Бүтээлийн төрөл

Мэргэжлийн сэтгүүл

77 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ханнс Зайделийн Сан, “Эрх зүйн боловсрол” академи Хүний эрх ба Үндэсний аюулгүй байдал Олон улсын симпозиум Мэргэжлийн сэтгүүл 1000 төгрөг 2019-02-27 Монгол Улс дахь эрх зүйн хөгжилт, түүний онцлог, Улс төрийн хэлмэгдүүлэлт ба үндэсний аюулгүй байдал, Хүний эр, эрх чөлөө ба үндэсний аюулгүй байдал, Үндсэн хуульт төрөөс хүний эрхийг хамгаалах тухай, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүний эрх, эрх чөлөөний талаарх үзэл баримтлал, агуулга, Тоталитор дэглэмээс ардчилалд шилжин орох үеийн хүний эрх, эрх чөлөө, ХБНГУ дахь хүний үндсэн эрх болон цагдаагийн байгууллагын эрх хэмжээг Монгол улсынхтай харьцуулах нь, Монгол Улсын Үндсэн хуулиаар тунхагласан хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөний иргэний эрх зүйн тогтолцоонд үзүүлэх нөлөө
2 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 Сонгох, сонгогдох эрхийн хэрэгжилт, Эрүү шүүлтээс хамгаалах нь төрийн үүрэг, Зохистой аюулгүй хоол хүнсээр жигд, хүртээмжтэй хангагдах эрх, Сэжигтэн яллагдагчийн эрхийг баталгаатай хангах зарим асуудал Үндэстний цөөнхийн эрх: Цаатан, Шүүн таслах ажиллагаан дахь мэтгэлцэх зарчим ба хүний эрх, эрх чөлөө Өмчийн эрхийн хөгжлийн эрх зүйн орчин, өмчийн эрхийн зарим эгзэгтэй асуудал, Хүний экологийн эрх ба агаарын бохирдол, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцах, шийтгэхийг хориглох олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг, хяналт шалгалт явуулах удирдамж, Эмнести Интернэшнл Байгууллага
3 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 Зохистой аюулгүй хоол хүнсээр жигд, хүртээмжтэйхангагдах эрх, Хууль бусаар баривчлагдсан, цагдан хоригдсон шийтгэгдсэн хохирогчийн эрхийн асуудал, Нутгийн удирдлагын байгууллагын шийдвэр ба бизнес эрхлэгчдийн эрх ашиг, Эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх зарчмыг хангахад анхаарах асуудал, Хүний эрх ба эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь таслан сэргийлэх арга хэмжээ
4 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 ХДХВ/ДОХ ба хүний эрхийн асуудлууд, Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцийг хэрэгжүүлэх зарим асуудал, Хууль тогтоомж ба хүний эрх, Хүний эрхэд суурилсан хөгжлийн хандлага, Цөөнхийн эрх ба цаатан иргэдийн эрхийн тухай зарим асуудал, Цөөнх болох цаатан иргэдийн соёлын эрхийн хэрэгжилт, Цагдаагийн хэрэг бүртгэлт ба хүний эрх, Хэрэг бүртгэх ажлын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт
5 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2005/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-04-10 Эвлэлдэн нэгдэх эрх ба ажил олгогчид Үлдвэрчний Эвлэлийн байгууллагын хамтын ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, Цагдан хорих ажиллагаа ба хүний эрх, Сонгуулийн төв байгууллага ба түүний ерөнхий загварууд, Захиргааны хэргийн шүүх-хүний эрх, Захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, Хүний эрхээр мэтгэлцэхүй: Хүний эрх түгээмэл шинжтэй юу?, Зохигчийн эрхийн хамгаалалт
6 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Эрүүдэн шүүх хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг
7 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Монгод улс дахь эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн хэрэгжилт, Хүний эрх ба хүнийг хил дамнуулан худалдаалах гэмт хэргийн тухай, улсын бүрэн эрхт байдал, Ерөнхий боловсорлын сургуулийн хүний эрхийн сургалт, Оршин суух газраа сонгох эрх, түүний эрх зүйн үндсийг шинэтгэх асуудал,Хурдан морины уралдааны явц дахь хүүхдийн эрхийн нөхцөл байдал, анхаарах асуудал
8 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрх, Жендэрийн хандлага, Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх, Ядуурал ба эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, • Эмэгтэйчүүдийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалт: хөдөлмөрийн зах зээл дэх гажуудал, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт, Соёл уламжлал: эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, Амьдрах эрхгүй хүмүүс: Монголын ардчилал, хөгжлийн явц дахь лесбиян, гей, бисексуал, трансжендер (ЛГБТ) хүмүүсийн хүний эрх
9 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2006/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Хүнийн эрх, Хүний эрх сэтгүүл, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх, Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх
10 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-05-12 Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг шүүх, хуулийн практикт хэрэглэх, Усаар хангагдах эрх, Даяаршил ба хүний эрх, Хүний Эрх ба Боловсрол, Хүүхдийн сурч боловсрох эрх, Мэдээллийн эрх, эрх чөлөө, Парламентын гишүүний “Иммунитет-Индемнитет” эрх, Монгол улс дахь шашин шүтэх эс шүтэх эрх чөлөө
11 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хүний эрх, хүнийн эрх сэтгүүл 2007/3, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, ажилтын эгүүлэн тогтоосон шүүүхийн шийдвэрийн хэрэгжилт
12 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хохирогчийн эрх, хохирогчийн эрхийн талаарх олон улсын стандарт, гэмт хэрэг, захиргааны хууль үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх
13 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2007/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эмэгтэйчүүдийн эрх , Мэдээллийн эрх чөлөө , хүүхдийн омбудсмен , Монголчлогдсон ардчилал дахь хүний эрх
14 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эрх зүйн толь бичиг , Шинжлэх ухааны үнэ цэнэ, Хүүхэд хамгаалал , Гадаадын иргэн Монгол Улсын харьяат хүүхдийг үрчлэн авах , Жендэрийн тэгш байдал, Мэдээлэл түгээх эрх, Эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжиж баталгаажуулах нь , Эмэгтэйчүүд охидыг хил дамнуулан худалдаалах гэмт хэрэг
15 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Уул уурхайн хөдөлмөр-Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр болох нь, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийг дэмжих нь, Хүний эрх ба тагнуулын үйл ажиллагаа, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал, Монгол улс дахь ялтны хөдөлмөр, Боловсрол дахь жендэрийн тэгш байдал
16 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Улсын Дээд Шүүх, Цагдаагийн Ерөнхий Газар , Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар, Хүүхдийн эрх ,Хөгжлийн бэршээлтэй хүмүүсийн эрх , Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл , Цагаач ажилчдын эрх ,Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх , Олон нийтийн үймээн самууны үед анхаарах зарим асуудлууд , Боловсрол дахь эрхэд суурилсан үзэл баримтлалын хүрээ
