Бүтээлийн нэр
УИХ-д ажлаа тайлагнадаг буюу хараат бус зарим байгууллагын нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актыг судлах
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актад хийх эрх зүйн дүн шинжилгээний шалгуур үзүүлэлтийг онолын ойлголт болон Засгийн газрын 2003 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  дугаар тогтоолоор батлагдсан “МУ-ын сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, агентлагийн даргын нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг хянаж, бүртгэх журам”-ын дагуу дараах байдлаар тодорхойлов:
1.Тухайн байгууллагын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон этгээд батласан байх
2.Захиргааны байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэр нь ямар нэртэй болох /тогтоол, тушаал, дүрэм, журам, захирамж, зарлиг, заавар, зөвлөмж, төлөвлөгөө гм./
3.Хэм хэмжээний акт нь Үндсэн хуулийн үзэл санаа болон үндсэн эрх, түүнчлэн бусад хуультай нийцэж буй эсэх.Тухайн шийдвэр нь гадагш чиглэгдсэн эсэх /иргэний эрхийг хөндсөн эсэх/
5.Тухайн шийдвэр нь тодорхой бус тооны этгээдэд буюу нийтэд чиглэгдсэн эсэх
6.Тухайн шийдвэр нь байнгын үйлчлэлтэй эсэх /нэг удаагийн бус/. Тухайн шийдвэр нь эрх зүйн зохицуулалт буюу эрх зүйн үр дагаварыг бий болгож буй эсэх 
7.Тухайн хэм хэмжээний акт нь холбогдох хуулийг хуулбарлан давхардуулсан, эсвэл агуулгыг нь өөрчилсөн, эсвэл хуулийг орлосон шинжтэй эсэх
9.Тухайн шийдвэрийн үндэслэх хэсэгт үндэслэл болгож буй хуулийн заалтыг дурьдсан эсэх
10.Тухайн шийдвэр нь албан хэрэг хөтлөлтийн шаардлагыг хангаж буй эсэх /огноо, шийдвэр гаргасан этгээдийн нэр, гарын үсэг, тэмдэг, зөв бичих дүрэм гм/
11.Хэм хэмжээний акт гаргах журмыг хангасан эсэх (Тухайлбал хэд хэдэн субьект хамтарч гаргах, эсвэл бусад этгээдийн санал, зөвшөөрлийг авах шаардлагатай хэм хэмжээний актыг зохих ̧соор гаргасан эсэх, акт нь хэлбэрийн хувьд шаардлага хангаж буй эсэх, актыг зохих ̧соор нийтэлсэн эсэх гм)-ийг тус тус шалгана.
12.Шийдвэр нь урьд гарсан шийдвэрийг хүчингүйд тооцож байгаа, эсхүл түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байгаа бол хүчингүйд тооцож байгаа болон нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байгаа шийдвэрийг батлан гаргасан байгууллага, албан тушаалтны болон шийдвэрийн нэр, огноо, дугаарыг тодорхой заасан эсэх.
Түлхүүр үг
хэм хэмжээний акт, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний акт, санхүүгийн зохицуулах хороо, төрийн албаны зөвлөл, үндэсний статистикийн газар, монгол банк,
Бичигдсэн огноо
2005-06-12
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2017-05-10
Товч мэдээлэл үзсэн
4412
Бүрэн эхээр нь үзсэн
111
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн “УИХ-д ажлаа тайлагнадаг буюу хараат бус зарим байгууллагын нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний актыг судлах” (2005), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/232
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх