Бүтээлийн төрөл

Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл

526 бүтээл байна

# Зохиогч Бүтээлийн нэр Tөрөл Үнэ Огноо Keyword
1 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА: ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-30 захиргааны эрх зүй, захиргааны гэрээ, гэрээ, захиргаа
2 П.Баттулга УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ БА ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХЯНАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 улс төрийн нам, улс төрийн намуудын байгуулсан гэрээ, улс төрийн намд тавих шүүхийн хяналт, хамтарсан Засгийн газар, Үндэсний эв нэгдлийн Засгийн газар
3 Б.Төрболд Парламентын гишүүний ёс зүй ба түүний эрх зүйн зохицуулалтын шалгуур Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 Парламентын гишүүний ёс зүй, ёс зүй, шалгуур үзүүлэлт, харьцуулсан судалгаа, АНУ, Канад, Унгар улс парламентын гишүүний ёс зүй, ардчилсан ёс, хууль тогтоох эрх мэдэл
4 П.Баттулга ӨМГӨӨЛҮҮЛЭХ ЭРХ БА ГЭМ БУРУУГҮЙД ТООЦОХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 Гэм буруутайд үл тооцох зарчим, өмгөөлүүлэх эрх, хавтаст хэрэг шүүгчийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь, өмгөөлөгчийн эрх
5 П.Баттулга ЗАХИРГААНЫ АКТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 захиргааны акт, итгэл хамгаалагдах зарчим, захиргааны актыг хүчингүй болгох, хууль дээдлэх зарчим ба иргэний итгэл, эерэг нөлөөлөл бүхий захиргааны актыг хүчингүй болгох.
6 Ц.Цогт JUDICIAL PROCEDURE FOR ADMINISTRATIVE CASE IN MONGOLIA (2010) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 administrative law in Mongolia, administrative court in Mongolia, administrative litigation
7 Ц.Цогт “BUILDING THE RULE OF LAW IN MONGOLIA: THE ADMINISTRATIVE COURT PROJECT” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 administrative court, judiciary in Mongolia, administrative justice, specialized court
8 П.Баттулга ҮНДСЭН ХУУЛЬТ ЁСНЫ ТӨЛӨВШИЛТӨД ЕРДИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ШҮҮХИЙН ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 Үндсэн хуулийн хяналт, бодит хяналт, хэм хэмжээний тодорхой хяналт, ердийн шүүхээс Үндсэн хуулийн шүүхэд хүсэлт гаргах, шүүхийн хэрэглэх хууль Үндсэн хууль зөрчсөн бол яах вэ?
9 П.Баттулга НИЙТИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 нийтийн эрх ашиг, нийтийн эрх ашгийн нэхэмжлэн хамгаалах, нийтийн эрх ашгийн хамгаалах захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах,
10 П.Баттулга ДАВЖ ЗААЛДАХ ЖУРМААР ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙ ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-03-31 шүүхийн шийдвэрт давж заалдах эрх, давж заалдах журмаар захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
11 П.Баттулга УЛС ТӨРИЙН НАМД ТАВИХ ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТ   Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 улс төрийн нам, улс төрийн намд тавих шүүхийн хяналт, Үндсэн хуулийн шүүхээс улс төрийн намын үйл ажиллагааг хянах нь
12 П.Баттулга ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ: өнгөрсөн, одоо, ирээдүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 захиргааны хэргийн шүүх, Монгол Улсад захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсан нь, төрийн эрх мэдэл хуваарилалт ба захиргааны хэргийн шүүх
13 Б.Төрболд ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ БА ЭРХ ЗҮЙН ТОГТОЛЦООН ДАХЬ ЁС ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-01 Шүүгчийн хараат бус байдал, ёс зүй, бие даасан байдал, шүүхийн бие даасан байдал,
14 Б.Эрхэмбаяр Шүүхийн шинэтгэл ба шүүгчийн хараат бус байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-01 Шүүгчийн хараат бус байдал Шүүхийн шинэтгэл, шүүхийн реформ, шүүгчийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах, шүүхийг өөрчлөн зохион байгуулах Шүүхийн бие дааасан байдал Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
15 Б.Эрхэмбаяр Үндсэн хуулийн процессын ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-01 Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Үндсэн хуулийн процессын ажиллагаа, Өмгөөлөл, Өмгөөлөгч, Үндсэн хуулийн процессын ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох нь, өмгөөлөгчийн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг,
16 Б.Эрхэмбаяр Улс төрийн намын бүртгэл ба түүнтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-02 Улс төрийн нам, нам, хуулийн этгээдийн бүртгэл, улс төрийн намын бүртгэл, улс төрийн намын бүртгэлтэй холбоотой маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээд, хувийн эрх зүйн хуулийн этгээд, намын бүртгэл
17 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА |СҮМ, ХИЙДИЙН ЗАХИРГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-02 шашны байгууллага, захиргаа, шашны захиргаа
18 Б.Төрболд ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЁС ЗҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2016-04-04 Өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүй Монголын Өмгөөлөгчдийн коллегийн дүрэм
19 Б.Төрболд ОРОН НУТГИЙН ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЯВЦАД ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ ТУСГАХ НЬ: шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-04 Орон нутгийн шийдвэр гаргалт Нутгийн өөрөө удирдах ёс Харьцуулсан судалгаа
20 Б.Төрболд АГААРЫН БОХИРДЛЫН УЛМААС "ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ ЗӨРЧИГДСӨӨР БАЙХ УУ" түүнийг шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-04 Агаарын бохирдол Агаарын бохирдлыг бууруулах Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх
21 Б.Төрболд ОРОН НУТГИЙН БИЕ ДААСАН БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ ШИНЭЧЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2016-04-04 Орон нутгийн бие даасан байдал, эрх зүйн орчин Төвлөрлийг сааруулах Урт хугацааны бодлого Шийдвэрлэх арга
22 Ц.Цогт Enactment of the General Administrative Act and Evolution of the Administrative Law in Mongolia Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-09 General Administrative law, Administrative law Mongolia, administrative act, normative administrative act, administrative contract, listing approach, general clause, enumeration clause, paradigm change in administrative law, GAL,
23 Ж.Буджав Шүүгчийн ёс зүй ба Шүүхийн шинэтгэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-12 шүүгчийн ёс зүй, олон нийтийн итгэл, шүүхийн шинэтгэл, ёс зүйн сахилга бат, тархацын хууль
24 Т.Нандинцэцэг Үндсэн хууль дахь байгаль орчны хамгаалалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-13 Үндсэн хууль дахь байгаль орчны хамгаалалт, малчин иргэдийн эрх зүйн байдал, Аархусын конвенц
25 Б.Гончигсумлаа НИЙТИЙН ЭРХ АШГИЙН ӨМГӨӨЛЛИЙН ЗАРДЛЫН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-15 нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, стратегийн өмгөөлөл, шүүхийн зардал, улсын тэмдэгтийн хураамж, pro bono, про боно
26 Т.Мөнх-Эрдэнэ Өрсөлдөөний эрх зүй: Хувийн ба нийтийн эрх зүйн зэрэгцэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-17 Өрсөлдөөний эрх зүй Картель Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн хэлцэл Өрсөлдөөний тухай хууль
27 Ц.Цогт Газар өмчлөх харилцааг Захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулах асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-17 захиргааны хэм хэмжээний акт, газар өмчлөх эрх, газар өмчлөлийн харилцааг захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулах, хууль тогтоох эрхийг шилжүүлэх
28 Э.Батбаяр Ялын хөнгөрүүлэх болон хүндрүүлэх нөхцөл байдлуудын ангилалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-21 Ял ногдуулах, ял хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл байдал
29 Э.Батбаяр Ял хүндрүүлэх зарим нөхцөл байдлын тухай маргаантай асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-21 Ял ногдуулах, ял хүндрүүлэх нөхцөл байдал.
30 Э.Батбаяр Үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн шүүх болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-21 Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэц Үндсэн хуулийн шүүх болох нь
31 М.Мөнхжаргал ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ (Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох хүрээнд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 цагдан хорих, таслан сэргийлэх арга хэмжээ, өөрчлөх хүчингүй болгох, хүний эрх, өмгөөлүүлэх эрх, үндсэн хуулийн баталгаа, шүүх эрх мэдлийн зарим асуудал, прокурорын яллах чиг үүрэг, прокурорын санал, өмгөөлөгчийн хүсэлт, хууль, шүүхийн өмнө тэгш эрх эдлэх зарчим, сэжигтэн яллагдагчийн эрх, хамтарсан захирамж, хүний эрхийн зөрчил
32 М.Мөнхжаргал ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭР ЖИШИГ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 үндсэн хуулийн шүүх, цэц, цэцийн шийдвэр, жишиг, прецедент, шүүхийн жишиг, жишиг шийдвэр, жишгийн дүрэм, шийдвэрийг хэвшүүлэх, цэцийн шийдвэрийн үр нөлөө
33 М.Мөнхжаргал АВЛИГЫГ АНАГААХ НЬ: Авлигатай тэмцэх шүүхийн нөлөө Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 авлигыг анагаах, авлигатай тэмцэх, авлигатай тэмцэх шүүхийн нөлөө, хараат бус шүүх, шүүхийн чадавих, авлигагүй шүүх, эрүүл шүүх, авлигын эсрэг шүүх, авлигын гэмт хэрэг
34 М.Мөнхжаргал ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛЫГ ХҮЛЭЭЛЦЭХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 төрийн албан тушаал, төрийн алба, ажил хүлээлцэх, төрийн албан тушаал хүлээлцэх, төрийн албаны зохицуулалт, төрийн албаны харилцаа, төрийн албаны залгамж чанар, албан тушаалын наймаа
35 М.Мөнхжаргал Албан татварын бодлого ба эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн харилцан хамаарлын асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 албан татварын бодлого, улсын бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, татвар ба бүртгэл, үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсан орлогын албан татвар, 2 хувийн татвар, улсын бүртгэл үнэн зөв байх, халхавч хэлцэл, бэлэглэлийн гэрээ, хуурамч гэрээ, хүчин төгөлдөр бус хэлцэл
36 Т.Алтангэрэл ТЭНЦВЭРИЙН ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-22 Эдийн засгийн эрх зүй Хүний эрх, эдийн засаг, байгаль орчны үнэт зүйл, харилцан хамаарал Тэнцвэрийн зарчим
37 Г.Давааням Ж.Содномдаржаа МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ ДЭХ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТОГТОЛЦОО, ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-24 Шүүх дэх иргэдийн оролцоо, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, шударгаар шүүлгэх эрх, jury system-тангарагтны шүүх, lay judge-мэргэжлийн биш шүүгч, Япон Улсын шүүх дэх иргэдийн оролцоо, Солонгос Улсын шүүх дэх иргэдийн оролцоо, Герман Улсын шүүх дэх иргэдийн оролцоо,
38 Э.Батбаяр Сонгуулийн хууль сонгогчийн хууль уу, сонгогдогчийн хууль уу ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-27 Сонгуулийн хууль, сонгуулийн тогтолцоо
39 Э.Батбаяр CRIMINAL LAW REFORM IN MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-27 Эрүүгийн эрх зүй
40 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ШИНЭТГЭЛ БА ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-04-28 захиргааны шинэтгэл, захиргааны хэргийн шүүх, сайн засаглал, захиргааны эрх зүйн түүх, захиргааны хууль тогтоомжийн хөгжиль захиргааны өөрчлөлт, шинэчлэл
41 П.Баттулга Үндсэн хуулийн цэц өөрийн санаачилгаар маргаан үүсгэх эсэхтэй холбоотой зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-05-03 Үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл, мэдээлэл гаргах, үндсэн хуулийн маргаан үүсгэхээс татгалзах, үндсэн хуулийн цэцийн өөрийн санаачилга, үндсэн хуулийн цэц өөрийн санаачилгаар маргаан үүсгэхээс татгалзах.
42 М.Амарбаяр Үндсэн хуулинд заасан шашин шүтэх эрхийг хамгаалах төрийн үүрэг, оролцоо Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-05-10 Шашин, шашин шүтэх эрх; Төр, Сүм хийдийн эрх зүйн зохицуулалт; тулгамдаж буй асуудал; шашны байгууллага дахь хүний эрх; төрийн үүрэг
43 У.Эрдэнэтуяа Олон улсын эрх зүй: Монгол улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-05-31 эрүүгийн хэрэгт үзүүлэх эрх зүйн туслалцаа, эрх зүйн орчин
44 Ц.Цогт Эрх зүйн хийдэл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам (Эссе) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-23 Эрх зүйн онол, эрх зүйн хийдэл, эрх зүйн зохицуулалт дутагдах, эрх зүйн хийдлийг даван туулах
45 Д.Сүнжид ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Үндсэн хуулийн эрх зүй, Өмч, Газар ашиглах, эзэмших, өмчлөх эрх, Газар Эрхийн хязгаарлалт
46 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны эрх зүй, Захиргааны акт, Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх нөхцөл
47 Д.Сүнжид Үндсэн Хуульд заасан ХҮНИЙ ЭРХИЙГ хэзээ хязгаарладаг вэ? Хэн? Ямар шалгуураар? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Хүний эрх, Үндсэн эрх, Эрхийн хязгаарлалт
48 Д.Сүнжид ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн тэгш эрхийн зарчим, түүний хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Тэгш эрх Ялгаварлан гадуурхахыг хориглох Үндсэн хуулийн зарчим
49 Д.Сүнжид ОРОН НУТГИЙН ТҮВШИН ДЭХ ЧИГ ҮҮРГИЙН ХУВИАРЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Нутгийн удирдлага Иргэдийн хурал Засаг дарга Чиг үүрэг Эрх хэмжээ Эрх Чиг үүрэг хувиарлах зарчим
50 Д.Сүнжид “Муслим[1] шашинтаны толгойн алчуурын хэрэг”  - Шашны эрх чєлєє Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Хүний эрх, эрх чөлөө Шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө Европын холбооны хүний эрхийн шүүх Лалын шашин, гивлүүр буюу толгойн алчуур
51 Д.Сүнжид ХБНГУ-ЫН ЗАХИРГАА, ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргаа Захиргааны эрх зүй Захиргааны байгууллага Захиргааны үйл ажиллагаа
52 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ШИНЭТГЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ХАНДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны эрх зүйн хөгжил Захиргааны ерөнхий хууль
53 Д.Сүнжид Эрх зүйт төр ба захиргаа Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Эрх зүйт төр Хууль дээдлэх зарчим Захиргаа Захиргааны үйл ажиллагаа Захиргааны байгууллага
54 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРИМ ОНЦЛОГ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Захиргааны үйл ажиллагаа Захиргааны үйл ажиллагааны зарчим Хууль ёсны итгэл хамгаалах Шийдвэрийг үндэслэлтэй гаргах Зорилгод нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон , шаардлагатай байх зарчим
55 Д.Сүнжид ХБНГУ-ЫН ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ СУБЬЕКТ, АРГА ЗҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Үндсэн хууль Хуулийн тайлбар Хууль тайлбарлах арга Хууль тайлбарлах онол Үндсэн хууль тайлбарлах Үндсэн хууль тайлбарлах зарчим
56 Н.Баярмаа Д.Сүнжид Захиргааны гэрээ: Концессын гэрээ буюу түүнээс үүсэх маргааныг хянан шийдвэрлэх харъяаллын асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-24 Концесс Захиргааны гэрээ Гэрээ Арбитр Захиргааны хэргийн шүүх Шүүхийн харьяалал
57 Г.Давааням МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ ДЭХ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООНЫ ТОГТОЛЦОО, ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-25 шүүх дэр иргэдийн оролцоо, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх, мэргэжлийн бус шүүгч, тангарагтны шүүх, lay judge, jury system
58 Т.Энхжаргал Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын хүрээг өргөтгөх асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-28 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; эд хөрөнгө түрээслэх харилцаа
59 Т.Энхжаргал Засгийн газрын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээний эрх зүйн шинжийг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-10-28 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа; засгийн газрын худалдан авах гэрээ; захиргааны гэрээ;
60 Т.Энхжаргал Иргэний үл захирагдах ёс суртахууны үүрэг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-07 civil disobedience; иргэний үл захирагдал; иргэний үл захирагдахуй
61 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ: ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО ба ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨРӨЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-07 субъектив эрхийн зөрчлийн маргаан, обьектив эрх зүйн маргаан, нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэх, захиргааны шүүхийн зорилго, шүүхэд хянагдах захиргааны үйл ажиллагааны төрөл, цар хүрээ, Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль. subjective litigation, subjective right, objective litigation, types of administrative litigation, open standing, objective of administrative litigation, General Administrative Law, Administrative Court Procedure Law
62 Ц.Очгэрэл ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГААС СУЛЛАГДАГСДЫГ НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА, ТОГТОЛЦООНЫ ШИНЭЧЛЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-08 Хорих ял, хорих ангиас суллагдагсад, гэмт зан үйл, нийгэмшүүлэх, пробаци, хууль сахин биелүүлэх, нийгэмд дасан зохицох.
63 Ц.Цогт Захиргааны хэм хэмжээний акт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2016-11-17 захиргааны үйл ажиллагаа, захиргааны шийдвэр, хэм хэмжээ, хэм хэмжээний акт, нэг удаагийн акт, ялгаа, төсөөтэй тал
64 М.Мөнхжаргал ӨМГӨӨЛҮҮЛЭХ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ (Нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн эрхийн хүрээнд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-11-17 өмгөөлүүлэх эрх, өмгөөлүүлэх эрхийг хангах, нотлох ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцоо,
65 Г.Давааням ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛАН ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ХЭЛБЭР ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ (ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-01 Өмөөллийн үйл ажиллагаа, хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн хуулийн этгээд, өмгөөллийн нөхөрлөл, хуулийн этгээд байгуулан өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах, нөхөрлөл байгуулан өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах, компани байгуулан өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах
66 Б.Эрхэмбаяр ПАРЛАМЕНТАТ ЁСНЫ ТӨЛӨВШЛИЙГ ХЯНАЛТ, ТЭНЦЛИЙН ЗАРЧМААР ХЭМЖИХ НЬ /Монголын төрийн тогтолцоонд хийсэн шинжилгээ “check and balance”-ийн зарчмаар/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-05 Монгол Улс дахь төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт, төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт ба Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монголын төрийн тогтолцоог “check and balance”-ийн зарчмын үүднээс авч үзэх нь
67 Б.Эрхэмбаяр ПАРЛАМЕНТЫН УНАЛТ ХИЙГЭЭД ХЯНАЛТЫН ОНОВЧТОЙ ХЭЛБЭРИЙН ТУХАЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-05 парламентын хяналт, парламентын уналт ба парламентын хяналт, парламентын хяналтын хэлбэрүүд, Монгол Улсын парламеын хяналтын үр нөлөө
68 П.Баттулга НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ТӨЛӨӨЛӨН ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-05 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг нэхэмжлэн хамгаалах, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн захиргааны хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрх, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль дахь нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжлэх эрхийн зохицуулалт
69 Ж.Батмөнх Хохирогчийн эрхийг хамгаалах эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-06 хохирогч, хохирлын хэмжээ, гэмт хэргийн хохирлын үнэ тогтоох комисс
70 Ж.Батмөнх Хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэргийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд хуульчлах шаардлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-06 хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэрэг, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх ба хууль бусаар хөрөнгөжих гэмт хэргийн харилцан хамаарал
71 Ц.Цогт БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ АСУУДАЛД ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ, ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2016-12-22 байгаль орчин, захиргааны хэргийн шүүх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, нийтийн ашиг сонирхол, байгаль орчныг хамгаалах
72 Ж.Энхсаруул Хөрөнгө оруулалтын гэрээний захиргааны эрх зүйгээр зохицуулагдах зүйл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-03 захиргааны гэрээ, хөрөнгө оруулалтын гэрээ
73 Т.Мөнх-Эрдэнэ Нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 нийтийн ашиг сонирхол, нийтийн ашиг сонирхлыг тодорхойлох онол, арга зүйн үндэс, нийтийн ашиг сонирхлын либерал концепци, нийтийн ашиг сонирхлын төр төвтэй концепци, нийтийн ашиг сонирхлын ардчилсан ѐсны концепци.
74 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭНД ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ НӨХӨН ТОХИРУУЛЖ ХЭРЭГЛЭХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 захиргааны гэрээ, захиргааны гэрээнд Иргэний хуулийн зохицуулалтыг нөхөн тохируулж хэрэглэх, захиргааны гэрээ ба Иргэний хууль, захиргааны гэрээ ба гэрээний чөлөөт байдлын зарчим,
75 Ж.Содномдаржаа ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ ҮР НӨЛӨӨТЭЙ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙТ ТӨРИЙН ҮҮРЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-04 Эвлэрүүлэн зуучлал, эрх зүйт ёс, шүүхийн бус аргаар маргаан шийдвэрлэх
76 Ц.Цогт Давж заалдах шатны шүүхийн үүсэл, хөгжил (1911-2015) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2017-01-16 Шүүхийн тогтолцоо, давж заалдах шатны шүүх, үүсэл, хөгжил, дагнасан шүүхийн тогтолцоон дахь давж заалдах шатны шүүхийн асуудал
77 Д.Нямбат Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нисгэгчгүй онгоцыг ашиглах нь /Drone/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-24 Нисгэгчгүй онгоц, Drone, цагдаагийн байгууллага, гэмт хэрэг
78 З.Ганзориг ЗАХИРГААНЫ АКТЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ АСУУДАЛ:ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ТУЛГУУРЛАСАН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 6000 төгрөг 2017-01-28 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх, захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлж болохгүй тохиолдол, захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт, эрхийн хамгаалалт, шүүхэд мэдүүлэх эрх
79 Д.Нямбат Исламын улс террорист бүлэглэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-26 Террорист халдлага, Исламын улс бүлэглэл, гэмт хэрэг
80 Д.Нямбат Гэмт хэргийн газрын зураг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-28 Газрын зураг, гэмт хэрэг, цахим газрын зураг, аппликейшн
81 Б.Мөнхдорж Монгол Улс дахь гэмт хэргийн статистик: Өнөөгийн байдал, түүнийг сайжруулах асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-01-30 Гэмт хэрэг, статистик, статистик зүй, гэмт хэргийн статистик.
82 С.Өмирбек ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ЗАЙНААС ОРОЛЦОХ ЭРХ ЗҮЙН ҮНДСИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-02-09 Цахим шүүх хуралдаан, шүүх хуралдаан, зайнаас оролцох, онлайн шүүх хуралдаан
83 С.Өмирбек ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ МЭДЭХ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-02-09 Шүүхийн шийдвэр, шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх эрх, үндэслэлийг мэдэх эрх, шударга шүүхээр шүүлгэх эрх
84 С.Сүхчулуун ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧИЛД ХОЛБОГДОХ САХИЛГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БА ШҮҮГЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭГ ЯЛГААТАЙ АВЧ ҮЗЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 сахилгын арга хэмжээ, шүүгчийн мэргэжлийн үнэлгээ
85 С.Сүхчулуун Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь талуудын нотлох үүргийн хувиарлалт, түүний онолын асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 мөрдөн шалгах зарчим, нотлох үүрэг, нотлох үүргийн
86 Д.Эрдэнэбаатар Хуулийг сахиулдаг уу, хамгаалдаг уу. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-06 хууль сахиулах, цагдаа, кримнологи, эрүүгийн тогтолцоо, law enforcement, police, criminology, criminal justice system
87 А.Базар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 66.1, 66.2, 64.1 дэх заалтуудыг тайлбарлах нь (Үндсэн хуулийн цэцийн хяналтын хүрээг өргөтгөх, маргаан хянан шийдвэрлэх журмыг боловсронгуй болгох тухай) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-03-18 Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэцийн хяналтын хүрээ, Үндсэн хуулийн цэцийн маргаан хянан шийдвэрлэх журам, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах баталгаа
88 П.Баттулга КАБИНЕТИЙН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-04 Засгийн газар, гүйцэтгэх эрх мэдэл, танхимын Засгийн газар, Сайд нарын Зөвлөл, Засгийн газар танхимын зарчмаар ажиллах, Ерөнхий сайд Засгийн газрын удирдах
89 Х.Сэлэнгэ эрх чөлөө - эрх зүйн үнэт зүйл болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-10 эрх чөлөө, эрх зүй ба эрх чөлөө, эрх зүйн үнэт зүйл ба эрх чөлөө
90 Х.Сэлэнгэ Эрх зүйг таних мэдэх арга зүй: онолын үндэслэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-10 эрх зүй, эрх зүйг танин мэдэх, эрх зүйг танин мэдэх арга зүй, эрх зүйг танин мэдэх позитивист чиг хандлага, эрх зүйг танин мэдэх позитивист бус чиг хандлага
91 Х.Сэлэнгэ Эрх зүй ба эдийн засаг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүйн үүрэг, эрх зүйн үнэ цэнэ, хариуцлага, эрх зүй ба эдийн засаг
92 Х.Сэлэнгэ Экзистенциалист эрх зүйн философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-11 эрх зүй, эрх зүйн философи, экзистенциалист эрх зүйн философи, эрх зүйн философийн гол төлөөлөгчид Э.Фехнер, Г.Кон, В.Майхофер, субъектив идеализм
93 Х.Сэлэнгэ эрх зүйн философийн талаар хэдэн үг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-11 эрх зүй, эрх зүйн философи, эрхий философи,
94 Х.Сэлэнгэ Эрх зүйн философийн орчин үеийн хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүйн философийн түүх, эрх зүйн ерөнхий онол, жам ёсны онол, формаль чиг хандлага, реалист чиг хандлага
95 Х.Сэлэнгэ Эдийн засгийн өмнө хүлээх эрх зүйн үүрэг, хариуцлага /онол, практикийн асуудал/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-11 эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүй ба эдийн засгийн хамаарал,
96 А.Түвшинтөгс ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГ ХҮЧИНГҮЙД ТООЦОХОД ТУЛГАРЧ БУЙ НЭР ТОМЪЁОНЫ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-12 Ноцтой гомдоосон үйлдэл, хуулийн тодорхой бус байдал
97 Х.Сэлэнгэ Шинэкантын эрх зүйн философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-12 эрх зүйн санаа, хүсэл зориг, шударга ёс, эрх зүйт хууль, эрх зүйн бус хууль
98 Х.Сэлэнгэ “Эрх зүй” , “Хууль зүй” гэсэн нэр томъёоны талаарх шүүмж, эргэцүүлэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-12 эрх, эрх зүй, хууль, хууль зүй, хууль цааз
99 Х.Сэлэнгэ МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО БА ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-12 Хуулийн үзэл баримтлал, Үндсэн хуулийн эдийн засаг, эрх зүйн хариуцлага, өмчийн хяналт
100 Х.Сэлэнгэ Цэвэр эрх зүйн онол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-13 Ханс Кельзен, эрх зүй үзэл суртал, нам, анги, нийгмийн үзэгдлүүдээс ангид байх, үндсэн хэм хэмжээ
101 Х.Сэлэнгэ Цөмийн энергийг ашиглах тухай эрх зүйн орчин ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 цөмийн энерги, цөмийн энергийг ашиглах, цөмийн энергийн ашиглалт ба үндэсний аюулгүй байдал, цөмийн энергийн тухай хууль,
102 Х.Сэлэнгэ ХШ зууны Монголын төр, эрх зүйн талаархи шүүмжлэлийг эсэргүүцэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 Монголын төр, эрх зүй, төрийн тогтолцоо, их хуралдай, их заргач, эрх зүйн талаар монголчуудын сэтгэлгээний уг сурвалж, их засаг хууль
103 Х.Сэлэнгэ Экзистенциалист эрх зүйн философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, оршин ахуй, Э.Фехнер, Г.Кон, В.Майхофер, гадаад ахуй, дотоод ахуй
104 Х.Сэлэнгэ Гегелийн эрүүгийн эрх зүйн гүн ухааны зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 эрх зүйн философи, эрүүгийн эрх зүй, гэмт хэрэг, ял, Гегелийн эрүүгийн эрх зүй үзэл,
105 Х.Сэлэнгэ үнэний философи Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, эрх зүйн философийн зорилго, үнэний философи, үнэн, үнэний онол
106 Х.Сэлэнгэ ХШ ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТӨР, ЭРХ ЗҮЙН ҮЗЭЛ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ГҮН УХААНЫ ҮНДЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-13 мөнх тэнгэр, эв эе, хоёр ёс
107 Х.Сэлэнгэ ХШ ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТӨР ЁСНЫ СУРГААЛИЙН ГҮН УХААНЫ ҮНДЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2017-04-13 13-р зууны Монголчууд, мөнх хөнх тэнгэр, хас тэмдэг мөнх хөнх тэнгэрийг шүтэх үзэл, Монголчуудын мөнх хөх тэнгэрийг шүтэх философи,
108 Х.Сэлэнгэ Хууль зүйн позитивизм: онол, арга зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, хууль зүйн позитивизм, хууль ба эрх зүй
109 Х.Сэлэнгэ ХШ зууны Монголчуудын төрийг шүтэх үзлийн философи агуулга /түүх- онолын үүднээс авч үзэх нь / Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, төр, төрийг шүтэх үзэл, тэнгэрийн үзэл, төрөө дээдлэх Монголчуудын үзэл
110 Х.Сэлэнгэ Формализм ба эрх зүйн реалист онол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-13 эрх зүй, эрх зүйн философи, эрх зүйн реализм,
111 Х.Сэлэнгэ МОНГОЛЫН ТӨР, ЭРХ ЗҮЙН СЭТГЭЛГЭЭ НЬ ДОРНОДАХИНЫ ТӨР ЁСНЫ СУРГААЛТАЙ ХОЛБОГДОХ НЬ. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2017-04-13 төр, төр улс, Дорно дахин төр улс, Дорно дахины төр, эрх зүйн сэтгэлгээ, Монголын төр ёсны үзэл сэтгэлгээ
112 Б.Ган-эрдэнэ Жижиг хувьцаа эзэмшигчид эрхээ эдлэх боломжийн талаар Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2017-04-14 Жижиг хувьцаа эзэмшигч, Кастодиан банк, хувьцаа, үнэт цаас, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
113 Х.Сэлэнгэ ”ЭВ ЭЕ” – ИЙГ ЭРХЭМЛЭХ ҮЗЭЛ НЬ XIII ЗУУНЫ МОНГОЛЫН НИЙГЭМ, ТӨРИЙН ОРШИХУЙ, ҮНЭТ ЗҮЙЛ МӨН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-14 Монголчууд, эв эе, Монголын нууц товчоо, эв эеийг сахих сургааль, эв эеийг сахь
114 Х.Сэлэнгэ “МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО”-НЫ ЭРХ ЗҮЙН ГҮН УХААНЫ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-16 эрх зүй, эрх зүйн философи, Монголын нууц товчоо,
115 Х.Сэлэнгэ Германы сонгодог философич Г.В.Гегелийн эрх зүйн ойлголт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2017-04-16 эрх зүйн санаа, чөлөөт хүсэл зориг, эрх чөлөө, эрх зүй, хууль, позитив эрх
116 М.Амарбаяр ШАШНЫ ЭРХ ЧӨЛӨӨ ЮУ, ШАШИН ШҮТЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨ ЮУ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-04-24 Шашин шүтэх эрх чөлөө, Шашны эрх чөлөө, ТСХХ тухай Хууль, Үндсэн хуулийн цэц, шашны байгууллага,
117 Е.Халибек Эзэмшлийн талаарх хууль тогтоомжийн зохицуулалт ба зөрчилдөөнт байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2017-05-15 Эзэмшил, Өмчлөгч, Эд юмс, Эдийн баялаг , Эдийн бус баялаг,
118 С.Сүхчулуун Шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах нь Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх асууудалд үндсэн хуулийн эрх зүйн үүднээс үнэлэлт өгөх нь (Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2013.11.13-ны өдрийн дүгнэлт болон Япон Улсын туршлага дээр үндэслэв) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-05-23 шүүх эрх мэдэл, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч
119 С.Сүхчулуун Үндсэн хуулийн цэцээс олон улсын гэрээг Үндсэн хуульд нийцсэн эсэхийг хянах ажиллагаа ба тулгамдаж буй асуудал, гадаад орны харьцуулалт, туршлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-05-23 Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналт, Олон улсын гэрээ, Улс төрийн шинж бүхий маргаан
120 Г.Банзрагч ЭРХ ЗҮЙТ ТӨР БУЮУ ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-07 эрх зүйт, захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, Монгол Улсад Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны үр дүн
121 Г.Банзрагч ГЕРМАН-МОНГОЛЫН ЗАХИРГААНЫ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-08 захиргааны хэргийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүхийн зорилго, субьектив эрхийн хамгаалалт, обьектив эрхийн хамгаалалт, захиргааны шүүхийн эрхийн хамгаалалт, нэхэмжлэлийн хэлбэр, урьдчилсан эрхийн хамгаалалт, захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх урьдчилсан нөхцөл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл, даалгах нэхэмжлэл, тогтоох нэхэмжлэл, бусад тодорхойлох нэхэмжлэл бүтээх нэхэмжлэл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл
122 Г.Банзрагч МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТУХАЙД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-08 Захиргааны хэргийн шүүх, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль ба Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль,
123 Г.Банзрагч Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй нь захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, захиргааны эрх зүйн тусгай анги, захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн чиг хандлага,
124 Г.Банзрагч ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН НЭР ТОМЪЁОНЫ ХӨГЖИЛ, ШИНЭЧЛЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 захиргааны эрх зүй, хууль зүйн нэр томъёо, захиргааны эрх зүйн нэр томъёо,
125 Г.Банзрагч ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ТӨРИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС, АНХААРАХ АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын зорилго, үүрэг, хэлбэр, эдийн засгийн эрх зүй, эдийн засгийн захиргааны эрх зүй, эдийн засаг дахь төрийн зохицуулалтын Үндсэн хуулийн үндэс, эдийн засгийн харилцааг зохицуулж буй нийтийн эрх зүйн хэмжээ,
126 Г.Банзрагч Хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-13 Захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуй ба захиргааны эрх зүй, хөдөө аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, мал аж ахуйн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт, газар тариалангийн салбарын нийтийн эрх зүйн зохицуулалт
127 Э.Нямбаатар Quod non est in Palandto, non est in mundo Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2017-06-16 Монгол улсын иргэний хуулийн тайлбар, Иоахим Кают нар Иргэний хуульд хийсэн тайлбар, Монгол улсын иргэний хуулийн тайлбар шинжлэх ухааны бүтээл хууль тогтооход баримтлах зарчим ХБНГУ -ын иргэний хуулийн тайлбар, ХБНГУ-ын эрх зүйн соёл
128 Б.Сүндэръяа "Амьгүй донороос эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын судалгаа" Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-06-25 Амьгүй донор Кадавр донор Эрхтэн шилжүүлэн суулгах
129 А.Түвшинтөгс ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН 72 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 72.3 ДАХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОНОЛЫН ТАЙЛБАР, ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-07-20 Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцох нөхцөл, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
130 Д.Ганхүрэл Хуулийн этгээд үндсэн эрхээ хамгаалуулах субъект болох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-06 хуулийн этгээдийн үндсэн эрх, үндсэн эрх эдлэх субъект, хүний эрх, хуулийн этгээдийн эрх, хуулийн этгээд
131 Д.Ганхүрэл МОНГОЛ УЛС ДАХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БУРУУТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-06 Эрүүл мэндэд учирсан хохирол, сэтгэл санааны гэм хор, эмчийн буруу онош, шалтгаант холбоо, хохирол нөхөн төлүүлэх,
132 Д.Ганхүрэл ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХ ШҮҮГЧИЙН ТОДРУУЛАХ ЭРХ БА МЭТГЭЛЦЭХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-11 иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, мэтгэлцэх зарчим, шүүгчийн тодруулах эрх
133 Д.Ганхүрэл А.Түвшинтөгс ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ ТӨРЛИЙН МАРГААНЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГАА ҮР НӨЛӨӨТЭЙ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-09-11 захиргааны эрх зүйн маргаан, захиргааны хэрэг, эвлэрүүлэн зуучлал, эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа
134 С.Сүхчулуун Архи, согтууруулах ундааны зар сурталчилгаа, түүнээс үүссэн гэм хорын асуудал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-11-12 архи согтууруулах ундаа, зар сурталчилгаа, гэм хор, хамтын гэм хор
135 С.Сүхчулуун ЖИЖИГ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ШҮҮХЭЭР НЭХЭМЖЛЭН ХАМГААЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ, ГАДААД ОРНЫ ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2017-11-12 жижиг хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, бүлгийн нэхэмжлэл, гарах опт бүлгийн нэхэмжлэл, орох опт бүлгийн нэхэмжлэл, төлөөллийн нэхэмжлэл
136 Б.Байгал БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС “ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ”-ИЙН ШИНЭ ҮЕИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-05 БНХАУ, Хятад улс, Иргэний хууль, шинэчлэл
137 Б.Байгал БНХАУ-ЫН ЭРХ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД “ХУУЛЬЧ” , “ӨМГӨӨЛӨГЧ” ХЭМЭЭХ НЭР ТОМЬЁОГ СУДАЛСАН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-05 БНХАУ, хуульч, өмгөөлөгч, нэр томъёо, Хятад
138 Б.Амандых Үндсэн хуулийн байгуулал ба төрийн удирдлагын тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-01-14 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн эрх зүй, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, шүүх эрх мэдэл, Монгол Улсын Үндсэн хуулиудад төрийн дээд байгууллагын эрх зүй үндсийг тогтоосон байдал
139 Л.Галбаатар ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗАРЧМЫГ ТОДОТГОХ НЬ: ХУУЛЬ ТОГТООГЧ ХУУЛИАР ДАМЖУУЛАН ХӨНДЛӨНГӨӨС ШҮҮГЧИД НӨЛӨӨЛДӨГ ҮҮ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн цэц, шүүх эрх мэдэл, хууль тогтоох байгууллага, шүүгч, хууль санаачлагч, хууль тогтоомж, хуульд захирагдах
140 Л.Галбаатар Өршөөл болон уучлал үзүүлэх асуудлаарх Үндсэн хуулийн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа: Монгол Улсын нөхцөл байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 өршөөл, уучлал, Үндсэн хууль, Ерөнхийлөгч, парламент, шүүх, хууль тогтоомж
141 Л.Галбаатар Шударга шүүхээр шүүлгэх, шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрхийг хангах нь: Шүүхийн шийдвэрийн чанарыг сайжруулах хүчин зүйлс Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 зөрчлийн оноо, шүүгчийн хариуцлага, шүүхийн шийдвэр, Үндсэн хууль, шүүгч, Засгийн газар, нам
142 Б.Халиунаа Дархлаажуулалтанд заавал хамрагдах ёстой юу? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 антиген, вакцин, дархлаажуулалт, дархлаажуулалтад хамрагдах, дархлаажуулалтад хамрагдах ба халдашгүй чөлөөтэй байх эрх
143 Н.Баярмаа Газрын үндсэн эрх: Өмчийн ба үүргийн эрх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-23 Өмчийн эрх, өмчлөх эрх, газар эзэмших эрх, газар ашиглах эрх, туйлын эрх, эд юмсын хязгаарлагдмал эрх, узурфрукт, бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрх, сервитут, ипотек, in rem, numerus clauses, үүргийн эрх, харьцангуй эрх, in personam, газар
144 Н.Баярмаа Өрсөлдөөний эрх зүй ба гэрээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Өрсөлдөөн, гэрээний чөлөөт байдлын зарчим, ноёлох үйл ажиллагаа, арилжааны гэрээ, эдийн засгийн чөлөөт байдал, нийтийн бодлого, гэрээ
145 Н.Баярмаа Хуулийн этгээдийн нэгдэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн нэгдэл, хамтарсан этгээд, joint venture, үндэстэн дамнасан корпораци, хаалттай компани
146 Н.Баярмаа Аж ахуйн үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын нэр томьёоны асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Аж ахуйн үйл ажиллагаа, аж ахуйн эрх зүй, бизнесийн эрх зүй, корпорацийн эрх зүй, худалдааны эрх зүй
147 Н.Баярмаа БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГ ДАХЬ ЭЗЭН ОРНЫ БАЙНГЫН БҮРЭН ЭРХИЙН ЗАРЧИМ БОЛОН УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-01-26 Байгалийн баялаг дахь эзэн орны бүрэн эрхийн зарчим, хөрөнгө оруулалтын гэрээ, техник эдийн засгийн үндэслэл, нийтийн эрх ашиг, нийтийн бодлого
148 М.Сонинцэцэг Ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрх түүнийг шийдэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-02-01 Үндсэн хууль, Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, Хууль санаачлах эрх, Улсын их хурал, Засгийн газар, Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
149 Д.Баттулга Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хэм хэмжээний актын эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-02-20 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, хэм хэмжээний акт, хэм хэмжээний актын хяналт
150 М.Болор-Эрдэнэ “Public policy” ground for refusal of the recognition and enforcement of foreign arbitral awards in China (Commercial cases) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2018-02-27 The New York Convention, Public Policy, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, Commercial Arbitral Award.
