Бүтээлийн нэр
Гэмт хэрэг, ялын асуудлыг эрх зүйн философийн үүднээс авч үзэх нь
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Эрх зүйн онол & Философи, Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Эрүүгийн эрх зүйн онолын сэтгэлгээний хөгжлийн явцад сэтгэгчид, тухайлбал, сонгодог философич И.Кант, Ф.Гегель нар гэмт хэрэг, ял нь шалтгаант холбоотой бөгөөд ял нь “шударга ёс”-ны илэрхийлэл болохын хувьд гэмт хэргийн мөн чанар, хэр хэмжээтэй тохирсон байх, гэмт этгээдийг буцаан хүмүүжүүлэх ёстой гэж үздэг. Мөн гэмт хэрэг, ялын талаарх онолын үзэл баримтлалуудаас үзвэл ял нь тодорхой шинжүүдийг өөртөө агуулсан байх ёстой байдаг. Гэтэл Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийг шинжлэн судлахад Эрүүгийн хууль дахь ялын зорилгод хүмүүжүүлэх шинжийг тусгаагүй нь ялын мөн чанарт нийцээгүй, зарим ял буюу авлигын гэмт хэрэгт оноож буй ял нь гэмт хэргийн хэмжээтэй тохирохгүй, улмаар Эрүүгийн хуулиар шударга ёс илрэхгүй байгаа нь тухайн хуулийг судлан сайжруулах шаардлагыг бий болгож байгаа тул “Гэмт хэрэг, ялын асуудлыг эрх зүйн философийн үүднээс авч үзэх нь” сэдвийг сонгон судалсан болно.
Түлхүүр үг
гэмт хэрэг, ял, философи, цээрлүүлэх онол, нийгэмшүүлэх хандлага, таслан зогсоох онол, дэнслэн хязгаарлах онол, эрүүгийн хууль, ялын зорилго, ялын агуулга, хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх, авлигын гэмт хэрэг, ял гэмт хэрэгт тохирсон байх.
Бичигдсэн огноо
2024-05-22
Хуудсын тоо
66
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-11
Товч мэдээлэл үзсэн
155
Бүрэн эхээр нь үзсэн
9
Эшлэлийн тоо
117
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Д.Тэмүүжин “Гэмт хэрэг, ялын асуудлыг эрх зүйн философийн үүднээс авч үзэх нь” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2034
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1 Spirit – энэ үг нь Латин хэлний “anima - сэтгэл” гэх үгнээс гаралтай бөгөөд Франц хэлнээ “esperit” буюу амьсгал, амьсгалах, амьдрах оюун ухаан, Герман хэлнээ “Geist” буюу сүнс, сэтгэхүй, Санскрит хэлэнд “atman” буюу сэтгэхүйн сэтгэлийн тал гэсэн утгаар илрэхийлэгддэг. Цаашид энэ үгийг “дотоод сэтгэхүй” гэсэн утгаар хэрэглэх болно.

2 Sean McAleer, “Plato’s republic an introduction”, 2020. 24p.

3 Мөн тэнд, 24-р тал.

4 Мөн тэнд, 24-р тал.

5 Sean McAleer, “Plato’s republic an introduction”, 2020, 24p.

6 Мөн тэнд, 25-р тал.

7 Sean McAleer, “Plato’s republic an introduction”, 2020

8 С.Нарангэрэл “Монгол төрийн ёс зүйн уламжлал” сэдэвт илтгэлийн тэмдэглэл. https://itoim.mn/article/alDej/23475 харна уу.

9 Sean McAleer, “Plato’s republic an introduction”, 2020. 30p.

10 Н.Н.Разумович, Политическая и правовая культура, 166 стр.

11 Aristotle, The Nicomachean Ethics, 75p

12 Мөн тэнд, 75p

13 Aristotle, The Nicomachean Ethics, 76p

14 Мөн тэнд, 78-р тал.

15 Мөн тэнд 79-р тал.

16 Мөн тэнд, 79-р тал.

17 Aristotle, The Nicomachean Ethics, 3

18 Мөн тэнд, 10-р тал.

19 Stephen P. Garvey, Aquinas, Punishment, and the Common Good, p7.

20 Stephen P. Garvey, Aquinas, Punishment, and the Common Good, 12.

21 Мөн тэнд, 8-р тал.

22 Stephen P. Garvey, Aquinas, Punishment, and the Common Good, 12.

23 Мөн тэнд, 12-р тал.

24 Мөн тэнд, 12-p тал.

