Бүтээлийн нэр
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг, зөрчлийн тулгамдсан асуудал
Хэлбэр
Магистрын ажил
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Энэхүү судалгааны ажлаар гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг, зөрчлийн тулгамдсан асуудлын талаар авч үзлээ. Уг асуудлын хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх ойлголт, онцлог, гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай байдал, ялангуяа эрүүгийн болон захиргааны зөрчлийн харилцан хамаарлын талаар судаллаа. Түүнчлэн дээрх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалт, практик асуудлыг бусад улс орнуудын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судалсан болно. Судалгааны ажлын хийж гүйцэтгэх явцад Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлд заасан гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг, Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчлийн зохицуулалт нь нэлээдгүй сөрөг үр дагавар үүсгэж байгаа нь тодорхойлогдлоо. Тиймээс тус зохицуулалтыг цаашид боловсронгуй болгох талаар санал, зөвлөмж гаргасан болно.
Түлхүүр үг
Гэр бүл, гэр бүлийн хүчирхийлэл, зөрчил, гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай хууль, эрүүгийн хууль, асуудал
Бичигдсэн огноо
2022-05-30
Хуудсын тоо
104
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-09-11
Товч мэдээлэл үзсэн
2021
Бүрэн эхээр нь үзсэн
121
Эшлэлийн тоо
114
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ж.Батмөнх “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг, зөрчлийн тулгамдсан асуудал” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1637
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Гэр бүлийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйл. www.legalinfo.mn/law/details/226?lawid=226

[2] Гэр бүлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйл. www.legalinfo.mn/law/details/226?lawid=226

[3] Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хүн Амын Сангийн Монгол Улс дахь цахим сан https://t.ly/y7537

[4] https://police.gov.mn/a/5506

[5] https://mongolia.hss.de/mn/mehdeheh-mehdehehlehl/detail/translate-to-mongolian-straftat-haeusliche-gewalt-news4469/

[6] INL Criminology report_Mon.pdf

[7] Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйл. www.legalinfo.mn/law/details/12393?lawid=12393

[8] НҮБ-ын Хүн амын сан, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Хүйсийн тэгш эрхийн төв. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. УБ., 2018 он. 12-14 дэх тал.

[9] Мөн тэнд. Дэлгэрэнгүйг 14-15 дахь талаас үзэх.

[10] Т.Золбоо. Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги. Гэмт хэргийн бүтээц. УБ., 2018 он. 36 дахь тал

[11] Д.Баярсайхан. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2017 он. 90 дэх тал

[12] Г.Совд. Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2002 он. 23 дахь тал

[13] Монгол Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхим, Ханнс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2010 он. 69 дэх тал

[14] Г.Эрдэнэбат. Ж.Эрдэнэбулган. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004 он. 83 дахь тал

[15] Монгол Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхим, Ханнс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2010 он. 70 дахь тал

[16] Мөн тэнд.

[17] Т.Золбоо. Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги. Гэмт хэргийн бүтээц. УБ., 2018 он. 6-9 дэх тал

[18] С.Нарангэрэл. Эрх зүйн эх толь бичиг. /2 дахь хэвлэл/. УБ., 2008 он. 49 дэх тал

[19] Герман, Австри, Итали, Испани зэрэг

[20] АНУ зэрэг

[21] Т.Золбоо. Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги. Гэмт хэргийн бүтээц. УБ., 2018 он. 51 дэх тал

[22] Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь суурийн төлөөлөгчийн газар. Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтад хүний эрх, хууль дээдлэх зарчмыг хангах нь сургалтын гарын авлага. УБ., 2019 он. 7-8 дахь тал

[23] П.Одгэрэл. Захиргааны эрх зүйн ерөнхий анги. УБ., 2016 он. 356-357 дахь тал

[24] П.Одгэрэл. Захиргааны эрх зүйн тусгай ангийн эрх зүйн зохицуулалт ба тулгамдаж буй асуудал. Эрх зүйн сэтгүүл. /Тусгай дугаар II/. УБ., 2018 он. 60 дахь тал

[25] Монголын Хуульчдын Холбооны Захиргааны эрх зүйн хороо. Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж. УБ., 2016 он. 5-6 дахь тал. www.legaldata.mn/buteel/pdf?id=177

[26] Ц.Цогт. Захиргааны хэргийн шүүх. УБ., 2019 он. 53-54 дэх тал

[27] Т.Золбоо. Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги. Гэмт хэргийн бүтээц. УБ., 2018 он. 11-12 дахь тал

[28] Энэ талаар дараагийн бүлэгт дэлгэрэнгүй авч үзэх болно.

[29] Т.Золбоо. Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги. Гэмт хэргийн бүтээц. УБ., 2018 он. 12-13 дахь тал

[30] https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183

[31] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

[32] http://hrlibrary.umn.edu/commission/thematic52/53-add2.htm

[33] Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газар. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн криминологи судалгааны тайлан (2018-2020). УБ., 2021 он. 31 дэх тал

[34] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

[35] https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf

[36] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644190/EPRS_BRI(2019)644190_EN.pdf

[37] https://www.coe.int › Source › rec2002(5)_en   

[38] https://rm.coe.int/168008482e

[39] www.legalinfo.mn/law/details/1276?lawid=1276

[40] www.legalinfo.mn/law/details/1285?lawid=1285

[41] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx

[42] Загвар хуулийн 5 дахь хэсгийн 4 дүгээр зүйл.

