Бүтээлийн нэр
Худалдах худалдан авах гэрээний эд хөрөнгийн биет байдлын доголдолтой холбоотой онол, практикийн асуудал
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Иргэний эрх зүй, Гэрээ & Үүргийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Бусдын өмчлөлд эд хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой гэрээнүүд дундаас хамгийн өргөн
хэрэглэгддэг нь худалдах, худалдан авах гэрээ юм. Энэхүү гэрээнд биет байдлын доголдолгүй эд хөрөнгө шилжүүлэх нь худалдагчийн гэрээний үүрэг болдог. Өдөр тутамд хуулийн этгээд, хувь хүн нь худалдах худалдан авах гэрээг өргөнөөр байгуулдаг. Үүнийг дагаад худалдах худалдан авах гэрээтэй холбоотойгоор эд хөрөнгийн биет байдлын доголдолтой холбоотой маргаан практикт нэлээдгүй гардаг ба үүнийг шүүх шийдвэрлэсээр ирсэн. Тэгвэл 2017 оны 12 сарын 25-ны өдрийн Улсын дээд шүүхийн зөвлөмжөөр худалдах худалдан авах гэрээний биет байдлын доголдолын талаар тайлбарласан. Үүний дараагаар шүүхийн практикт биет байдлын доголдолыг тодорхойлох хандлага өөрчлөгдөн практикт урьд өмнөхөөс өөр шийдвэрүүд гарах болсон. Худалдах худалдан авах гэрээний эд хөрөнгийн биет байдлын доголдолтой холбоотой маргаан шүүхэд хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа талаар шүүхийн практикийг нэгтгэн дүгнэх шаардлага бий болоод байна. Түүнчлэн шүүхэд худалдах худалдан авах гэрээний биет байдлын доголдолыг хэрхэн тайлбарлаж байгаа талаарх хандлагыг тодруулахыг зорив. Мөн эд хөрөнгийн биет байдлыг тодорхойлох зохицуулалтыг харьцуулсан байдлаар судалгаа хийн зохицуулалтыг улам боловсронгуй
болгох шаардлагыг дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг
худалдах худалдан авах гэрээ, эд хөрөнгийн биет байдлын доголдол, гэрээний гол нөхцөл
Бичигдсэн огноо
2020-05-05
Хуудсын тоо
45
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-29
Товч мэдээлэл үзсэн
436
Бүрэн эхээр нь үзсэн
56
Эшлэлийн тоо
56
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
М.Уянга “Худалдах худалдан авах гэрээний эд хөрөнгийн биет байдлын доголдолтой холбоотой онол, практикийн асуудал” (2020), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1915
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1 法定責任説-特定物売買の場合には売主は目的物をそのまま引き渡せば債務の履行としては足り
るところ、民法上の瑕疵担保責任は債務不履行責任とは別に法が特に定めた責任であると考える
見解。Нэг төрлийн шинжээр тодорхойлох худалдах худалдан авах гэрээний хувьд гэрээний зүйлийг худалдан авагчид шилжүүлвэл үүргийн гүйцэтгэл хангагдлаа гэж үзэх бөгөөд Иргэний хуульд доголдолтой холбоотой үүсэх хариуцлага нь гэрээний үүргийн зөрчлөөс үүсэх хариуцлагаас ялгаатай хэмээн үздэг хандлага.

2. 契約(債務不履行)責任説-売主は瑕疵のない目的物を引き渡す義務を負っており目的物に瑕疵
がある場合には債務不履行となるところ、民法上の瑕疵担保責任は売買における債務不履行の特
則であると考える見解。 Худалдагч биет байдлын доголдолгүйгээр гэрээний зүйлийг худалдан
авагчид шилжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд гэрээний зүйлд доголдол илэрсэн тохиолдолд гэрээний үүргээ гүйцэтгээгүй хэмээн үздэг. Иргэний хуулийн доголдолтой холбоотойгоор үүсэх хариуцлага нь худалдах худалдан авах гэрээний үүргийн зөрчлийн нэг хэлбэр хэмээн авч үздэг хандлага.

3. Буянхишиг.Б. Иргэний эрхзүйн тусгай анги V дэвтэр //.УБ.,2019, 26 дахь тал

4. Кают.Ё. Шпанглер.Э нар Монгол Улсын Иргэний хуулийн тайлбар//.УБ. 2010, 331 дэх тал

5. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 195 дугаар зүйлийн 195.3 дах хэсэг “Хуульд заасан буюу гэрээнд зайлшгүй тусгавал зохих, түүнчлэн нэг талын хүссэний дагуу нөгөө тал нь зөвшөөрсөн нөхцлийг гэрээний гол нөхцөл гэнэ.”

6. Д.Наранчимэг. Иргэний эрхзүйн үндсэн асуудал//.УБ.1999, 93 дах тал

7. Э.Байгаль. Иргэний эрхзүйн ерөнхий анги//.УБ.2009, 103 дах тал

8. Буянхишиг.Б. Иргэний эрхзүйн тусгай анги I дэвтэр //.УБ.,2015, 58 дахь тал

9. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Иргэний хэргийн танхим. Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар. Гэрээний эрхзүй-I//.УБ.,2007,41 дэх тал

10. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Иргэний хэргийн танхим. Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар. Гэрээний эрхзүй-I//.УБ.,2007,28 дах тал

11. Мөн тэнд

12. Доржпалам.Х. Гэрээний эрхзүй //.УБ.,2016, 102 дах тал

13. Буянхишиг.Б. Иргэний эрхзүйн тусгай анги I дэвтэр //.УБ.,2015, 59 дахь тал

14. Доржпалам.Х. Гэрээний эрхзүй //.УБ.,2016, 102 дах тал

15. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Иргэний хэргийн танхим. Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар. Гэрээний эрхзүй-I//.УБ.,2007,41 дэх тал

16. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Иргэний хэргийн танхим. Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар. Гэрээний эрхзүй-I//.УБ.,2007,41 дэх тал

17. Мөн тэнд

18. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн зөвлөмж. Дугаар 2. //2017.12.25, УБ

19. Р.Пүрэвбаатар, Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох болон эд хөрөнгийн доголдолыг талаарх
зохицуулалтын харилцан хамаарал: Иргэний хуулийн 251-р зүйлийн жишээн дээр, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2019 он №01 152дах тал

20. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Иргэний хэргийн танхим. Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар. Гэрээний эрхзүй-I//.УБ.,2007,41 дэх тал

21. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Зөвлөмж 2017 оны 12 сарын 25-ны өдөр Дугаар 2

22. мөн тэнд

23. Л.Банзрагч. Гэрээний эрхзүйн онол, арга зүйн асуудал.// УБ.2017. 68 дах тал

24. Доржпалам.Х. Гэрээний эрхзүй //.УБ.,2016, 106 дах тал

25. Мөн тэнд

26. Ердийн гэрээний нөхцөл гэдэг нь үүргийн тухайн төрлийн харилцааг зохицуулж байгаа диспозитив шинжтэй хэм хэмжээгээр тогтсон нөхцлүүдийг хамааруулдаг.

27. бусад нөхцөл гэдэг нь эрхзүйн хэм хэмжээгээр зохицуулаагүй, тогтоосон буюу диспозитив
шинжтэй хэм хэмжээгээр тогтоосон ерөнхий журмаас өөр байдлаар тохиролцох асуудлуудыг
хамааруулдаг.

28. Д.Цолмон, Ц.Амарсайхан. Гэрээний эрхзүй гарын авлага.//УБ.2003. 16 дах тал

29. Мөн тэнд

30. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Иргэний хэргийн танхим. Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар. Гэрээний эрхзүй-I//.УБ.,2007,32 дэх тал

31. Мөн тэнд

32. Т.Мэндсайхан, Орон сууцны талбайн маргаан бүхий иргэний хэрэг ба иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн хэрэглээ “Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ”, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2019 он №01 87 дах тал

33. Р.Пүрэвбаатар, Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох болон эд хөрөнгийн доголдолыг талаарх
зохицуулалтын харилцан хамаарал: Иргэний хуулийн 251-р зүйлийн жишээн дээр, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2019 он №01 153дах тал

34. Б.Буянхишиг. Иргэний эрхзүйн тусгай анги I дэвтэр//.УБ.2015, 59 дах тал

35. Каю.т.Ё. Шпанглер.Э нар Монгол Улсын Иргэний хуулийн тайлбар//.УБ. 2010, 519 дах тал

36. Н.Анхбаяр,Иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн 255.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээнд заасан орон сууцны талбайн хэмжээг тогтоох тухай маргаан //Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл.(2017,№1), 66 дах тал

37. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол.Дугаар 001/ХТ2016/01391. 5 дах тал

38. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн Хяналтын Шатны Иргэний хэргийн шүүх хуралдааны тогтоол.//Дугаар 001/ХТ2019/00348

39. Б.Буянхишиг.Иргэний эрхзүйн удиртгал II дэвтэр.//УБ.2014. 56 дах тал

40. Япон хэлнээс орчуулав. 旧459条1項は、次のように規定していた。(ドイツ債務法現代化法による改正前のドイツ民法の条文訳及び改正されなかった条文の訳は、右近健男編*ドイツ契約法(1995年)による。

41. 「物の売主は、買主に対し、危険が買主に移転したときに、物にその価値又は通常の使用若し
くは契約によって予定された使用に対する適正を消滅又は減少させる欠点がないことについて、
責めに任ずる。価値又は適正の重大でない減少は、考慮しない。」

42. Р.Пүрэвбаатар. Үүргийн гүйцэтгэлд саад болох болон эд хөрөнгийн доголдолыг талаарх
зохицуулалтын харилцан хамаарал: Иргэний хуулийн 251-р зүйлийн жишээн дээр, Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл, 2019 он №01 150 дах тал

43. 青 野 博 之. 売買目的物の瑕疵と売主の悪意 ―ドイツ民法における瑕疵(義務違反)を理由とし
た解除―,駒澤法曹第 4 号(2008)33頁

44. EU消費財売買指令はEU域内の消費者保護水準を定めており、日系企業を含め、欧州で
商品を販売する企業に多大な影響を及ぼす。Европын худалдааны дүрмээр Европын холбооны
улсуудын нутаг дэвсгэрт хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах стандартыг тогтоосон бөгөөд Европын
холбооны улсуудад бараа худалдаалдаг компаниуд даган мөрддөг.

45. 海外調査部欧州課.EU消費財売買指令とドイツにおける国内法化の概要. JETRO ユーロトレンド
2002.75頁.

46. Б.Буянхишиг. ХБНГУ-ын ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ, Орчуулгын нэгтгэсэн анхны хэвлэл.//УБ.2017. 97 дах тал

47. Reinhard Zimmermann. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian  Tradition//1996.Oxfort university press.365p

48. 鳥毛 拓馬. なぜ債権法は改正 されるのか. 大和総研調査季報.2013 年. 新春号 Vol.9 53頁

49. 大村敦志.もう一つの基本民法II.//2010.81p

50. Мөн тэнд

51. Энэ хандлага нь契約責任-гэрээгээр хүлээх хариуцлага  “品物の契約適合性” буюу гэрээний
үүргийг зохистойгоор биелүүлэх гэсэн санаа бөгөөд уг анх Венийн конвенцын 35 дугаар зүйлд
гэрээний үүргийг зохистойгоор биелүүлэх нөхцлийг заасан байна.

52. (瑕疵の提議)物の給付を目的とする契約において物の瑕疵とは、その物が備えるべき性能、
品質、数量を備えていない等、当事者の合意、契約の趣旨及び性質に照らして、給付された物が
契約に適合しないことを言う。

53. 早稲田リーガルコモンズ法律事務所.改正民法医要点のすべて.2017.108項

54. Мөн тэнд

55. 民法改正研究会.民法改正と世界の民法典.2017.信山社.619項

56. 千賀鶴太郎.ローマ法講義//広島大学33巻2号.(2009)136頁