Хууль тогтоомжийн эмхэтгэл, орчуулга, гарын авлага

Улсын Их Хурлаас 2021 онд шинэчилэн баталсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль, холбогдох бусад хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг агуулсан хуулийн эмхэтгэл.

7,000 ₮
Дууссан !

Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Засгийн газрын тогтоол, лавлагаа зэргийг багтаасан хуулийн эмхэтгэл

20,000 ₮

Энэхүү хуулийн эмхэтгэл нь 2021.07.31-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд Монгол Улсын Их Хурлаас оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тусгасан бөгөөд хуульч, эрх зүйч, хэн бүхний хэрэгцээн зориулан эмхэтгэв.

45,000 ₮

Энэхүү бүтээл нь Нью Йоркийн конвенцын түүхэн үйл явц буюу төслийн боловсруулах үе болон батлах үеийн түүх, тухайн үеийн хэлэлцэн тохирогч улсууд, эрдэмтэн судлаачдын байр суурь, конвенцын зүйл заалт бүрийг улс орнуудын шүүхийн практик, судлаачдын байр суурийг харьцуулах байдлаар судлан бичсэн ном юм. 

65,000 ₮

Энэхүү эмхтгэл нь даатгалын зохицуулалтыг агуулсан холбогдох Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй бүх хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг хамгийн сүүлийн байдлаар нэгтгэж оруулснаараа давуу талтай. 

Тэр бүр олдоод байдаггүй дүрэм, журам, заавруудыг бүгдийг нь багтаасан. Даатгалын салбарт ажиллаж буй, цаашид мэргэших хүсэлтэй хүмүүст ашиглагдах эмхэтгэл юм.

Энэхүү эмхэтгэлийн онцлог нь даатгалын салбарт нийтлэг хэрэглэгдэх 64 хуулиас гадна:

-Улсын Их Хурлын тогтоол;
-Санхүүгийн Зохицуулах хорооны дүрэм, хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам; 
-Даатгалын зах зээлийн ёс зүйн журам; 
-Даатгалын багц дүрэм; 
-Ипотекийн даатгалын үйл ажиллагааны журам; Жолоочийн даатгалын сангаас болон даатгагчаас хохирогчид олгосон нөхөн төлбөрийн мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэх, түүнийг ашиглах журам;
-Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам;
-Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээ байгуулж чадаагүй жолооч нарыг даатгагчид хуваарилах журмыг шинэчлэн батлах тухай;
-Даатгалын компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг тогтоох тухай;
-Албан журмын даатгагчдын холбооны санхүүгийн нэмэлт тайлангийн агуулга, маягтыг тогтоох журам;
-Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ажиллах журам;
-Даатгалын компанид мөрдөгдөх "Нягтлан бодох бүртгэлийн заавар", "Дансны жагсаалт", "Санхүүгийн тайлангийн маягт, тодруулга", "Санхүүгийн тайлан, тодруулга бэлтгэх аргачлал" батлах тухай зэрэг 35 эрх зүйн актаас бүрдсэн.

50,000 ₮

Энэ номд 2017 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс үйлчилж буй Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг эмхэтгэхдээ Эрүүгийн хуулийн нэр томьёо, гэмт хэргий бүрэлдэрхүүнийг оюутан, суралцагчдад харьцангуй ойлгомжтой байдлаар тайлбарлаж оруулсан. 

38,000 ₮
Дууссан !

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн болон Хувийн эрх зүйн судлаач багш нар нэгдэж хэд хэдэн эрүүгийн хуулийг орчуулж нийтийн хүртээл болгох ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн.  Монгол Улс 1926 онд Шүүх цаазын бичиг нэртэйгээр анхны  бие даасан Эрүүгийн төрөлжсөн хууль баталж дагаж мөрдөж эхэлснээс хойш 1929, 1934, 1942, 1961, 1986, 2002, 2015 онуудад Эрүүгийн хуулиуд шинэчлэгдсэн эдүгээ хүрэх үеийнхээ үнэт зүйлийг хамгаалж, түүхэн үүргээ гүйцэтгэж иржээ. 