151 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-02-26 Гэмт хэргийн тоо бүртгэл, гэмт хэргийн мэдээллийн сан, эрх зүйн зохицуулалт, статистик
152 Ц.Гантулгабат “Прокурорын байгууллагын туслах ажилтнуудын хандлага, түүнийг сайжруулах шаардлага” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-06 “Прокурорын байгууллагын туслах ажилтнуудын хандлага, түүнийг сайжруулах шаардлага”
153 Б.Байгал Хиймэл оюун ухаан хууль зүйн мэргэжилд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-02 Хууль зүйн технологи, хиймэл оюун ухаан, робот ба хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа,
154 Д.Баттулга ШҮҮХЭД ИТГЭХ ОЛОН НИЙТИЙН ИТГЭЛИЙГ ХАДГАЛАХ НЬ: ШҮҮГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦАА БОЛОН ГОМДЛЫН ХҮРЭЭГЭЭР ҮЛ ХЯЗГААРЛАХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-02 Шүүгчийн ёс зүй, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийн хөөн хэлэлцэх хугацаа, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
155 Д.Баттулга ЭВДЭРЧ ЭЗЭНГҮЙ ОРХИГДСОН ГАЗРЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-05 Хариуцлагатай уул уурхай, нөхөн сэргээлт, нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн орчин, эвдэрч эзэнгүй орхигдсон газрын нөхөн сэргээлт
156 Ц.Цогт Үндсэн хуулийн “...төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм...-ийн баталгааг бүрдүүлэх" зохицуулалтын товч тайлбар Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-05 эрх, эрх чөлөө, эдийн засаг, нийгмийн баталгаа, Үндсэн хуулийн тайлбар
157 Д.Баттулга ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТААР ЗОХИЦУУЛАХ ХАРИЛЦААНЫ ХҮРЭЭ, ХЯЗГААР, БОЛОН ХЯНАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДЛЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-09 Захиргааны хэм хэмжээний акт, эрх мэдэл шилжүүлэх онол, хэм хэмжээний актын хяналт, хэм хэмжээний актын хүрээ, хязгаар
158 Ц.Цогт НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ЗАХИРГААНЫ ГЭРЭЭ: ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ГЭРЭЭНЭЭС ЯЛГАГДАХ ОНЦЛОГ, ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-26 захиргааны гэрээ
159 Д.Баттулга “ОЙН НӨХӨРЛӨЛ”(БҮРТГЭГДЭЭГҮЙ НӨХӨРЛӨЛ)-ИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-03-27 Ойн нөхөрлөл, бүртгэгдээгүй нөхөрлөл, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага, экологийн эрх зүй
160 Б.Ган-эрдэнэ Зээлийн маргааныг арбитрын журмаар шийдвэрлэх эрх зүйн орчин зарим тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2018-04-10 Зээл, зээлийн маргаан, чанаргүй зээл, арбитр, Монголбанк, арилжааны банк, зээлийн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх
161 Д.Эрдэнэбаатар ANALYSES ON LEGAL SYSTEMATIC ARRANGEMENT AND POLICE STANDARD OPERATING PROCEDURES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-18 law, systemization, codification, by-law, legal techniques, internal rule;
162 Д.Эрдэнэбаатар ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН СИСТЕМЧЛЭЛИЙН ТАЛААР СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-29 бүтээлийн тойм судалгаа, эрх зүйн актын системчлэл, кодификаци, цагдаагийн байгууллага, үйл ажиллагааны журам, literature review, law systemization, codification, police, standard operating procedures.
163 Д.Эрдэнэбаатар ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁСНЫ ЗАРЧМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-29 Цагдаагийн байгууллага, үйл ажиллагааны журам, хууль дээдлэх ёсны зарчим
164 Ц.Гантулгабат Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 17-р бүлэгт заасан "Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа"-ны тухай Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-04-29 Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
165 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ АКТ ИЛТ ХУУЛЬ БУС БОЛОХ ҮНДЭСЛЭЛД ЭФИДЕНЦИЙН ОНОЛЫГ ХЭРЭГЛЭХ ҮҮ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-05-17 Захиргааны акт, захиргааны акт илт хууль бус байх, Эвидент, Эфиденцийн онол, ноцтой алдаа, илэрхий байдал, Захиргааны ерөнхий хууль, ХБНГУ-ын Захиргааны үйл ажиллагааны тухай хууль
166 Д.Ренчиндорж ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ БА ПАРЛАМЕНТЫН ХАРИЛЦАА, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-06 Үндсэн хуулийн цэц, парламент хоорондын харилцаа, цэцийн гишүүний томилгоо, цэцийн гишүүний хараат бус байдал
167 Д.Ренчиндорж ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН “ЗОРИЛГОДОО НИЙЦСЭН, БОДИТ НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН БАЙХ, ШИЙДВЭР НЬ ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ БАЙХ” ЗАРЧМЫГ ШҮҮХИЙН ПРАКТИКТ ХЭРЭГЛЭСЭН БАЙДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-11 Захиргаа үйл ажиллагаандаа баримтлах тусгай зарчим, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, шийдвэр нь үндэслэл бүхий байх зарчмыг шүүх баримталж хэрэг шийдвэрлэсэн байдал, бодит жишээ
168 Б.Амандых Монгол Улсын эрх зүйн систем ба хууль тогтоомжийн хөгжил Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-06-11 эрх зүйн систем, Монгол Улсын эрх зүйн систем, Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хөгжил,
169 В.Энхтамир ГАЗАР ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ БА ТӨРИЙН НИЙТИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-11 газар, газрын менежмент, газар зохион байгуулалт, газар шинэчлэн зохион байгуулалт, гэр хорооллын газрыг шинэчлэн зохион байгуулах, нийтийн өмчийн газар
170 С.Сүхчулуун Төрийн бус байгууллага нийтийн эрх ашгийг хамгаалан Үндсэн хуулийн цэцэд хандах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-22 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналт, Иргэдийн өргөдөл, мэдээлэл, Нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл ба Үндсэн хуулийн цэц
171 С.Сүхчулуун ПАРЛАМЕНТЫН МӨРДӨН ШАЛГАХ ЭРХ МЭДЭЛ БА ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, МОНГОЛ УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЭД НЭВТРҮҮЛЭХ ШААРДЛАГА, ГАДААД ОРНЫ ТУРШИЛГА, ХАРЬЦУУЛАЛТ (2013 ОН) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-06-25 парламент, парламентын хяналт, мөрдөн шалгах эрх мэдэл
172 Д.Ренчиндорж “THE STUDY OF АDMINISTRATION” (1887) БУЮУ ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ОНОЛЫН ХӨГЖИЛД ТОМАС ВУДРО ВИЛЬСОНЫ ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМРИЙН ТУХАЙ ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-10 Томас Вудро Вильсон, төрийн алба мэргэшсэн, тогтвортой байх, spoil тогтолцоо, улс төрөөс ангид байх
173 Н.Баярмаа Дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим, онцлог:Гадаадын зарим орны туршлагаас Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-28 Дампуурал, төлбөрийн чадваргүйдэл, хэрэг гүйцэтгэгч, дахин хөрөнгөжүүлэх ажиллагаа, мөнгөн хөрөнгө хуваарилалт, дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, өрөөс чөлөөлөх
174 Б.Төрболд ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ, ҮҮРЭГ, ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ – МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-28 Түлхүүр үг: гадаадын иргэний эрх, үүрэг, эрхийн талаархи ойголт, эрх, үүргийн зарчим, хориглох зүйл.
175 Н.Норовсамбуу ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХӨЛСИЙГ ЭСРЭГ ТАЛААР ТӨЛҮҮЛЭХ ЗАРДАЛ БОЛГОН ХУУЛЬЧЛАХ НЬ ЗОХИСТОЙ ЭСЭХ -THE LEGAL ANALYSIS OF ATTORNEY FEE SHIFTING- Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-08-30 Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал, Өмгөөлөгчийн хөлс, Шүүхээр хамгаалуулах эрх, Ex post болон Ex ante хууль зүйн анализ хийх арга, Тодорхойгүй нөхцөлд шийдвэр гаргах, Ялагдсан тохиолдолд эсрэг талын өмгөөлөгчийн хөлсийг хариуцах
176 Ц.Цогт Улс төрийн шийдвэрээс “салангид-акт”-ын тухай ухагдахуун, Монгол Улсын захиргааны эрх зүй дэх хэрэглээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-09-10 Administrative act, actes de gouvernement, acts of government, governmental act, political question, detachable act, acte detachable, General Administrative Law (GAL), scope of administrative court jurisdiction.
177 Д.Булган ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-09-11 аюулгүй байдал, үндэсний аюулгүй байдал, олон нийтийн аюулгүй байдал, олон нийтийн аюулгүй байдлын тогтолцоо, нөлөөлөх хүчин зүйлс.
178 Т.Мөнх-Эрдэнэ ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ГУБЕРНАТИВ БА АДМИНИСТРАТИВ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-24 Гүйцэтгэх эрх мэдэл, Засгийн газар, Захиргааны байгууллага, административ гүйцэтгэх эрх мэдэл, губернатив гүйцэтгэх эрх мэдэл, Захиргааны ерөнхий хууль.
179 Н.Норовсамбуу ИРГЭНИЙ ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ДАВЖ ЗААЛДАХ ГОМДОЛ ГАРГАГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫГ ДОРДУУЛАХЫГ ХОРИГЛОХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-24 Давж заалдах гомдол гаргагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулахыг хориглох, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 166-р зүйлийн 166.4 дэх хэсгийн тайлбар, Давж заалдах шатны шүүх
180 Л.Амгаланбаатар Иргэний хуулийн гэм хорын хэмжээг багасгах зохицуулалтын онолын үндэс ба хууль хэрэглээний зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-24 Гэм хор, гэм хорын хэмжээг багасгах, гэм буруу, болгоомжүй үйлдэл, эс үйлдэхгүй, илтэд болгоомжгүй үйлдэл, эс үйлдэхүй
181 Д.Булган Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үед гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд инноваци нэвтрүүлэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-10-30 нийтийг хамарсан арга хэмжээ, хамгаалалтын төлөвлөгөө, эрсдэлийн үнэлгээ, үнэлгээний шалгуур
182 Ц.Цогт Захиргааны эрх зүй дэх “хууч хамаарал” буюу Прокурорын хяналт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2018-10-31 Прокурорын хяналт, прокурорын ерөнхий хяналт, хууч хамаарал, зөрчлийн захиргааны акт. Procuracy, prosecutor, prosecutorial function, prosecutorial control, administrative sanctioning, administrative control, general supervision, administrative litigation.
183 Ж.Төгс-Очир Contentious Issues of Law in Cyberspace: Regulatory Settings for E-commerce Law ( Цахим орчин дахь хуулийн засаглалын маргаантай асуудлууд: Цахим худалдааны эрх зүйн зохицуулалтын арга барилууд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-11-14 cyberspace, e-commerce, legitimacy, authority, internet, lawmaking, compliance
184 П.Баттулга ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХЭД ГАРГАХ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ТОГТООХ НЭХЭМЖЛЭЛ, ТҮҮНД ТАВИГДАХ УРЬДЧИЛСАН НӨХЦӨЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2018-11-14 нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн төрөл, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, үргэлжлүүлэн тогтоох нэхэмжлэл, нөхөн тогтоох нэхэмжлэл, захиргааны акт хууль бус байсныг тогтооолгох, эс үйлдэхүй хууль бус болохыг тогтоолгох, захиргааны хэргийн шүүх
185 Ж.Мягмарсүрэн Models of Corporate Governance Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-02 компанийн засаглал, гүйцэтгэх удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөл, нэг шатлалт тогтолцоо, хоёр шатлалт тогтолцоо
186 Ж.Мягмарсүрэн A Brief Overview of Recent Changes to Mongolia’s Tax Laws Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-02 татвар, татвар шинэчлэлт, өөрчлөлт, орлогын татвар, аж ахуй нэгжийн татвар, хөрөнгө оруулагч, жижиг дунд бизнес эрхлэгч
187 Ц.Цогт “Захиргааны хариуцлага” ба “Эрүүгийн хариуцлага” (Англо-Саксоны эрх зүйн системын жишээ) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-02 Захиргааны хариуцлага, эрүүгийн хариуцлага, зөрчил, зөрчлийн хариуцлага, эрх зүйн хариуцлагын зорилго, чиг үүрэг.
188 Г.Золбоо ТАТВАР ТӨЛӨХӨӨС ЗАЙЛСХИЙХ ГЭМТ ХЭРГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ШАЛТГААН, ХҮЧИН ЗҮЙЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-14 Татвар, гэмт хэрэг, нөхцөл байдал, хэтийн төлөв, хууль эрх зүй
189 Б.Мөнхдорж ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАЖ ТООЦОХОД МАТЕМАТИК СТАТИСТИКИЙН АРГАЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭСЭН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-10 Эрүүгийн хууль, эрүүгийн хариуцлага, ял хорих ял, математик, статистик, аргачлал, хорих ялыг дүйцүүлэх
190 О.Мөнхнасан УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ ҮНДСЭН ХУУЛИАС БУСАД ХУУЛЬ ТАЙЛБАРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 үндсэн хууль, шүүх эрх мэдэл, Улсын Дээд шүүх, хууль тайлбарлах, албан ёсны тайлбар, албан бус тайлбар, бүрэн эрх, норматив, казуаль, абстракт, шүүхийн жишиг, Үндсэн Хуулийн Цэц
191 Э.Санчир-Уяа Хот дахин төлөвлөлт ба орон байртай байх эрх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 орон байртай байх эрх хот дахин төлөвлөлт амьд явах эрх
192 Э.Санчир-Уяа ШҮҮХИЙН БУС ЖУРМААР ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 шүүхийн бус журмаар эвлэрүүлэн зуучлах
193 Э.Санчир-Уяа Иргэний эрх зүйн гэрээ ба худалдааны хэлцэл <Худалдах худалдан авах гэрээний хүрээнд> Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 худалдааны хэлцэл худалдааны зарчим худалдах худалдан авах гэрээ
194 С.Асланбек ЭХ ОРНОО ХАМГААЛАХ, ХУУЛИЙН ДАГУУ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГТ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮҮДНЭЭС ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 Хүний эрх, цэргийн алба хаах үүрэг, албадлагын цэргийн алба, сайн дурын цэргийн алба, Нозикийн зүй ёсны онол, коммунитар үзэл, эх орноо хамгаалах
195 Б.Цэвэлмаа Хувийн амьдрал халдашгүй байх эрхийн Иргэний хууль дахь хамгаалалтыг Үндсэн хуулийн эрх зүй талаас авч үзэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 халдашгүй байх эрх, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх, хувийн халдашгүй байх эрх, хувийн амьдрал халдашгүй байх эрх, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн 16.13, Арванзургадугаар зүйлийн 13, хувийн нууц, нууц, privacy
196 Л.Энхтайван Үндсэн хуулийн хяналтыг органик хуулиар хэрэгжүүлж болох уу? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-16 Үндсэн хуулийн хяналт Улс төрийн нам Органик хууль
197 Т.Очирбат КРИМИНАЛИСТИКИЙН ХЭЛ, ХӨГЖЛИЙН ХУУЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Гэмт хэрэг мөрдөхүй, Криминалистик, Criminal investigation, Шүүх шинжилгээ зүй, Криминалистикийн техник зүй, Forensic Science, Шинжлэн магадлахуй
198 Т.Очирбат ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХУУЛЬ САХИУЛАХ БУСАД БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖЛЫН УЯЛДАА, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 шүүхийн шинжилгээ, шүүхийн шинжилгээний байгууллага, шинжлэн магадлах үйл ажиллагаа
199 Т.Очирбат ХЭРГИЙН ГАЗРЫН ҮЗЛЭГ БУЮУ ХЭРГИЙН ГАЗАРТ ХИЙХ МӨРДЛӨГИЙН ЦОГЦ АЖИЛЛАГААГ БИЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 хэргийн газрын үзлэг, хэргийн газрын мөрдлөг, криминалистик, шинжлэн магадлахуй, гэмт хэргийн адилтгалын лаборатори, шинжлэн магадлах лаборатори
200 Т.Очирбат ШИНЖИЛГЭЭГ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГААР ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Шинжилгээг шинжилгээний байгууллагаар хийлгэх, шинжилгээг шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх
201 Т.Очирбат ШИНЖИЛГЭЭГ ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГААС ГАДУУР ХИЙЛГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА АСУУДАЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллаар хийлгэх; шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх
202 Т.Очирбат ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕСС АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЙ МЭДЛЭГ АШИГЛАХ ШИНЭ ХЭЛБЭРИЙГ БИЙ БОЛГОХ ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 тусгай мэдлэг, шинжээч, мэргэжилтэн, мөрдөгч, шинжээчийн дүгнэлт, мөрдөгчийн магадлагаа
203 Т.Очирбат ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНД ТУСГАЙ МЭДЛЭГ АШИГЛАХ ШИНЭ ХЭЛБЭРИЙГ ХУУЛЬЧИЛСАН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 тусгай мэдлэг, шинжээч, мэргэжилтэн, мөрдөгч, шинжээчийн дүгнэлт, мөрдөгчийн магадлагаа
204 Т.Очирбат ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УЯЛДАА ХОЛБОО, ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Хууль сахиулах байгууллага, цахим мэдээллийн сан
205 Т.Очирбат ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ШИНЖЛЭН МАГАДЛАХУЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-17 Шинжлэн магадлахуйн урьдчилан сэргийлэлийн тухай сургаал, шинжлэн магадлахуйн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг
206 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГААС АНХААРЧ ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-18 Гэмт хэрэг, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага
207 Г.Агар-Эрдэнэ ЦААЗААР АВАХ ЯЛЫГ ХАЛАХ ТУХАЙ ИРГЭНИЙ БОЛОН УЛС ТӨРИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН ПАКТЫН II НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛООС ОРОЛЦОГЧ УЛС БУЦАЖ ГАРАХ БОЛОМЖТОЙ ЮУ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-21 Амьд явах эрх Цаазаар авах ял Хүний эрхийн олон улсын гэрээ
208 Х.Чинбат Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө ба Монгол улс Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-22 Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө ба Монгол улс
209 Г.Агар-Эрдэнэ COMMAND RESPONSIBILITY IS THE ESSENTIAL TO THE ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: IN THE EXAMPLE OF BEMBA CASE AT THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-22 Command responsibility International Criminal Law International Humanitarian Law Rome Statute of the International Criminal Court
210 Г.Агар-Эрдэнэ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭТЭЙ НИЙЦҮҮЛЭХ ЗАМААР ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ АЛБАДАН ХӨДӨЛМӨРӨӨС ХАМГААЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-22 Албадан хөдөлмөр
211 Г.Золбоо ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ТӨРИЙН БОДЛОГО БА ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-01-24 төрийн бодлого- politic, төр-policy, аюулгүй байдал-safety,гэмт хэрэг Аюулгүй байдалыг хангах- Secure safety, цагдаагийн байгууллага-police organization, Эрх үүрэг- Rights and Duties,
212 Б.Буянхишиг ТӨРӨӨС САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХ АЖИЛЛАГААГ ХЯНАХ МЕХАНИЗМ, ЭРХ ЗҮЙН ХАМГААЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-02 төрийн эдийн засгийг зохицуулах чиг үүрэг, төрөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, туслалцаа; татаас; нийтийн эрх зүйн хамгаалалт
213 Т.Очирбат THE LEGALIZATION OF NEW FORM TO USE SPECIAL KNOWLEDGE IN THE CRIMINAL PROCEDURE LAW OF MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 legal aspect, forensic science, special knowledge, expert, specialist, investigator
214 Т.Очирбат ИННОВАЦИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ, ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙН ИННОВАЦИЙН ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-02 хууль сахиулахуйн инноваци, бүтээгдэхүүний инноваци, процессийн инноваци, маркетингийн инноваци, зохион байгуулалтын инноваци
215 Т.Очирбат МӨР, БИЕТ БАРИМТЫН ХАМГААЛАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-02 инноваци, хууль сахиулахуй, мөр, биет баримт
216 Б.Мөнхдорж "Монгол Улс дахь Гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох асуудал" ЭШХ-ын илтгэлийн эмхэтгэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-25 Хууль зүйн статистик, гэмт хэрэг, статистик, гэмт хэргийн статистик, нуугдмал гэмт хэрэг, шүүхийн шинжилгээний байгууллага
217 Б.Мөнхдорж Үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хэмжих гэмт хэргийн статистикийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Гэмт хэрэг, гэмт хэргийн статистик, тогтолцоо, эрх зүйн орчин, Монгол Улс
218 М.Болор-Эрдэнэ ENVIRONMENTAL PUBLIC INTEREST LITIGATION (COMPARATIVE STUDY WITH CHINA AND MONGOLIA) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Environment, Environmental Public Interest Litigation and Environmental Protection.
