#ШинэТовчоон №06 – Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

3 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн талаар:

  • Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх;
  • Өнөө болон ирээдүйн үеийнхний  ашиг сонирхлын үүднээс байгаль орчныг хамгаалах;
  • Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялагийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх;
  • Байгаль орчинд үзүүлэх хортой аюултай нөлөөллийг багасгах дэвшилт арга, хоргүй, аюулгүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй технологи нэврүүлсэн  иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг урамшуулах;
  • Байгаль орчныг хамгаалах талаархи иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх, үүрэг;
  • Экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох асуудлын талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/39

Castbox: https://bit.ly/3lG4Y2Y

Anchor:  https://bit.ly/3ohHu5J

Mplus: https://bit.ly/39BOXsr

Youtube: https://youtu.be/d0BK2jxySeY

Google: https://bit.ly/36o7IMO

Facebook: https://bit.ly/37ytnCe