг хуулийн доод хэсэгт оруулж, өгсөн болно. Мөн хууль бүрийн хойно тухайн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн дэлгэрэнгүй (2022/11/17-ны өдрийн байдлаар) болон Улсын дээд шүүхийн тогтоолыг хавсарган орууллаа. 

50,000 ₮

Хөдөлмөрийн тухай хууль
Хөдөлмөрийн тухай хуулийг дагаж гарсан дүрэм, журам, аргачлал
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой журмын төсөл /жишиг/
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой гэрээний төсөл /жишиг/
Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой бусад баримт бичгийн төсөл /жишиг/

40,000 ₮
Дууссан !

-Эрүүгийн хууль
-Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
-Салбар хуулийн нэр томьёо
-Улсын дээд шүүхийн тайлбар
-Гэмтлийн зэрэг тогтоох журам

20,000 ₮
Дууссан !

Монголын ард түмэн бид:
- улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататган бэхжүүлж,
- хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлж,
- төрт ёс, түүх, соёлынхоо уламжлалыг нандигнан өвлөж, 
- хүн төрөлхтөний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж,
- эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно.
Үүний учир Монгол Улсын Үндсэн хуулийг даяар олноо зарлан тунхаглаж байна. 
 

10,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү эмхэтгэлийн гол тулгуур болсон судалгааны материал, зураг, бүтээлээ нээлттэй эх сурвалжид байршуулсан байгууллага, хувь хүмүүст талархлаа илэрхийлье. Мөн дэлхийн тэр дундаа ойрх дорнодын эртний хуулиудыг орчин үеийн хэлрүү хөрвүүлэх үнэ цэнэтэй, хүнд хөдөлмөрийг эрхэлж буй археологи, ассирологи, хэл шинжлэл, хууль зүйн болон бусад салбарын эрдэмтэн, судлаачид, тэдгээрийн ажлыг дэмжиж, шинжлэх ухаанд цаг, бусад нөөц, зүрх сэтгэлээ зориулдаг хэн бүхэнд талархал илэрхийлье.                            
Эрх зүйн эх сурвалж судлалд зориулав. 

60,000 ₮

Гэрээний эрх зүйг харилцааны шинжээр нь долоог төрөлд ангилан, харилцагч талуудын эрх ашгийг харилцан тэнцвэртэй тусгаж, хуульд заасан хэлбэр шаардлагад нийцүүлэн бэлтгэсэн бизнесийн хаирцаанд өргөн хэрэглэгддэг 48 гэрээний загвар бүхий эмхэтгэлийг иргэдийн эрх зүйн харилцааг соёлжуулж, тогтвортой хамтын ажиллагааг бий болгоход тус болно хэмээн итгэж эмхэтгэн бүтээв. 
Гэрээний эрх зүйг сонирхон судалдаг оюутан судлаач болон завгүй бизнес эрхлэгчдийн ажил үйл хэрэгт өдөр тутмын чухал хэрэглэгдэхүүн болно гэдэгт итгэж байна. 

15,000 ₮
Дууссан !

Анхлан шүүхийн ачааллыг бууруулах зорилгоор БНМАУ-ын Засгийн газрын 1930 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 3-р хурлаар баталсан Арбитражийн дүрмийн 1 дүгээр зүйлд "Аливаа иргэний хэргийн учир завсар тэмцэлдсэн этгээдүүд хишээлбэл аливаа энгийн хүмүсс ба газрууд, ард олноор байгуулсан хоршоо, эвлэлүүд ба яам, албан газрууд уг хэргээ тухай бүр түр сонгогдсон гурван хүмүүсээр хянуулан шийтгэн таслуулж болно" хэмээн зааснаар Монгол Улсад арбитрын байгууллагын суурь үүссэн түүхтэй. 
1960 онд Худалдааны танхимыг байгуулахтай зэрэгцэн түүний дэргэд Гадаад худалдааны арбитрын комисс буюу өнөөдрийн Монголын Олон Улсын арбитрын суурийг тавьсан нь өдгөө олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, идэвхтэй, байнгын ажиллагаа бүхий цорын ганц арбитрын байгууллага болжээ. 
1994 онд НҮБ-ын 1958 оны "Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч, биелүүлэх тухай" олон улсын конвенцод Монгол Улс нэгдэн орж, 2003 онд Монгол Улсын Их Хурал, Арбитрын тухай хуулийг баталснаар хэрэг маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх боломж нээгдэж, улмаар 2017 онд арбитрын тухай хуулийг НҮБ-ын Олон Улсын Худалдааны Эрх Зүйн комисс /UNCITRAL/-ын Арилжааны арбитрын загвар хуульд нийцүүлэн шинэчлэн найруулсан зэрэг нь Монгол Улс дахь арбитрын хөгжлийг олон улсын чиг хандлага, стандартад дөхүүлсэн чухал үйл явдлууд болсон. 
Энэхүү эмхэтгэлд Монгол Улсын эдийн засгийн эрх зүйн суурь зарчим, гэрээний эрх зүйн харилцааны үндсэн агуулгын илэрхийлэл болох Монгол Улсын үе үеийн Үндсэн хуулийн заалтуудаас хэсэгчлэн, мөн төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеийн аж ахуйн гэрээ, аж ахуйн байгууллагуудын хоорондын маргааныг улсын арбитр хянан шийдвэрлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон хэм хэмжээ, улсын арбитрын байгууллагын тогтолцоог илэрхийлэх холбогдох түүхэн баримт бичгийг эмхэтгэв.
Түүнчлэн арбитрын үйл ажиллагаанд баримтлах Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцоос гадна "Бусад арбитр", Улаанбаатар хотын худалдааны танхимын дэргэдэх арбитр, Монголын олон улсын арбитр, Барилгын арбитрын дүрэм болон маргаан шийдвэрлэх дүрэм журмыг эмхэтгэсэн болно. 

