#Шинэ товчоон №24 – Захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журам

1 month ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар Захиргааны ерөнхий хуульд заасан “захиргааны шийдвэрт гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх журмын талаар бэлтгэн хүргэж байна.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 онд Захиргааны ерөнхий хууль (ЗЕХ)-ийг баталсан нь 2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлд “Монгол Улсын иргэн дараах үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ” гээд уг зүйлийн 12 дахь хэсэгт “төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй” хэмээн заасан.

Иргэн, хуулийн этгээд гомдлоо тухайн захиргааны актыг гаргасан байгууллагын дээд шатны захиргааны байгууллагад, эсхүл гомдол хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллагад гаргана.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/145

Apple:  https://apple.co/3N7Khug

Castbox:  https://bit.ly/3xHg5R5

Anchor:  https://bit.ly/3zRwUvl

Mplus: https://bit.ly/3N9UZAm

Google: https://bit.ly/3bg775Q

Youtube: https://bit.ly/3HUkjtk

Facebook: https://bit.ly/3OHKOUV