Бүтээлийн нэр
Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа
Хэлбэр
Бакалаврын ажил
Салбар
Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Даяаршил эрч хүчээ авсан сүүлийн 20-иод жилд дэлхийн улс гүрнүүдийн харилцаанд урьд өмнө байгаагүй нэн таатай нөхцөл бүрдэж, хөгжил дэвшлийн сайхан бололцоо нээгдсэн боловч үүнийг дагасан сөрөг үзэгдлүүд мөн бий болсоор байна. Тэдгээрийн нэг нь үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэрэг юм. Энэ сөрөг үзэгдэлтэй зөвхөн нэг улс дангаараа тэмцсэнээр үр дүнд хүрэхгүй, харин олон улсын түвшинд хамтран тэмцэхээс өөр аргагүйг харгалзан 2003 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас Авлигын эсрэг конвенцийг баталсан. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын Их Хурлаас Авилгын эсрэг хуулийг анх 1996 онд баталж, авлигын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга хэмжээг сайжруулах зорилгоор 2002 онд Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөрийг баталж, 2005 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Авлигын эсрэг конвенцийг соёрхон баталсан зэрэг нь авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэх хүсэл зоригийн томоохон илэрхийлэл болсон. Авлигатай тэмцэх ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2006 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Авлигын эсрэг хуулийг шинэчлэн баталж, 2006 оны 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөж байна.Авлигын гэмт хэрэг тэр дундаа үндэслэлгүй хөрөнгөжих гэмт хэрэг нь нийтийн албан тушаалтан өөрийн хөрөнгө, орлого их хэмжээгээр нэмэгдсэн үйлдэл, их хэмжээгээр нэмэгдсэн хөрөнгө, орлогынхоо эс үүсвэр хууль ёсны орлого болохыг тайлбарлаж чадаагүй эс үйлдэхгүйгээр илэрдэг. Гэсэн хэдий ч Үндэслэлгүй хөрөнгөжих гэмт хэргийг илрүүлэх, түүнийг нотлох, шүүхээр шийдвэрлэсэн байдалд дүн шинжилгээ хийхэд, маш бага буюу Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр ойролцоогоор 11 хэргийг шийдвэрлэсэн байна. Энэ нь авлигын гэмт хэрэгтэй харьцуулахад харьцангуй бага үзүүлэлт бөгөөд энэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, нотлох ажиллагаа сонгодог утгаараа төлөвшөөгүйтэй, мөн энэ гэмт хэргийн талаарх нэгдсэн ойлголт одоог болтол хууль хэрэглээний орчинд байхгүй зэрэгтэй шууд холбоотой юм. Эдгээр нь сэдэв сонгох үндэслэлийг тодорхойлж байгаа юм.
Түлхүүр үг
Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих, авлигын гэмт хэрэг, авлига, эрүүгийн хууль, эрүүгийн процессын хууль, албан тушаалаа урвуулан ашиглах, нотлох ажиллагаа
Бичигдсэн огноо
2024-01-11
Хуудсын тоо
39
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-09
Товч мэдээлэл үзсэн
173
Бүрэн эхээр нь үзсэн
5
Эшлэлийн тоо
31
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Мөнгөнсувд “Үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2024
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1. Авлигатай тэмцэх газрын цахим хуудас. https://iaac.mn/erhem-zorilgo-undsen-zarchim-tuuhen-zarchim

2. Монголын Үндэсний мэдээллийн агентлаг https://montsame.mn/mn/read/312175

3. Цахим эх сурвалж: shuukh.mn // 2017.07.01-2024.01.08-ны өдрийг хамруулав.

4. Үндэслэлгүй хөрөнгөжилт, Тайлбарлагдаагүй хөрөнгө чинээг зохицуулах хууль тогтоомж боловсруулагчдад зориулсан гарын авлага., Эндрью Дорнбьерер., 23 дахь тал., 2021.

5. Авлигын гэмт хэрэг ба прокурорын хяналт гарын авлага., 2022., Б.Өнөрмаа, Б.Галдаа.,24 дүгээр тал.

6. Төрийн албаны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дахь хэсэг

7. Эрүүгийн эрх зүй тусгай анги сурах бичиг., С.Гантулга, Б.Энхболд., 344, 345 дугаар тал.

8. Ж.Хурцгэрэл, Криминалистик, УБ., 1985., 7-р тал, В.И.Корюкин, Вероятность и информация, /Вопросы философий, 1965., №8, стр42

9. Менежмент, ред. Х.Пүрэвдагва, УБ., 2000., 105-р тал.

10. Советский уголовный процесс, М., 1982., стр117, Г.Ф.Горьский, П.Д.Кокорев, П.С.Элькинд, Проблемы доказательств в советском уголовном процесс, Воронеж, 1978., стр117,

11. Уголовный процесс, под.ред. К.Ф.Гуценко, М., 1997., стр106-107,  

12. К.Тажебакед, А.Даваадорж, БНМАУ-ын ЭБШ эрх зүй дэх нотлох баримтын онол, УБ., 1989., 13, 32-р тал  

13. БНМАУ-ын ЭБШ эрх зүй, ред.Г.Совд, УБ. 1987., 47-р тал

14. А.Даваадорж, К.Тажебакед, БНМАУ-ын ЭБШ эрх зүй дэх нотлох баримтын онол, УБ., 1989., 44-р тал

15. Ж.Бямбаа, Монгол Улсын ЭБШ эрх зүйн үндсэн асуудлууд, УБ., 2008., 131-р тал.

16. Б.Бат-эрдэнэ, Монгол Улсын ЭБШ эрх зүй, (Ерөнхий анги) УБ., 2000., 106–р тал.

17. Вопросы общей теории судебных доказательств, М., Юрид.лит, 1964., стр14.

18. Курс советского уголовного процесса, Том 1, М., 1968., стр 295.

19.Государственный обвинитель в советском суде, М., 1954., стр 12.

20. Уголовно-процессуальные основы деятельности, ОВД, М., 1988., стр 54.

21. И.Я.Фойницкий “Курс уголовного  судопроизводства” Т.2, 1996.  с230,

22. А.Даваадорж “БНМАУ-ын ЭБШ  эрх зүй дэх нотлох баримтын онол” УБ. 1989. 44-р тал  төдийгүй Монгол Улсын  ЭБШ хуульд ч илрэлээ олон ерөнхийд нь тусгасан байдаг. Тухайлбал: Монгол Улсын ЭБШ  хуулийн “хэргийн талаар нотлогдвол зохих асуудлууд” гэсэн 80-р зүйлд: ”Төрийн мэдээлэл” 2002. №6, 193-р тал.

23. К.Тажебакед, А.Даваадорж “БНМАУ-ын ЭБШ эрх зүй дэх нотлох баримтын онол” УБ.1989. 42-р тал.

24. Л.С.Элькинд “Проблемы доказательств в Советском уголовном процессе” Воронеж, 1978., стр 34, К.Тажебакед, А.Даваадорж “БНМАУ-ын ЭБШ эрх зүй дэх нотлох баримтын онол” УБ., 1989., 81-р тал

25. "Уголовный процесс” под ред В.П.Божьев., М. 1980., стр103.

26. Цогтбаатар, Б. Хууль бусаар ашигт малтмал олборлох  гэмт хэргийг нотлох ажиллагааны онол, арга зүйн асуудал. Докторын зэрэг горилсон бүтээл. Уб.,2021. 32-34 дэх тал.

27. Монгол Улсын ЭБШ хууль: Шинжлэх ухааны тайлбар, (Ханнс Зайделийн сан) УБ., 2003., 45-р тал

28. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 16.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг.

29. Авлигын эсрэг хууль. 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсэг.

30. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.4 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг.

31. Авлигын эсрэг хууль. 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг.