"Хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журмын төсөл боловсруулахад анхаарах асуудал" сэдэвт видео хичээл байршлаа

4 months ago

Энэхүү видео хичээлээр хөдөлмөрийн гэрээ болон хөдөлмөрийн дотоод журамд хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны явцад үүсдэг анхаарах асуудлуудыг хууль тогтоомжид нийцүүлж хэрхэн томьёолж тусгах талаар үзнэ.
 
 
Хичээлийн агуулга:
📌Хөдөлмөрийн гэрээ, үндсэн агуулга, байгуулах процесс ▶️21:25
📌Хөдөлмөрийн гэрээ боловсруулахад анхаарах зарим асуудал ▶️19:10
📌Хөдөлмөрийн дотоод журам, бүтэц, танилцуулах процесс ▶️29:53
📌Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулахад анхаарах зарим асуудал ▶️23:25
 
🔗Хичээл үзэх: