Бүтээлийн нэр
Хүүхдийн эд хөрөнгийн эрх
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Иргэний эрх зүй, Гэр бүлийн эрх зүй, Өмчийн эрх зүй
Бүтээлийн товч
Хүүхэд гэр бүлийн харилцааны оролцогчийн хувьд, гэр бүлийн нэг гишүүний хувьд гэр бүлийн хөрөнгийн эрхийн харилцааны онцгой субьект билээ.
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 16 дугаар зүйлийн 16.3-т “нийгмийн жам ёсны үндсэн нэгж мөн бөгөөд нийгэм, төрөөр хамгаалуулах эрхтэй” гэж гэр бүл, хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг ханган хамгаалах талаар улс орнуудын төр, засгийн газрын хүлээх олон улсын үүргийг, харин Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.11-д “Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална”, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1-д “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж тус хуульчилсан.
Гэр бүлийн гишүүдийн эрх, эрх чөлөөг дээдлэх, хүндэтгэх, зөрчихгүй байхад улс орон бүр анхаарлаа хандуулж, тухайн асуудалд хандах хандлага, шийдэл нь түүхэн цаг үеийн улс төр, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн түвшингээс үл хамаарч харилцан адилгүй зохицуулан, тэдгээрийн эрх, үүргийн харьцаа, шударга ёсны талаарх мэдлэг, туршлагыг хуримтлуулан тасралтгүй хөгжиж ирснийг онцлох нь зүйтэй.
Гэр бүл дэх хүүхдийн хөрөнгийн эрх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн оролцоо, хязгаар, энэ талаар гарсан зөрчилд хяналт тавих, шийдвэрлэх төрийн хяналт байхгүй байна. Хүүхэд оюуны үнэт зүйл бүтээх, өөрт ногдох эд хөрөнгийг өмчлөх, өвлөх эрхтэй болохыг хууль зүйн хүрээнд тодорхойлон зохицуулсан ч практик амьдрал дээр хүүхдийн өмчлөх эрх, тухайлан гэр бүл дэх хуваарьт хөрөнгийн эрх нь зөрчигдөх явдал гэр бүлийн хүрээнд түгээмэл шинжтэй байсаар байна.
Түлхүүр үг
Түлхүүр үгс: Гэр бүл, хүүхэд, хүүхдийн эд хөрөнгө
Keywords: Family, children, children's property rights
Бичигдсэн огноо
2021-12-12
Хуудсын тоо
15
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2022-11-17
Товч мэдээлэл үзсэн
137
Бүрэн эхээр нь үзсэн
4
Эшлэлийн тоо
18
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
О.Отгонтуяа “Хүүхдийн эд хөрөнгийн эрх” (2021), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1401
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх