Ep8: Хууль тогтоомж хуулбарлан худалдаж болох уу ?

2 weeks ago

Хууль тогтоомжийг хуулбарлан худалдах нь холбогдох хууль тогтоомжид нийцэх үү?