#legaltalks №21 – Т.Мөнх-Эрдэнэ - Захиргааны ерөнхий хуульд ямар нэмэлт, өөрчлөлт оров?

6 months ago

Энэ удаагийн дугаараар Улсын Их Хурлаас 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр баталсан Захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон уг хуулийг дагалдуулан Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн талаар Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч, Монголын Хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хорооны Тэргүүн Т.Мөнх-Эрдэнэтэй ярилцлаа.

🔍Онцлох ишлэл

1.Хуулийн төслийн анхны хувилбар дээр Захиргааны ерөнхий хуулийн 7-р бүлэг буюу Төлөвлөлтийн зохицуулалтыг бүхэлд нь хүчингүй болгохоор тусгасан байсан нь өөрчлөгдөж уг бүлгийн зохицуулалтыг хэвээр үлдээсэн нь чухал алхам болсон. Мөн 1995 онд баталсан Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийг хэвээр үлдээсэн нь үндсэн эрхийн баталгааны талаас сайшаалтай зүйл болсон.

2.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлэх үндэслэлээс “арбитрын ажиллагааг” хассан нь хожим эрх зүйн хийдэл болж хувирах эрсдэлтэй.

3.Захиргааны ерөнхий хуульд аливаа захиргааны байгууллагаас захиргааны хэм хэмжээний акт гаргаж болохоор заасан. Харин “хэм хэмжээний акт” гэсэн эрх зүйн хэлбэрийг заагаагүй.

4.Бид цаашдаа захиргааны хэргийн харьяаллыг захиргааны байгууллагаар нь тоочих зарчмаар өөрчлөх хандлагыг нээлттэй орхиж болохгүй.

Т.Мөнх-Эрдэнэ /LL.M/

🖇Сонсох линк:

legaldata: https://legaldata.mn/news/225

Apple:    https://apple.co/3Z5Flfv

Castbox:  https://bit.ly/3YxnvBH

Anchor:   https://bit.ly/3LeEINq

Google:  https://bit.ly/3TucHmW

Mplus:     https://bit.ly/3T1ZS3f

Youtube: https://youtu.be/T_W3vas5nQw