Бүтээлийн нэр
Хууль санаачлах эрх болон хуулийн төсөл боловсруулах үйл ажиллагааны харилцан хамаарал
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хуулийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.3.1-т Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлэх явдлыг тусгасан нь санамсаргүй хэрэг биш билээ. Үндсэн хуульт байгууллыг Үндсэн хуульд нийцсэн хуулиар дамжуулан бэхжүүлдэг, Үндсэн хуулийн агуулгыг дэлгэрүүлдэг гэж тодорхойлж болох юм. Нөгөө талаас хууль бол улс төрийн бодлогын хамгийн чухал хэрэгслүүдийн нэг тул түүний батлагдан гарах хүртэлх бүх үйл явц үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой байдаг. Өнөө үед аливаа улс оршин буй нийгмийн харилцааг хуулиар зохицуулдаг явдал бол соёлт хүн төрөлхтний тогтсон дэг жаяг, сэтгэлгээний нийтлэг хэв шинжийг илэрхийлж байна гэдэгтэй хэн ч маргахгүй. Үүнтэй холбоотойгоор хууль тогтоох үйл ажиллагаа нь тухайн төрийн хийж гүйцэтгэх ёстой магадгүй хамгийн чухал чиг үүргийн нэг мөн бөгөөд энэхүү үйл ажиллагааны дэг журамд онцгой анхаарал хандуулж хуульчилсан байх нь элбэг. Өөрөөр хэлбэл аливаа парламентын хувьд хууль тогтоох үйл явц нь түүний ажлын тэн хагасаас дутуугүй хугацааг авдаг гэж судлаачид тэмдэглэсэн байна. Ингэснээр хууль тогтоох үйл ажиллагаа өөрийн гэсэн, дэс дараа бүхий үе шатуудад хуваагдаж, түүнийг алдагдуулахгүй, ил тунгалаг байдлаар ажиллах нь гол шаардлага болсон. Хууль санаачлах эрх болон хуулийн төсөл боловсруулах үйл ажиллагаа нь хууль тогтоох үйл ажиллагааны үе шатуудын эхлэх цэгт яригддаг хамгийн чухал сэдэв учраас өнөөдрийн энэ хуралд та бүхний анхаарлыг энэхүү асуудалд хандуулахыг хүсч байна.
Түлхүүр үг
Хууль санаачлах эрх, хуулийн төсөл боловсруулах үйл ажиллагаа, Үндсэн хууль, парламент, хууль тогтоох үйл явц
Бичигдсэн огноо
2012-06-22
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-07
Товч мэдээлэл үзсэн
112
Бүрэн эхээр нь үзсэн
4
Эшлэлийн тоо
25
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “Хууль санаачлах эрх болон хуулийн төсөл боловсруулах үйл ажиллагааны харилцан хамаарал” (2012), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1985
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

1 Конституционное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов /под ред.В.О.Лучина, Г.А.Василевича, А.С.Прудникова. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С.271.

2 Б.Чимид. Үндсэн хуулийн мэдлэг. Уб, 2008. 187 дахь тал.

3 А.М.Осавелюк. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие для студентов
вузов. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С.228.

4 Конституционное право зарубежных стран: учебник /под общ. ред. М.В.Баглая, Ю.И.Лейбо
и Л.М.Энтина. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.315.

5 А.С.Автономов. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учеб. -М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С.275.

6 М.Б.Смоленский, С.В.Рыбак. Конституционное (государственное) право зарубежных
стран: учебник. -М.: КНОРУС, 2011. С.112.

7 А.М.Осавелюк. Конституционное право зарубежных стран: учеб. пособие для студентов
вузов. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С.229.

8 А.С.Автономов. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учеб. -М.:
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С.274.

9 Адрианов Н.Е. О законодательной инициативе //Советское государство и право. 1964.
No9. С.62-63; Колдаева Н.П. Законодательная инициатива как правовой институт//Советское государство и право. 1970. No9. С.123; Алексеев С.С. Общая теория права. Т.1.
М., 1981. С.314.

10 Юридическая энциклопедия. Издание 5-е, дополненное и переработанное /Под ред.
М.Ю.Тихомирова.-М.: 2001. С.324.

11 Хууль санаачлах гэдэг бол хуулийн төслийг хуульд заасан журмын дагуу хууль тогтоох
байгууллагад албан ёсоор өргөн мэдүүлж буй явдал мөн. //Большой юридический энциклопедический словарь.-М.: Книжный мир, 2005. С.186.

12 Б.Чимид. Үндсэн хуулийн мэдлэг. Уб, 2008. 187 дахь тал.

13 Энэ нөхцөл байдалд хуульч эрдэмтэд нэг бус удаа анхаарал хандуулж байсан. Жиш.:
Антонов Л.И. О стадиях правотворческого процесса в СССР //Правоведение. 1966. No1.
С.4-5; Спасов Б. Закон и его толкование. М., 1986. С.17.

14 Законотвочество в Российской Федерации (научно-практическое и учебное пособие)
//Под ред. А.С.Пиголкина. М.: Формула права, 2000. С.338-341.

15 Конституционное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов /под ред.
В.О.Лучина, Г.А.Василевича, А.С.Прудникова. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2009. С.272.

16 Конституционное право зарубежных стран: учебник /под общ. ред. М.В.Баглая,
Ю.И.Лейбо и Л.М.Энтина. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Норма: Инфра-М, 2010. С.302.

17 Л.Өлзийсайхан. Үндсэн хууль бол хууль тогтоогчдод зориулсан хууль мөн //Монгол Улсын
Үндсэн хуулийн өдөрт зориулан 2012 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний
хүрээлэнд зохион байгуулсан Хөдөлмөрийн баатар, ардын багш, гавъяат хуульч, доктор,
профессор Ач-Хариад Бяраагийн Чимидийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний уралдаанд
тавьсан илтгэлээс ишлэв.

18 Б.Чимид. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрх зүйн хөгжлийн тулгамдсан зарим асуудал//Хууль зүйн албаны 100 жилийн ойд зориулан 2011 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Төрийн
ордонд зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэлээс.

19 С.Нарангэрэл. Эрх зүйн эх толь бичиг. Нэмж засварласан гурав дахь хэвлэл. Уб, 2011.
439 дэх тал.

20 С.Нарангэрэл. Эрх зүйн эх толь бичиг. Нэмж засварласан гурав дахь хэвлэл. Уб, 2011.
439 дэх тал.

21 Административное право: Учебник /Под ред. Ю.А.Козлова, Л.Л.Попова. –М.: Юристь,
2000. С.53.

22 Административное право: Учебник /Под ред. Ю.А.Козлова, Л.Л.Попова. –М.: Юристь,
2000. С.54; А.П.Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М.Козлов. Административное право
Российской Федерации: Учебник. –М.: ЗЕРЦАЛО, 1997. С.50.

23 Административное право: Учебник /Под ред. Ю.А.Козлова, Л.Л.Попова. –М.: Юристь,
2000. С.55-56.

24 А.П.Алехин, А.А.Кармолицкий, Ю.М.Козлов. Административное право Российской
Федерации: Учебник. –М.: ЗЕРЦАЛО, 1997. С.49.

25 Osborn’s Concise law dictionary. Seventh edition by Roger Bird. Fifth Indian reprint. 1997.
P.113.