#ШинэТовчоон №08 - Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ

3 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар “Зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэлийн төрөл болон хэмжээ”-ний талаар:

  • Олон нийтийн газарт зүй бусаар биеэ авч явах, Нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугчдын амгалан тайван байдлыг алдагдуулах;
  • Хууль бусаар зэвсэг эзэмших, танхайрах, олон нийтийг үл хүндэтгэсэн, хүний биед халдах, мөрийтэй тоглоом тоглох, хориглосон газар архидан согтуурсан;
  • Олон нийтийн газар хэрүүл маргаан, зодоон үүсгэсэн, бсдыг өдөөн хоргоосон, үйлчилгээний дарааллын журам зөрчих;
  • Захиргааны журам, тогтоосон хууль тогтоомжийн заалтыг зөрчих гэх мэт.
  • Зөрчлийн тухай хуульд зааснаар торгох, баривчлах, эрх хасах шийтгэлүүдийг ногдуулна.
  • Торгох, баривчлах шийтгэлийг үндсэн, эрх хасах шийтгэлийг нэмэгдэл шийтгэлийн хэлбэрээр оногдуулна зэрэг асуудлын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/48

Castbox: https://bit.ly/3eapjNJ

Anchor: https://bit.ly/3riDgN3

Mplus: https://bit.ly/2PrWRfI

Google: shorturl.at/dfuHQ

Facebook: https://bit.ly/3c05ndK

Youtube: https://youtu.be/xOCEmpR2aj4