17 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2008/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хохирогчийн эрхийн баталгаа , Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ил тод байдлыг хангах нь хүнд суртал, авилгатай тэмцэх нэн тэргүүний арга хэмжээ мөн, Хүнд суртал, Хүний эрх , Төрийн албан хаагчийн гомдол, маргаан шийдвэрлэлт , Гаалийн байгууллагын ил тод байдал, Нээлттэй газрын харилцаа , зөвлөмж ,зохион бичлэгийн уралдаанд түрүүлсэн бичлэг
18 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эрх чөлөө, Шашин шүтэх, Хуулийн амин сүнс , Хүүхэд үрчлэлтийн талаарх эрх зүйн орчин, нөхцөл байдал, Бизнэс , Хүний эрх, Захиргааны хэрэгт давж заалдах болон хяналтын журмаар гомдол гаргах эрх , эрхэд суурилсан хандлага, Хүний эрхийн олон улсын нэр томьёо, Хүний эрхийн мэдлэг шалгах сорил, Хүүхдийн эрхийн тухай конвенци ,
19 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хүний эрх, Төр, Шашны харилцаа, Хүн худалдаалах, Бэлгийн мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх, Амьд явах эрх , Цаазаар авах ял, Хүүхдийн хөдөлмөр, Шүүх, Хүний эрхийн нэр томъёоны тайлбар
20 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хөгжлийн бэршээлтэй хүмүүсийн эрх , Хүүхэд , "Хүчиндэх" гэмт хэрэг , Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцагчид, Оюутны эрх, Хөдөлмөрлөх эрх, ХДХВ/ДОХ/ , Хүний эрх , Узурфрукт
21 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2009/4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Үндэстний цөөнхийн эрх, Хүүхдийн бие махбодийн шийтгэл , Хэрэглэгч, Төр, Төрийн өмчийн дархан эрхийн төрөл, Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайлан, Хүний эрхйин нэр томъёоны тайлбар
22 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2010/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Эрх чөлөө, Хүүхдийн амьдрах болон хамгаалуулах эрх, Хүүхэд үрчлэлт, Хүний хөгжлийн асуудлууд, Төрийн албаны тухай хууль, Хүний амьд явах эрх, Бизнесийн харилцаан дахь хүний эрх , Гей залуучуудын хүний эрх , хүний эрхий нэр томъёоны тайлбар
23 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2010/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-18 Эрүүдэн шүүх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенци, Хүүхдийн дуу хоолой, Хүний эрхийн байгууллага, Шилжин суурьшигсдын хүний эрхийн байдал, Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Хүний эрх , Хүний эрхийн нэр томъёоны тайлбар
24 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2011/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийн боловсрол, Хүний эрхийн нээлттэй өдөр, Гэрч, хохирогчийн эрхийн хэрэгжилт, Эрүү шүүлт болон цаазаар авах ял, Монгол Улсын Хүний Эрхийн Үндэсний Комисс байгуулагдсан товч тэмдэглэл, Монгол улс дахь хүний эрхийн төлөв байдал, хүний эрх
25 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2011/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийг хангах, хамгаалах , Хөдөлмөрийн харилцаа, Хүүхдийн асрамж халамжийн байгууллагад шилжүүлэх, Хүний нэр төр, алдар хүнд , Уул уурхайн салбар дахь хүний эрх, Ажлын байран дахь бэлгийн дарамтлал,
26 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2012/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Жендерийн ялгаварлан гадуурхалт,ХДХВ/ДОХ , Хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл , Хүчирхийлэл, Хорих байгууллага ,Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ,Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, сонгох, сонгогдох эрх, Хүүхдийн эрх, Хүрээлэн буй орчны эрх, Хөдөлмөрлөх эрх, Өмчлөх эрх , Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, Эрүү шүүлт, Хүний эрхийн үндэсний комисст гомдол гаргах
27 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2012/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хорих байгууллага , Цөөнхийн эмэгтэйчүүдийн эрх , Хувийн өмчийн хамгаалагдсан байдал, Эрүүл орчинд амьдрах эрх, Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Монгол улсад эрэгтэй судлалыг хөгжүүлэх
28 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрх , Уул уурхай ,Боловсролын чанар, Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх, Ажлын байрны бэлгийн дарамт, Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, Эрүү шүүлт, Ялтны хөдөлмөр эрхлэлт , Эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх, Нийгмийн халамж хүртэх эрх, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хөдөлмөр эрхлэлт
29 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийн үндэсний байгууллага, Эрүүдэн шүүх , Шорон дахь эрүү шүүлт, Эмнести интернэшнл болон үндэстэн дамнасан компаниуд, Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх
30 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2013/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Монгол Улс дахь эрүү шүүлт, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, Өмчлөх эрхийн сэтгэлгээний түүхэн асуудал, Хүний эрхийн албан ба албан бус сургалтын тогтолцоо , Лесбиян, Гей, Бисексуал, Трансжендер хүмүүс ,
31 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2014 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Авлига , бэлгийн дарамт, Монгол Улс дахь сүм хийд, шашны сургуульд сурч буй хүүхдийн сурч боловсрох эрх, Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагууд , Хүний эрхийн зөрчил , Хүний эрх , Оюуны өмчийн эрх , Цахим эрх , Үрчлэлт , Хүүхдийн эрх , Мансууруулах бодис , Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний механизм , Агаарын бохирдол, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал , Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй, Боловсрол дахь хүний эрх, Гэр бүлийн хүчирхийллийн эрх зүйн орчин, Лесбиян , Гей, Бисексуал, Трансжендер хүмүүсийн эсрэг ялгаварлан гадуурхалт
32 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХИЙН СЭТГҮҮЛ 2014/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-20 Хүний эрхийн боловсрол , Захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах , ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн ялгаварлан гадуурхахыг хориглох зарчим , Оюуны өмч , Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, Уул уурхайн үйлдвэрлэл , Хүний эрхийн онолын элэментүүд