 

19,000 ₮

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс 2021 онд хэвлэгдсэн “Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл гарлаа. 

19,000 ₮

Улсын Их Хурлаас 2021 онд шинэчилэн баталсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, холбогдох бусад хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг агуулсан хуулийн эмхэтгэл.

10,000 ₮
Дууссан !

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол, лавлагаа зэргийг багтаасан хуулийн эмхэтгэл

20,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү эмхтгэл нь даатгалын зохицуулалтыг агуулсан холбогдох Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй бүх хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг хамгийн сүүлийн байдлаар нэгтгэж оруулснаараа давуу талтай. 

Тэр бүр олдоод байдаггүй дүрэм, журам, заавруудыг бүгдийг нь багтаасан. Даатгалын салбарт ажиллаж буй, цаашид мэргэших хүсэлтэй хүмүүст ашиглагдах эмхэтгэл юм.

Энэхүү эмхэтгэлийн онцлог нь даатгалын салбарт нийтлэг хэрэглэгдэх 64 хуулиас гадна:

-Улсын Их Хурлын тогтоол;
-Санхүүгийн Зохицуулах хорооны дүрэм, хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам; 
-Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам; 
-Даатгалын багц дүрэм; 
-Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам; Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам;
-Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам;
-Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журмыг шинэчлэн батлах тухай;
-Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай;
-Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам;
-Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам;
-Даатгалын компанид мөрдөгдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар", "Дансны жагсаалт", "Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга", "Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал" батлах тухай зэрэг 35 эрх зүйн актаас бүрдсэн.

50,000 ₮

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн болон Хувийн эрх зүйн судлаач багш нар нэгдэж хэд хэдэн эрүүгийн хуулийг орчуулж нийтийн хүртээл болгох ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Монгол Улс 1926 онд Шүүх цаазын бичиг нэртэйгээр анхны  бие даасан Эрүүгийн төрөлжсөн хууль баталж дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш 1929, 1934, 1942, 1961, 1986, 2002, 2015 онуудад Эрүүгийн хуулиуд шинэчлэгдсэн эдүгээ хүрэх үеийнхээ үнэт зүйлийг хамгаалж, түүхэн үүргээ гүйцэтгэж иржээ. 

Бидний орчуулсан Эрүүгийн хуулиуд тус улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжил, бусад улс орнуудын хууль дахь орчин үеийн дэвшилтэд жишгийг үндэсний эрх зүйн тогтолцоонд зохицуулан хуульчилж боловсронгуй болгох, түүнчлэн хууль зүйн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил хийж байгаа судлаачид болон бакалаврын болон ахисан суралцагсад, практик байгууллагын ажилтнуудын хуулийн хэрэглээ, мэдлэгт бага ч атугай тус дэм болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Доктор, профессор Ж.Эрдэнэбулган 

45,000 ₮
Дууссан !

Нэхэмжлэл нь иргэний эрх зүйн төдийгүй, үндсэн хуулийн эрх зүйн, захиргааны эрх зүй, эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын чухал асуудал юм. Гэм хорыг арилгах, хохирол барагдуулах, хор уршигийг арилгах нь нэхэмжлэлтэй нягт холбоотой. Иймд нэхэмжлэлийн талаар гүн гүнзгий ойлголттой байх нь чухал юм.

20,000 ₮

Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжлэх ухаанд сонгодог жишиг, үнэт зүйлс, сайн туршлага, хуулийн шилдэг ололт зэргийг харьцуулан судлахад улс орнуудын үндсэн хууль чухал эх сурвалж болдог. ХБНГУ-ын Үндсэн хууль нь энэхүү үндсэн хуулийн эрх зүйг судлахад чухал эх сурвалж болдог боловч монгол хэлнээ зарим зүйл, заалтыг хэсэгчлэн орчуулж, өгүүлэл, нийтлэл, ном бүтээл зэрэгт дурдсаныг эс тооцвол хууль зүйн талаасаа бүрэн орчуулагдсан нь ховор байна. 