25 Kant I, Critique of Practical Reason Translated, with an Introduction, by LEWIS WHITE BECK, University of Rochester, 1996, 32p.

26 Мөн тэнд, 35-р тал.

27 Мөн тэнд, 35-р тал.

28 Kant I, Critique of Practical Reason Translated, with an Introduction, by LEWIS WHITE BECK, University of Rochester, 1996, 40-р тал.

29 Мөн тэнд, 40-р тал.

30 Мөн тэнд, 41-р тал.

31 Kant I, Critique of Practical Reason Translated, with an Introduction, by LEWIS WHITE BECK, University of Rochester, 1996, 40p

32 Сэлэнгэ Х, Гегелийн эрүүгийн эрх зүйн гүн ухааны зарим асуудал, 2017. 3-р тал.

33 Мөн тэнд, 3-р тал.

34 Чезаре Беккариа. Гэмт хэрэг ба ялын тухай. /орч. Г.Эрдэнэбат/. УБ., 2009 он, 23-р тал.

35 Чезаре Беккариа. Гэмт хэрэг ба ялын тухай. /орч. Г.Эрдэнэбат/. УБ., 2009 он, 24-р тал.

36 Мөн тэнд, 47-р тал.

37 Kant I, Critique of Practical Reason Translated, with an Introduction, by LEWIS WHITE BECK, University of Rochester, 1996, 40p

38 Сэлэнгэ Х, Гегелийн эрүүгийн эрх зүйн гүн ухааны зарим асуудал, 2017. 3-р тал.

39 Jermy Taylor, Works XIII,306. Hebetr’s Ed., cited in Salmond on Jurisprudence, 2012, p12.

40 Баярсайхан.Д, Эрх зүйн сэтгэлгээний орчин цагийн асуудал, УБ, 2012 он, 20-р тал.

41 Retributive - Хууль зүйн ухааны доктор, профессор Д.Баярсайхан “Эрх зүйн сэтгэлгээний орчин цагийн асуудал” бүтээлдээ энэхүү онолын “ял нь гэмт хэрэгтэйгээ тохирсон, тэнцвэртэй байх” гэсэн нэг шинжийг харгалзан абсолють онол буюу “ялыг тэнцвэржүүлэх” хандлага гэж авч үзсэн байна. Тухайн онол нь. Англи хэлнээ “Retributive” буюу цээрлүүлэх, залхаах гэсэн утгаар авч үздэг тул энэ судалгаанд тухайн шинжийг нь харгалзан үзэж цээрлүүлэх гэсэн утгаар ашиглана.

42 Dr. S.S.Srivastava, Criminology, Penology & Victimology 4th Edition Central Law Agency, 2016, p62.

43 Cicero, Marcus Tullius (1928) De Legibus Loeb Classical Library. Vol. 213. Translated by Keyes, Clinton. Harvard University Press. Book III, p68.

44 Law of Criminal Procedure - Saudi Arabia

45 Human rights index, 2023 – ourworlddata.org -холбоосоор үзнэ үү.

46 Nozick, Robert (1981). Philosophical Explanations. Cambridge, MA: Harvard University Press. p366–368

47 Stanford encyclopedia of philosophy. Retributive justice. p26.

48 Мөн тэнд. 27-р тал.

49 Мөн тэнд. 27-р тал.

50 Mukesh & Anr vs State For Nct Of Delhi & Ors on 5 May, 2017 – Нирбхаяагийн хэрэг, Энэтхэгийн дээд шүүхийн шийдвэрээс эшлэв.

51 Мөн тэнд.

52 Чезаре Беккариа. Гэмт хэрэг ба ялын тухай. /орч. Г.Эрдэнэбат/. УБ., 2009 он, 47-р тал.

53 Mahatma Gandhi дараах мөрийг хэрэглэсэн “An eye for an eye, and soon the whole world is blind”

54 Ratan Lal v State Of Rajasthan and Ors; 2007 p67.

55 Баярсайхан.Д, Эрх зүйн сэтгэлгээний орчин цагийн асуудал, УБ, 2012 он, 21-р тал.

56 Shyokaran and Ors. v State Of Rajasthan and Ors; 2008, p65

57 Нарангэрэл С, Эрдэнэбулган Ж, Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй: үзэл баримтлал, уламжлал, сургамж, УБ, 2019, 87-р тал.

58 Жанцан С. Ялын тухай сургаал. 138 дахь тал.