Бидний орчуулсан Эрүүгийн хуулиуд тус улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжил, бусад улс орнуудын хууль дахь орчин үеийн дэвшилтэд жишгийг үндэсний эрх зүйн тогтолцоонд зохицуулан хуульчилж боловсронгуй болгох, түүнчлэн хууль зүйн чиглэлээр сургалт, судалгааны ажил хийж байгаа судлаачид болон бакалаврын болон ахисан суралцагсад, практик байгууллагын ажилтнуудын хуулийн хэрэглээ, мэдлэгт бага ч атугай тус дэм болно гэдэгт итгэлтэй байна.

Доктор, профессор Ж.Эрдэнэбулган 

45,000 ₮

Нэхэмжлэл нь иргэний эрх зүйн төдийгүй, үндсэн хуулийн эрх зүйн, захиргааны эрх зүй, эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын чухал асуудал юм. Гэм хорыг арилгах, хохирол барагдуулах, хор уршигийг арилгах нь нэхэмжлэлтэй нягт холбоотой. Иймд нэхэмжлэлийн талаар гүн гүнзгий ойлголттой байх нь чухал юм.

20,000 ₮

Үндсэн хуулийн эрх зүйн шинжлэх ухаанд сонгодог жишиг, үнэт зүйлс, сайн туршлага, хуулийн шилдэг ололт зэргийг харьцуулан судлахад улс орнуудын үндсэн хууль чухал эх сурвалж болдог. ХБНГУ-ын Үндсэн хууль нь энэхүү үндсэн хуулийн эрх зүйг судлахад чухал эх сурвалж болдог боловч монгол хэлнээ зарим зүйл, заалтыг хэсэгчлэн орчуулж, өгүүлэл, нийтлэл, ном бүтээл зэрэгт дурдсаныг эс тооцвол хууль зүйн талаасаа бүрэн орчуулагдсан нь ховор байна. 

Иймд Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Судалгааны төвөөс санаачлан энэхүү Үндсэн хуулийг орчуулж, хэвлэсэн гаргасан болно.

13,500 ₮

Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хууль нь 7 хэсэг, 23 бүлэг, 77 зүйлтэй, 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх бөгөөд 2002 оны Төрийн албаны тухай хуулийн давуу болон сул талууд, хэрэгжилтийн байдлыг судлан хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлага, сонгон шалгаруулалт, хууль зөрчсөн албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлагын зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор шинэчлэн найруулсан.

Төрийн албаны тухай хууль нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах бөгөөд дараахь зохицуулалтыг шинээр тусгасан.

3,000 ₮

2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр батлагдсан “Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/” эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл. Тус хууль батлагдсантай холбогдож бусад хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны тогтоолоор батлагдсан “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам”-ыг эмхэтгэн хэвлэсэн болно.

10,000 ₮

2021 оны 1-р сард Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганы хуралдаанаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталсан.
Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантой холбогдуулан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг тусгасан “Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/”-ийн эмхтгэл болно.

20,000 ₮

2021 оны 1-р сард Улсын Их Хурлын ээлжит чуулганы хуралдаанаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан “Иргэний хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн нэмэлт өөрчлөлтийг багтаасан тус эмхтгэл болно. 

20,000 ₮

Монгол Улсын Их хурлаас 2020 оны нэгдүгээр сарын 10, 16-ны өдөр Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 2020 оны хоёрдугаар сарын 24-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Энэхүү эмхэтгэлд Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан бөгөөд Хяналтын шатны шүүхээс хэрэг маргааныг шийдвэрлэхдээ тодорхойлсон хууль зүйн дүгнэлтүүдийг хуулийн холбогдох зүйл, хэсгүүдийн доор шигтгэж өгснөөрөө практик ач холбогдолтой болсон байна.