Иймд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Судалгааны төвөөс санаачлан энэхүү Үндсэн хуулийг орчуулж, хэвлэсэн гаргасан болно.

13,500 ₮

Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль нь 7 хэсэг, 23 бүлэг, 77 зүйлтэй, 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх бөгөөд 2002 оны Төрийн албаны тухай хуулийн давуу болон сул талууд, хэрэгжилтийн байдлыг судлан хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлага, сонгон шалгаруулалт, хууль зөрчсөн албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор шинэчлэн найруулсан.

Төрийн албаны тухай хууль нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах бөгөөд дараахь зохицуулалтыг шинээр тусгасан.

3,000 ₮

2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан “Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/” эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл. Тус хууль батлагдсантай холбогдож бусад хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор батлагдсан “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг эмхэтгэн хэвлэсэн болно.

20,000 ₮

2022 оны 12-р сард Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганы хуралдаанаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталсан.
Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантой холбогдуулан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан “Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/”-ийн эмхтгэл болно.

25,000 ₮
Дууссан !

2022 оны 11-р сарын 24-ны өдөр баталсан Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганы хуралдаанаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан “Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн нэмэлт өөрчлөлтийг багтаасан тус эмхтгэл болно. 

25,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү эмхэтгэлд Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан бөгөөд Хяналтын шатны шүүхээс хэрэг маргааныг шийдвэрлэхдээ тодорхойлсон хууль зүйн дүгнэлтүүдийг хуулийн холбогдох зүйл, хэсгүүдийн доор шигтгэж өгснөөрөө практик ач холбогдолтой болсон байна.

Мөн хавсралтаар Эрүүгийн хууль тогтоомжид орсон бүх нэр томьёоны тайлбарыг салбарын бусад хуулиудаас түүвэрлэн авч дэлгэрэнгүй байдлаар оруулсан бөгөөд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хууль буцаан хэрэглэхэд ашиглах зорилгоор нэмэлт, өөрчлөлтийг харьцуулсан хүснэгт хэлбэрээр багтааж, хэрэглэхэд хялбар, өдөр тутмын "ХЭРЭГЛЭЭНИЙ" хууль юм.

30,000 ₮
Дууссан !

ХБНГУ-ын арилжааны (худалдааны) хууль анхны хэвлэл

35,000 ₮
Дууссан !

Эмхэтгэл нь хууль зүйн сургууль, хууль зүйн өмгөөллийн нөхөрлөл, шүүх, арбитр, компани, хоршоо, нөхөрлөл зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрт ажиллаж байгаа шүүгч, өмгөөлөгч, арбитрч, эрдэмтэн багш, эрх зүйн харилцаанд оролцож байгаа иргэн, оюутан болон хувь этгээд хэн боловч ашиглах боломжтойгоос гадна хуулийн үзэл баримтлал зорилтыг зөв ойлгох хэрэглэхэд тус дөхөм болно.

72,000 ₮
Дууссан !

Энэхүү хуулийн хувийн хэрэг нь хэдийгээр одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд холбогдох хууль тогтоочийн хүсэл зориг, тухайн үед Иргэний хуулийн ямар асуудлыг тухайлан хэлэлцэх болсон, яагаад тодорхой эрх зүйн хэм хэмжээ Иргэний хуульд туссаныг шууд илэрхийлэхгүй боловч одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2002 оны Иргэний хууль ямар учраас энэ байдлаар батлагдсаныг тодорхой хэмжээгээр илэрхийлж, 1963 оны Иргэний хууль ба 2002 оны Иргэний хууль дахь нэр томьёо, эрх зүйн зарим хэм хэмжээ, хийсвэрлэлийг ойлгоход ихээхэн тустай, түүнийг ойлгох "гүүр" болох утгаараа хувийн эрх зүй, түүний дотор иргэний эрх зүйн судлалд үнэлж баршгүй ач холбогдолтой судалгааны баримт юм.

36,000 ₮
Дууссан !

БНМАУ-ын иргэний хууль (1963)-ийн нэмэлт, өөрчлөлтөд холбогдох баримт бичиг (1990)

25,000 ₮
Дууссан !

Япон Улсын Иргэний хууль нь 1896 онд олон жилийн түүхтэй, дэлхийн анхны Иргэний төрөлжсөн хуулиудын нэг юм. Энэ хууль Герман, Францын иргэний хуулийн жишээ, Японы өөрийн онцлогийг тусгасан ба Кодекс хэмээх төрөлжсөн хуулийн уламжлалыг үргэлжлүүлж байгаа Монгол Улсын хувьд судалгааны ихээхэн ач холбогдолтой юм.

25,000 ₮
Дууссан !