[43] Загвар хуулийн 5 дахь хэсгийн 10 дугаар зүйл.

[44] Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Цагдаагийн ерөнхий газар. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн криминологи судалгааны тайлан (2018-2020). УБ., 2021 он. 33 дахь тал.

[45] Загвар хуулийн 1 дэх хэсгийн (f) заалт.

[46] Загвар хуулийн 3 дахь хэсгийн (C) зүйлийн (d) заалт.

[47] Загвар хуулийн 4 дэх хэсгийн (A) зүйлийн 3 дах заалт.

[48] Загвар хуулийн 5 дахь хэсгийн 6 дугаар зүйл.

[49] Загвар хуулийн 6 дахь хэсгийн 1 дүгээр зүйл.

[50] Загвар хуулийн 7 дахь хэсгийн E зүйл.

[51] Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 1 дүгээр зүйл. www.legalinfo.mn/law/details/12393?lawid=12393

[52] Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйл. www.legalinfo.mn/law/details/11634?lawid=11634

[53] Эрүүгийн хуулийн 11.1 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх заалт, 11.4 дүгээр зүйлийн 2.1 дэх заалт, 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 12.1 дүгээр зүйлийн 2.3 дахь заалт. Мөн тэнд

[54] Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх заалт.

[55] НҮБ-ийн Хүн амын сан, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Хүйсийн тэгш эрхийн төв. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. УБ., 2018 он. 12-13 дахь тал.

[56] Мөн тэнд.

[57] ЭХТА-ийн 10.1.2.8, 10.4.1, 11.1.2.1, 11.4.2.1, 11.6.2, 12.1.2.3 дахь заалт

[58] эхнэр, нөхөр, гэр бүлийн бусад гишүүн, хамтран амьдрагч, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, тэдгээрийн асрамж хамгаалалтад байгаа этгээд, тухайн гэр бүлд хамт амьдарч байгаа этгээд;

-      тусдаа амьдарч байгаа төрүүлсэн, үрчлэн авсан хүүхэд, төрсөн, үрчлэн авсан эцэг, эх, ах, эгч, дүү;

-      гэрлэлтээ цуцлуулсан эхнэр, нөхөр, хамтран амьдарч байсан, эсхүл хамтран амьдарч байгаагүй ч гэр бүлийн харилцаатай байсан, дундаасаа хүүхэдтэй этгээд;

[59] гэр бүлийн гишүүд, бусад шалтгаанаар хамт амьдарч байгаа, гэрлэлт нь цуцлагдсан, бусад шалтгаанаар хамт амьдарч байгаад больсон хүн, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хүн, тэдгээрийн асрамжид байгаа хүн.

[60] https://legalinfo.mn/mn/detail/663

[61] https://mglbar.mn/news/3307

[62] http://new.shuukh.mn/eruuanhan/39410/view

[63] Монголын Криминологичдын Холбоо. Монгол Улсад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх нь. УБ., 2020 он. 7-9, 37-39 дэх тал. /Монголын Криминологичдын Холбооноос гаргасан энэхүү судалгааны тайлангаар дээрхтэй адил дүгнэлтийг хийсэн байна./

[64] Монгол Улсын шүүхийн тайлан (2017 он) http://www.judcouncil.mn/site/news_full/7022

[65] Монгол Улсын шүүхийн тайлан (2018 он) http://www.judcouncil.mn/site/news_full/8704

[66] Монгол Улсын шүүхийн тайлан (2019 он) http://www.judcouncil.mn/site/news_full/10084

[67] Монгол Улсын шүүхийн тайлан (2020 он) https://www.judcouncil.mn/site/news_full/11129

[68] Монгол Улсын шүүхийн тайлан (2021 он) https://www.judcouncil.mn/site/news_full/11991

[69] Нээлттэй нийгэм форум, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Шинэ төрлийн гэмт хэргийн шийдвэрлэлтийн байдал. УБ., 2021 он. 20 дахь тал.

[70] http://gan-baatar.blogspot.com/2017/08/blog-post.html

[71] http://new.shuukh.mn/eruuhyanalt/2735/view

[72] http://new.shuukh.mn/eruuhyanalt/1928/view

[73] http://new.shuukh.mn/eruudavah/10219/view

[74] http://new.shuukh.mn/eruudavah/5699/view

[75] http://new.shuukh.mn/eruuanhan/39410/view

[76] http://new.shuukh.mn/eruudavah/9147/view

[77] http://new.shuukh.mn/eruuhyanalt/2270/view

[78] https://shuukh.mn/single_case/57985?daterange=2021-07-01%20-%202021-11-12&id=1&court_cat=2&bb=1

[79] https://shuukh.mn/single_case/54153?daterange=2017-07-01%20-%202021-07-01&id=1&court_cat=2&bb=1

[80] Монгол Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхим, Ханнс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2010 он. 41 дэх тал

[71] Г.Совд. Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2002 он. 11 дэх тал

[82] С.Нарангэрэл, Ж.Эрдэнэбулган. Монгол Улсын Эрүүгийн эрхзүй: Үзэл баримтлал, уламжлал, сургамж. УБ., 2019 он. 86 дахь тал

[83] Монгол Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхим, Ханнс-Зайделийн сан, Эрх зүйн боловсрол академи. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2010 он. 145 дахь тал

[84] Ж.Саруул, Л.Оюунцэцэг, Ж.Цэцэгмаа нар. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, ял шийтгэл оногдуулж буй байдал орон нутагт. Бодлогын судалгааны тайлан. УБ., 2021 он. 60-61 дэх тал

[85] Цаашид “УДШ-ийн тогтоол” гэх

[86] http://new.shuukh.mn вэбсайтаас хайлт хийсэн бөгөөд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирүүлсэн хариу албан бичигт заасан тоотой адил байв.

[87] L.W. Sherman and R.A. Berk, ‘The specific deterrent effects of arrest for domestic assault’, American Sociological Review, No.49, 1985, p.261

[88] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/05/heres-why-the-istanbul-convention-saves-lives/

[89] Report submitted by Austria pursuant to Article 68, paragraph 1 of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, p.39. https://rm.coe.int/16806ee8b2

[90] GREVIO baseline evaluation report Austria, 2017, p.39. https://rm.coe.int/grevio-report-austria-1st-evaluation/1680759619

[91] Report submitted by Austria pursuant to Article 68, paragraph 1 of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, p.44.

[92] Мөн тэнд, хуудас 49.

[93] Аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 38а-р зүйл.

[94] EMERGENCY BARRING ORDERS IN SITUATIONS OF DOMESTIC VIOLENCE: ARTICLE 52 OF THE ISTANBUL CONVENTION A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, 2017, p.16. https://t.ly/Qeg1R

[95] Report submitted by Austria pursuant to Article 68, paragraph 1 of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, p.55.

[96] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719

[97] https://www.genderperspectives.by/events/news/kak-reshayut-problemu-domashnego-nasiliya-vo-frantsii/

[98] https://www.legislationline.org/download/id/3316/file/France_Criminal%20Code%20updated%20on%2012-10-2005.pdf

[99] https://www.hilfe-info.de/WebS/hilfeinfo/EN/KnowYourRights/GewaltschutzGesetz/GewaltschutzGesetz_node.html 

[100] http://www.ikf.ac.at/english/austrian_legislation_against_domestic_violence.pdf?fbclid=IwAR0AxYDFD4lu-xK9F-Ef1sb6ZU-adU-3DqRjegdoDbhzm2XyA0C-hG9IFMM

[101] https://perma.cc/4HPF-SKD7

[102] https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-08-07/france-parliament-adopts-law-against-domestic-violence/?fbclid=IwAR2BQwrvwhrOj0TbGVwXW1fgCceCa8afHZrYSMk0C7hChwmXmD3ftt_ajMY

[103] https://www.genderperspectives.by/events/news/kak-reshayut-problemu-domashnego-nasiliya-vo-frantsii/

[104] https://www.france24.com/en/europe/20210203-france-announces-sharp-drop-in-femicides-but-ngos-say-it-s-too-early-to-rejoice

[105] Эрүүгийн болон захиргааны журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэх явцад цугларсан нотлох баримт нь иргэний журмаар хохирол нөхөн төлүүлэх ажиллагааны явцад ашиглагдах, ажиллагааг хялбарчлах, түргэвчлүүлэх давуу талыг бий болгодог тул дээр дурдсан үе шатын дагуу ажиллагааг явуулах нь практикийн ач холбогдолтой байдаг байна.

[106] https://www.interfax.ru/russia/548888

[107]http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/60181baf1ef1b44ac9f14a132d960f0008f1c155/

[108] https://cyberleninka.ru/article/n/nasilie-v-semie-problema-sotsialnaya-i-pravovaya/viewer

[109] https://www.kommersant.ru/doc/3944832

[110] http://council.gov.ru/media/files/rDb1bpYASUAxolgmPXEfKLUIq7JAARUS.pdf

[111] http://www.familypolicy.ru/rep/rf-19-051-01.pdf

[112] Violations of Women’s Rights in Japan: Alternative report to the united nations committee against torture 38th session, 2007.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/JPN/INT_CAT_NGO_JPN_38_9270_E.pdf

[113] The Law for the Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims (Law No.31 of 2001)

[114] 1977 онд үүсгэн байгуулагдаж, 1995 онд НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлтэй зөвлөлдөх эрх бүхий төрийн бус байгууллагын статусыг авсан жендерийн тэгш байдал болон хүний эрхийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг бие даасан байгууллага.