#Шинэ товчоон №20 – Иргэний хууль дахь гэрээ хэлцэл

1 year ago

#Шинэ товчоон №20 – Иргэний хууль дахь “гэрээ, хэлцэл”

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар Иргэний хууль дахь “гэрээ, хэлцэл, хөөн хэлэлцэх хугацаа, төлөөлөл, эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгө, хүчин төгөлдөр бус гэрээ, хугацаа хэтрүүлснээс үүсэх үр дагавар”-ын талаар бэлтгэн хүргэж байна.

1.Иргэний хуульд хөөн хэлэлцэх хугацаа хамаарахгүйгээр зааснаас бусад тохиолдолд өөр этгээдээс ямар нэг үйлдэл хийх буюу хийхгүй байхыг шаардах эрх хөөн хэлэлцэх хугацаатай байна. Хөөн хэлэлцэх хугацаа нь:

 • гэрээний үүрэгтэй холбоотой шаардлага гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа гурван жил;
 • үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой гэрээний үүрэгт шаардлага гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа зургаан жил;
 • тогтсон хугацааны туршид гүйцэтгэх үүрэгтэй холбогдон шаардлага гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа гурван жил;
 • бусдын эд хөрөнгөд гэм хор учруулснаас үүсэх үүрэгтэй холбоотой шаардлага гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа таван жил.

2.Төлөөлүүлэгч нь төлөөлөгч болон түүнтэй хэлцэл хийх гуравдагч этгээдэд төлөөлүүлэх тухайгаа болон төлөөлөгчийн бүрэн эрхийн талаар амаар буюу бичгээр мэдэгдсэнээр төлөөлөгчид бүрэн эрх олгож болно.Бичгээр олгосон итгэмжлэл нь доорх шаардлагыг хангасан байна:

 • итгэмжлэлд төлөөлүүлэгч гарын үсэг зурсан байх, хуулийн этгээдийн итгэмжлэлд эрх баригч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарсан байх;
 • хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг хүлээн авах, бусдад шилжүүлэх, захиран зарцуулах эрх олгосон итгэмжлэлд эрх баригчаас гадна нягтлан бодогч гарын үсэг зурсан байх;
 • олгосон он, сар, өдрийг заах;
 • хуульд заасан бол нотариатаар гэрчлүүлэх;
 • итгэмжлэлийг тодорхой хугацаагаар олгох бол хугацааг заах.

Дээрх шаардлагыг хангаагүй итгэмжлэл хүчин төгөлдөр бус байна.

3.Аливаа этгээдийн эзэмшилд байгаа эд юмсыг эд хөрөнгө гэнэ. Эд хөрөнгө нь үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгө байна:

 • Газар, түүнээс салгамагц зориулалтын дагуу ашиглаж үл болох эд юмс үл хөдлөх эд хөрөнгөд хамаарна.
 • Эд юмс хөдлөх эд хөрөнгөд хамаарна.
 • Эзэмшигч этгээддээ ашиг өгөх, эсхүл бусдаас шаардах эрх олгох эрх буюу шаардлага, оюуны үнэт зүйл нь эдийн бус хөрөнгөд хамаардаг.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/94

Apple:  https://apple.co/3u7Bscq

Castbox:  https://bit.ly/3u4Yj8z

Anchor:  https://bit.ly/36pG7y8

Mplus:  https://bit.ly/3MX1dES

Google:  https://bit.ly/35YphqA

Youtube: https://bit.ly/3CN0Isy