Мөн хавсралтаар Эрүүгийн хууль тогтоомжид орсон бүх нэр томьёоны тайлбарыг салбарын бусад хуулиудаас түүвэрлэн авч дэлгэрэнгүй байдлаар оруулсан бөгөөд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хууль буцаан хэрэглэхэд ашиглах зорилгоор нэмэлт, өөрчлөлтийг харьцуулсан хүснэгт хэлбэрээр багтааж, хэрэглэхэд хялбар, өдөр тутмын "ХЭРЭГЛЭЭНИЙ" хууль юм.

22,000 ₮
Дууссан !

Өнөөгийн ХБНГУ-ын Иргэний хууль нь 1900 онд батлагдсан анхны  хувилбарынхаа гол агуулгыг хадгалсаар иржээ. Энэхүү хууль нь хувь  этгээд хоорондын харилцаанд эдлэх эрх чөлөө, эрх үүргийг мөн хүлээх эрсдэлийг нарийвчлан зохицуулсан байдгаараа хувийн эрх зүйн  салбарын суурь кодификац  болдог  Хувь этгээдийн чөлөөт байдал, ялангуяа иргэд ба аж ахуй эрхлэгчийн бусадтай харилцах эрх зүйн харилцаагаа бие даан, өөрөө хариуцан тодорхойлох эрх чөлөөг тусгасан энэ хууль нь нийт эх газрын эрх зүйн тогтолцоо бүхий улс орнуудын хууль тогтоомж, тэр дундаа зүүн Европын хуучин социалист орнуудын хувийн эрх зүйн  шинэчлэлд томоохон  жишиг болсон хэмээн судлаачид үздэг.

35,000 ₮
Дууссан !

ХБНГУ-ын арилжааны (худалдааны) хууль анхны хэвлэл

35,000 ₮

Эмхэтгэл нь хууль зүйн сургууль, хууль зүйн өмгөөллийн нөхөрлөл, шүүх, арбитр, компани, хоршоо, нөхөрлөл зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллага, тэдгээрт ажиллаж байгаа шүүгч, өмгөөлөгч, арбитрч, эрдэмтэн багш, эрх зүйн харилцаанд оролцож байгаа иргэн, оюутан болон хувь этгээд хэн боловч ашиглах боломжтойгоос гадна хуулийн үзэл баримтлал зорилтыг зөв ойлгох хэрэглэхэд тус дөхөм болно.

72,000 ₮

Энэхүү хуулийн хувийн хэрэг нь хэдийгээр одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд холбогдох хууль тогтоочийн хүсэл зориг, тухайн үед Иргэний хуулийн ямар асуудлыг тухайлан хэлэлцэх болсон, яагаад тодорхой эрх зүйн хэм хэмжээ Иргэний хуульд туссаныг шууд илэрхийлэхгүй боловч одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2002 оны Иргэний хууль ямар учраас энэ байдлаар батлагдсаныг тодорхой хэмжээгээр илэрхийлж, 1963 оны Иргэний хууль ба 2002 оны Иргэний хууль дахь нэр томьёо, эрх зүйн зарим хэм хэмжээ, хийсвэрлэлийг ойлгоход ихээхэн тустай, түүнийг ойлгох "гүүр" болох утгаараа хувийн эрх зүй, түүний дотор иргэний эрх зүйн судлалд үнэлж баршгүй ач холбогдолтой судалгааны баримт юм.

36,000 ₮

БНМАУ-ын иргэний хууль (1963)-ийн нэмэлт, өөрчлөлтөд холбогдох баримт бичиг (1990)

25,000 ₮

Япон Улсын Иргэний хууль нь 1896 онд олон жилийн түүхтэй, дэлхийн анхны Иргэний төрөлжсөн хуулиудын нэг юм. Энэ хууль Герман, Францын иргэний хуулийн жишээ, Японы өөрийн онцлогийг тусгасан ба Кодекс хэмээх төрөлжсөн хуулийн уламжлалыг үргэлжлүүлж байгаа Монгол Улсын хувьд судалгааны ихээхэн ач холбогдолтой юм.

25,000 ₮