Бүтээлийн нэр
Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, түүнийг тоолох журам, харьцуулсан судалгаа
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй, Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Эрүүгийн гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааны талаар олон үзэл, хандлага байдгийн нэг нь гэмт хэрэг үйлдэгдсэнээс хойш тодорхой хугацааны дараа тухайн гэмт хэргийн нийгмийн хор аюул арилдаг гэж үздэг. Энэ хандлагыг шүүмжлэгчид гэмт хэргийн нийгмийн хор аюул нь тодорхой хугацаанд үргэлжилдэггүй, цаг хугацааны явцад алга болдоггүй, харин гэмт хэрэг үйлдэгдэх тухайн цаг мөчид л нийгмийн хор аюулын хэр хэмжээг тодорхойлох боломжтой гэдэг. Зарим улс орон, тухайлбал ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуульд гэмт хэрэг хэзээ үйлдэгдэхээс үл хамааран хор уршиг илэрсэн үеэс хөөн хэлэлцэх хугацааг тоолж эхлэхээр хуульчилсан.

Хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссаны дараа гэмт этгээдийг эрүүгийн хариуцлагад татах нь эрүүгийн хариуцлагын зорилгод нийцэхгүй, ач холбогдолгүй гэж зарим судлаачид тайлбарладаг бол гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд хөөн хэлэлцэх хугацааны дотор дахин гэмт хэрэг үйлдээгүй, нийгэмд хор аюул учруулаагүй бол түүний үйлдсэн гэмт хэрэгт зохих хугацааны дараа хариуцлага хүлээлгэх үндэсгүй, энэ нь хууль ёсны зарчимд нийцнэ гэж үздэг хандлага ч бий. Дэлхийн ихэнх орнуудад хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэдэг үндэслэлээр гэмт этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөхийг хууль ёсны зарчимд нийцнэ гэж үздэг бол гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг уг үндэслэлээр эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх нь түүнийг цээрлүүлэх, ял шийтгэл гарцаагүй байх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх эрүүгийн эрх зүйн суурь зорилгыг үгүйсгэж, шударга ёсны зарчмыг алдагдуулдаг гэж үздэг хандлага ч байна.
Түлхүүр үг
Эрүүгийн хэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, хөөн хэлэлцэх хугацаа, эрүүгийн гэмт хэрэг, хугацаа
Бичигдсэн огноо
2022-11-17
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-09-11
Товч мэдээлэл үзсэн
895
Бүрэн эхээр нь үзсэн
19
Эшлэлийн тоо
15
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
С.Өмирбек “Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа, түүнийг тоолох журам, харьцуулсан судалгаа” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1642
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Монгол Улсын Дээд шүүх, Авлига болон эдийн засгийн зарим гэмт хэргийн эрх зүйн шинж, шүүхийн практик, Гарын авлага, 2022 он, Улаанбаатар хот, 246-267 дахь тал.

[2] Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай Олон Улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 3-т: “Баривчлагдсан болон эрүүгийн хэрэгт буруутгагдсан ямар ч хүнийг шүүхэд даруй шилжүүлэх бөгөөд хэн боловч хэргээ боломжийн богино хугацаанд шүүхээр шийдвэрлүүлэх эрхтэй." гэж заасан.

[3] Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн, Гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа: тулгамдаж буй асуудал, судалгааны сан: ЭХ/00/2021/03/07, 6 дахь тал.

[4] Шинэ болон нэн шинэ үеийн эрүүгийн хуульд гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааг хуульчилсан байдал, ДХИС-ийн докторант Г.Халиунаа.

[5] Баярсайхан Б. нар, Монгол Улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн түүхэн уламжлал (1911-2009 он), УБ., 2011 он, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн.

[6] 2017-05-11, 2017-05-18, 2020-01-10-ны нэмэлт өөрчлөлтүүдийн хамт.

[7] Монгол Улс 1969 онд нэгдэн орсон.

[8] Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности, 2-е изд., исправленное и доп. М.: Норма, 2009, 432 с., Трайнин А. Н. Уголовное право: Общая часть, М.: изд-во 1-го Моск. Госуд, ун-та, 1929, C. 488, 511 с, Фефелов П. А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний, Советское государство и право, 1970, No 11, С. 105.

[9] Голоднюк М.Н., Зубкова В.И., Крылова Н.Е и др. Курс уголовного права, В5-ти т, Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак.; Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой, М.: Зерцало-М, 2002, Т. 2: Общая часть. Учение о наказании, 454 с,

[10] Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права, Высш школа МВД СССР, Свердл, отд-ние, Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970, C40-47, 144 с.

[11] Филимонов Д. О. О давности уголовного преследования по уголовному праву, Ученые записки Томского университета, 1957, No33, С108, Никифоров Б.С. Освобождение от уголовной ответственности и наказания, Социалистическая законность, 1960, № 6.

[12] Хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг болон цэргийн гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацааг хэрэглэхгүй байх тухай Европын конвенц, 1974, Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц 1968 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр, Страсбурк хот.

[13] Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн, Судалгааны сан: ЭХ/00/2021/03/07

[14] Правовые последствия истечения сроков давности совершенного преступления: российский и зарубежный опыт, А.В. Ендольцева, Ю.В. Ендольцева, г.2017, https://mgimo.ru/upload/iblock/20f/endoltseva. pdf?fbclid=IwAR2skZnlibugSkP_bNzuV-IRDXPbpHBNd7nHKi_vzPVD1R7EtW klyBvd5k

[15] П.В. Головненков УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ, Стр39, https:// www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-hellmann/Forschungsstelle Russisches Recht/Neuauflage der kommentierten StGB-%C3%9Cbersetzung_von Pavel Golovnenkov.pdf?fbclid=IwAR1Ugrisr6tlinDcQlMu- DVZZoodB8-Hwt02uPB5S LVG1QtTNbtKNzRo0s