Бүтээлийн нэр
Зөрчил шалган шийдвэрлэх шүүхийн харьяалал
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Захиргааны процессын эрх зүй, Эрүүгийн процессын эрх зүй, Зөрчил
Бүтээлийн товч
Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2017 онд батлагдсан Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулиар Зөрчлийн тухай хуульд хариуцлага хүлээлгэхээр заасан зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг хуульчилсан байдаг. Тодруулбал, тус хуулийн 2.1 дүгээр зүйлд зөрчлийг хянан шийдвэрлэх шүүхийн харьяаллыг тодорхойлсон бөгөөд өдгөө эрүүгийн хэргийн шүүх болон захиргааны хэргийн шүүх нь зөрчлийн хэргийг харьяалан шийдвэрлэж байна.

Хууль батлагдахаас өмнө зөрчилд холбогдох харилцаа нь Захиргааны хариуцлагын тухай хууль /2002/-аар зохицуулагддаг байсан бөгөөд уг хуулиар зөрчил шалган шийдвэрлэхтэй холбогдох маргааныг шүүх иргэний байцаан шийтгэх хуульд заасан журмын дагуу хянан шийдвэрлэдэг байжээ.

Уг хууль нь захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдахаас өмнө батлагдсан хууль байсан тул зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг харьяалан шийдвэрлэх тухай зохицуулалт нь өдгөө үйлчилж буй Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд тодорхойлсон шиг нарийвчлан зохицуулагдаагүй байжээ.

2017 онд хууль батлагдсанаас хойш зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааг захиргааны хэргийн шүүх болон эрүүгийн хэргийн шүүх хэрэгжүүлдэг болсон нь өмнөх хуультай харьцуулахад шүүхийн харьяаллыг нарийвчлан зохицуулах оролдлого хийсэн шинэлэг зохицуулалт мэт боловч хэргийн харьяаллын хувьд давхардал үүссэн байдал ажиглагдаж байна. Үүнээс үүдэн нэг төрлийн зөрчлийг өөр өөр албан тушаалтан шалган шийдвэрлэсэн тохиолдолд, тухайн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх шүүхийн харьяалал өөр байхаас гадна шүүхийн харьяаллаас
хамаарч зөрчил хянан шийдвэрлэх журам нь ялгаатай байна.

Иймд уг судалгаагаар зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэж буй шүүхийн харьяаллын талаарх асуудлыг судалж, хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийхийг зорилоо.
Түлхүүр үг
Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Шүүхийн харьяалал, Эрүүгийн хэргийн шүүх, Захиргааны хэргийн шүүх, Шүүхийн харьяаллын давхардал
Бичигдсэн огноо
2022-03-15
Хуудсын тоо
43
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-11-30
Товч мэдээлэл үзсэн
318
Бүрэн эхээр нь үзсэн
15
Эшлэлийн тоо
32
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Зөрчил шалган шийдвэрлэх шүүхийн харьяалал” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1727
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. Зөрчлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/, (2017)
 2. С.Нарангэрэл, Эрх зүйн эх толь бичиг, 2021, Адмон, 166 дахь тал
 3. Т.Золбоо, Эрүүгийн эрх зүй ерөнхий анги: Гэмт хэргийн бүтээц, 2018, Соёмбо принтинг, 49 дэх тал.
 4. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, судалгааны тайлан, 2007, 388 дахь тал.
 5. Чимид, БНМАУ-ын захиргааны эрх, 1973, Улсын хэвлэлийн газар, 329 дахь тал.
 6. Мөн тэнд, 323 дахь тал.
 7. Мөн тэнд, 346 дахь тал.
 8. Эрүүгийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/, “Төрийн мэдээлэл”, 2017 он, No23.
 9. Т.Мөнх-Эрдэнэ, Х.Баттулга, Зөрчлийн тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлд өгөх санал, зөвлөмж., 4 дэх тал, http//legaldata.mn/b/177. 2021 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр хандав.
 10. С.Асланбек, Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа ба прокурорын хяналт, 4 дэх тал, http//legaldata.mn/b/804. 2021 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр хандав.
 11. Б.Чимид, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, (УБ, 2017), 305 дахь тал.
 12. Б. Чимид, Үндсэн хуулийн үзэл баримлал: Хүний эрх, шүүх эрх мэдэл, УБ хот, 2004 он, 162 дахь тал.
 13. Мөн тэнд, 161 дэх тал.
 14. А.Эрдэнэцогт, Монгол Улсын Захиргааны процессын эрх зүй, УБ хот, 2014 он, 268 дахь тал,
 15. Монгол улсын зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль /Сургагч багш нарт зориулсан гарын авлага/,
 16. ХЗҮХ хэвлэх үйлдвэр, 2017, 98 дахь тал.
 17. Прокурорын байгууллагын статистик, Зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын тоон мэдээ, http://prokuror.mn/blog/ME/4298.
 18. ЦЕГ-аас гаргасан статистик мэдээлэл, https://information.police.gov.mn/resource/information/File/2021/07/05/sr1mq1b21m8jes6r/2021.06%20sar%20medee-Zurchil.sait.pdf.
 19. Б.Чимид, БНМАУ-ын захиргааны эрх, 1973, Улсын хэвлэлийн газар, 342 дахь тал.
 20. Мөн тэнд, 339 дахь тал.
 21. Ж.Долгосүрэн, Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, УБ, 2000. 328 дахь тал.
 22. Ц.Мөнхзул, Захиргааны хэргийн шүүхээс Зөрчил хянан шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт,хэрэгжилтийн зарим асуудал, Монголын төр эрх зүй сэтгүүл. УБ. 2020 No2 (95), 59 дэх тал.
 23. Ц.Мөнхзул, Захиргааны хэргийн шүүхээс Зөрчил хянан шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт,хэрэгжилтийн зарим асуудал, Монголын төр эрх зүй сэтгүүл. УБ. 2020 No2 (95), 59 дэх тал.
 24. Мөн тэнд.
 25. Мөн тэнд.
 26. Мөн тэнд.
 27. Монгол Улсын шүүхийн 2021 оны эхний хагас жилийн шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээ, https://www.judcouncil.mn/site/news_full/11367.
 28. “Law for the administrative offences and sanctions” https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=52848b4c4.Act on Regulatory offences https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_owig/englisch_owig.pdf.
 29. С.Асланбек, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа ба прокурорын хяналт”, https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=804.
 30. Захиргааны зөрчлийн тухай хууль “Gesetz über Ordnungswidrigkeiten”, 53 дугаар зүйл.
 31. ОХУ-ын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.
 32. Нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар тухайн байгууллагын оршин байгаа газрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргана хэмээн хуульчилжээ.