Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

Утас:

Э-Мэйл: info@legalinstitute.mn

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн төлөв байдал, хандлага, хэрэгцээ, үр нөлөөг судалж, эрдэм шинжилгээний зөвлөмж, аргачлал боловсруулах, шинээр батлагдах болон хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөлд шинжлэх ухааны санал дүгнэлт өгөх, хууль зүйн сургалт явуулах, үндэсний хэмжээнд хууль тогтоомжийн бүртгэл, системчлэл, мэдээлэл, сурталчилгааг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны байгууллага юм.

Бүтээлийн тоо: 40

Бүтээлүүдийн товч мэдээлэл үзсэн: 182997

Бүтээлүүд уншигдсан: 8285

Зохиогчийн профайл үзсэн: 17613

Зохиогчийн бүтээлүүд