59 Butterfield, F. (2001). Inmate rehabilitation returns as prison goal. New York Times Online

60 Madison, Elisha "Criminal Rehabilitation: Programs, Statistics & Definition, 2021, p35.

61 Butterfield, F. (2001). Inmate rehabilitation returns as prison goal. New York Times Online

62 UC Berkeley's only nonpartisan political magazine p15

63 Мөн тэнд, 16-р тал

64 UC Berkeley's only nonpartisan political magazine, p17.

65 Баярсайхан.Д, Эрх зүйн сэтгэлгээний орчин цагийн асуудал, УБ, 2012 он, 21-р тал

66 Thomas J. Miles Æ Jens Ludwig, The Silence of the Lambdas: Deterring Incapacitation Research, Published online,2007

67 Мөн тэнд, 28-р тал.

68 Norrie, A A Critical introduction to criminal law. London. 1993 . p84-85

70 Richard S. Frase, Limiting Retributivism and Other Hybrid Theories, 2012, p120.

71 Баярсайхан.Д, Эрх зүйн сэтгэлгээний орчин цагийн асуудал, УБ, 2012 он, 126-р тал

72 Хавсралт 1.

73 Хавсралт 1.

74 Мөн тэнд.

75 Мөн тэнд.

76 Хавсралт 1.

77 Мөн тэнд.

78 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл 1926 VI сар-1936 он, Гуравдугаар боть, 606-р тал.

79 Чезаре Беккариа. Гэмт хэрэг ба ялын тухай. /орч. Г.Эрдэнэбат/. УБ., 2009 он, 34-р тал

80 Хавсралт 1.

81 Хавсралт 1.

82 Мөн тэнд.

83 Мөн тэнд..

84 Нарангэрэл С, Эрдэнэбулган Ж, Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй: үзэл баримтлал, уламжлал, сургамж, УБ, 2019, 251-р тал.

85 Хавсралт 1

86 В.Н Додонов Сравнитольное уголовное право. 2009, С137.

88 Хавсралт 2

89 Баярсайхан.Д, Эрх зүйн сэтгэлгээний орчин цагийн асуудал, УБ, 2012 он, 40-р тал.

90 Шүүхийн шийдвэх гүйцэтгэх ерөнхий газрын үндсэн вейб сайтаас харна уу.

91 Чезаре Беккариа. Гэмт хэрэг ба ялын тухай. /орч. Г.Эрдэнэбат/. УБ., 2009 он, 47-р тал.

92 Намуун П. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг ба хүний эрх. 4-р тал.

93 Оюунбаатар Х. Авлтгын гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд оногдуулж буй хорих, торгох ял, түүний хэрэгжилт. УБ. 2021. 3-р тал

94 Сэлэнгэ Х. Авилгын гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа: онол, практикийн асуудал. Эрх зүй сэтгүүл. NUM LAW REVIEW УБ. 2020. №3, 2-р тал.

95 Мөн тэнд, 2-р тал.

96 Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Германии) / под ред. Н. Е. Крылова, А. В. Серебренниковой. М., 1998. Стр-36

97 Anti-corruption reforms in Mongolia 4 th round of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan

98 Мөн тэнд, 44-р тал.

99 Мөн тэнд, 45-р тал.

100 “Авлига үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь” онол-практикийн хурлын эмхэтгэл. УБ. 2014.

101 Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1338 дугаар шийтгэх тогтоол

102 Сэлэнгэ Х. Гегелийн эрүүгийн эрх зүйн гүн ухааны зарим асуудал. “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” сэтгүүл №2(28) УБ. 2009, 9-11-р хуудас

103 Намуун П. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг ба хүний эрх.

104 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл 1926 VI сар-1936 он, Гуравдугаар боть, 606-р тал.

105 Мөн тэнд, 606-р тал.

106 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл 1937 -1958 X сар, Дөрөвдүгээр боть, 176-р тал.

107 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл 1937 -1958 X сар, Дөрөвдүгээр боть, 176-р тал.

108 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхэтгэл 1958 -1970 он, Тавдугаар боть, 177-р тал.

109 Мөн тэнд, 180-р тал

110 1987 оны Эрүүгийн хууль, 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг.

111 1987 оны Эрүүгийн хууль, 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг.

112 1987 оны Эрүүгийн хууль, 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг.

113 2002 оны Эрүүгийн хууль, 16 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг.

114 2002 оны Эрүүгийн хууль, 45 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг.

115 2002 оны Эрүүгийн хууль, 45 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг.

116 2015 оны Эрүүгийн хууль, 2.ын 1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг.

117 2015 оны Эрүүгийн хууль, 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-р заалт.