219 М.Болор-Эрдэнэ FREE ZONE IN MONGOLIA (A paper for “Free Trade Areas and Law/Governance: International and National Experience” book, 2017, Zhejiang University, China) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Free zone
220 М.Болор-Эрдэнэ DEFINING “DOMINANT MARKET POSITION” IN DIFFERENT LEGAL JURISDICTIONS (COMPARATIVE STUDY WITH OTHER COUNTRY’S LEGISLATION) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Chinese Economic Law, Anti-monopoly law, and Dominant Market Position.
221 М.Болор-Эрдэнэ DOUBLE TAXATION UNDER CHINESE TAX LAW: (COMPARATIVE STUDY WITH OTHER MODEL DOUBLE TAXATION AGREEMENT) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Double Taxation, Tax Law, and Double Taxation Agreement.
222 М.Болор-Эрдэнэ CURRENT PROBLEMATIC LEGAL ISSUES RELATED TO THE INTERNATIONAL INVESTMENT LAW (An Appellate Body for International Investment Disputes and Jurisdiction of the Arbitration) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Investment law, International Investment Law, An Appellate Body for International Investment Disputes, Chinese Foreign Investment Law, Investment Agreement, Administrative Contract and State Contract.
223 М.Болор-Эрдэнэ ARBITRATION IN ADMINISTRATIVE CONTRACTS: CHINESE ADMINISTRATIVE LITIGATION LAW (COMPARATIVE STUDY WITH OTHER COUNTRY’S ADMINISTRATIVE LAW) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-15 Administrative Contract, Public Contract, Chinese Administrative Litigation Law, Arbitration, and Public law.
224 Г.Агар-Эрдэнэ ЭРҮҮЛ ОРЧИНД АМЬДРАХ ЭРХ ХҮНИЙ ҮНДСЭН ЭРХ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-19 Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх Хүний эрх
225 Б.Ган-эрдэнэ ТЭТГЭВРИЙН САНГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА: ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-02-22 Хөрөнгийн зах зээл, Хувьцаат компани, Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн бирж, Нийгмийн даатгалын сан, Нийгмийн даатгалын шимтгэл, Үнэт цаасны зах зээл, Хөрөнгийн зах зээл, Хувийн тэтгэврийн сан, Байгууллагын хөрөнгө оруулагч
226 Б.Амарбат REALIZATION OF PUBLIC INTEREST BY LAW Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-05 Public interest
227 Д.Энхгэрэл Land law of Mongolia Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-05 land law of Mongolia
228 Д.Энхгэрэл LEGAL ENVIRONMENT OF FOREIGN INVESTMENT IN MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-06 foreign investment in Mongolia
229 Х.Цахим сан Нийтлэл: ЮРГЕН ХАРБИХ: ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-12 Засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүх, шүүхийн хяналт, Засгийн газар ба захиргааны хэргийн шүүх
230 Д.Энхгэрэл МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БНХАУ-Д ХЭРЭГЖИХ БОЛОМЖТОЙ ЮУ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-03-25 гадаад улсын шүүхийн шийдвэр биелэлт, БНХАУ-ын хууль
231 Г.Агар-Эрдэнэ НҮБ-ЫН ЭРҮҮДЭН ШҮҮХИЙН ЭСРЭГ КОНВЕНЦИЙН НЭМЭЛТ ПРОТОКОЛД ДЭЛХИЙН УЛСУУД НЭГДЭН ОРСОН НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-01 Эрүү шүүлт Хүний эрх
232 Н.Баярмаа Гэрээний стандарт нөхцөл ба харилцан итгэлцэл шударга ёсны зарчим Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2019-04-16 гэрээний стандарт нөхцөл, шударга ёс, ашиг сонирхлын тэнцвэрт байдал
233 С.Сүхчулуун ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЛЭГ ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-25 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрх бүхий этгээд, зөрчигдөж болзошгүй нийтийн ашиг сонирхол
234 С.Сүхчулуун ОСАКА ХОТЫН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ БУУДЛЫН ХЭРЭГ (НИСЭХ БУУДЛААС ГАРАХ ДУУ ЧИМЭЭ БА ТҮҮНИЙГ ЗОГСООХ, УЧИРСАН ХОХИРЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ НЭХЭМЖЛЭХ ТУХАЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-04-25 дуу чимээ, бохирдол, эрх зөрчсөн үйлдлийг зогсоох, хохирол нөхөн төлүүлэх, Осака хотын олон улсын нисэх буудлын хэрэг
235 С.Сүхчулуун Иргэний хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.2 дахь хэсгийн шаардах эрхийн хүрээг өргөжүүлэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-15 өмчлөх эрх, эрх зөрчсөн үйлдлийг зогсоох, байгаль орчин
236 Л.Амгаланбаатар Эрх чөлөө (Үндсэн хуулийн Удиртгал, Нэгдүгээр зүйлийн 2, Хоёрдугаар бүлэг, Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг) -Аз жаргалыг эрэлхийлэх эрх- Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-20 Аз жаргалыг эрэлхийлэх эрх
237 М.Тамир “ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОРИЛГО БА ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАХ НЭХЭМЖЛЭЛ: “СУБЬЕКТИВ БОЛОН ОБЬЕКТИВ ЭРХИЙН ХЯНАЛТ” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-24 Нэхэмжлэл, захиргааны байгууллагаас гаргах нэхэмжлэл, захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зорилго, субьектив болон обьектив эрх
238 Г.Банзрагч Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, шаардлага, тэдгээрт тавигдах тусгай урьдчилсан нөхцлүүд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-05-29 захиргааны хэргийн шүүх, нэхэмжлэл, нэхэмжлэлийн төрөл, захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах нэхэмжлэлийн төрөл, хүчингүй болгох нэхэмжлэл, тогтоох нэхэмжлэл, даалгах нэхэмжлэл, үргэлжлүүлэн тогтоох нэхэмжлэл, ерөнхий үүрэг хүлээлгэх нэхэмжлэл
239 Б.Туяа ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧДОД ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАЛЦАА БА ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-20 Хохирогч хамгаалал, хамгаалах байр, хохирогчид үзүүлэх туслалцаа, үйлчилгээ, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирогчид нөхөн төлбөр олгох.
240 Д.Сумъяацэрэн МОНГОЛ УЛС ДАХЬ КИБЕР ГЭМТ ХЭРГИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ДҮГНЭЛТ, САНАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-21 Цахим гэмт хэрэг, кибер гэмт хэрэг, аюулгүй байдал
241 Д.Сумъяацэрэн КИБЕР ОРЧИН БА ТЕРРОРИСТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА CYBER SPACE AND TERRORIST ACTIVITY Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-22 Кибер орчин, кибер гэмт хэрэг, террорист үйл ажиллагаа, кибертеррорист үйлдэл. Cyberspace, cybercrime, terrorist activity, cyber terrorism.
242 Д.Сумъяацэрэн СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИИ В МОНГОЛИИ, ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-22 КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЕ, КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ
243 Д.Сумъяацэрэн АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОНГОЛИИ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-06-24 Ключевые слова: киберпреступление, киберпреступность, преступность в сфере информационных технологий.
244 Д.Сумъяацэрэн ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ЗАНАЛХИЙЛЭЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ THREATS AGAINST CHILDREN IN CYBER SPACE, ITS PREVENTION Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-07-03 Түлхүүр үгс: Кибер гэмт хэрэг, цахим орчин, хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эсрэг кибер гэмт хэрэг. Key words: Cyber crime, cyber space, child protection, cyber crime against the children.
245 Ө.Хулан Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн этгээдийн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-07-26 Улс төрд нөлөө бүхий этгээд (УТНБЭ), Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх (МУТС), МУТС тухай хууль, Эрүүгийн хууль, ФАТФ, УТНБЭ байх хугацаа, Санхүүгийн мэдээллийн алба (СМА), Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)
246 Б.Сүндэръяа ХБНГУЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БОЛОН МОНГОЛ УЛСЫН ХОЛБОГДОХ ХУУЛИУД ДАХЬ “НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХОЛ” БОЛОН “ТӨР”-ИЙН ТАЛААРХ НЭР ТОМЬЁОНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-07-26 Нийтийн эрх зүй, нийтийн захиргаа, нийтийн алба, нийтийн үйлчилгээ, нийтийн ашиг сонирхол, төр
247 М.Хатанзориг Гэрээний эрх чөлөө ба гэрээнд тавигдах хэлбэрийн шаардлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-08-08 гэрээний эрх чөлөө, гэрээнд тавигдах шаардлага, хэлбэрийн шаардлага, гэрээний эрх чөлөөний хязгаарлалт
248 Ш.Отгонбаяр ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 40.1.5 ДАХЬ ХЭСЭГТ ЗААСАН ҮНДЭСЛЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-09-02 Сахилгын зөрчил, сахилгын шийтгэл, эд хариуцагч, итгэл алдах, хөөн хэлэлцэх хугацаа.
249 Ш.Отгонбаяр КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ ШАЛГУУР, ХЭРЭГЖИЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-09-04 Төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн, хараат бус гишүүн, эрх бүхий албан тушаалтан, нэр дэвшигч, шалгуур.
250 Д.Энхгэрэл БНХАУ-ын КОМПАНИЙН ХУУЛИЙН ТАЛААР Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-09-25 хятад
251 Ц.Амарсанаа Терроризмийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронуй болгох зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-24 гэмт хэрэг, терророризм, терроризмын талаарх ойлголт, терроризмыг хуульчилсан байдал
252 Ц.Амарсанаа ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ ЗҮЙЛЧЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-09-27 гэмт хэрэг, хүн худалдаалах, гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн зүйлчлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, хүн, ялангуяа эмэгтэйчүүд, хүүхэд худалдаалхаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох шийтгэх тухай протокол
253 Ц.Амарсанаа Төрийн захиргааны байгууллагын хүнд суртал ба хүний эрхийн эрх зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-09 Хүнд суртал, хүний эрх, төрийн үйл ажиллагаа, захиргааны эрх зүй
254 Ч.Эрдэнэбат “ЗАМЫН-ҮҮДИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС”-ИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-10-14 Түлхүүр үг: Дэлхийн гаалийн байгууллагын аюулгүй байдлын багц стандарт, Хилийн аюулгүй байдал, мэдээллийн сүлжээ,Чөлөөт бүс. Кeywords: WCO safe framework of standards, Border Security, Information Network, Free zone. Ключевые слова: Безопасные рамки стандартов Всемирной Таможенной Организаций, Пограничная безопасность, Информационная сеть, Свободная зона.
255 Ц.Амарсанаа БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ БА БЭЛЧЭЭРИЙН ТУХАЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-10-21 Байгаль орчин, экологи, бэлчээр,
256 О.Хишигмөнх ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ХЭРГИЙН ХАРЬЯАЛАЛ ТОГТООСОН МАГАДЛАЛЫГ ШИНЖЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2019-11-08 Үндсэн хуулийн цэц, Магадлал, Хэргийн харьяалал тогтоох, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр
257 О.Хишигмөнх ТӨР, СҮМ ХИЙДИЙН ХАРИЛЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2019-11-08 Хүний эрх, харш урсгал, шашны хүмүүнлэг бус урсгал, үндэсний аюулгүй байдал
258 О.Хишигмөнх УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮНИЙГ БҮРЭН ЭРХИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 8000 төгрөг 2019-11-08 Улсын Их Хурлын гишүүн, бүрэн эрх, халдашгүй байдал, эргүүлэн татах, түдгэлзүүлэх
259 Э.Баттулга Монгол Улс дахь шашны эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-08 хүний эрх, эрх чөлөөл, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөө, шашны эрх зүйн зохицуулалт, төр, сүм хийдийн харилцаа, сүм хийд
260 Ц.Амарсанаа Хууль бүтээх үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэс цаашдын чиг хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2019-11-16 хууль, хөгжил, сэтгэлгээ
261 О.Мөнхсайхан Цэцийн гишүүн болон Дээд шүүхийн шүүгчийн тусгай саналыг нийтлэх нь Үндсэн хууль зөрчөөгүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-16 Үндсэн хуулийн цэц, Улсын дээд шүүх, шүүхийн шийдвэр, үндэслэл, олонх ба цөөнх, хууль дээдлэх ёс, ардчилсан ёс, шүүгчийн хараат бус байдал, ил тод байдал, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, нийтлэг чиг хандлага, хамтын зарчим, зөвлөлдөх тасалгааны нууц, шүүгчийн тусгай санал, тусгай саналаа нийтлэх
262 Н.Отгончимэг ЭРХ ЗҮЙЧ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 Хуульч, эрх зүйчийн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, бакалаврын боловсрол, эрх зүйн чиг баримжаа, хандлага, Үндсэн хуулийн үнэт зүйл, нийгмийн үнэт зүйл, Үндсэн хуулийн үнэт зүйлийг хамгаалагч, зөвлөх – чиглүүлэгч, ментор, багш, практик, хууль зүйн шинжлэх ухаан, академик боловсрол, хууль зүйн техник, эрх зүйн шинэ харилцаа, компанийн санхүүгийн эрх зүй, үнэт цаасны эрх зүй, инженерингийн гэрээний эрх зүй (мега төслийн эрх зүй), спортын эрх зүй, эрүүл мэндийн эрх зүй, хичээл, сургалт.
263 Д.Ренчиндорж Монгол Улсад ардчиллыг бэхжүүлэх нь /эссэ/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 Ардчилал, авлига, авлигатай тэмцэх, авлигын индекс, Монгол Улс дахь авлигын индекс, ардчиллын индекс
264 О.Мөнхсайхан ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ЯАГААД ҮНДЭСЛЭГДСЭН БАЙХ ЁСТОЙ ВЭ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 шүүх, шүүгч, шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шийдвэрийн үндэслэл,
265 О.Мөнхсайхан Амьд явах эрх ба цаазаар авах ял Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 хүнийн эрх, хүний эрхэм чанар, амьд явах эрх, цаазаар авах ял, цаазаар авах ялыг халах, амьд явах эрх ба цаазаар авах ял, цаазаар авах ял ба гэмт хэргийн гаралт, цаазаар авах ял ба дэлхийн нийтийн хандлага
266 О.Мөнхсайхан Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалагдсан үндсэн эрхийн хүрээг тодорхойлох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-19 Үндсэн хууль, хүний эрх, эрх чөлөө, тэгш байдал, чөлөөт байдал, хүний эрхэм чанар, хувийн эрх, чөлөө, улс төрийн эрх, эрх чөлөө, тэгш хамгаалалтын заалт, хуулийн зохих журмын заалт, хувь чанараа хөгжүүлэх эрх, тэгш сонгох эрх, чөлөөтэй байх эрх
267 О.Мөнхсайхан үндсэн хуулийн хяналтын хоёр загвар: онцлог ба төстэй тал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-11-25 Үндсэн хуульт ёс, үндсэн хуулийн хяналт, шүүхийн хяналт, түүний зорилго, Америк загвар, Европ загвар, үндсэн хуулийн шүүх, дээд шүүх, үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчийн тоо, бүрэн эрхийн хугацаа, тогтолцоо, тавигдах шаардлага, хараат бус байдал, тодорхой хяналт, абстракт хяналт, үндсэн хуулийн асуулт, хувь хүний гомдол
268 О.Мөнхсайхан Цэцийн шийдвэрийн шүүмж: анхан шатны шүүх бүрэлдэхүүнд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах нь үндсэн хууль зөрчөөгүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-04 Ардчилсан ёс, шударга ёс, шүүхийн нээлттэй, ил тод байдал, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэхэд иргэдийн төлөөлөгчийг оролцуулах нь, тангарагтны шүүх (jury), мэргэжлийн бус шүүгч (lay judge), Монгол Улсын Үндсэн хууль ба шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч, Үндсэн хуулийн цэцийн 2013 оны 04 дүгээр дүгнэлт, Үндсэн хуулийн 2014 оны 01 дүгээр тогтоол
269 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХАРЬЦАНГУЙ БАЙХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Харьцангуй байх зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага
270 Т.Мөнх-Эрдэнэ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ ХУУЛЬ ЁСНЫ ИТГЭЛИЙГ ХАМГААЛАХ ЗАРЧИМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2019-12-02 Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, Захиргааны ерөнхий хууль, Нийтийн захиргаа, Захиргааны байгууллага, Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал
271 Д.Баттулга Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-04 Хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, Монгол улсын Захиргааны эрх зүй, Захиргааны эрх зүйн шинэлэг зохицуулалт, Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны эрх зүйн зарчим
272 О.Мөнхсайхан МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИАР СОНГУУЛИЙН ХОЛИМОГ ТОГТОЛЦОО ХОРИГЛООГҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-04 Сонгууль, сонгуулийн тогтолцоо, сонгуулийн холимог тогтолцоо, сонгуулийн можариатар тогтолцоо, сонгуулийн пропорцианоль тогтолцоо, Монгол Улсын Үндсэн хууль ба сонгуулийн тогтолцоо, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр ба сонгуулийн тогтолцоо
273 О.Мөнхсайхан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл (2015) батлагдвал хуульчийн мэргэжлийн хариуцлагын тогтолцооны үр нөлөөтэй, хараат бус, шударга байдал алдагдана Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-05 хуульчийн эрх зүйн байдал, Монголын хуульчдын холбоо, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийн шиэнчилсэн найруулга, хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны нэгдмэл стандарт, Хуульчийн Мэргэжлийн хариуцлагын хороо, хуульчийн ёс зүй, хуульчийн хариуцлага
274 О.Мөнхсайхан Иргэний өргөдөл, мэдээлэлтэй холбоотой үндсэн хуулийн цэцийн бүрэн эрхийг оновчтой тодорхойлох боломж Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-05 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл, мэдээлэл гаргах, Үндсэн хуулийн гомдол, actio popularis, Үндсэн хуулийн цэц ба хүний эрх, эрх чөлөө, иргэний өргөдөл ба үндсэн хуулийн гомдол
275 Ч.Баатар Нийгмийн хамгааллын бодлого, чиг үүрэг, хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-09 Төр; Засгийн Газар; Чиг үүрэг; Зорилтот бүлэг.
276 Ч.Баатар Төрийн бодлого боловсруулахад төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-09 Төр Оролцоо Иргэний нийгэм Төлөөлөл Төрийн эрх мэдэл Бодлого боловсруулах
277 Ч.Баатар Монгол дахь иргэний нийгмийн төлөвшилд төрийн засаглалын зүгээс үзүүлж буй зарим сөрөг нөлөөллүүд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-09 Иргэний нийгэм Засаглал Оролцоо Хамтын ажиллагаа Нөлөөлөл Иргэний санаачлага
278 Ч.Баатар Монгол төрийн хөгжлийн үйл явц дахь ардчиллын илрэлүүд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-10 Төр, Монгол төр, төрт ёсны уламжлал, ардчилал, тэнгэр, Чингис хаан, төр улс, Монголын нууц товчоо, төрийн түүхэн уламжлал, бөөгийн шашин, нүүдэлчид, нүүдлийн соёл иргэншил
279 Ч.Баатар Улс төрийн аюулгүй байдал, түүний онолын үндсэн хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-10 Үндсэн хууль, аюулгүй байдал, хүний эрх, ардчилал, хүй элгэн, тргэдийн оролцоо, засаглал
280 Ц.Цогт Захиргааны шийдвэрийг шүүхээс магадлан шийдвэрлэх ажиллагааны стандарт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 8000 төгрөг 2019-12-11 магадлан шийдвэрлэх ажиллагааны стандарт, захиргааны шийдвэр, захиргааны хэргийн шүүх,
281 Ц.Сарантуяа Төрийн эрх мэдлийг хуваарилах зарчим ба Үндсэн хуулийн хяналт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-11 Төрийн эрх мэдэл хуваарилах зарчим, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн цэц,
282 Ц.Сарантуяа Үндэсний эрх зүй ба олон улсын түгээмэл эрх зүйн зөрчилдөөнийг үндсэн хуулийн шүүхийн журмаар шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-12 үндэсний эрх зүй ба олон улсын эрх зүй, монист ба дуалист онол, үндсэн хуулийн эрх зүй, үндсэн хуулийн цэц, үндсэн хуулийн шүүх, Монгол Улсын олон улсын гэрээ
283 Ч.Баатар НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТӨР, ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-14 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, нийгмийн халамж, төр, төрийн үйлчилгээ, нийгмийн суурь үйлчилгээ.
