S2EP4. М.Ванчигмаа - Эдийн бус гэм хорыг хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн шүүхийн практик

1 year ago

Нээттэй Нийгэм Форум”, “Оюуны-Инноваци” ТББ-тай хамтран #legalTalks подкастын “Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа” тусгай цувралыг бэлтгэн танилцуулж байгаа билээ.

Цуврал подкастын 4 дэх дугаараар “Эдийн бус гэм хорыг хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэргийн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш, Хууль зүйн доктор М.Ванчигмаатай ярилцсан сонирхолтой дугаарыг хүргэж байна.

🔍Онцлох эшлэл

🟢Эрх зүйн гол зорилго нь эрх зүйн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчигдөхөөс хамгаалах, хэрэв хамгаалж чадаагүй бол зөрчигдсөн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг сэргээх, нөхөн төлүүлэх болон эрх зүй зөрчигчид гэм бурууг нь ухамсарлуулан хариуцлага тооцох явдал юм. Иймд эдийн бус хохирлыг эрх зүйн баримт бичигт нарийвчлан тусгагдаагүй, төрөл хэлбэр нийцэхгүй, бодит үнэлгээ тогтоох боломжгүй зэргээр эрх зүйн хэм хэмжээг явцуу тайлбарлан хэрэглэх нь хүний үндсэн эрх зөрчигдөх үндэслэл болдог.

🖇Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/218

Apple:    https://apple.co/3X5o2dt

Castbox:   https://bit.ly/40zvosA

Anchor:   https://bit.ly/3x0k8Ia

Google:    https://bit.ly/3Y7KqV0  

Mplus:    https://bit.ly/3Y8x4aQ

Youtube:    https://youtu.be/DflBagRBInU