“Монголын төр, эрх зүй” сэтгүүлийн шинэ дугаар гарлаа

1 year ago

Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны шилдэг бүтээлүүдийг хэвлэн нийтэлдэг дотоодын мэргэжлийн, эрдэм шинжилгээний улирал тутмын “Монголын төр эрх зүй” сэтгүүлийн 2022 оны 4 дэх шинэ дугаар legaldata.mn-д байршлаа.

Энэ дугаарт:

  • Б.Батбаяр - Хэлбэрийн шаардлага зөрчсөн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг шилжүүлэх хэлцлийн хүчин төгөлдөр байдлыг хадгалах онол, практикийн асуудал: харьцуулсан судалгаа,
  • З.Янжинлхам - Restorative Justice Concept буюу Шударга ёсыг нөхөн сэргээх үзэл баримтлал ба эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага
  • А.Түвшинтулга, Г.Цэрэндэжид - Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал
  • Д.Азжаргал - Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Баривчлах, цагдан хорих ажиллагаанд анхаарах зарим асуудал
  • Б.Мандалбаяр - Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль дахь арбитрын ажиллагаатай холбоотой анхаарах асуудал
  • Л.Галбадар - Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ ба хүний эрх
  • Б.Марина - Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал
  • Т.Ариунболд - Шүүгчийн ёс зүй ба зан суртал
  • Ж.Байгалмаа, Т.Энхтуяа - Хэргийн оролцогчдын хүсэлт гаргах эрх, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нөлөөлж байгаа байдал
  • А.Нэмүүлэн - Америкийн нэгдсэн улсын дээд шүүхийн шийдвэрийн хураангуй зэрэг судалгааны бүтээлүүд орсон байна.

#Салбар Эрх зүйн онол & Философи, Шүүх эрх мэдэл, Шүүх шинжилгээ