284 Ч.Баатар Монгол улс дахь төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн өнөөгийн байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-14 Концесс, Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа, Төрийн захиргааны шинэчлэл, Засгийн газар, Хувийн хэвшил.
285 Н.Отгончимэг ХУУЛЬ ТОГТООХ АЖИЛЛАГААНД Б.ЧИМИД БАГШИЙН БИЙ БОЛГОСОН ШИНЭ ХАНДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2019-12-23 Б.Чимид, хууль тогтоох ажиллагаа, нэрээр овоглосон хууль,
286 Э.Баттулга Хөдөлмөрийн тухай хуулийн зарим зохицуулалтууд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-02 хөдөлмөрийн тухай хууль, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага
287 С.Асланбек МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ ДАХЬ ҮНДЭСНИЙ БАЯЛГИЙН САНГИЙН ТУХАЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-10 Байгалийн баялаг, баялгийн хараал, Голланд өвчин, Үндсэн хуулийн 6.2, Үндэсний баялгийн сан
288 Ц.Цогт ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ: БОЛОВСРУУЛСАН ҮЕ ШАТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-01-11 ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, БОЛОВСРУУЛСАН ҮЕ ШАТ, ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХЭРЭГЖИЛТ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
289 Ц.Сарантуяа Шүүгчдэд тавих Үндсэн хуулийн шаардлага ба Цэцийн бүрэлдэхүүн Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-13 шүүх, шүүгч, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн, шүүгчид тавих шаардлага, Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд тавих шаардлага, шүүгч ба цэцийн гишүүнд тавих шаардлага
290 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн шүүх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-13 Эрх мэдлийг хуваарилах онол, Үндсэн хуулийн шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн хяналтын хэлбэр, хэм хэмжээний хяналт, иргэдийн өргөдөл, гомдол, эрх мэдэл хоорондын маргааныг шийдвэрлэх хяналт
291 П.Баттулга Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Үндсэн хуулиар тодорхойлсны ач холбогдол юу вэ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-14 Шүүхийн ерөнхийн зөвлөл, 2019 оны Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, 13 шүүгч, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн холимог бүрэлдэхүүн
292 О.Төрболд Хууль тогтоох эрх мэдлийг шилжүүлэх Үндсэн хуулийн хориг ба хязгаар Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-14 Төрийн эрх мэдэл хуваарилах онол, Хууль тогтоох эрх мэдэл, эрх мэдлийг үл шилжүүлэх /non-delegation/, эрх шилжүүлэх /delegation of power/,
293 Э.Баттулга МОНГОЛЧУУДЫН ХУУЛЬ ЦААЗ ДАХЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАХ ЗҮЙЛ ЗААЛТУУД, ОДОО МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ХУУЛЬ ТОГТООМЖИНД ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ |нийтлэл| Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-14 Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Их засаг хууль, Монгол-ойрдын цааз бичиг, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, орчны бүс, ашигт малтмал, дархан цаазат газар, ашигт малтмал
294 А.Түвшинтөгс Сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй хууль зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2020-01-14 Сэтгэл санааны хохирол, Сэтгэл санааны хямрал буюу дистресс, Эдийн бус гэм хор, Материллаг болон материаллаг бус хохирол, emotional distress, emotional harm, mental or emotional injury, эдийн хохирлоос үүдэлтэй сэтгэл санааны хохирол, сэтгэл судлал, гэм хорын эрх зүй
295 Л.Энхтайван НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ ЁС ДАХЬ ХУУЧ ХАМААРАЛ БУЮУ АРДЫН ДЕПУТАТУУДЫН ХУРЛЫН ХЭВ МАЯГ, ТҮҮНИЙГ ХАЛЖ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛД НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-18 Орон нутгийн өмч, Нутгийн өөрөө удирдах ёс, Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, төвлөрлийг сааруулах зарчим.
296 Ч.Батцэнгэл ЭД ЮМСЫН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС БОЛОХ ГАЗАР БҮРТГЭЛИЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-01-18 Эд юмсын эрх, газар, үл хөдлөх эд хөрөнгө, өмчлөх эрх, эд хөрөнгийн бүртгэл, solo cedit
297 Г.Агар-Эрдэнэ HAS THE MINORITY RIGHTS FRAMEWORK SUFFERED BECAUSE OF THE ADVANCEMENT OF INDIGENOUS PEOPLES’ RIGHTS WITHIN THE UNITED NATIONS SYSTEM? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-23 minority rights, indigenous people, human rights, үндэстний цөөнх, уугуул иргэд, хүний эрх, олон улсын эрх зүй
298 Б.Лхагважаргал НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРААТ БУС, БИЕ ДААН ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЭРХИЙГ ҮНДСЭН ХУУЛИАР ХАМГААЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-25 Нутгийн өөрөө удирдах ёс, бие даасан, хараат бус, захиргааны хэм хэмжээний акт, нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагаас захиргааны хэм хэмжээний акт батлах, бие даан гаргасан хэм хэмжээний акт
299 О.Хишигмөнх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт: Ард түмний бүрэн эрхт байдал, оролцоог хангах зарчмыг хэрэгжүүлсэн эсэх асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-01-28 Ард түмний бүрэн эрх, ард түмний оролцоо, Хүний эрх, эрх чөлөө, үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт,
300 Б.Бүжинлхам Содержание деятельности полиции Монголии по обеспечению общественной безопасности Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-02-14 полиция общественной безопасности; общественная безопасность; общественный порядок; общественная дисциплина; безопасность; массовый порядок; Монголия; административные правонарушения; социальный порядок. public security police; public safety; public order; social discipline; security; mass order; Mongolia; administrative offenses; social order. Олон нийтийн аюулгүй байдал, Монгол. цагдаагийн Олон нийтийн аюулгүй байдал, цагдаа
301 П.Намуун АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ НЬ ЭРХ МЭДЭЛ, АЛБАН ТУШААЛЫН БАЙДЛАА УРВУУЛАН АШИГЛАХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ШАЛТГААН БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-02-21 Авлига, албан тушаалын байдал, ашиг сонирхол, нийтийн эрх ашиг, хувийн ашиг сонирхол
302 П.Байгалмаа Уул уурхайн төслүүдийн нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдэд нөхөх олговор олгож буй практик Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-02-21 нөхөх олговор, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, орон нутгийн иргэдийн эрх ашиг, малчид
303 З.Ганзориг Зөрчлийн хэргийг захиргааны хэргийн шүүхэд анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэхэд анхаарвал зохих зарим асуудал: хяналтын шатны шүүхийн тогтоолд хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-03-17 зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, шийтгэлийн хуудас, эрх бүхий албан тушаалтан, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны хэргийн шүүх, шийдвэрийн тогтвортой байдал,
304 Г.Оюундарь НАМ БАЙГУУЛАХ ШАЛГУУРЫГ МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН НЭМЭЛТЭЭР БҮРДҮҮЛСЭН НЬ ХҮНИЙ ЭВЛЭЛДЭН НЭГДЭХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАСАН ЭСЭХ ТАЛААРХ СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-03-24 Улс төрийн нам, эвлэлдэн нэгдэх эрх, Нам байгуулах шалгуур, сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн нэг хувиас доошгүй тооны иргэн
305 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-04-08 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн Цэцийн шийдвэр, Хяналт, Үндсэн хуулийн хяналт, Урьдчилсан хяналт, Хийсвэр хяналт, Тодорхой хяналт, Негатив хяналт
306 Б.Улсболд ПРОКУРОР ТӨР, НИЙТИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХ НЬ: ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-04-28 Прокурор; Төр, нийтэд учирсан хохирол; Иргэний журмаар нэхэмжлэх; Монгол Улсын Үндсэн Хууль; Прокурорын байгууллагын тухай хууль; Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль; Харьцуулсан судалгаа; Хэргийн Оролцогч; Нэхэмжлэгч; Гуравдагч Этгээд; Татгалзах эрх
307 Б.Амарбат Freedom of Speech vs. Right to be forgotten Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-04-30 Freedom of speech, right to be forgotten, human right, GDPR, democracy, digital media, social platforms, data protection, privacy, media right
308 Э.Баттулга Монгол орны ой болон ойн сангийн эрх зүйн тогтолцоо Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-05-07 - Гадаргын болон гүний усны түвшинг тогтвортой барьдаг - Гол мөрний усыг зохицуулдаг, цуглуулдаг - Хөрсний элэгдэл эвдрэлэээс хамгаалдаг - Хөрсний усны балансийг тогтворжуудаг - Уур амьсгалыг зөөлрүүлдэг - Мөнх цэвдгийг тогтоон барьдаг - Хүлэмжийн хийг шингээдэг - Хүн амьтан, ургамал бичил биетний амьдрах тааламжтай орчныг бүрдүүлдэг гэх мэт олон төрлийн ач холбогдол, үүрэгтэй юм.
309 Г.Давааням ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХҮРЭЭНД ШААРДАХ ЭРХИЙН ДАРААЛЛЫГ ХОЙШЛУУЛАХ ОНОЛЫГ ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-05-06 Хязгаарлагдмал хариуцлага, толгой компани, охин компани, хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлага, шаардах эрхийн дарааллыг хойшлуулах
310 М.Хатанзориг MEMORIAL FOR THE APPLICANT of the CASE CONCERNING QUESTIONS RELATING TO REINTRODUCTION OF BEARS IN THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-30 Олон улсын хүрээлэн буй орчны эрх зүй, Ховордсон төрөл зүйл, Хил дамнасан зөрчил, Олон улсын шүүх, Олон улсын шүүхийн нэхэмжлэл, Гаагийн шүүх
311 Д.Ренчиндорж Татварын өршөөл үзүүлэх бүрэн эрхийг үндсэн хуульт ёсны үүднээс тайлбарлах нь: Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-19 Татварын өршөөл, Татварын өршөөлийн тухай хууль, Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль, татварын өршөөлийн талаар гадаад орны туршлага
312 Б.Сүндэръяа “ТООН КОНТЕНТЫН ХӨГЖЛИЙН ТАЛААРХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-19 Контент, тоон контент, агуулга, бүтээл, мэдээллийн технологи, хууль тогтоомж, үндэсний хөтөлбөр, эрх зүйн зохицуулалт
313 С.Асланбек Төрийн ордонд нэвтрэхэд тавигдах хувцасны хязгаарлалт ба эрх шилжүүлэх харилцаа Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-06-29 Ардчилал, хүний эрх, Үндсэн хуульт ёс, Хувцасны хязгаарлалт, төрийн ордонд нэвтрэх, төрийн ордон
314 Ч.Ганболд ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕСС ДАХЬ СЭЖИГТНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ЗАРИМ ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-07-09 хүний эрх, эрх чөлөө, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, сэжигтэн, сэжигтэний эрх, сэжигтэний эрх зүйн байдал, сэжигтний баривчлах, сэжигтэнг яллагдагчаар татах
315 О.Мөнхсайхан Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд нийцүүлэн гүтгэлгийг зохицуулах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-07-09 Үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, үндсэн эрхийг хязгаарлахад тавигдах гол нөхцөл, эрүүгийн эрх зүйн гүтгэлэг, иргэний эрх зүйн гүтгэлэг, тохирсон (зайлшгүй) байх зарчим, нэхэмжлэгчийн нотлох үүрэг, шүүмжийг хүлцэн тэвчихүй, олон нийтийн зүтгэлтэн, үндэслэл бүхий хэвлэлт, үнэт зүйлийн шийдвэр, сэтгүүлчийн эх сурвалжийн хамгаалалт.
316 О.Мөнхсайхан Захиргааны хэргийн шүүхээс Засгийн газрын захиргааны үйл ажиллагааг хянах нь Үндсэн хууль зөрчөөгүй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Захиргааны байгууллага, захиргааны хэргийн шүүхийн хяалт, Засгийн газрын захиргааны үйл ажиллагаа, Засгийн газрын шийдвэрийг хянах нь, заиргааны шүүх ба Засгийн газар
317 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал бол эрх зүйн системийн хууль зүйн үндэс мөн Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 эрх зүйт төр, Үндсэн хууль, эрх зүйт төр ба Монгол Улсын Үндсэн хууль, хуульд захирагдах, эрх зүйт төрий зарчим
318 Ц.Сарантуяа Үндсэн эрх ба хүний эрх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 үндсэн эрх, хүний эрх, хүний эрхий дотоодын эрх зүйн үүднээс, хүнийн эрхийг олон улсын түгээмэл эрх зүйн үүднээс, үндсэн эрхийн онол, үндсэн эрхийн талаарх онолын эргэцүүлэл
319 Ц.Сарантуяа Үндсэн эрх-шүүх-Үндсэн хуулийн шүүх Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 үндсэн эрх, үндсэн эрх шууд үйлчлэх эрх зүй болох нь, үндсэн эрх ба шүүх, үндсэн эрх ба үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн эрх нийтийн эрх зүйд хамаарах нь, үндсэн эрх хувь хүний эрх мэдэл болох нь
320 Ц.Сарантуяа Үндсэн хууль ба Үндсэн хуулийн шүүх: Үндсэн хуулийг шүүхиийн журмаар хамгаалах асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Үндсэн хууль, үндсэн хуулийн хяналт, үндсэн хуулийн шүүх, үндсэн хуулийн хяналтын зориулалт, үндсэн хуулийг тайлбарлах, үндсэн хуулийг шууд үйлчилдэг эрх зүй болгох
321 О.Мөнхсайхан Үндсэн хуульд ёс суртахууны тайлбар хийх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Үндсэн хууль, үндсэн эрх, үндсэн хуулийн тайлбар, үндсэн хуулийн ёс суртахууны тайлбар, АНУ э. Олмстед (1929)-ийн хэрэг, АНУ э. Кац (1967)-ын хэрэг
322 О.Мөнхсайхан Цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх асуудалд хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 Үндсэн хуулийн цэц, цэцийн гишүүн, цэцийн гишүүнд хариуцлага хүлээлгэх, цэцийн гишүүн Д.Сугарын кэйс, цэцийн гишүүний хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох нь
323 О.Мөнхсайхан Монгол Улс дахь шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-06 шүүгч, шүүгчийн ёс зүйн зөрчил, шүүгчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх, Шүүхийн сахилгын хороо, Шүүхийн ёс зүйн хороо, Шүүгчийн ёс зүйн материаллаг хэм хэмжээний давхардал
324 О.Мөнхсайхан ЗАХИРГААНЫ ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТААС ГАРЧ ДУРААРАА АВИРЛАХ ГЭСЭН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХҮСЛИЙГ УИХ ЗОГСООЖ ЧАДНА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-07 Захиргааны хэргийн шүүх, засгийн газар, ахиргааны хэргийн шүүх ба засгийн газар, Засгийн газрын шийдвэрийг захиргааны хэргийн шүүх хянах нь, цэцийн 2005 оны 02 дугаар дүгнэлт
325 Д.Сүнжид ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ЗААСАН ШҮҮХИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-07 захиргааны хэргийн шүүх, Засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүх ба засгийн газар, захиргааны хэргийн шүүхийн хэргийн харьяаллын үзэл баримтлал
326 Д.Сүнжид Нэг хүний эрх нөгөө хүний эрхтэй зөрчилдөх үед хэрхэн шийдвэрлэвэл зохистой вэ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-12 А.Хуулийг төсөөтэй хэрэглэх /төсөөтэй хэрэглэхийг хориглодог заалт анхаарах/ Б.Хуулийг системтэй тайлбарлах В.Тэнцвэртэй байдлыг харгалзан тайлбарлах Г.Хэм хэмжээг шилжүүлж хэрэглэх Д.Зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхэд харгалзах үндсэн зарчмыг баримтлах
327 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах нь: Шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд хэрхэн зөв, оновчтой хүргэх вэ? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-17 Шүүхийн шийдвэр, inter partes нөлөөлөл, inter omnes нөлөөлөл, шүүхийн шийдвэрийг индексжүүлэх
328 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн үнэт зүйл, түүний хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-21 Үндсэн хуулийн үнэт зүйлт, төрийн эрх ард түмний мэдэлд байх, чөлөөт сонгууль, олон намын тогтолцоо, эрх чөлөөтэй, хуулийн өмнө тэгш байх, төрийн эрх мэдэл хуваарилагдсан байх, засгийн газар хариуцлага хүлээх
329 М.Лхамсүрэн ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ХАМГААЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ХУУЛЬЧЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-24 Хамгаалалтын арга хэмжээ, демпинг, сэйфгуард, татаас, Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ),
330 Д.Сүнжид ХАРЬЦУУЛСАН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БА COVID-19 Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-08-27 үндсэн эрх, харьцуулсан үндсэн хууль, хууль дээдлэх ёс, иргэний эрх чөлөөг хязгаарлах эрсдэл, онц байдал зарлах, хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийг хэрэглэх, онц байдлын тухай шинэ хууль батлах
331 О.Мөнхсайхан ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ХУУЛИАР ХАЛДАШГҮЙ, ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙХ ЭРХИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-09 хүний эрх, хүнийн халдашүй, чөлөөтэй байх эрх, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлах, гэмт хэрэг, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа,
332 Ц.Сарантуяа МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ОНЦЛОГ, ЭРХ ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-16 Үндсэн хуулийн шүүх аль эрх мэдлийн шийдвэрийг хянах вэ?, Үндсэн хуулийн цэц гүйцэтгэх эрх мэдлийн шийдвэрийг бүхэлд нь хянах боломжтой юу?, Үндсэн эрх нь зөрчигдлөө хэмээн иргэн хүн үзсэн тохиолдолд Цэцэд хандах боломжтой юу?, Үндсэн хуулийн шүүхэд иргэн хүн шууд хандах уу?, хэм хэмжээний хяналт,
333 Д.Ренчиндорж ДЭЛХИЙН ЭРҮҮГИЙН ЗАГВАР ХУУЛЬ ГАРГАХ БОЛСОН ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ, АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-17 Дэлхийн эрүүгийн загвар хууль, загвар хуулийн танилцуулга, дэлхийн эрүүгийн загвар хуулийн товч танилцуулга
334 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ШИНЭЭР ТОДОРХОЙЛОХ АСУУДАЛД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-21 Үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулийн шинжтэй байгууллага болох, Үндсэн хуулийн хэрэгжилтэнд тавих дээд хяналт
335 Г.Бямбадорж ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОБЬЕКТЫН СУДАЛГАА ХИЙХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2020-09-23 Цагдаа, обьект, эрх зүй, үйл ажиллагаа, судалгаа, тоо бүртгэл, мэдээллийн сан, цагдаагийн хэсэг
336 Г.Бямбадорж ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЧИГ ҮҮРЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2020-09-23 иргэний зөвлөл, техник технолгои, шинжлэх ухаан, ололт, бодлого, үйл ажиллагаа, хэрэгжилт
337 Г.Бямбадорж ХАР ТАМХИ МАНСУУРУУЛАХ БОДИСТОЙ ХОЛБООТОЙ ГЭМТ ХЭРЭГТ ХИЙХ БИЕЧИЛСЭН СУДАЛГАА, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭСЭН ЭТГЭЭДИЙГ ТОГТООХОД АНХААРАХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2020-09-23 мансууруулах бодис, хэрэглэх, шалгах, биечилсэн судалгаа, илрүүлэх, этгээд, хар тамхи
338 О.Мөнхсайхан Жагсаал, цуглаан хийх эрх чөлөө, түүний хэрэгжилт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-23 хүний эрх, эрх чөлөө, жагсаал, цуглаах хийх эрх чөлөө, жагсаал, цуглаан хийх зөвшөөрлийн тогтолцоо, мэдэгдлийн тогтолцоо,
339 Ж.Батмөнх ӨРШӨӨЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-24 Эрүүгийн эрх зүй, өршөөл, Улсын Их Хурал, гэмт хэрэг, ял шийтгэл, гэм буруугийн зарчим, Үндсэн хууль зөрчсөн, хохирол нөхөн төлөх, ялаас чөлөөлөх.
340 Ж.Батмөнх ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ ҮЙЛДЭХ ГЭМТ ХЭРГИЙГ МӨРДӨН ШАЛГАХАД ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-09-24 Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэгт прокурор хяналт тавих нь, Гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар гадаад улс орнуудын онцлог, туршлага
341 С.Асланбек “ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА БА ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТ” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-10-18 Прокурорын хяналт, Захиргааны хариуцлага, Зөрчил, Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа, зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаа
342 Д.Булган “ЦАГДАА СУДЛАЛ”, “ЦАГДААГИЙН ЭРХ ЗҮЙ”-Н НЭР ТОМЬЁОНЫ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-10-27 Цагдаагийн эрх зүй, цагдаа судлал, цагдаагийн шинжлэх ухаан, цагдаагийн эрх зүйн шинжлэх ухаан, сургалт, судалгаа, хичээл, хөтөлбөр Police science, police study, police law, jurisprudence, study, research,
343 Д.Булган КИБЕР ГЭМТ ХЭРГИЙН МӨН ЧАНАР, ТҮҮНИЙ ШИНЖИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-10-27 гэмт хэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, кибер гэмт хэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдал, гэмт хэргийн шинж, уламжлалт гэмт хэрэг
344 Б.Отгондалай Шүүхийн шинжилгээ ба шинжлэн магадлахуй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2020-11-08 Forensic science, Шүүхийн шинжилгээ, Шинжлэн магадлахуй, Судебная экспертиза, Шинжлэн магадлахуйн ухаан
345 Т.Мөнх-Эрдэнэ Шүүхийн сахилгын хорооны эрх зүйн байдал (харьцуулалт) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-07 Шүүхийн сахилгын хороо, олон улсын зарчим, Бангалорын зарчмыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, Киевийн зөвлөмж, Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөлийн зөвлөмж
346 Т.Сумъяабазар Авлигын хэргийн мэдээлэгч /“ШҮГЭЛ ҮЛЭЭГЧ”/-ийн эрхийг хамгаалах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-18 авлига, авилгын гэмт хэрэг, шүгэл үлээгч, мэдээллэгч, олон улсын эрх зүйн зохицуулалт
347 Б.Досжан Мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжийг харьцуулан судлах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Бохир мөнгө, мөнгө угаах гэмт хэрэг .
348 Б.Досжан ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТӨВ БАЙГУУЛЛАГА, ТҮҮНИЙ ХАРААТ БУС БАЙДАЛ (CENTRAL ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE AND ITS INDEPENDENCE) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Төрийн алба, Төрийн албаны төв байгууллага, Хараат бус байдал, Төрийн албаны мерит тогтолцоо. Public service, Central organization of public service, Independent of public service, Merit system.
349 Б.Досжан Хорих ял ба амиа хорлолт (ял буй эдэлж буй хоригдлын сэтгэл зүйн онцлог) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Бүх насаар хорих, амиа хорлолт, эвтанази .
350 Б.Досжан Өсвөр насны хүнд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага, олон улсын жишиг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-13 Өсвөр насны хүн, эрүүгийн хууль, олон улсын гэрээ .
351 О.Мөнхсайхан Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл баримтлал: газрын хэвлийн баялаг ашиглахад баримтлах зарчмууд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-17 Үндсэн хууль, Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, байгалийн баялаг, төрийн нийтийн өмч, байгалийн баялаг ашиглахад баримтлах зарчмууд, стратегийн ач холбогдол бүхий ашиг малтмалын орд, үр өгөөжийн дийлэнх, хууль дээдлэх ёс, хууль буцаан хэрэглэхийг хориглох зарчим
352 С.Сүхчулуун БАЙГАЛЬ ОРЧИНД УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН ЗАРДЛЫГ БОХИРДУУЛАГЧ КОМПАНИАС ГАРГУУЛАХ ТУХАЙ НУТГИЙН ӨӨРӨӨ УДИРДАХ БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭХЭМЖЛЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРТ ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-21 байгаль орчны бохирдол, байгаль орчны хохирол, байгаль орны хохирлын нөхөн төлбөр, байгаль орчны нөхөн сэргээлт
353 Д.Баяр Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 6.2.- ийн Нэмэлт, Өөрчлөлт ба Хуулийн “Романтизм” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-21 Романтизм, маркетизешнь, нийгэмчлэх, антропосен, экоцентризм, нийтийн оролцоо, хяналт-хариуцлагын зарчим (accountability).
354 Н.Баярмаа Нийтийн зориулалттай орон сууцны өмчлөх эрх ба сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-24 Нийтийн зориулалттай орон сууцны өмчлөх эрх, сууц өмчлөгчдийн холбоо, сууц өмчлөгчийн газрын эрх, дундын өмч, үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрх, сууц өмчлөгч
355 Л.Отгонбаяр ШЕРМАНЫ ХУУЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ: ТҮҮХЭН ТОЙМ, ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ЭРХ ЗҮЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-11-26 Өрсөлдөөний эрх зүй, антитраст, Шерманы хууль, өрсөлдөөний эрх зүйн эх сурвалж, өрсөлдөөний эрх зүйн түүх
356 Б.Мягмардорж БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦААГ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БОЛОН БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛ ХЭМЭЭН АНГИЛАХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2020-11-28 Зээлийн гэрээ, зээлийн гэрээний ангилал, хэрэглэгчийн зээл, бизнесийн зээл, банкны зээл
357 Т.Мөнх-Эрдэнэ Өрсөлдөөний тухай хууль ба бусад хуулийн уялдаа холбоо Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-11 Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний эрх зүй, картель, картелын эрх зүй, Өрсөлдөөний тухай хууль
358 Л.Отгонбаяр EU COMPETITION LAW RESPONSES TO THE CONSEQUENCES OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2007-2008 IN A MERGER CONTROL Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-15 Competition law, merger control, financial crisis, European law, European competition law
359 П.Баттулга МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТОМИЛГООНЫ СИСТЕМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ STRENGTHENING THE JUDICIAL APPOINTMENT SYSTEM OF MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-17 Шүүх, шүүхийн томилгоо, шүүхийн сонгуулийн систем, шүүхийн томилгооны систем, Шүүхийн зөвлөлийн томилгоо, Шүүхийн ерөнхий зөвөл, Шүүхийн мэргэшлийн хороо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ба Ерөнхийлөгчийн хоорондын харилцаа.
360 Г.Агар-Эрдэнэ КОВИД-19 БА АХМАД НАСТНЫ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2020-12-17 Ахмад настны эрх; ялгаварлан гадуурхалт; Ковид-19; хүний эрх; хүний эрхийн хязгаарлалт
361 П.Намуун АВЛИГА, АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРЭГ БА ХҮНИЙ ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2020-12-27 хүний эрх, авлига, ёс зүй, эрх мэдэл, албан тушаал, ёс суртахуун, хууль, нийгмийн
362 С.Өмирбек ХУУЛИЙН БИЧВЭР ДЭХ ЗАРИМ ХОЛБОХ ҮГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-04 Монгол хэлний холбох үг, ба, бөгөөд, буюу, эсхүл, таслал, хууль зүйн хэл шинжлэл, шүүхийн хэл шинжлэл, хууль зүйн нэр томьёо
363 С.Асланбек ҮНДСЭН ХУУЛИЙН 6.2 ДАХЬ ХЭСЭГТ ОРСОН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁОГ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮҮДНЭЭС ТАЙЛБАРЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-12 Хүний эрх, төрийн нийтийн өмч, үндсэн хуулийн 6.2, Үндсэн хууль, Үндэсний баялгийн сан, Үндсэн хууль тайлбарлах арга
364 Б.Улсболд Монгол Улсын Үндсэн Хууль дахь намын дотоод ардчиллын зохицуулалттай холбогдох эрх зүйн шинэтгэл: Харьцуулсан судалгаа Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-13 intra-party democracy, намын дотоод ардчилал, эвлэлдэн нэгдэх эрх, нам доторх урьдчилсан сонгууль, намын дотоод ардчиллын индекс, намын дүрэм, улс төрийн сонгуульд нэр дэвшүүлэгч тодруулах үйл ажиллагаа
365 Г.Агар-Эрдэнэ THE UN BUSINESS AND HUMAN RIGHTS TREATY PROCESS: AN OPPORTUNITY TO SAFEGUARD COMMUNITIES AND INDIVIDUALS FROM ABUSES INVOLVING COMPANIES? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-13 business and human rights, international human rights treaty, soft law, international human rights law, human rights violations
366 С.Цэрэндолгор Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, үнэт зүйлийг Үндсэн хуулийн тагнуулын байгууллагаар хамгаалах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-14 Үндсэн хуулийн тагнуулын байгууллага, Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн шүүх, Unwritten Constitution, Federal Office for Protection of the Constitution, Constitutional Court
367 Г.Агар-Эрдэнэ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ТҮҮХЭН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-01-14 Өмчлөх эрх, эрх зүйн философи, эрх зүйн онол, хувийн өмч, хөдөлмөрийн онол, шударга ёс
368 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙГ ХҮЛЭЭН АВААГҮЙТАЙ ХОЛБООТОЙ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Монгол улс, ерөнхийлөгч, ерөнхийлөгчийн хориг, хоригийн хэрэглээ, хоригийг хүлээн авахгүй байх, тулгамдсан асуудал, эрх зүйн зохицуулалт
369 Б.Сүндэръяа МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ХЭЛБЭР, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Монгол Улс, Ерөнхийлөгчийн институц, хориг, хоригийн объект, тулгамдсан асуудал, эрх зүйн зохицуулалт
370 Б.Буянхишиг МОНГОЛ УЛСЫН ӨМЧИЙН ТОГТОЛЦОО НЬ ЛИБЕРАЛ БА СОЦИАЛИСТ ӨМЧИЙН КОНЦЕПЦИЙН ДУНДАХ ШИНЭ ЗАГВАР БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-17 Үндсэн Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6,2 дахь нэмэлт өөрлөлт, өмчийн концепцийн асуудал, ҮХ-ийн ба ИХ-ийн өмчийн талаарх ухагдахуун, либерал ба социалист өмчийн загварын ялгаа, өмчийн нэгдмэл тогтолцоо ба шатлал
371 Г.Цэрэндэжид ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРОО, ТҮҮНИЙ БҮРЭЛДЭХҮҮН БА ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-22 Олон улсын хэмжээнд шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хуулийн засаглалын суурь нөхцөл гэж үздэг. Энэхүү илтгэлээр Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Их хуралд өргөн мэдүүлээд буй Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд тусгасан шүүхийн “Сахилгын хороо”-ны бүрэлдэхүүнд Байнгын хороо, Ерөнхийлөгч болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнээс сонгогдсон болон томилогдсон төлөөлөл оруулах нь тохиромжтой /зүйтэй/ эсэх, энэ нь хэтдээ шүүх эрх мэдэл, шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлөх эсэх асуудлыг судалж дүгнэлт өгөхийг зорилоо.
372 Б.Пүрэвсүрэн Хардах эрх бий юу? Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-29 Хардах эрх, мэдэх эрх, түгээх эрх, дөрөв дэх засаглал, дөрөв дэх эрх мэдэл, хоточ банхарын үүрэг, мэдээллийн эрх чөлөө, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, мэдээлэл түгээх эрх, мэдээлэл олж авах эрх, мэдээллийн эрх чөлөө
373 Б.Мягмарсүрэн МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ ДАХЬ ЕРӨНХИЙ САЙДАД ИТГЭЛ ХҮЛЭЭЛГЭХ ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ХУУЛЬ ТОГТООХ БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОЛЦООГ ХЯЗГААРЛАХ МЕХАНИЗМЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-01-29 Үндсэн хууль, Засгийн газар, Ерөнхий сайд, Ерөнхий сайдад итгэл хүлээлгэх, итгэлийн санал хураалт, конструктив механизм
374 Л.Энхтайван ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ МЭДЭЛ БА ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХЯНАЛТ, ТЭНЦВЭРИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД (Захиргааны байгууллагын сонгох боломжийн хүрээнд) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-02-02 Захиргааны байгууллагын сонгох боломж, шүүгчийн хариуцлага, мэргэжлийн хариуцлага, ёс зүйн хариуцлага, шүүх эрх мэдэл, эрх мэдлийн хяналт, тэнцвэр.
375 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН ТҮҮХЭН ОНОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Позитив эрх, зан заншил, эрх зүйн түүхэн онол, ёс суртахуун, хууль тогтоогч, хэм хэмжээ
376 Х.Сэлэнгэ ЖАМ ЁСНЫ ЭРХИЙН ҮЗЭЛ ХАНДЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Жам ёсны эрх, үзэл сэтгэлгээ, Софистуудын жам ёсны эрхийн үзэл санаа, позитив эрхийн тухай
377 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН СОЦИОЛОГИЙН ОНОЛ БА ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Эрх зүйн социологийн онол, реалист онолын нөлөө, Амьд эрх зүйн онол, Институционалист социологийн чиг хандлага, Социологийн сэтгэл зүйн чиг хандлага
378 Х.Сэлэнгэ ХУУЛЬ ЗҮЙН ПОЗИТИВИЗМ: ТҮҮХЭН ХАНДЛАГА БА ОРЧИН ҮЕ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Позитивизм, хууль зүйн позитивизм, төр, эрх зүй, хууль, анхдагч хэм хэмжээ, хоёрдогч хэм хэмжээ
379 Х.Сэлэнгэ ЭРХ ЗҮЙН РЕАЛИСТ ОНОЛ: ОНОЛ-АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-02-03 Ашиг сонирхол, эрх зүй, эрх зүйн үнэт зүйл, хууль зүйн практик, хууль зүйн техник.
380 Э.Нямбаатар Иргэний Хуулийн 452.2, 453.1, түүнчлэн БЭБХЭМХТТЗҮтХ 22-р зүйлийн 3, 24-р зүйлийн 3 дахь заалтууд нь Иргэний Хуулийн 222.5 дахь заалттай зөрчил үүсгэдэг бөгөөд Үндсэн Хуулийн Арван Дөрөвдүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар хүчингүй байх тухай Цэцэд гаргасан Мэдээлэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 30000 төгрөг 2021-02-09 Эрх зүй ба эдийн засгийн харилцан хамаарал, Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээ Үндсэн хууль зөрчих, Цэцэд мэдээлэл гаргах, ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн 1993.10.19-ний 1 BvR 567/89 дугаартай шийдвэр, Харьцуулсан эрх зүй, Иргэний хуулийн 540 ба 541-р зүйлүүд, Зээлийн гэрээний мөн чанар, гол ба туслах үүргүүд, Хүчин төгөлдөр бус байх хэлцэл, Хүний нэр төр, бизнесийн нэр хүндэд халдах
381 Ц.Билэгт Газрын эрх зүйн тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-02-17 Монгол улсын иргэн аж ахуйн нэгж газрыг эзэмшихдээ Газрын тухай хуулийн 27.1.Газрыг энэ хуульд заасан зориулалт, хугацаа, болзолтойгоор гэрээний үндсэн дээр зөвхөн эрхийн гэрчилгээгээр эзэмшүүлнэ. Гэж заасан байдаг. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хувьд 3 төрөлд ангилагддаг байна. Үүнд:
382 Б.Мягмардорж АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ БА АШИГТ МАЛТМАЛ ХАЙХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ: УУЛ УУРХАЙН БА ХУУЛЬ ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮҮДНЭЭС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-02-17 Ашигт малтмал, ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, ашигт малтмалын эрэл ба хайгуул, хайгуулын ажил.
383 Б.Амандых Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хангах асуудалд хийсэн онолын шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 10000 төгрөг 2021-02-25 Гамшиг, гамшгаас хамгаалах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, төр хувийн хэвшлийн түншлэл
384 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХЯНАЛТ, МОНГОЛ УЛС БОЛОН АРДЧИЛАЛД ШИЛЖИЖ БУЙ БУСАД ОРНЫ ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-02-26 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн шүүх, хэм хэмжээний хяналт, хэм хэмжээний негатив хяналт, хэм хэмжээний тодорхой хяналт, хийсвэр хяналт, урьдчилсан хяналт, өргөдөл, гомдол гаргах
385 Н.Баярмаа ДАМПУУРЛЫН ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГАА: ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ ШҮҮХЭД ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНААС ЯЛГАГДАХ ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-09 дампуурал, дампуурлын хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
386 У.Азжаргал МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН 17.5 ДУГААР ЗҮЙЛ АЛДААТАЙ ГҮЙЛГЭЭ, АНДУУРАГДСАН ИЛГЭЭМЖ, ГЭЭГДЭЛ ЭД ХӨРӨНГӨ, АЛДУУЛ МАЛ ЗАВШИХ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-15 гэмт хэрэг, Эрүүгийн хуулийн 17.5 дугаар зүйл, алдаатай гүйлгээ, андуурагдсан илгээмж, гээгдэл эд хөрөнгө, өмчлөх эрх, эзэмшил, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн.
387 Ч.Жадамба Оюуны өмчийн үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 20000 төгрөг 2021-03-20 Оюуны өмч, зохиогчийн эрх, аж үйлдвэрийн өмч, оюуны өмчийн эрх, биет бус хөрөнгө, үнэлгээний хандлага, арга
388 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААНЫ СУБЪЕКТ БОЛОХ ТӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ШААРДЛАГА (онолын судалгаа) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 Олон улсын эрх зүй, олон улсын нийтийн эрх зүй, олон улсын хувийн эрх зүй, олон улсын эдийн засгийн эрх зүй, улс, төр, төрийн бүрэн эрхт байдал.
389 В.Оюумаа КОНЦЕССИЙН ГЭРЭЭ ТҮҮНИЙ ХУУЛЬ ЗҮЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Концесс, концессийн гэрээ, концессийн тухай хууль, төр, хувийн хэвшил, хуулийн этгээд
390 В.Оюумаа ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ ЭРГЭЦҮҮЛЭХҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 Өмч,улсын өмч, төрийн өмч, нийтийн өмч, хувийн өмч, орон нутгийн өмч, шашны өмч.
391 В.Оюумаа “ХҮҮХДИЙН ЭРХ ХҮНИЙ ЭРХИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ МӨН.” (ОНОЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ) /I хэсэг/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Хүний эрх, эрх чөлөө, хүүхэд, хүүхдийн эрх, олон улсын гэрээ, Хүүхдийн эрхийн конвенц, Нэгдсэн Үндэстний байгууллага.
392 В.Оюумаа The doctrine and types of jurisdictional immunity of state and its property Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 Absolute theory of jurisdictional immunity of state and its property, Restrictive theory of jurisdictional immunity of state and its property
393 В.Оюумаа THE SHIFTING PERSPECTIVE OF THE STATE IMMUNITY DOCTRINE Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 State, state property, absolute theory of state jurisdictional immunity and its property, restrictive theory of jurisdictional immunity of state and its property, types of immunity.
394 В.Оюумаа ТӨР БА ТҮҮНИЙ ӨМЧИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ТӨРӨЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-03-31 төр, төрийн дархан эрх, төрийн өмчийн дархан эрх, иргэний гүйлгээ, шүүхийн шүүн шийдвэрлэлт
395 В.Оюумаа ТӨР ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН СУБЬЕКТ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Олон улсын хувийн эрх зүйн харилцаа, олон улсын иргэний гүйлгээ, гадаадын элемент, өмчийн эрх зүй,
396 В.Оюумаа Providing a Mongolian legal education system and its future direction Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 legal education, Mongolian legal education system, public (general) education professional/specialized/education,
397 В.Оюумаа THE PRACTICE OF CONCLIDING INVESTMENT AGREEMENTS IN MONGOLIA, ITS IMPLEMENTATION AND CHALLENGES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Dispute, convention, mineral, court, investment, investment agreement, Minerals Law.
398 В.Оюумаа Өв залгамжлалын эрх зүйн харилцаанд нотариатчийн гүйцэтгэх үүрэг Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 Өв залгамжлал, оролцогчид, өвлөх эрхээ алдах, иргэний эрх зүйн харилцаа, өмчлөх эрх.
399 В.Оюумаа ISSUES ON MONGOLIAN CHILDREN’S RIGHTS: ABOUT STREET CHILDREN IN ULAANBAATAR CITY Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 human rights, international organization, children rights, non – governmental organization, UN’s organization
400 З.Сийлэгмаа Үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт өөрчлөлт ба эрх зүйн шинэчлэл Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-02 2019 оны Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, улс төрийн нам, эвлэлдэн нэгдэх эрх, улс төрийн намын гишүүнчлэл, улс төрийн намыг байгуулах
401 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ “ХҮНИЙ ЭРХ” БА “ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ ” (харьцуулсан судалгаа) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-01 хүний эрхийн олон улсын эрх зүй, олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй, Женевийн конвенц, Гаагийн конвенц
402 В.Оюумаа БАГШИЙН СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ХАРИЛЦААНЫ СЭТГЭЛ ЗҮЙ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-02 Харилцаа, үйл ажиллагаа, сэтгэл зүй, заах арга зүй, танин мэдэхүй, итгэн үнэмшүүлэх,
403 В.Оюумаа БАРАА ИМПОРТЛОХ ГААЛИЙН ТАРИФ, ТҮҮНИЙ ХӨНГӨЛӨЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 гаалийн тариф, импорт, гаалийн татвар, гаалийн үнэ, гаалийн хяналт, онцгой албан татвар
404 В.Оюумаа ТӨРИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ТУХАЙД … Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 төрийн дархан эрх, иммунитет, дархлаа, халдашгүй дархан эрх, эрх дарх, халдашгүй байдал,
405 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ ГҮЙЛГЭЭН ДЭХ ТӨРИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 jure imperii, jure gestionis, jus publicum, jus privatum, олон улсын иргэний гүйлгээ, төрийн оролцоо, төрийн бүрэн эрхт байдал, гадаадын зүйл бүхий нэхэмжлэл, гадаадын этгээдийн оролцоотой нэхэмжлэл,
406 В.Оюумаа ТӨР БА ТҮҮНИЙ ӨМЧИЙН ДАРХАН ЭРХИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Төрийн дархан эрхийн туйлын номлол, төрийн дархан эрхийн хязгаарлагдмал номлол, Төр ба тэдгээрийн өмчийн дархан эрхийн шүүхийн шүүн шийдвэрлэлтийн тухай НҮБ-ын конвенц
407 В.Оюумаа Олон улсын эрүүгийн шүүхийн дүрмийн эрх зүйн учир холбогдол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Дипломатуудын бага хурал, олон улсын эрүүгийн шүүх, олон улсын эрүүгийн шүүхийн дүрэм, олон улсын эрүүгийн шүүхийн үйл ажиллагаа
408 В.Оюумаа МОНГОЛ УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ: ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, ГАДААД ОРНУУД, ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСЛИЙН ДЭМЖЛЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Эрх зүйн шинэтгэл, хууль тогтоомжийн шинэтгэл, эрх зүйн боловсролын шинэтгэл, эрх зүйн шинэтгэл ба гадаад улс, олон улсын байгууллагын дэмжлэг, тусламж
409 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ ТӨРИЙН ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Төр, олон улсы хувийн эрх зүйн харилцаа, төр бараа худалдах худалдан авах олон улсын гэрээнээс үүссэн эрх зүйн харилцаанд оролцох, төр ажил гүйцэтгэх гэрээнээс үүссэн эрх зүйн харилцаанд оролцох, төр техникийн туслалцаа үзүүлэх гэрээнээс үүссэн эрх зүйн харилцаанд оролцох
410 В.Оюумаа КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ЕГО ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Концессионное соглашение, концессия, Закон о концессии, гражданского права, международного права
411 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИЛЦААНЫ СУБЪЕКТ – ТӨР (УЛС), ОНОЛЫН ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Олон улсын эрх зүй, олон улсын нийтийн эрх зүй, олон улсын хувийн эрх зүй, улс, төр, төрийн бүрэн эрхт байдал.
412 В.Оюумаа ОЛОН УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААН ДАХЬ МОНГОЛ УЛСЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР (ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН) СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ОЛОН УЛСЫН БАГА ХУРЛЫН ИЛТГЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар, хөрөнгө оруулалтын асуудал ба эдийн засгийн аюулгүй байдлын бодлого, Гадаадын хөрөнгө оруулалт: улс тэнцвэртэй хөгжих онол, БНХАУ-МУ-ын эдийн засгийн хөгжилд ачирах боломж,
413 В.Оюумаа ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ БҮС НУТГИЙН МЕХАНИЗМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-04 Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пакт, Иргэний ба улс төрийн эрхийн тухай олон улсын Пактын нэмэлт протокол, Эдийн засаг, нийгэм соёлын эрхийн тухай олон улсын Пакт
414 Ц.Амарсанаа ХҮНИЙ УДМЫН САН БУЮУ ГЕНЕТИКИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-04-05 ХҮНИЙ УДМЫН САН, ГЕНЕТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ, МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ УДМЫН САНГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЦУС ОЙРТОЛТ, ОЮУНЫ ХОМСДОЛ, ГЭР БҮЛ
415 М.Батчимэг Төрийн болон төрийн бус байгууллагын дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд анхаарах асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-08 Эвлэрүүлэн зуучлал, эвлэрлийн гэрээ, шүүхийн шийдвэр Төрийн болон төрийн бус байгууллагын дэргэдэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа, түүний шийдвэр гүйцэтгэл
416 П.Ганзориг Нийгмийн аж ахуй эрхлэлт- хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 Нийгмийн аж ахуй эрхлэлт, хөгжлийг удаашруулах шалтгаан, хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх арга зам
417 Т.Бадрах Хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 хуулийн этгээд, эрүүгийн хариуцлага, хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, хуулийн этгээдийг эрүүгийн эрх зүйн субъектэд тооцох
418 Т.Бадрах Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг иргэдэд ойртуулах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 Шүүхийн шинэчлэлийн асуудал, шүүхийн менежмент, шүүхийн үйлчилгээ, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хурд
419 Т.Бадрах Төвлөрсөн шүүхээс төрөлжсөн шүүх рүү Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 шүүх, шүүх эрх мэдэл, дагнасан шүүх байгуулах, гэр бүлийн, насанд хүрээгүйчүүдийн шүүх, шүүхийн шинэчлэл.
420 Т.Бадрах Хуулиар тогтоосон хүүгийн ойлголт, онцлог Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-22 Иргэний хуулийн 222.5, хуулиар тогтоосон хүү, гэрээний хохирлыг барагдуулах, гэрээний хариуцлага
421 П.Ганзориг Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх арга замыг боловсронгуй болгох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-26 Зорилтот бүлгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн аж ахуй эрхлэлт, нийгмийн аж ахуй эрхлэлтийн эрх зүйн орчин, зохицуулалт
422 Т.Бадрах Үндсэн хуулийн эдийн засаг: Төсөв Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн эдийн засаг, улсын төсөв, төсвийн эрх зүй, Үндсэн хуулийн эрх зүй
423 Т.Бадрах Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчлэл Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчлэл Цахим шүүх хурал Шүүгчийн тусгай санал Шүүхийн зардал Мэтгэлцэх зарчим
424 Т.Бадрах Нийтийн ашиг сонирхлын үүднээс бусдын өмчлөх эрхийг хязгаарлахаар шаардах эрхийн тухайд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Нийтийн ашиг сонирхол. Өмчлөх эрхийн хязгаарлалт. Шаардах эрх. Өмчийн эрх зүй.
425 Т.Бадрах Гэрээний харилцаан дахь мөнгөн төлбөрийн бус хариуцлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-28 Гэрээний хариуцлага Мөнгөн төлбөрийн бус үүрэг Гэрээний мөнгөн төлбөрийн бус хариуцлага
426 Д.Баяр “Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрх”-ийн ойлголт, тайлбар, хэрэглээ ... Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-04-29 үндсэн эрх, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн тухай ойлголт, тайлбар, байгаль орчны эрх, байгалийн тэнцэл
427 Б.Пүрэвсүрэн Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-05-06 Хэвлэлийн эрх чөлөө, худал мэдээлэл тараах, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүнд, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө, сэтгүүлчдийн эрх зүйн байдал
428 З.Сийлэгмаа Нийгмийн баялагийн тэгш хуваарилалт ба шударга ёс тэгш байдал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-05-07 Нийгмийн баялгийн тэгш хуваарилалт, тэгш байдал, шударга ѐс, хууль зүйн судлагдахуун, шинжлэх ухааны үндэслэл,
429 М.Ванчигмаа ОЛОН УЛСЫН ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГ ХАНДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-05-15 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаа, гуравдагч хөршийн бодлого, энх тайван аюулгүй байдал, улс төр-дипломатын арга, энхийг сахиулагчид, бүс нутгийн олон улсын байгууллага
430 Ц.Амарсанаа ТЕЛЕМЕДИЦИН БУЮУ ЗАЙНААС ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-05-18 хүний эрх, эрүү мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах эрх, цар тахал, ковид 19, телемедицин, зайн эмнэлгийн тусламж үйлчлилгээ
431 Р.Оюундэлгэр УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГ ҮҮРЭГ БА ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГАРГАХ ГОМДОЛД ХЯЗГААРЛАЛТ ТАВИХ АСУУДАЛ, ТҮҮНИЙ УЧИР ХОЛБОГДОЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-05-27 Шүүхийн тогтолцоо, Улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбар, хяналтын журмаар гаргах гомдлын хязгаарлалт, хууль тайлбарлах, хуулийг боловсронгуй болгох, абстракт тайлбар, казуаль тайлбар
432 З.Ганзориг “Захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын бус” үндэслэлээр нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзахад тулгамдаж буй зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-02 Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах үндэслэл, захиргааны хэргийн шүүхийн харьяаллын бус
433 Б.Анхбаяр КОВИД-19 ЦАР ТАХЛЫН ҮЕИЙН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ЧИГ ХАНДЛАГА, ҮР НӨЛӨӨ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-02 Үндэсний аюулгүй байдал, Хараат байдал, Хямрал, Хяналтын зохицуулалт, хөрөнгө оруулалт, цар тахал
434 Т.Бадрах Олон тооны хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж нэхэмжлэл гаргах эрх зүйн зохицуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-08 Class action, олон тооны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж нэхэмжлэл гаргах, Худалдааны эрх зүй, арилжааны эрх зүй. Keywords: Class action, defend the rights of a large number of consumers, defend the rights of a large number of consumers and make a claim.
435 Г.Хишигбат Монгол Улс дахь гадаадын иргэдэд тулгамдаж буй асуудалууд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-10 Гадаадын иргэн, Монгол Улс дахь гадаадын иргэн, хүний эрх, тулгамдаж буй асуудал, зөрчил, жуулчны виз.
436 Г.Хишигбат Монгол улс дахь гадаадын иргэний ангилал, эрх зүйн статус, түүний онцлог. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-10 Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн, цагааач, эрх зүйн статус, онцлог, олон улсын гэрээ.
437 Г.Ганбаяр Шүүгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээ: харьцуулсан шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-11 Шүүгчийн хараат бус байдал, хариуцлага, шүүх эрх мэдэл, Европын Шүүхийн Зөвлөлийн Холбоо, Шүүхийн тухай хууль, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Шүүхийн захиргааны тухай хууль, Үндсэн хуулийн Цэц, Улсын Их Хурал, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Мэргэшлийн хороо, шүүгчийн ур чадвар, иргэдийн шүүхэд итгэх итгэл.
438 Д.Энхгэрэл БНХАУ-ЫН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БОЛОН АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ /товч мэдээлэл/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-13 БНХАУ, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчин, бизнесийн эрх зүйн орчин, татвар
439 Ж.Оюунтунгалаг ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙГ ДЭМЖИХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-13 иргэний нийгэм, иргэний нийгмийн байгуллага, төрийн бус байгууллага, сан, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, нийгэмд ашигт тустай үйл ажиллагаа
440 Ж.Оюунтунгалаг БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ОЛОН НИЙТИИН ХӨДӨЛГӨӨН, ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-13 байгаль хамгаалал, байгаль орчинд учруулсан хохирол, байгаль орчныг нөхөн сэргээх, олон нийтийн ашиг сонирхлын маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа
441 П.Ганзориг ХҮНСНИЙ ЭРХИЙН БИЧИГ БА ШИЙДВЭРЛЭХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-24 Нийгмийн халамж, хүнсний эрхийн бичиг, хүнсний эрхийн бичгээр бараа олгож буй дэлгүүр, үйлчилгээнд хамрагдах өрхийн судалгаа, нийгмийн аж ахуй эрхлэлт
442 Ж.Оюунтунгалаг ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 хөрөнгө итгэмжлэл, trust, итгэлцлийн үүрэг, итгэмжлэгдсэн өмчлөгч, итгэмжлэгдсэн хөрөнгө, итгэмжлэгдсэн хөрөнгийг удирдах, захиран зарцуулах, шалтгаалан илэрхий /express/ хөрөнгө итгэмжлэл, шүүхээс тогтоосон хөрөнгө итгэмжлэл /implied trust/
443 Ж.Оюунтунгалаг ХӨРӨНГӨ ИТГЭМЖЛЭХ ХАРИЛЦААН ДАХЬ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨГЧИЙН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 Хөрөнгө итгэмжлэл, итгэлцлийн үүрэг буюу fiduciary duty, итгэмжлэгдсэн өмчлөгч итгэмжлэгдсэн өмчлөгчийн үнэнч шударга байх ба чадварлаг байх үүрэг,
444 Ж.Оюунтунгалаг ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨД ХАМААРАХ ГАЗРЫН ЭРХ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 газар, түүнтэй холбоотой эрх, газар дээр байгаа салгаж үл болох үл хөдлөх хөрөнгө, Германы эрх зүй дэх газрын эрхийн асуудал,
445 Ж.Оюунтунгалаг ӨМЧЛӨЛ БА ЭЗЭМШИЛ, COMMON AND CIVIL LAW SYSTEM Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-17 өмчлөх эрх, эзэмших эрх, эзэмшигчийг хамгаалах, estate, fee simple, эзэмших илүү эрх, better right, tracing right, хууль бус эзэмшлээс газраа чөлөөлүүлэх нэхэмжлэл, action of ejection
446 Б.Анхбаяр МОНГОЛ УЛС БОЛОН БНХАУ-ЫН ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-06-24 Бүрэн эрхт байдал, Үндэсний аюулгүй байдал, Сөрөг жагсаалт, Эдийн засгийн хөгжил, Үндэстэн дамнасан корпораци
447 Ж.Оюунтунгалаг БАРЬЦАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 барьцаа, үүргийн гүйцэтгэл, хөдлөх эд юмс, үүргийн эрх зүй, үндсэн зарчим, эд хөрөнгө, барьцаалагчийн эрх
448 Ж.Оюунтунгалаг ИТГЭЛ ЭВДЭХ ЗАМААР ХӨРӨНГӨЖИХИЙН ЭСРЭГ ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ХАМГААЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 non-contract or informal agreements, итгэл эвдэх, иргэний эрх зүйн хамгаалалт, Хэлцлийн хэлбэржээгүй байдал буюу хууль ёсны "гэрээ"
449 Ж.Оюунтунгалаг БУСДЫН ЗАРДЛААР ХӨРӨНГӨЖСӨНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ҮҮРЭГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 Obligation for enrichment at the other's expense, “үндэслэлгүй хөрөнгөжих”, “шударга бус хүчин зүйл”, гэрээний үүрэг, гэм хорын үүрэг, кондикц, өмчийн нэхэмжлэл, бусдын зардал, нэхэмжлэлийн төрөл, шударга ёсны шүүх (chancery), системчилсэн иргэний хууль, нөхөн төлбөр, үр шим, зардал
450 Ж.Оюунтунгалаг ГЭМ ХОР УЧРУУЛСНААС ҮҮСЭХ ҮҮРГИЙН ТУСГАЙ ТӨРӨЛ: ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН УЧРУУЛСАН ГЭМ ХОРЫГ ТӨР ХАРИУЦАН АРИЛГАХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 Төрийн албан хаагчийн гэм буруутай үйлдэл, гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн ерөнхий үндэслэл, эрх зүйн үзэл баримтлал, онол, хууль тайлбарлан хэрэглэх асуудал
451 Ж.Оюунтунгалаг ГЭМ ХОРЫН ТУСГАЙ ТӨРӨЛ: ЭЗЭМШИГЧИЙН ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-06-28 гэм хорын тусгай төрөл, эзэмшигчийн хариуцлага, гэм хорын үр дагавар, “гэм буруугүйн” хариуцлагын тогтолцоо, эзэмшигчийн хариуцлага, гэм хорын эзэмшигчийн гэм хорын хариуцлагын зохицуулалт, Иргэний хуулийн 499, 500, 502 дугаар зүйлийн зохицуулалт
452 П.Намуун ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ МОНГОЛИИ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-01 уголовный кодекс Монголии, 22.1 УК Монголии, Должностное преступление, коррупция
453 П.Намуун ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В МОНГОЛЬСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-01 злоупотребление должностными полномочиями; злоупотребление должностным положением; должностное лицо; общественный служащий.
454 Ж.Оюунтунгалаг ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТААС ҮҮССЭН ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХАРЬЦУУЛСАН СУДАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Бусдад гэм хор учруулах, үйлдэл, эс үйлдэл, гэм буруутай өөр этгээдээр хохирлыг арилгуулах, гэм хорын эрх зүйн үндсэн зарчим
455 Ж.Оюунтунгалаг БАРИЛГА, БАЙШИН ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭМ ХОРЫН ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Барилга байшин, гэм буруу, гэм хор, деликт, аюултай үйл ажиллагаа, өмчлөгч, эзэмшигч, биет байдлын доголдол, арчлан хамгаалалт, хатуу хариуцлага, деликт
456 Ж.Оюунтунгалаг ГЭМ ХОРЫГ АРИЛГАХ ҮҮРГИЙН ТУСГАЙ ТӨРӨЛ: ЭРХ ЗҮЙН ЧАДАМЖГҮЙ БОЛОН ЗАРИМ ЧАДАМЖТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ГЭМ ХОРЫН ХАРИУЦЛАГА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Хүүхдийг асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх эцэг, эхийн үүрэг, эрх зүйн чадамжгүй этгээдийн бусдад учруулсан гэм хор
457 Ж.Оюунтунгалаг ХУДАЛДАХ-ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭНИЙ ОНЦЛОГ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 Худалдах, худалдан авах гэрээ, гадаад худалдаанд хувийн эрх зүйн гэрээ, эдийн засаг, зах зээлийн эргэлт, үүргийн зөрчил, гэрээний зүйлийн зөрчил, доголдол
458 Ж.Оюунтунгалаг БАТАЛГАА Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 банк, банкны баталгааны гэрээний онцлог, Банкны баталгаанаас үүсэх үүргийг гүйцэтгэх, Банкны баталгааны гэрээ дуусгавар болох
459 Ж.Оюунтунгалаг ШҮҮХЭД МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХЭД ХУУЛИЙГ ТАЙЛБАРЛАН ХЭРЭГЛЭХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-08 шүүхэд маргаан шийдвэрлэх, хуулийг тайлбарлан хэрэглэх үзэл баримтлал, иргэнлэг эрх зүй тогтолцоо
460 Т.Бадрах “Ф.Хайек: Боолчлогдох зам” хэмээгчийн төр болон эрх зүйн үзэл санааны тухайд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-30 Ф.Хайек, төр, эрх зүйн онол, либераль үзэл санаа, Laisser-faire, хууль ба эдийн засаг
461 И.Балжинням Бид "Цэвэр агаараар амьсгалах эрх"-тэй Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-07-30 агаарын бохирдол, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, цэвэр агаараар амьсгалах эрх
462 Д.Бямба-Од COMPENSATION UNDER INTERNATIONAL INVESTMENT TREATY, REGULATIONS OF MONGOLIA Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 2000 төгрөг 2021-08-05 compensation, mongolia, investment, international treaty, laws and regulations, protection of investment, expropriation, confiscation, nationalization, legal framework, cases related mongolia, challenging issues
463 М.Ариунзул Оюуны үнэт зүйлс/оюуны өмч барьцаалах нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-11 оюуны өмч, барьцаа, эдийн бус хөрөнгө барьцаалах, мэдээллийн сан, зохиогчийн эрх, аж үйлдвэрийн өмч
464 Ц.Сарантуяа Үндсэн хуулийн цэцийн эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүргийг шинээр тодорхойлох асуудалд Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-17 цэцийн эрх зүйн байдал, үндсэн чиг үүрэг, үндсэн хуулийн шинжтэй байгууллага, үндсэн хуулийн хэрэгжилтэд тавих дээд хяналт
465 Ц.Золбоо МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭЗЭН БА АГЕНТЫН АСУУДАЛ, ТҮҮНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН СТРАТЕГИУД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-17 Төлөөлөгч болон төлөөлүүлэгч хоорондын асуудал, Засаглалын стратеги, Захиргааны стратеги
466 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ШҮҮХ БА ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХ: УЯЛДАА ХОЛБОО, ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-23 Үндсэн хуулийн шүүх, захиргааны хэргийн шүүх, үндсэн хуулийг дээдлэх зарчим, үндсэн хуулийг тайлбарлах, нийтийн захиргаа, гүйцэтгэх эрх мэдэл
467 Д.Бямба-Од ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙН ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ АСУУДАЛ БА ТҮҮНИЙГ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТЭЙ УЯЛДУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-08-25 койн, виртуал хөрөнгө, санхүүгийн хяналт шалгалт, виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч
468 М.Түвшинжаргал ВИРТУАЛ ХӨРӨНГИЙГ ЭРХ ЗҮЙН ҮҮДНЭЭС ТОДОРХОЙЛОХ НЬ (Криптовалютын жишээн дээр) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-01 Виртуал хөрөнгө, Криптовалют, Блокчэйн технологи. Биткойн, Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ
469 О.Энхжин Жендэр ба тэгш байдал /ЛГБТИК/ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-03 Жендэр, тэгш байдал, ЛГБТИК, бэлгийн чиг баримжаа – хандлага, хүйс, Үндсэн хууль
470 .Мөнхнаран “Хүүхэд асрах үүргийг жендэрээр ялгаварлан ногдуулах явдал ба Хөдөлмөрийн тухай хууль” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-13 Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэр, Хүйсээр ялгаварлан гадуурхалт, Хүүхэд асрах чөлөө, Хөдөлмөрийн харилцаа, Эмэгтэйчүүд
471 .Мөнхнаран “Хэрэглэгчийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт ба хэрэглэгч гэрээг уншилгүйгээр гарын үсэг зурах явдал” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-14 Гэрээний эрх зүй, Хэрэглэгчийн гэрээ, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах Гэрээнд гарын үсэг зурах, Уншилгүйгээр гэрээ хийх явдал, Харьцуулсан иргэний эрх зүй
472 .Мөнхнаран “Өмгөөлөгчийн эрхийн хамгаалалт: Нэг сэтгэлтэй өмгөөлөгчид” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-16 Өмгөөлөл, Өмгөөлөгчийн эрхийн хамгаалалт, Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хараат бус байдал
473 .Мөнхнаран “Олон Улсын Арбитрчийн Ёс Зүй ба Монголын Олон Улсын ба Үндэсний Арбитрын Арбитрчийн Ёс зүйн дүрэм” Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-17 Арбитр, Арбитрчийн хараат бус байдал, Арбитрчийн ёс зүйн дүрэм, Монголын Олон Улсын Арбитр
474 О.Мөнхсайхан ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ХУУЛИАР ХАЛДАШГҮЙ, ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙХ ЭРХИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-20 Прокурорын зөвшөөрлийг шүүгчийн зөвшөөрлөөр солих Прокурор хянан шалгах ажиллагаагаараа халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлахад шүүгчийн зөвшөөрөл авдаг болох Орон байранд нэгжлэг хийх үед хууль зүйн туслалцаа авах үндсэн эрхээ эдлэх боломж олгох Хүний биед хийх үзлэг, нэгжлэгийг эсрэг хүйсийн хүнээр хийлгэх
475 Ц.Сарантуяа ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ПРОЦЕСС Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-20 үндсэн хуулийн процесс, түүний ангилал, үндсэн хуулийн хяналт, материаллаг эрх зүй
476 Б.Нармандах ҮНДСЭН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ОНОЛ-АРГА ЗҮЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-29 Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах онол-арга зүй, Үндсэн хуульт ёс, Үндсэн хуулийн дархлаа
477 С.Асланбек Preventing Hate Crimes Against Some Vulnerable Groups in Mongolia: Putting Law into Action Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-09-29 Hate crime, Hate crime law, Human rights, Hate Crime, Prevention, Training, Mongolia.
478 Т.Насанцэцэг ЦАР ТАХЛЫН ҮЕ ДЭХ СУРЧ БОЛОВСРОХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-04 Сурч боловсрох эрх, үндсэн эрх, хүний эрхийн хязгаарлалт, цар тахал, хуулиар хязгаарлах нөхцөл
479 Д.Батням Эрүүгийн хэргийн шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 ЭХХШ ажиллагаа, шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг, гэм буруугийн хурлаас хэргийг прокурорт буцаах, урьдчилсан хэлэлцүүлгийн хүсэлт, мэтгэлцэх зарчим,
480 Б.МӨНХ-ЭРДЭНЭ ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТ БА ХҮНИЙ ЭРХ (Япон улсын жишээн дээр) DISCRIMINATION AND HUMAN RIGHTS (On the example of Japan) Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-05 Түлхүүр үг: Ялгаварлан гадуурхалт ба хүний эрхийн асуудалд анхаарал хандуулах, хэрхэн урьдчилсан тухай.
481 М.Хатанзориг ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УЛАМЖЛАЛТ БУС СОРИЛТ БОЛОХ НЬ: ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛЭЭР ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 Хувийн мэдээлэл, хувь хүн, үндэсний аюулгүй байдал, дангааршил, дангаарших эрх, хувийн халдашгүй байдал, эрх зүй ба аюулгүй байдал
482 Т.Алтангэрэл ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 Эрх зүйн зөв тогтолцоо, Эрх зүйн шинэчлэл, хүний эрх, хүний эрхэд халдах, олон нийтийн эрх зүй, иргэний эрх зүйн зүйлчлэл
483 Т.Алтангэрэл ЧӨЛӨӨТ ХУДАЛДААНЫ ГЭРЭЭ- ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЭ БОЛОМЖ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-06 Монгол улсын гадаад худалдаа, эдийн засаг, чөлөөт худалдааны нөхцөл, чөлөөт худалдааны гэрээ, чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулахын ач холбогдол
484 Т.Алтангэрэл ИНТЕРНЕТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ГЛОБАЛЬ ЗОХИЦУУЛАЛТ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-08 интернет, цахим орчин, цахим орон зай, цахим дуудлага худалдаа, цахим ертөнц, хүний эрх
485 Э.Түмэнбаяр ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАТАЛГАА БА ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-14 Өмгөөлөл, өмгөөлөгч, баталгаа, тулгамдаж буй асуудал, өмгөөллийн үйл ажиллагааны баталгаа
486 Ц.Цэлмэг Борьба с правонарушением лесного законодательства Монголии, особенности предупредительных мер Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-17 Монголия Борьба с правонарушением лесного законодательства Монголии, особенности предупредительных мер лесными ресурсами преступление преступность Лес
487 Ц.Цэлмэг Некоторые вопросы сравнительного исследования Уголовных Кодексов Монголии и Российской Федерации Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-17 Некоторые вопросы сравнительного исследования Уголовных Кодексов Монголии и Российской Федерации преступление Уголовный Кодекс
488 Ц.Цэлмэг Сравнительное исследование уголовно-правовых институтов Монголии и Казахстана Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-17 Сравнительное исследование уголовно-правовых институтов Монголии и Казахстана преступление наказание
489 .Мөнхнаран ХУУЛЬЧДЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛД ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ЭЗЛЭХ БАЙР СУУРЬ, ҮҮРЭГ ОРОЛЦОО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-18 Хуульчдын сэтгэл зүйн боловсрол, Монголын Хуульчдын Холбоо, Хуульчдын ажлын ачаалал, Ажил амьдралын тэнцвэртэй байдал, Хуульчдын их сургуулийн дараах боловсрол, Хуульчдын холбооны сургалтууд
490 .Мөнхнаран Ковидоор Биш Цавчаагаар Үхэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-18 Эрүүл мэндийн салбар дахь гар цайлгалт, Улсын төсөв, Цар тахлын үе дэх эрүүл мэндийн салбарын удирдах албан тушаалтнуудын эрх мэдлээ урвуулан ашиглах явдал, эрүүл мэндийн салбар дахь төсвийн зарцуулалтын мэдээллийн нээлттэй байдал, цар тахлын үеийн эрүүл мэндийн салбар дахь авлигын талаарх гадаад орнуудын туршлага, судалгаа
491 Б.Өлзийсайхан ШҮҮХИЙН ЭРХ ЗҮЙ БИЕ ДААСАН САЛБАР ЭРХ ЗҮЙ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-22 Шүүх эрх мэдэл, шүүх, шүүхийн эрх зүй, бие даасан салбар эрх зүй, шүүхийн сахилгын хороо, шүүхийн ёс зүй, шүүгч, шүүхийн захиргаа
492 Б.Өлзийсайхан Шүүгчийн ёс зүйн боловсрол Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-22 Ёс зүй, ёс суртахуун, мэргэжлийн ёс зүй, хуульчийн ёс зүй, шүүгчийн ёс зүйн боловсрол
493 Р.Лхагвабаяр БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГ АШИГЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ИРГЭНИЙ МЭДЭХ ЭРХ БА ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-26 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт, Байгалийн баялаг ашиглалт, Иргэний мэдэх эрх
494 Д.Булган ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН МӨН ЧАНАР, АНГИЛАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-26 Түлхүүр үг: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, анхан шатны, хоёрдогч шатны, гуравдагч шатны урьдчилан сэргийлэх ажил, ерөнхий, тусгай, нэгбүрчилсэн арга хэмжээ. Key word: Crime prevention, Primary Prevention, secondary Prevention, Tertiary Prevention, general, special, single activities
495 М.Батчимэг МЭДЭЭЛЛИЙН ЭРИН ЗУУН-ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-10-27 Цахим гарын үсгийн тухай хууль, Цахим гарын үсэг, тоон гарын үсэг, цахим худалдаа, цахим гэмт хэрэг, олон нийтийн сүлжээ,
496 Н.Отгонбаяр Вудро Вилсон "Захиргаа судлал" өгүүллийн тухай Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 1000 төгрөг 2021-10-31 Төрийн захиргаа, захиргаа, улс төр, захиргааны хүрээ, улс төрийн хүрээ, захиргаа, улс төр тусгаарлах үзэл
497 Б.Төрболд СПОРТЫН ЭРХ ЗҮЙ: ҮНДЭСНИЙ БӨХ ДЭХ СЭРГЭЭШИЙН ШИНЖИЛГЭЭ /шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-11-03 спортын эрх зүй, үндэсний бөх, сэргээшийн шинжилгээ, шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ
498 Б.Төрболд СПОРТЫН ЭРХ ЗҮЙ: ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ЦОЛ ОЛГОХ АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-11-03 спортын эрх зүй, үндэсний бөх, үндэсний бөхийн цол, үндэсний их баяр наадмын тухай хууль
499 Ц.Амарсанаа ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ БА ЁС ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА. Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-11-25 Ёс зүй, төрийн алба, хариуцлага, захиргааны эрх зүй, хуульд захирагдах, хууль дээдлэх, нийтийн алба, хүний эрх, эрх чөлөө, төрийн механизм
500 Э.Эрхбилгүүн Худалдах, худалдан авах гэрээний хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-11-28 Худалдах, худалдан авах гэрээ, Хэрэглэгчийн эрх, Хэрэглэгч, Хэрэглэгчийн хүсэл зориг
501 Г.Агар-Эрдэнэ REALIZING THE HUMAN RIGHTS OF PEOPLE WITH AN INTELLECTUAL DISABILITY IN THE RESIDENTIAL INSTITUTIONS Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-06 хүний эрх, оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, эрх зүйн чадамж, асрамжийн байгууллагууд, үл ялгаварлан гадуурах зарчим
502 Т.Азжаргал ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА ОНОГДУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ҮР ДАГАВАР IMPOSING LIABILITY RATIONALE OF CONSTITUTIONAL LAW, LEGAL CONSEQUENCES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-08 Улс төрийн хариуцлага, хууль зүйн хариуцлага, Үндсэн хуулийн хариуцлага, Үндсэн хуулийн эрх зүйн зөрчил, Үндсэн хуулийн (цэц) шүүх
503 Т.Азжаргал ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОМЖ, ХЭРЭГЛЭЭ DETERMINATION POSSIBILITIES OF CONSTITUTIONAL VIOLATION AND USES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-12-08 Үндсэн хуульт дэглэм, тангараг зөрчих, тангарагаас няцах, Үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийг хэтрүүлэх, итгэл үл хүлээлгэх
504 Т.Азжаргал ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭТГЭЛ БА ПРАКТИК ХЭРЭГЛЭЭ REFORM AND PRACTICAL APPLICATION OF LAW OF MONGOLIA ON CIVIL SERVICE Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-08 Төрийн алба, төрийн жинхэнэ албан хаагч, хууль хэрэглэх, хуульд үндэслэх, захиргааны байгууллага, шүүхийн шийдвэр
505 Т.Азжаргал Проблемы Конституционно- правовая ответственность в Монголии теория и практика Some Theoretical And Practical Issues On Imposing Constitutional Liability In Mongolia Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-09 Конституционные нормы, Конституционализм, наука Конституционного права, Конституционно-правовая ответственность, нарушение Конституции, Конституционно-правовое нарушение, Конституционный надзор
506 Т.Азжаргал IMPOSING LIABILITY RATIONALE OF CONSTITUTIONAL LAW, LEGAL CONSEQUENCES Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-09 Political responsibility, Legal Liability, Constitutional responsibility, Breach of constitutional law, Constitutional (Tsets) court
507 Т.Азжаргал Основания наложения конституционно- правовой ответственности, юридические последствия Imposing liability rationale of Constitutional law, legal consequences Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-09 политическая ответственность, юридическая ответственность, коснтитуционная ответственность, конституционно- правовые нарушения, конституционный суд
508 Т.Азжаргал ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-09 Субъектив эрхийн зөрчлийн маргаан, обьектив эрх зүйн маргаан, нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэх, захиргааны шүүхийн зорилго, шүүхэд хянагдах захиргааны үйл ажиллагааны төрөл, хяналтын цар хүрээ
509 Т.Азжаргал ХУУЛЬ ЗҮЙН ХАРИУЦЛАГА: ОНОЛ, ТӨСӨӨЛӨЛ LEGAL RESPONSIBILITY: THEORY AND CONCEPT Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-10 Хууль зүйн хариуцлага, эрх зүйт ёс, Үндсэн хуулийн хариуцлага, эрх зүйн ухамсар, эрх зүйн соёл
510 Д.Батням Үндсэн хуулийн цэц ба Захиргааны хэргийн шүүхийн маргааны харьяаллын, зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 3000 төгрөг 2021-12-14 Үндсэн хуулийн цэц, Захиргааны хэргийн шүүх, Улс төрийн шийдвэр гаргах ажиллагаа, Үндсэн хуулийн маргаан, захиргааны эрх зүйн маргаан, Төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг төв байгууллага,
511 Т.Мөнх-Эрдэнэ Захиргааны хэргийн шүүхийн эрх зүйн хяналт: Төв банкны шийдвэрийг захиргааны эрх зүйн үүднээс авч үзэх нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-17 Төв банк, Монголбанк, захиргааны эрх зүй, Захиргааны хэргийн шүүх, шүүхийн эрх зүйн хяналт
512 Т.Алтангэрэл Цахим бараа, үйлчилгээ худалдах, худалдан авах гэрээний онцлог Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 4000 төгрөг 2021-12-31 цахим худалдаа, цахим гэрээ, хэлцэл, цахим бараа, үйлчилгээ, integration буюу холболт үүсгэх
513 Т.Алтангэрэл Монгол, Хятадын иргэний эрх зүйн суурь ойлголтуудын харьцуулалт Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл 5000 төгрөг 2021-12-31 Иргэний эрх зүй, иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, БНХАУ-ын иргэний эрх зүйн суурь ойлголт, Монголын иргэний хууль ба Хятадын иргэний хууль
514 Т.Алтангэрэл Үндсэн хуулийн "хүмүүнлэг"-ийн зарчим Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2021-12-31 Үндсэн хууль, хүмүүнлэг, хүмүүнлэгийн зарчим, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хүмүүнлэгийн зарчим, үндсэн хуулийн эдийн засгийн чиг баримжаа, нийгмийн чиг баримжаатай эдийн засаг
515 .Мөнхнаран Transplantation Issues of UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration in Developing Countries Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-01 Arbitration, arbitral Institutions, development, domestic Arbitration Japan, International Arbitration Mongolia Promotion of Arbitration Turkey UNCITRAL Model Law
516 М.Маралмаа Б.Мягмарсүрэн УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭД ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГОМДОЛ ГАРГАХ ҮНДЭСЛЭЛИЙГ ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ОНЦЛОГТ НИЙЦҮҮЛЖ, ХЯНАЛТЫН ГОМДЛЫГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХЭЭС ТАТГАЛЗСАН ТОГТООЛЫН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-11 Улсын дээд шүүх, хяналтын гомдол, хязгаарлалт, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлог
517 Р.Оюундэлгэр МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖИЛД ҮР НӨЛӨӨ БҮХИЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЧИГ ҮҮРЭГТ ТУЛГАРЧ БУЙ СОРИЛТ БА БОЛОМЖ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-11 Дээд шүүхийн Үндсэн хуульчлагдсан үүрэг, хуулийн нэгдмэл байдлыг хангах, хуулийг хөгжүүлэх, эрх зүйн тогтолцоонд үр нөлөө бүхий шийдвэр гаргах, эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгох, гомдлын хязгаарлалт, гомдол гаргах үндэслэл, сонгох шалгуур, шүүхийн активизм, хууль тайлбарлах, хууль тайлбарлах эрх, динамик тайлбар, статик тайлбар
518 С.Цэрэндолгор ХЯНАЛТЫН ЖУРМААР ГОМДОЛ ГАРГАХ ШАЛГУУРЫН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ БА УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ: ХУУЛЬ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ АРГА ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХ НЬ Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-12 Хяналтын журмаар гомдол гаргах; Шүүхэд хандах эрх; Улсын дээд шүүхийн чиг үүрэг; Хууль хэрэглээний нэгдмэл байдал; Жишгийн эрх зүй; Stare Decises; Filtering System; Filtering Mechanism; Public Purpose; Private Purpose; Right of Access to the Supreme Court;
519 Б.Батбаяр Б.Цэндсүрэн Шинэ Эрүүгийн хуулиар Үндсэн хуулийн хүрээнд Улсын дээд шүүхэд тавьсан шинэ сорилт (боломж), шийдвэрлэх арга зам Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-12 Хуулийн өмнө эрх тэгш байх, Хууль, журмаас гадуур эрх чөлөөгөө хязгаарлуулахгүй байх, Төрөөс хүний эрхийг хангах хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх, Шударга ёсны зарчим, Гэм буруугийн санаатай хэлбэр, Нөхцөлт санаа, Хууль тайлбарлах эрх.
520 Д.Мягмарсүрэн АНАЛОГИ БА ХҮНИЙ ЭРХИЙН ХАМГААЛАЛТ: ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-12 аналоги, эсрэг дүгнэлт, силлогизм, үндэслэгдсэн шийдвэр, хууль үгүй бол эрх үгүй, эрх зүйн хамгаалалт, эрх зүйн хийдэл, хэм хэмжээг төсөөтэй хэрэглэх
521 М.Амина Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн бүрэлдэхүүний шүүгч бус гишүүдийг Улсын Их Хурлаас томилж буй өнөөгийн практик ба тулгамдсан асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-13 Монгол Улсын Үндсэн хууль, шүүх эрх мэдэл, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөл, Улсын Их Хурал, шүүхийн бие даасан байдал, шүүгчийн хараат бус байдал
522 Ч.Болормаа Цахимаар шүүх хуралдааныг зохион байгуулахтай холбогдох зарим асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-15 сорилт, цар тахал, цахим хуралдаан, цахим систем, төхөөрөмжийн хүрэлцээ, цахим гарын үсэг
523 Б.Өлзийсайхан ШҮҮХ ЭРХ МЭДЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-17 Хөгжил, хөгжлийн бодлого, шүүх эрх мэдэл, шүүх, хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, эрх зүй, хууль зүй
524 Ч.Болормаа Мерчандайзийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалт, мерчандайзийн хамгаалалтын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-18 Мерчандайзийн гэрээ, иргэний эрх зүйн хамгаалалт, гэрээний зохицуулалт, оюуны өмч, барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх
525 Ж.Содномдаржаа УИХ-ын гишүүд сонгуулийн тойрогтоо мөнгө хуваарилан авч зарцуулж байгаатай холбоотой эрх зүйн асуудал Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-25 Үндсэн хуулийн эдийн засаг, УИХ-ын гишүүн, сонгуулийн тойрог, Тойргийн мөнгө, төсөв, төсвийн зарцуулалт,
526 Ж.Оюунтунгалаг Гэм хорын эрх зүйн зорилго: Эрх зүй, эдийн засгийн хандлага Эрдэм шинжилгээний нийтлэл, өгүүлэл Үнэгүй 2022-01-27 гэм хор, гэм хорын эрх зүйн зорилго, эрх зүй, эдийн засаг, эрх зүйн хэм хэмжээ, гэм хороос үүсэх эдийн засаг

Манай цахим хуудас нь Монгол Улс дахь хууль зүйн судалгааны бүтээлүүдийг нэгтгэн цахим сан бүрдүүлж, судалгааны эргэлтэнд оруулах зорилготой.

Холбоо барих

Легал дата ХХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Оюутны гудамж 16/03,
Unity center, 4 давхар 405 тоот.
Э-мэйл: contact@legaldata.mn