Бүтээлийн нэр
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчлийн хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилтийн төлөв байдлыг судлах
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Гэр бүлийн эрх зүй, Зөрчил
Бүтээлийн товч
Гэр бүлийн харилцаа нь нийгмийн бусад төрлийн харилцаанаас хамгийн төвөгтэй, өвөрмөц харилцаа бөгөөд дан ганц хууль эрх зүйн хүрээнд гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх боломжгүй байдаг. Монгол улсад Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (цаашид “ГБХТТХууль” гэж товчилно) нь анх 2004 онд батлагдсан ба шинэчилсэн найруулга нь 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр батлагдаж, 2017 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Уг хуулийн зорилт нь гэр бүлийн хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох, хохирогч түүний гэр бүл, бусад гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, үйлчилгээ үзүүлэх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтооход оршдог. Зөрчлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4 дэх хэсэгт хуульчилсан Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг зөрчсөн зөрчил нь Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалтад бий болсон харьцангуй шинэ төрлийн зөрчлийн хэрэг тул эрх зүйн зохицуулалт болон түүний хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлага тулгарч буй юм.
Түлхүүр үг
Гэр бүлийн хүчирхийлэл, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль
Бичигдсэн огноо
2022-03-15
Хуудсын тоо
39
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-12-01
Товч мэдээлэл үзсэн
456
Бүрэн эхээр нь үзсэн
9
Эшлэлийн тоо
58
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчлийн хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын хэрэгжилтийн төлөв байдлыг судлах” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1728
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр, 1 дүгээр зүйл.
 2. Цагдаагийн ерөнхий газар, Монгол Улсад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал, УБ, 2020он, 8 дахь тал.
 3. Ward Farnsworth, The Legal Analyst, University of Chicago press, 2007, page 25.
 4. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, www.cccp.mn/гэр-бүлийн-хүчирхийлэл/ (Сүүлд үзсэн:2021.10.22).
 5. Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага (IDLO), Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагын ажилтны гарын авлага, УБ, 2017 он, 57 дахь тал.
 6. Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төв, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль Монгол улс Хүний эрхийн тайлан, УБ, 2014 он.
 7. НҮБ-ын Хүн Амын сан, Монгол Улс дахь жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх үндэсний судалгаа, УБ, 2018, 41 дэх тал.
 8. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай цагдаагийн албан хаагчид хүлээлгэсэн үүргийн хэрэгжилт, УБ, 2018 он, 7 дахь тал.
 9. Монголын Криминологичдын Холбоо, Монгол Улсад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх нь, УБ, 2018 он, 6 дахь тал.
 10. ЦЕГ-ийн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн дарга, цагдаагийн хошууч Э.Баярбаясгалантай хийсэн ярилцлагаас.
 11. Цагдаагийн ерөнхий газар, Монгол Улс дахь гэмт хэргийн цагаан ном 2019, УБ, 2020 он, 405 дахь тал.
 12. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан, БҮРТГЭГДСЭН ЗӨРЧИЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, сараар.
 13. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухайл хууль, 5 дугаар зүйлийн 5.1.1 дэх хэсэг.
 14. Act on special cases concerning the punishment, etc. Of crimes of domestic violence, 2011 https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=28039&type=new&key.
 15. Irako, Keiko, and Koji Ono. “The Prevention of Spousal Violence and the Protection of Victims in Japan.” Int’l Surv. Fam. L. (2005): 371. https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/sv.pdf Last visited 2021.10.14.
 16. Domestic violence act (2021) https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050071.
 17. ЦЕГ-ийн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хэлтсийн дарга Б.Баярбаясгалантай хийсэн ярилцлагын хэсгээс.
 18. Бодлогын судлаачтай хийсэн ярилцлагын хэсгээс.
 19. Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO), Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ” мэргэжилтнүүд болон өмгөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага, УБ, 2020 он, 12 дахь тал.
 20. ГБХТтхуульд зааснаар ГБХ нь сэтгэл санааны; эдийн засгийн; бие махбодийн; бэлгийн хүчирхийлэл гэсэн 4 хэлбэртэй.
 21. Зөрчлийн тухай хууль, 3.1 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг.
 22. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтад хүний эрх, хууль дээдлэх зарчмыг хангах нь сургалтын гарын авлага, УБ, 2019 он, 14 дэх тал.
 23. Шүүхийн судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн “Монгол Улсын шүүхийн 2018 оны шүүн таслах ажиллагааны тайлан” УБ, 2018 он, 28 дахь тал.
 24. ХЗДХЯ, Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар танилцуулга, УБ, 2018 он.
 25. Г.Ганбаатар, Л.Оюунчимэг, “Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал” Шүүх эрх мэдэл No4(2017), 103 дахь тал.
 26. Ward Farnsworth, The Legal Analyst, University of Chicago press, 2007, Chapter 3.
 27. Нээлттэй нийгэм форум, Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, ял шийтгэл оногдуулж буй байдал орон нутагт, УБ, 2021 он, 3 дахь тал. 
 28. Г.Ганбаатар, Л.Оюунчимэг, “Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал” Шүүх эрх мэдэл No4(2017), 100 дахь тал.
 29. Г.Ганбаатар, Л.Оюунчимэг, “Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал” Шүүх эрх мэдэл No4(2017), 108 дахь тал.
 30. Шүүхийн шийдвэрийн нэгдсэн сан / www.shuukh.mn/-аас түүвэрлэн авав.
 31. Ц.Алтанцэцэг, С.Эрдэнболор “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалт: Монгол Улсын эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал” Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл No1 (2020). 
 32. Нээлттэй нийгэм форум, Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил, гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, ял шийтгэл оногдуулж буй байдал орон нутагт, УБ, 2021 он, 3 дахь тал.
 33. Баривчлах байрны ажилтантай хийсэн ярилцлагын хэсгээс.
 34. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль (2016) 44.1. 
 35. Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, 3 дугаар зүйлийн 3.1. Хорих ял болон захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл хүлээсэн этгээдийг гэмт, хэрэг зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангах, өөрийгөө тайвшруулах чадвартай, амьдралын эерэг хандлага, зөв дадал, бодол санаатай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино. 
 36. Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO), Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ Мэргэжилтнүүд болон өмгөөлөгчдөд зориулсан гарын авлага, УБ, 2020 он, 82 дахь тал.
 37. Г.Ганбаатар, Л.Оюунчимэг, “Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал” Шүүх эрх мэдэл No4 (2017), 106 дахь тал.
 38. Бодлогын судлаачтай хийсэн ярилцлагын хэсгээс.
 39. Шүүхийн шийдвэрийн нэгдсэн сан /www.shuukh.mn/-аас түүвэрлэн авав 
 40. Д.Бадам, У.Буянтогтох “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчэлийн асуудал” Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл No4, УБ, 2019 он. 
 41. Г.Ганбаатар, Л.Оюунчимэг, “Зөрчлийн тухай хууль дахь зөрчилдөөн бүхий зарим асуудал” Шүүх эрх мэдэл No4(2017), 103 дахь тал.
 42. Монголын Кримонологичдын Холбоо, Монгол Улсад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх нь, УБ, 2020 он, 9 дэх тал.
 43. Milwertz, Cecilia (2003). “Activism Against Domestic Violence in the People’s Republic of China”. Violence Against Women. 9 (6). 
 44. Domestic Violence Law of the People’s Republic of China.
 45. Zhao, Yuhong (2000). “Domestic Violence in China: In Search of Legal and Social Responses”. UCLA Pacific Basin Law Journal.
 46. Domestic Violence Law of the People’s Republic of China. 
 47. Sources: Data from Manual 2014, 40.
 48. Act on special cases concerning the punishment, etc. of crimes of domestic violence, 2011.
 49. Act on the Prevention of Domestic Violence, etc of Victims Thereof.
 50. Refugees, United Nations High Commissioner for. “Refworld | Korea, Republic of: Domestic violence, including legislation, availability of state protection and support services for victims”. Refworld. Retrieved 2019-06-07 
 51. Nemoto, Keiko; Rodriguez, Rachel; Valhmu, Lucy Mkandawire (May 2006). “Exploring the Health Care Needs of Women in Abusive Relationships in Japan”. Health Care for Women International. 27 (4): 290–306. doi:10.1080/07399330500511774. PMID 16595363. S2CID 275052.
 52. Cabinet Office, Gender Equality Bureau. “Violence against Women”.
 53. Penal code of Japan, 1907 http://www.gender.go.jp/.
 54. Criminal law of the People’s Republic of China. 
 55. Criminal code of South Korea, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=28627&lang=ENG. 
 56. Zhao, Yuhong (2000). “Domestic Violence in China: In Search of Legal and Social Responses”. UCLA Pacific Basin Law Journal.  
 57. Act on the Prevention of Domestic Violence, etc of Victims Thereof https://evaw-global-database.unwomen.org/-/media/files/un%20women/vaw/full%20text/asia/act%20on%20the%20prevention%20of%20domestic%20violence%20and%20the%20protection%20of%20its%20victims%20as%20amended%202006/republic%20of%20korea%20%20act%20on%20the%20prevention%20of%20domestic%20violence%20and%20protection%20etc%20of%20victims%20thereof.pdf?vs=2044.
 58. Prevention of Violence against Women Children and Support for the Victim Policy, 2015 Ministry of Gender Equality & Family.http://www.mogef.go.kr/eng/pc/eng_pc_f011.do.