33 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХИЙН СЭТГҮҮЛ 2014/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Монгол Улс дахь Хүүхдийн эрхийн төлөв байдал , Ахмад настны эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрх, Төрийн жинхэнэ албан хаагч , Хүний эрх ба нийгмийн халамж , Хүний эрхийн боловсрол , Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байран дахь Хүүхэд хамгаалал , Хүүхдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх
34 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015 ЦУВРАЛ НИЙТЛЭЛ Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Авилга , Хүний эрх , Сурч боловсрох эрх , Парламентын тогтолцоон дахь хүний эрх , Ахмад настны эрхийг хамгаалах олон улсын механизм , Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц, Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендерийн ялгаварлан гадуурхалт , Ялтны хөдөлмөр , Төрийн алба ба цахим мэдээлэл , Бизнес ба хүний эрх, Эрүү шүүлт , Хүний эрхийн мониторинг, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ , НҮБ-ын зүгээс улсуудад өгсөн, зөвлөмж, түүнийг хэрэгжүүлж буй туршлагууд , Цэвэр усаар хангагдах эрх , ЛГБТИ хүмүүсийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх , ХДХВ/ДОХ-той амьдарч буй хүмүүсийн эрүүл мэндийн нууцын асуудал
35 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хүний Эрхэд Нөлөөлөх Байдлын Үнэлгээ, Эрүү шүүлт тулгах гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал , Ази, Номхон далайн бүсийн хүний эрхийн байгууллагуудын үүсэл , Үндсэн хуульд заасан шашин шүтэх эрх , Нийгмийн халамж хүртэх иргэний эрх , Парламентын хүний эрхийн хороо , Хүний эрхийн олон улсын гэрээнд оролцогч улсуудын бэлтгэн хүргүүлэх илтгэлийн хэлбэр, агуулга , Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь гомдол гаргах эрхгүй захирамж
36 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2015/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хаврын хурдан морины уралдаан ба хүүхдийн эрх , Цэргийн албан хаагчдыг албадан хөдөлмөрөөс хамгаалах, Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудыг магадлан итгэмжлэх үйл явцад Монгол улс, "Гэрийн хорио" ялын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, Иргэний харьяалал , Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн уучлал үзүүлэх тухай , Ахмад настны эрхийг хамгаалах тухай хууль
37 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2016/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эрх зүйн шинэтгэлийн бодлого, Хорих ял эдлүүлэх тогтолцооны парадигм, Иргэний нийгмийн байгууллага ба хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Албадан ажил хийлгэх ял ба нийтэд тустай ажил хийлгэх ял , Хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицуулалтын хэлбэрүүд , Иргэний давхар харьяалал , Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний байгууллага
38 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2016/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хорих ял эдлүүлэх хууль тогтоомжид ялтны эрхийг тусгах, Гадаадын иргэнийг саатуулах ба хилийн хориг тавих хэм хэмжээг шинэчлэх, Ажилтан, албан хаагчийг өөр ажилд шилжүүлэх , Нээлттэй ба хаалттай хорих , Ялгаварлан гадуурхахгүй байх хүний эрхийн зарчим , Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх ажиллагаа , Хохирогчийн эрх , Хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгуулийн эрх бүхий иргэний сонгох эрх
39 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2017/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 - Дэлхийн улс орнуудын эрүүгийн процессын хуулиуд дахь хүний эрхийн хамгаалалт , Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө , Боловсролын салбар дахь тэгш боломж , Олон хэлний боловсролын зарим асуудал, Тувачуудын эрх , Иргэдийн оролцоо , Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрлөх эрх , Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх , Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Байгууллага дахь хүний эрхийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал
40 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2017/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Хууль сахиулагч ба хүний эрх, Хүний эрхийн үндэсний байгууллага , Хүүхдийн амьд явах эрх , Шүүхийн шинжилгээ нь процессын эрх , Төрийн нууц ба мэдээллийн эрх чөлөө , Иргэний давхар харьяалал , Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэргийн гэрч-хохирогчийн эрх , Шударга ёс, хүний эрхийн мэдрэмж нь хуульчийн үнэт зүйлс
41 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2018/1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2019-06-22 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хүний эрх , Цаазаар авах ялыг халах тухай ИБУТЭТОУП 2 дугаар нэмэлт протоколлс оролцогч улс буцаж гарах боломж байгаа эсэх, Хүүхдийн эрх ба өсвөр насны шүүгдэгчийн эрх зүйн байдал , Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль , Оюуны үнэт зүйлийг өмчлөх эрхийн хамгаалалт , Өмчлөх ба эзэмших эрх , Хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчил , Ажлын байрны бэлгийн дарамт , Ургийн эрхийн хамгаалалт , Хүүхдийн дээд ашиг сонирхлыг хангах зарчим
42 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2018/2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-01-20 Төрийн байгууллага, албан тушаалтны буруутай ажиллагааны улмаас бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж буй байдал, улс орны пробацийн үйл ажиллагааны туршлага, иргэний боловсрол, хүний эрхийн баталгаа, хүний эрхийн үндсэн зарчмууд, өв залгамжлал
43 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2019/01 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-01-20 Хэвлэл мэдээлэлийн өөрийн зохицуулалт, Иргэдийн оролцох эрх, Орон нутгийн хөгжлийн сан, Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх эцэг эхийн мэдлэг, Гэмт хэргийн хохирогч, сэжигтний эрх зүйн байдлыг тодорхой болгох, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал,
44 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2019/02 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-01-20 Өмчлөх эрхийн олон улсын болон дотоодын эрх зүйн зохицуулалт, хүүхэд хамгаалал, аюулгүй байдал, Нийтэд тустай ажил хийх ял ба хүний эрхийн асуудал, Нийгмийн харилцааны чадварыг сайжруулах замаар асрамжийн төвийн хүүхдийн эрхийг хангах нь, Ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, Үр хөндөлтийн эрх зүйн зохицуулалт, Ахмад настны эд мөнгөний тусламж авах эрхийн зөрчлийн зарим асуудал
45 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-10 Монгол улс дахь шүүхийн захиргаа, түүний төлөвшил, Шүүүгчийн мэргэжлийн түвшинг үнэлэх ажиллагаа, түүний зорилго, үр нөлөө, Шүүхийн захиргааг үр нөлөөтэй удирдахад шүүхийн статистикийн гүйцэтгэх үүрэг, Шүүгчдийн сургалт дахь эрх зүйн бус сургалтын ач холбогдол, Цахим орчин дахь шүүгчийн ёс зүй, АНУ дахь ял оногдуулах хүснэгтийн тухай (Sentencing Table), Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ: Forrest v ASIC, Хүний эрх ба цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ, Шүүх хэргийн жинхэнэ бодит үнэнийг тогтоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үүрэгтэй, Байгаль орчныг хамгаалахад шүүхийн үүрэг, оролцоо чухал, Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага гэж юу вэ?, Монгол Улсын шүүхийн 2013 оны шүүн таслах ажиллагааны тойм, Хүний салшгүй эрхийн баталгаа - Эрх зүйн зайлшгүй процесс (Due process of law), Захиргааны ерөнхий хуулийн төсөлд эрх зүйд захирагдах ёс (Rule of law)-ны зарим шалгуураар хийсэн дүн шинжилгээ, Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь оролцогч буюу бенефициар өмчлөгчийн тухай ойлголт
46 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Монгол Улс дахь дагнасан шүүхийн тогтолцоо: Үр нөлөө, анхаарах зарим асуудал -Шударга ёсны үйлчилгээг шуурхай хүргэх нь - “Эрх зүйн харилцаа байгаа эсэхийг тогтоож, хүлээн зөвшөөрүүлэх” нэхэмжлэл -Эрх зүйт төр буюу захиргааны шүүх -Шүүхийн эдийн засгийн хараат бус байдлыг хангах зарим асуудал -Шүүхийн хараат бус байдал -Шүүхийн сургалтанд нийгмийн хүчин зүйлсийг тооцох (Social Context) сургалт -Шүүхийн шийдвэрийг хянах жишиг -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд Төлөөлөх эрх, түүний онцлог, ач холбогдол -Хүүхэд асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоох -Шүүн таслах ажиллагаанд орчуулагч, хэлмэрчийг Оролцуулахад анхаарах зүйлс -Мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүний эрх зүйн орчин -Ex Post Facto Law буюу хууль буцаан хэрэглэх тухай ойлголт
47 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн сонгон шалгаруулалт -Шүүхийн шинэ менежмент -Шүүхийн засаглалын аюулгүй байдлыг хангаж буй гадаад орны туршлага -Сайн туршлага: Шүүгчид хэрэг хуваарилах ажиллагаа -Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Шүүхийн шийдвэр хэрэгждэг үү? (ЗХШ-ийн шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ) -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх тухай -Иргэний эрх зүйн харилцаан дахь узуфруктын эрх зүйн зохицуулалт -Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй үр нөлөөтэй тэмцэхэд шүүгчдийн үүрэг оролцоо -Хүний эрхэд суурилсан хандлага ба Хүн худалдаалах гэмт хэргийг шийдвэрлэх -Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн зарчим -Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь Цагдан хорих арга хэмжээ ба хүний эрх -Гэр бүлийн хүчирхийллийн холбогдолтой хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хохирогчийг анхаарах -Гадаад улсад ажилласан хөдөлмөрлөх Эрхийн хэрэгжилтэд олон улсын эрх зүй
48 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2014/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүгчийн карьер -Шүүхийн хүний нөөцийн бодлогын шинэтгэл -Монгол Улс дах шүүгчийн сонгон шалгаруулалт: Шүүгчид нэр дэвшигчийг үнэлэх ажиллагааг сайжруулах -Шүүгчийн тэвчихүй -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Захиргааны эрх зүй дэх “Functus Officio” зарчим ба захиргааны албан тушаалтны шийдвэрээ хүчингүй болгох эрх -Итгэл эвдэх замаар хөрөнгөжихийн эсрэг Иргэний эрх зүйн хамгаалалт -Иргэний хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны Ерөнхий хугацаа -Шүүх хуралдаан хойшилж байгаа үндэслэл, Шалтгаанд хийсэн мониторинг -Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шинэчлэл ба харьцуулсан судлалын асуудал -Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаан дахь эвлэрлийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт -Гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэхэд Олон нийтийн оролцоо чухал болох нь -Давж заалдах болон хяналтын шатны журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шийдвэрийн үндэслэл, төрөл -Онцгой ажиллагааны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэлт ба шүүгчийн ачаалал
49 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Хууль тайлбарлан хэрэглэх онол, арга зүй -Цэцийн шийдвэрийн шүүмж: Анхан шатны шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах -Шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд үйлчлэх хөөн хэлэлцэх хугацаа -Шүүгчийн ёс зүйн зөрчилд холбогдох сахилгын арга хэмжээ ба шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэлгээ -Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэргийн улмаас бусдад учруулсан хохирлыг шүүхээс нөхөн төлүүлэх -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжид хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах -Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ: Шүүхийн практик, -Захиргааны хэргийн шүүхийн хэргийн хөдөлгөөнд хамаарах зарим тоон үзүүлэлт -Өмчлөх эрхийн хамгаалалт -Төрийн өмчийн тухай эргэцүүлэхүй -Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II Проктколыг олон улсын эрх зүйн Pacta sunt servanda зарчимд үндэслэн хэрэглэх -Олон улсын байгууллага /хуулийн этгээд/-ын хариуцлагын асуудал -Амьд явах эрх ба цаазаар авах ял -Албадан ажил хийлгэх ялын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох -Miranda v. Arizona
50 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Тайлбарын онолын тухай -Шүүхийн шийдвэр шударга, үйлчилгээ шуурхай, Хүртээмжтэй байх нь олон нийтийн итгэлийн үндэс -Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн туршлага, -Шүүхэд итгэх итгэл, -Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тогтолцоог бүрдүүлэх нь -Шүүхийн ёс зүйн хороо болон Хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны маргааны харьяаллыг зааглах асуудал -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Цэцийн шийдвэрт дүн шинжилгээ хийх аргачлал -Хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн Шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн обьект: Халдлагын зүйл -Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний Төлөв байдал -Үндсэн хууль дахь дайчлан авах зохицуулалт ба шударга нөхөн олговор -Та ба түүний өмчийн дархан эрхийн үзэл баримтлал, төрөл -Газар ба газартай холбоотой өмчийн эрхүүд -Хувийн эрх зүй дэх сахилгын шийтгэлийн эрх зүйн зохицуулалт
51 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Хуулийг тайлбарлан хэрэглэх ажиллагаанд тогтвортой байдал ба шударга ёс зэрэгцэн орших -Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл -Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицууулалтыг боловсронгуй болгох -Шүүхийн нээлттэй байдал ба шүүх хуралдааныг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах эрх зүйн зохицуулалт: Европын зөвлөл -Үнэт цаасны эрх зүйн маргаан -Гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн тусгай төрөл: Төрийн албан хаагчийн учруулсан гэм хорыг төр хариуцан арилгах асуудал -Байгалийн баялаг дахь эзэн орны байнгын бүрэн эрхийн зарчим болон уул уурхайн салбарын техник, эдийн засгийн үндэслэлийн хууль зүйн ур дагавар -Нуугдмал гэмт явдалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх арга зам -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал -Барьцаалан зээлдэх журмаар зээл олгох үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал -Ялын бодлого ба сэтгэлгээний шинэтгэл: Эрүүгийн эрх зүйн үзэл баримтлалын тухайд -Гэрээслэлээр өвлөх эрх, түүний хууль тогтоомжийн практик хэрэглээ -Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн биелэлтийг хангах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь, -Brown v. Board of Education of Topeka
52 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2015/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүх эрх мэдэл дэх төрийн тэргүүний бүрэн эрх -Шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Хувийн эрх зүй дэх хууль тайлбарлах онцлог -Хараат бус, хариуцлагатай шүүхийн тогтолцооны талаарх Софигийн тунхаглал -Хувийн эрх зүй дэх хууль тайлбарлах онцлог -Банк, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээдээс олгосон зээлийн гэрээний маргаан -Хуулийн этгээдийн хэлбэрээр байгуулагдсан болон байгуулагдаагүй хамтарсан этгээдийн тухайд -Хүнсний аюулгүй байдлын эрх зүйн эх сурвалж -Улсын Их Хуралд мөрдөн шалгах эрх хэрэгтэй юу? -Холимог гэрээ, түүний хууль тогтоомжийн хэрэглээний аргачлалыг төлөвшүүлэх -Татварын олон улсын гэрээний зохицуулалтын хэрэгжилтийн зарим асуудал
53 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Монголын эрх зүйн онолын сэтгэлгэний хөгжилд нөлөөлсөн зарим хүчин зүйл -Монгол Улс дахь шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: -А.Барак: Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Монгол Улс дахь авлигын эсрэг шинэчлэл: Шүүхийн шударга байдал -Хэлцэл хүчин төгөлдөр бус байх зохицуулалтыг шүүхийн практик хэрэглэж буй байдал -Тээврийн хэрэгслийн ашиглалтаас үүссэн гэм хорыг арилгах эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдах гэмт үйлдлийн илрэх хэлбэр -Нотлох үүргийн хуваарилалтын бодлого -Захиргааны шийдвэрийн түүхэн уламжлал ба захиргааны акт -Иргэн, эрүү, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх Хуралдаан хойшлолт, -Монгол Улсын захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай -Эрүүгийн хуулийн шинэчлэлийн тухай -Хувийн эрх зүй дэх тулгамдсан зарим асуудал -Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шүүхийн шатан дахь хэрэгжилт -Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгт байгаль орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба болон яллах талын эрх хэмжээг тогтоох -Riley v. California (2014)
54 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүхийн шийдвэр яагаад үндэслэгдсэн байх -Монгол Улсын шүүхийн цогц зураглал -Монгол Улс дахь шүүгчийн сахилгын процессын тулгамдсан асуудал, Шийдвэрлэх арга зам -Шүүхийн эдийн засгийн баталгаа -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны гэрээ, батлан даалтын гэрээний маргаан) -Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг баталгаажуулах хүсэлт гаргах эрх, түүнийг хангах хууль зүйн үндэслэл -Шүүх хуралдаанд зайнаас оролцох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх шаардлага -Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалах гэмт хэргийн субьектив талын зарим асуудал -Шүүгчийн хууль тайлбарлан хэрэглэх ур чадвар -Үндсэн хуулийн эдийн засгийн үзэл баримтлалын үүднээс Монгол Улсын үндсэн хуулийг шинжлэх -Нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхтэй зөрчилдөх үед хэрхэн шийдвэрлэвэл зохистой вэ? -Насжилтыг дэмжих нийгмийн хамгааллын эрх зүйн асуудал -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн онцлог, шинэлэг зохицуулалт -Gideon v. Wainright (2014)
55 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Цэцийн гишүүн болон дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг нийтлэх -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал -Шинэчлэн найруулсан эрүүгийн хуулиас гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний ойлголтыг эрэлхийлэх нь Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Хууль батлах эрх мэдэлд тавих шүүхийн хяналт: Улс төрийн сонголтыг үндсэн хуулиар хязгаарлах нь -Шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах бүтэц, цаашид түүнийг бэхжүүлэх арга зам -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шйидвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Хийсвэрлэлийн зарчмын салшгүй ойлголт өмчийн хэлцлийн мөн чанартай холбоотой маргаан) -Болгоомжгүй гэм бурууг, хор уршиг гэм буруугүйгээр учруулах /тохиолдол/-аас ялгах асуудлыг шийдвэрлэсэн хэрэг -Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх эрх -Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн маргааны харьяаллын талаар -Шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн хэрэгжилт, шүүгчийг татгалзах -Гадаадын зарим улс орнуудын хяналтын шатны шүүхийн зарим онцлог -Нөхцөл байдлын шинжилгээний онол, практикийн асуудал -Монгол улсад Гадаадын худалдааны арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх ба биелүүлэх эрх зүйн асуудал -Хүний эрх, эрх чөлөө ба нийгмийн хэв журам -Европ дахь шударга ёсны ирээдүйн асуудлаарх Варшавын тунхаг -Монгол Улсын оюуны өмчийн хамгааллын тогтолцоо, асуудал, эргэцүүлэл -Loving v. Virginia (1967)
56 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2016/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Шүүгчийн тусгай санал /Pros & Cons/ -Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэл, хэтийн төлөв, чиг хандлага -Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүний ёс зүй -Хувийн эрх зүйн гэрээний харилцаанаас үүссэн маргаан ба Залилан мэхлэх гэмт хэргийг ялган зүйлчлэхэд тулгамдаж буй асуудал -Барьцаа-Үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргаас өмчийн эрхийн төрөл болох нь -Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүй: Бэрхшээл ба Шийдэл -Шүүхийн шинэтгэлийн хэрэгжилт, үр дүн цаашдын асуудал /мониторингийн тайлан/ - -А.Барак: Хуулийг зорилгоор нь тайлбарлах арга зүй -Шүүхийн тогтолцоо -Даатгалын гэрээний эрх зүй -Аргагүй хамгаалалтын байдалд үйлдэгдсэн гэмт хэргийг шүүхээс хянан шийдвэрлэх зарим асуудал -Концессын гэрээ, түүнээс үүсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх харьяаллын асуудал - -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь улсын тэмдэгтийн хураамжийн зарим асуудал -Насанд хүрээгүй хүний гэмт хэрэг, зүйлчлэлийн онцлог /эрүүгийн эрх зүйн харьцуулалт/ -“Шүгэл үлээх” соёл, -Өндөр насны тэтгэврийн зохицуулалт, -Шүүхийн шийдвэрийг боловсронгуй болгох асуудлаарх зөвлөмж, Гэмт хэрэгтний сэтгэл зүйн зарим асуудал -Миссури муж улсын Эрүүл мэндийн газрын даргын эсрэг Крузений хэрэг (1990)
57 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Эрүүгийн хуульд тодорхойлсон шинэ төрлийн ял, -Ял шийтгэл, ял оногдуулалт -Өсвөр насны хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, -Хуулийн этгээдэд оногдуулах эрүүгийн хариуцлагын төрөл, олон улсын жишиг -Гэмт хэргийн ангиллын тухай ойлголт, -Эрүүгийн хууль дахь шинэ гэмт хэргийн онцлог шинж, -Сэжигтэн… ???, -Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь, -Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, -Хуулийн этгээдэд холбогдох эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог, -Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэх, шүүх хуралдааны бэлтгэл хангах ажиллагаа, -Хялбаршуулсан журмаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, -Шүүх хуралдааны ерөнхий нөхцөл, -Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хэргийг нэмэлт мөрдөн байцаалтад буцаах тухай зохицуулалт -Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа ба хүний эрхийн асуудал
58 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Зөрчлийн тухай хуулийн ерөнхий ангийн хэрэглээ -Эрүүгийн шүүхийн зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагаа -Шүүгч ёс зүйн зөрчил гаргасан гэх гомдол үүсэхэд шүүхийн захиргааны ажилтны сахилга, хариуцлага нөлөөлөх нь -Эдийн засгийн гэмт хэргийн нэг төрөл нь татварын гэмт хэрэг болох нь -Захиргааны хэргийн шүүхээс засгийн газрын захиргааны үйл ажиллагааг хянах нь үндсэн хууль зөрчөөгүй -Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлд анхаарах зарим асуудал -Барилга байшин эзэмшигчийн гэм хорын хариуцлага -Үүрэг гүйцэтгэгч хугацаа хэтрүүлсний үр дагавар буюу хүү төлөх үүрэг -Иргэний процессын эрх зүй дэх давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох зарчим Даалгаврын гэрээ ба Ажил гүйцэтгэх гэрээ -Эрх зүйн эх сурвалж, түүнийг шүүх эрэмбэлэн хэрэглэх нь -Эрүүгийн процессын шинэ хууль, -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаа, практик хэрэглээ -Гоорын эсрэг Бушийн хэрэг (2000)
59 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2017/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Эрүүгийн хэргийн анхан, давж заалдах, хяналтын шатны шүүхийн эрх хэмжээ -Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилт: Гэмт хэргийн хохирлын талаар зохицуулалт -Гэм хорыг арилгах үүргийн тусгай төрөл: Эрх зүйн чадамжгүй болон зарим чадамжтай этгээдийн гэм хорын хариуцлага -Үүргийн эрх зүйн ерөнхий ангийн хохирол арилгуулах шаардах эрх (Иргэний хууль хэрэглээний асуудал) -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтэй холбогдсон эрх зүйн асуудал -Аж ахуй нэгж байгууллагад тогтоогдон үйлчлэх хэм хэмжээ (дотоод хэм хэмжээ) түүнийг хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэхдээ шүүх хэрэглэж буй практик -Харилцан хамаарал бүхий этгээдүүдийн хооронд хийгдсэн бараа, ажил, үйлчилгээний татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлох эрх зүйн үндэс -Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн үзэл баримтлал ба өмгөөлөгчийн эрх зүйн байдал -Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал -Олон улсын эдийн засгийн харилцааны субъект болох төрийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлох шаардлага (онолын судалгаа) - Харьцуулсан гэр бүлийн эрх зүйн асуудал -Хээлөгийн эсрэг Колумб дүүргийн хэрэг (2008)
60 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 -Олон улсын эрх зүйн эх сурвалж, -Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, түүний хэрэгжилт, -Төрийн байгууллага өөрчлөн байгуулагдах үед төрийн алба хаагчдын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах, -Захиргааны акт илт хууль бус болох үндэслэлд эфиденцийн онол, -Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх талаар Эрүүгийн хуулийн зарим асуудал -Нөхөн сэргээх хандлагад суурилсан эрүүгийн эрх зүйн шинэчлэл, хохирлын үндэсний тогтолцоо -Гэрээслэлээр өв залгамжлалын эрх зүйн шинэчлэлт, хэтийн төлөв - Ёс суртахууны гэм хор -Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүйн дүрэм, түүний хэрэгжилт, анхаарах зарим асуудал -Шүүгчийн дотоод итгэл ба нотлох баримтыг үнэлэх ажиллагаа -Иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн 255.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн шийдвэрлэж буй шүүхийн практик (Орон сууц худалдах-худалдан авах гэрээнд заасан орон сууцны талбайн хэмжээг тооцох тухай маргаан) -“Ялтай байдал”-аар иргэний эрхийг бүх насаар нь хязгаарлах, ялгаварлах нь -Хүүхдийн эрх ба өсвөр насны яллагдагч -Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй этгээдийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай хуулийн практик хэрэглээ, анхаарах зарим асуудалд -Үрчлэлтийн хэргийг онцгой ажиллагааны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал -Хуулиар тогтоосон хүү, - Ипотекийн зээлийн нэхэмжлэгч -Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөлийн “Ерөнхий шүүгч”-ийн албаны чиг үүргийн талаарх зөвлөмж 19/2016 -Roe v. Wade
61 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-11 Олон улсын эрх зүйн зарим эх сурвалжуудын талаар (Олон улсын заншлын эрх зүй, эрх зүйн нийтлэг зарчмууд, -Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нийцүүлэн гүтгэлгийг зохицуулах -ИХШХШТХ-ийн зарим зохицуулалтын хэрэгжилт, үр нөлөөг эрх зүйн социологийн үүднээс авч үзэх -Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийг нэвтрүүлэх нь -Захиргааны байгууллагын губернатив ба административ үйл ажиллагаа -Хулгайлах гэмт хэрэг (Хуулийн амин сүнсний хулгай) -Иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Фидуцийн гэрээ) - -Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ (Өв залгамжлал) -Эрүүгийн хуулийн 17.1 дүгээр зүйл дэх тайлбарт хийсэн шинжилгээ -Нотариатын мэдэгдэх хуудсыг шүүхээр баталгаажуулж байгаа байдал -Хуульч сэтгэлгээ болон бодлого бодох аргачлалын уялдаа холбоо -Олон улсын шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах эрх: Хоёр талт болон бүс нутгийн гэрээний харьцуулсан судалгаа -Plessy v. Ferguson (1896)
62 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийг удирдах уу, шүүхэд дэмжлэг үзүүлэх үү? Үндсэн хуулийн үзэл санаа - -Хууль тайлбарлан хэрэглэхтэй холбоотой онолын суурь асуудлууд -Японы шүүгчдийн томилгоо, сургалт, давтан сургалт -Хувийн эрх зүйн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх хийсвэрлэх зарчим, түүний практик хэрэглээ -Монгол улсад мөнгө угаах гэмт хэргийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практик -Эрүүгийн хуулийн шинэчлэл “төсөл”-д зааснаар хязгаарлагдахгүй -Иргэний хуулийн 497 дугаар зүйлийг нотлох үүргийн онолын үүднээс тайлбарлах нь -Иргэний хэргийн шүүгчийн тодруулах эрхийн тухай Япон улсын туршлага -New York Times Co. v. Sullivan (1964)
63 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2018/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 25 жилийн туршлага, сургамж -Захиргааны эрх зүйн хэм хэмжээг тайлбарлах онолын чиг хандлага ба тодорхой аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ -Сингапур улсын шүүхийн сургалт -Тайваны шүүхийн хөгжил, туршлага -Үндсэн хуулийн соёл: Сайн туршлага ба Монгол -Төрийн албаны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга): төрийн албаны удирдах албан тушаалтны хариуцлагыг дээшлүүлэх шинэ зохицуулалт -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо -Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага -Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт: Өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам -Гэр бүлийн маргааны онцлог, эвлэрүүлэн зуучлахад сэтгэл зүйчийн оролцоо -Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970)
64 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн үнэлгээний тайлангийн хураангуй, -Монгол Улсын иргэний хууль дахь үл хөдлөх эд хөрөнгийн зохицуулалт болон түүний тулгамдсан асуудал -орон сууцны талбайн маргаан бүхий иргэний хэрэг ба иргэний хуулийн 255 дугаар зүйлийн хэрэглээ -гэм хорын эрх зүйн зорилго: эрх зүй, эдийн засгийн хандлага -гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл, шударга ёсны зарчим -шинээр батлагдсан хууль, шүүгчийн ачаалал -захиргааны хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал -монгол улс дахь шүүхийн жишгийн гүйцэтгэх чиг үүрэг ба механизм -үүргийн гүйцэтгэлд саад болох болон эд хөрөнгийн доголдлын талаарх зохицуулалтын харилцан хамаарал: иргэний хуулийн 251-р зүйлийн жишээн дээр -иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсэгт заасан шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь (байгаль орчны бохирдолтой холбоотой хэрэг маргаан дээр хэрэглэх боломж) -иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүгч өөрийн дотоод итгэл үнэмшлийг талуудад ил болгох хэрэгцээ шаардлага: япон улсын жишээн дээр -хувьцаа эзэмшигч компанийг төлөөлөн шүүхэд нэхэмжлэл гаргахад тулгамдаж буй эрх зүйн зохицуулалт -гадаадын хуулийн этгээдийг монгол улсад хүлээн зөвшөөрөх эрх зүйн асуудал -дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн үүднээс чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг ойлгох асуудал: тхех-ийн xxiv дүгээр зүйлийн жишээн дээр united states v. nixon, 418 u.s. 683 (1974)
65 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бэлтгэл үе шат, үр нөлөө -Монгол Уулсын эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцооны онцлог болон түүний зарим асуудал -шүүхийн шийдвэрийн бүтэц, түүнийг эрх зүйн агуулга, зарчимд нийцүүлэх нь -анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, дахин хэлэлцүүлэхээр буцааж буй үндэслэлүүд - -шүүх хуралдаан хойшилж байгаа шалтгаан нөхцөл, дүн шинжилгээ - -захиргааны хэргийн шүүхүүд төрийн албан хаагчдын хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэхдээ “дотоод хэм хэмжээ”-г ашиглаж буй практик -хөдөлмөрийн гэрээний туршилтын хугацааны ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт болон тус хугацаан дахь ажилчны эрхийг хамгаалах асуудал: монгол-япон улсын харьцуулсан судалгаа -“шүүгч нарт сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага, хамрагдах нөхцөл боломж” судалгааны тайлан
66 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүхийн бие даасан байдал болон шүүгчийн хариуцлага: шүүгчийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь, -Захиргааны хэргийн шүүхээс шийдвэрлэж буй маргааныг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэсэн тоон мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээ -Монгол Улсад сэтгэл санааны хохирол нөхөн төлүүлэх эрхийг хүлээн зөвшөөрсөн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ -зөрчилд холбогдсон хүнийг саатуулахад анхаарвал зохих зарим асуудал -Монголын хуульчдын ёс зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал -Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны зөрчилд оногдуулах шийтгэл, түүний үр нөлөө -Ану, Япон, Монгол улс дахь байгаль орчны бохирдлыг арилгах тогтолцооны харьцуулсан судалгаа -Төв банкны хараат бус байдлыг үндсэн хуулиар баталгаажуулах нь: үндсэн хуулийн эдийн засгийн онолын -Гадаад худалдааны хамгаалалтын арга хэмжээг хуульчлах хэрэгцээ шаардлага -Ану-ын холбооны шүүхийн эрүүгийн хариуцлага оногдуулах аргачлал -Роперын эсрэг саймоны хэрэг 543 u.s. 551 (2005)
67 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2019/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Шүүн таслах ажиллагаанд биечлэн оролцох эрх -Иргэний хуулийн гэм хорын хэмжээг багасгах зохицуулалтын онолын үндэс ба хууль хэрэглээний зарим асуудал, -Увс аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 30 дугаар шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ -Шүүх хуралдаан хойшлолт нь хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацаанд нөлөөлөх, -Шүүгч зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтан болох нь: эрх зүйн зохицуулалт, анхаарах асуудал, -Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлах aжиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулалт, -нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын олон улсын нийтийн эрх зүйн зарим суурь зарчмууд, чиг хандлага -захиргааны хэргийн шүүх хуралдаанд прокурор оролцох эрх зүйн асуудал -“гэмт хэргийн зарим онцлогт хийсэн дүн шинжилгээ” ажилгүй хүн болон төрийн албан хаагчийн жишээн дээр -“Монгол Улсын татвар хураан авах ажиллагааны асуудал” татварын ерөнхий хуулийн шинэчилсэн найруулгад өгөх үнэлэлт -Барилгын эрх зүй болон иргэний эрх зүйн харилцан хамаарал: барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад анхаарах хууль зүйн зарим асуудал -Ял эдэлж буй хоригдолд олгож байгаа боловсрол ба хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал
68 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2020/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт ба засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинэтгэл, -Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт ба нутгийн удирдлага -Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт ба ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх -Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд шүүхээс өгсөн саналын түүвэр -Захиргааны эрх зүй дэх хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим -Барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх хоорондын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэсэн шүүхийн практик, -Сөрөг нэхэмжлэлийн тухай ойлголт, анхаарах асуудал -Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрлэсэн зарим зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл, анхаарах асуудал: орхон аймгийн жишээн дээр -Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг шийдвэрлэж буй шүүхийн практикт хийсэн дүн шинжилгээ -Зөрчлийн хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал -Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн шүүхийн онцлох шийдвэрийн мэдээлэл -“Цахим шүүхийн талаарх гадаадын зарим орны туршлага” япон, бнсу, бнхау, сингапур улсын жишээн дээр -Корона вирустэй холбогдуулан боловсруулсан хуулийн төсөл: шүүх болон тусгай трибуналуудын ажиллагаанд үзүүлэх нөлөө, үүсэх үр дагавар
69 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл Шүүх эрх мэдэл 2020/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 -Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлага, -Гэм хорын эрх зүйн зорилго: эрх зүй, эдийн засгийн хандлага -үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөлд холбогдох шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, -Хуулийг дагаж мөрдөх хугацаа -Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь цахим нотлох баримт -Захиргааны гэрээ байгуулахад захиргааны ерөнхий хуульд заасан шийдвэр гаргах ажиллагааны нийтлэг журмыг хэрэглэх онцлог -Монгол Улсын шүүх дэх мэдээллийн технологийн хөгжил, эрх зүйн орчин -Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлт, анхаарах асуудал -Хувь хүний орлогын албан татварын суурь монгол ба япон улсын харьцуулалт -Барилгын эрх зүй болон иргэний эрх зүйн харилцан хамаарал: барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад анхаарах хууль зүйн зарим асуудал. /2 дахь хэсэг/ -Гүрж улсын ердийн шүүхийн хэрэг хуваарилалтын шинэ тогтолцооны эрх зүй, техникийн шинжилгээ -Цахим шүүхтэй холбоотой гадаадын зарим орны хууль зүйн зохицуулалт -Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тойм
70 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс Хүний эрх сэтгүүл 2020/01 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2020-08-12 Ковид-19 ба ахмад настны эрх, Хүний эрхэд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх арга зүй: Тавантолгойн бүлэг ордын үнэлгээний туршлага, сургамж Биеэ үнэлэлт, бэлгийн мөлжлөгийн талаарх олон нийтийн үзэл хандлага, тулгамдаж буй асуудал Сонгогчийн эрх, Цар тахлын нөхцөлд иргэний эрх, үүргийн уялдааг хангах, Хүүхдийн эрхийг хангахад анхан шатны нэгжид тулгамдаж буй зарим асуудал
71 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2017/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Урьдчилан хэлэлцүүлэх, захиргааны акт, хэм хэмжээний акт, нийтийн ашиг сонирхол
72 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2020/№3 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Арилжаа, арилжааны эрх зүй, дампууралын хэрэг, хөдөлмөрийн тухай хууль, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, аж ахуйн үйл ажиллагаа, улсын бүртгэл, дагнасан тогтолцоо
73 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2020/№4 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-03-09 Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэл, шүүгчийн ёс зүй, ерөнхийлөгчийн хориг, хуулийн бичвэр, тэнсэн, мөнгө угаах, шүүгчийн танин мэдэх үйл явц, нийтэд тустай ажил хийлгэх ял.
74 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2021/№1 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-05-18 Байгалийн баялагийн өмчлөл, мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа, ерөнхийлөгчийн хориг, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль, прокурорын оролцоо, хүн худалдаалах гэмт хэрэг, хууль санаачлах эрх, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн сүлжээ ашиглах заавар, шүүхийн эдийн засгийн баталгаа
75 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2020/02 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-06-17 Эрүүгийн хууль, бага насны хүүхэд, хүчиндэх гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, интернэтийн хандалт, нийгмийн сүлжээгээр тархи угаах, цагдаагийн байгууллагийн үүрэг, хариуцлага, авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг
76 Шүүх эрх мэдэл сэтгүүл ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ 2021/№2 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-08-04 Хууль зүйлийн бичиг, баримт бичигт хийсэн дүн шинжилгээ, хүний эрх, мөрдөн байцаалт, өрсөлдөөн, өрсөлдөөний тухай хууль, арбитрын ажиллагаа, бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдал, шүүхийн практик, гэмт хэргийн нөхцөл байдал
77 Хүний эрхийн Үндэсний Комисс ХҮНИЙ ЭРХ СЭТГҮҮЛ 2021/01 Мэргэжлийн сэтгүүл Үнэгүй 2021-09-17 Хүүхдийг асран хүмүүжүүлэх байгууллага Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний хэрэгжилт ба цензур Ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрх Хууль зүйн туслалцааны эрх зүй

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn