#ШинэТовчоон №03 - Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн талаар

3 years ago

ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас эрхлэн ХЗДХЯ, МҮОНР-тай хамтран явуулдаг хууль зүйн сурталчилгааны “Шинэ товчоон” нэвтрүүлгийг сонсогчдын хүсэлтээр подкаст хэлбэрт хөрвүүлэн та бүхэнд хүргэж байгаа билээ.

Энэ удаагийн дугаараар “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль”-ийн талаар иргэдэд эрх зүйн боловсрол олгох зорилгоор бэлтгэн хүргэв.

Та бүхэн энэхүү дугаараар:

  • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын зарчим, үндсэн чиглэл, зохион байгуулалт, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн оролцоо;
  • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэний эрх, үүрэг;
  • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар нутгийн захиргааны байгууллагын үүрэг;
  • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, байгууллагыг урамшуулах;
  • Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг иргэдээс төлбөртэй авах;
  • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах;
  • Нийтийн хэв журмыг сахиулах зорилгоор олон нийтийн байцаагчийг томилох, урамшуулах талаар мэдээлэл авах боломжтой.

Сонсох линк:

Legaldata: https://legaldata.mn/news/24

Castbox: https://bit.ly/2FP6rEJ

Anchor:  https://bit.ly/3mI8WtE

Mplus: https://rb.gy/vexczg

Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=tfw8PAv8V8M  

Google: https://rb.gy/4cpc4o

Facebook: https://bit.ly/3hZDKm5