Бүтээлийн нэр
Дуусгавар болсон актад холбогдуулан нэхэмжлэл гаргах эрх (Харьцуулсан эрх зүйн судалгаа)
Зохиогч
Нээлттэй Нийгэм Форум Гансүхийн Буян, Сумьяагийн Нансалмаа, Yun Chaneun, Даваажавын Отгоннасан
Тэмдэглэл
Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа цувралын 6 дахь дугаарт орсон судалгааны ажил. Уг судалгааны ажлыг Нээлттэй Нийгэм Форумын вэб сайтаас (forumn.mn) үзэх боломжтой.
Хэлбэр
Эрх зүйн шүүмж
Салбар
Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
2016 онд баталсан Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.3 дахь заалтаар үйлчлэл дуусгавар болсон захиргааны акт нэхэмжлэлийн зүйл болох зохицуулалтыг хуульчилсан. Тус заалтын (106.3.3) утга агуулга нь манай улсын захиргааны процессын эрх зүйд шинэлэг төдийгүй бичвэрийн хувьд онол, үзэл баримтлалын тайлбар шаарддаг. Иймд захиргааны хэргийн шүүх, хуульч, судлаачид энэхүү зохицуулалтыг хууль зүйн шинжлэх ухааны ололт, онол, арга зүйд тулгуурлан, хамгийн сайн үзэл баримтлалаар хөгжүүлэх шаардлагатай. Энэхүү судалгааны зорилго нь (1) хууль бус байсан болохыг тогтоох нэхэмжлэлийн утга агуулга, ач холбогдлыг тодруулах, (2) шүүхээс анхаарвал зохих зарим асуудлыг тодорхойлж, санал дэвшүүлэхэд оршино. Судалгаанд 2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд гарсан 2057 шүүхийн шийдвэрээс хайлт хийн, хууль бус байсан болохыг тогтоох нэхэмжлэлтэй холбоо бүхий анхан шатны шүүхийн 86 шийдвэр, давж заалдах шүүхийн 26 магадлал, хяналтын атны шүүхийн 20 тогтоолыг судаллаа. Түүнчлэн БНСУ-ын анхан нэг, дээд шүүхийн гурав, урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны нэг шийдвэрийг харьцуулан авч үзсэн.
Түлхүүр үг
дуусгавар захиргааны акт, үйлчлэл дуусгавар болсон захиргааны акт, захиргааны акт хууль бус байсан болохыг тогтоох
Бичигдсэн огноо
2022-09-09
Хуудсын тоо
96
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-09-23
Товч мэдээлэл үзсэн
1756
Бүрэн эхээр нь үзсэн
33
Эшлэлийн тоо
73
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Нээлттэй Нийгэм Форум Гансүхийн Буян, Сумьяагийн Нансалмаа, Yun Chaneun, Даваажавын Отгоннасан “Дуусгавар болсон актад холбогдуулан нэхэмжлэл гаргах эрх (Харьцуулсан эрх зүйн судалгаа)” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1359
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. ЗХШХШтХ-ийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.1-д “захиргааны акт, захиргааны гэрээ хууль бус бөгөөд түүний улмаас нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн болох нь тогтоогдвол түүнийг хүчингүй болгох” хэмээсэн байдаг.
 2. УДШ-ийн тогтоол (2018.01.15), дугаар 26, http://new.shuukh.mn/zahirgaahyanalt/1203/view
 3. Хөдөлмөрийн тухай хууль (1999)-ийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэг “Энэ хуулийн 36.1.2-т заасны дагуу ажилтныг ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн тогтоосон бол түүнд ажилгүй байсан бүх хугацаанд нь урьд авч байсан дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговор, хэрэв бага цалинтай ажил хийж байсан бол зөрүүтэй тэнцэх олговрыг олгоно”. 36.1.2. Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө нь эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон;
 4. АШШ-ийн шийдвэр (2016.11.07), дугаар 885.
 5. Г.Банзрагч, Захиргааны процессын эрх зүй, УБ., 2019, 158 дахь тал.
 6. Г.Банзрагч, Захиргааны процессын эрх зүй, УБ., 2019, 210 дахь тал.
 7. АШШ-ийн шийдвэр (2020.09.14), 128/ШШ2020/0587
 8. Нэхэмжлэлийн урьдчилсан нөхцөлийг энэхүү зохицуулалттай холбож үзэх болсныг 2.2 дахь хэсгээс уншина уу
 9. ЗЕХ-ийн 45 дугаар зүйлийн 45.1-д “Захиргааны актын бичилт болон тооцооны алдаа, түүнтэй адилтгаж болохоор өөр бусад илэрхий алдааг захиргааны актын үндсэн зохицуулалт, утга, агуулгыг өөрчлөхгүйгээр захиргааны байгууллага өөрөө, эсхүл оролцогчийн хүсэлтээр засах эрхтэй бөгөөд уг засварыг оролцогчид мэдэгдэх үүрэгтэй” хэмээжээ.
 10. Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээний эмхтгэл 3, Н.Отгончимэг, Засгийн газар хариуцагчаар оролцсон захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, 2020.
 11. АШШ-ийн шийдвэр (2017.01.04), дугаар 15.
 12. УДШ-ийн тогтоол (2018.06.25) дугаар 288.
 13. УДШ-ийн тогтоол (2017.11.06), дугаар 440.
 14. АШШ-ийн шийдвэр (2019.04.15), дугаар 221/МА2019/0425, http://new.shuukh.mn/zahirgaadavah/3010/view
 15. АШШ-ийн шийдвэр (2019.08.15), дугаар 221/МА2019/0424, http://new.shuukh.mn/zahirgaadavah/2905/view
 16. АШШ-ийн шийдвэр (2020.11.04), дугаар 115/ШШ2020/0020, http://new.shuukh.mn/ zahirgaaanhan/7273/view
 17. АШШ-ийн шийдвэр (2020.11.04), дугаар 115/ШШ2020/0020, http://new.shuukh.mn/ zahirgaaanhan/7273/view
 18. АШШ-ийн шийдвэр (2020.05.12), дугаар 128/ШШ2020/0314, http://new.shuukh.mn/ zahirgaaanhan/6798/view
 19. УДШ-ийн тогтоол (2019.12.23), дугаар 02, http://new.shuukh.mn/zahirgaahyanalt/2156/view
 20. УДШ-ийн тогтоол (2020.07.24), дугаар 18, http://new.shuukh.mn/zahirgaahyanalt/1593/view
 21. УДШ-ийн тогтоол (2020.06.23), дугаар 241
 22. АШШ-ийн шийдвэр (2020.08.25), дугаар 527
 23. АШШ-ийн шийдвэр (2020.03.26), дугаар 0201.
 24. АШШ-ийн шийдвэр (2019.04.17), дугаар 242.
 25. АШШ-ийн шийдвэр (2020.11.04), дугаар 115/ШШ2020/0020.
 26. УДШ-ийн тогтоол (2017.11.06), дугаар 440.
 27. УДШ-ийн тогтоол (2019.12.23), дугаар 02.
 28. УДШ-ийн тогтоол (2018.06.25), дугаар 288.
 29. БНСУ-ын Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (1951)-ийн 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг.
 30. 소 없으면 판결 없다.
 31. 소의 이익 잆으면 소가 없다 (이익이 없으면 소 없다)
 32. 소의 이익
 33. 김남진/김연태, 행정법, 법문사, 2013, 760면
 34. 홍정선, 행정법 입문, 396
 35. 김철용, 『행정법』, 고시계사, 2014, 583면.
 36. 행정소송법 제2조 제1항.
 37. 행정소송법 제2조 제2항.
 38. 행정소송법 제3조.
 39. 행정소송법 제4조, 제12조, 제35조, 제36조.
 40. 행정소송법 제12조, 제35조, 제36조.
 41. 홍정선, 행정법 입문, 424.
 42. 홍정선, 행정법 입문, 425.
 43. 대법원, 1982.3.9 선고 81누 326 판결.
 44. 김남진/김연태, ''행정법'1’’ 법무사, 2013, 770면.홍준형, ''행정법'’’ 법무사 ,2011, '’879면 이하, 이 규정은 일본의 행장시건소송법 제9조 괄호규정을 거의 그대로 반영한 것이라고 한다.
 45. 박윤흔, 최신행정법강의 (상), 제29판, 934면.
 46. 최선응, 행정소소법 제12조 제2문의 해석, 87 면.
 47. 최선웅, 행정소송법 제12조 제2문의 해석, 사단법인 행정법이론실무학회 행정법연구 제41호 2015년 2월, 2015년, 85면.
 48. 김칠용, 행정법, 고시계사, 2014년, 583면.
 49. 홍준형, 행정법, 법문사, 2011년, 873면.
 50. 홍정선, 행정법원론, 박영사, 2007년, 961면- 962면.
 51. 홍정선, 위의 책, 1014면-1015면.
 52. 홍정선, 위의 책, 1014면.
 53. 류지태/ 박종수, 행정법신론, 박영사 ,654면.
 54. 김유환, 취소소송에 있어서의 권리보호의 필요, 고시연구 1995.11, 61면 이하, 홍준형, 행정구제법 제4판 한울아카데미, 590면.
 55. 홍정선, 『행정법원론(상)』, 2002, 962-963면.
 56. 김남진, 김연태, 『행정법 I』, 법문사, 2013, 709면 이하.
 57. 김유환, 앞의 책 71면.
 58. 최선웅, 행정소송법 제12조 제2문의 해석, 2015년, 103 – 108면.
 59. 대법원 1995.10.17. 선고 94누14148.
 60. 박균서, 행정법강의, 2018년, 747 면
 61. 법원행정처, 행정소송법 개정자료집 1, 2017년, 334면334
 62. 김남진, 『행정법1』, 2001, 760면
 63. 김유환, 취소소송에 있어서 권리보호 필요, 고시연구, 1995, 70면
 64. 창원지방법원 2019구단 10574 영업정지처분취소.
 65. 대법원 2007.07.19 선고 2006두 19297 전원합의체 판결.
 66. 서울행정법원 2018.2.9 선고 2017구합 59581 판결.
 67. 서울고등법원 2018.6.5 선고 2018누 38217 판결.
 68. 대법원 2019.6.27 선고 2018 두 49130 판결.
 69. 인천지방법원 2018.8.16 선고 2017구 합 55194 판결.
 70. 서울고등법원 2019.6.27 선고 2018누 63312 판결.
 71. 대법원 2020.4.9 선고 2019두 49953 판결 (도선사업면허변경처분취소).
 72. https://daejeon.go.kr/drh/administration/AppealView.do?menuSeq=1878&appealSeq= 1095&fbclid=IwAR3wdJb8KmK9shgAn23yMFP-PPDQu96zX9fXFwxe-0JURkhyj64bGrFXN0E
 73. Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.14 дэх хэсэг, 1992 он.