Бүтээлийн нэр
Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үндсэн шинж, түүний учир холбогдол
Тэмдэглэл
Монголын Хуульчдын Холбооны Иргэний эрх зүйн хорооноос зохион байгуулсан “Арилжааны хуулийн этгээдийн төрөл, хэлбэр, зохион байгуулалтын тулгамдсан асуудал” оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд Хоёрдугаар байр эзэлсэн бүтээл.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Банк & Санхүү
Бүтээлийн товч
Улсын Их Хурал 2023 оны 01-р сарын 20-ны өдөр Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийг баталснаар хөрөнгө оруулалтын банкийг арилжааны банкнаас тусад нь байгуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн. Төслийг дунд болон урт хугацааны тогтвортой хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх тус хуульд заасан үйл ажиллагаа эрхэлдэг ашгийн төлөө хуулийн этгээдийг хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк гэж тодорхойлсон. Хөрөнгө оруулалтын банк (Investment bank) гэдэгт ямар банкийг ойлгох вэ, түүний хэлбэр, үйл ажиллагаа, бусад банкнаас ялгарах үндсэн шинж юу вэ? Энэ талаарх зохицуулалт 2023 оны Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуульд хэрхэн тусгагдсан бэ гэх асуудал зайлшгүй хөндөгдөж байна. Иймд энэхүү илтгэлээр хөрөнгө оруулалтын банкны тухай ойлголт, түүний арилжааны банк (commercial bank) болон үндэсний хөгжлийн банк (national development bank)-аас ялгарах үндсэн шинж болон зохион байгуулалтын хэлбэрийн талаар авч үзэх болно. Ингэхдээ хөрөнгө оруулалтын банкны үйл ажиллагааг арилжааны банкны үйл ажиллагаанаас тусгаарласан улсуудын зохицуулалтыг харьцуулан судална.
Түлхүүр үг
Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банк, арилжааны банк, хөгжлийн банк, хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны хэлбэр, хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаа
Бичигдсэн огноо
2023-04-21
Хуудсын тоо
15
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2023-05-22
Товч мэдээлэл үзсэн
2091
Бүрэн эхээр нь үзсэн
36
Эшлэлийн тоо
53
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Ариунзаяа “Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үндсэн шинж, түүний учир холбогдол” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1593
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. David Gill, Role of Investment Banking in Developing Countries, Savings and Development, 1980, Vol. 4, No. 3 (1980), pp. 196-218, p.197. (“David Gill”) https://www.jstor.org/stable/info/25829743 last visited 30 March 2023.
 2. David Gill, p.198.
 3. Jonathan R. Hakim (1985) Investment Banking and Development Banking, International Finance Corportation and The World Bank, p.10. (“Jonathan”) https://documents1.worldbank.org/curated/en/696501468766187590/pdf/multi-page.pdf last visited 30 March 2023.
 4. World Bank Group In Malaysia (2018) 2017 Survey of National Development Banks, Global Report, p.12. (“2017 Survey”) https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/977821525438071799/2017-survey-of-national-development-banks last visited 30 March 2023. 
 5. 2017 Survey, p.16. 
 6. Jonathan, p.18.
 7. Jonathan, p.19. 
 8. Jonathan, p.19. 
 9. 2017 Survey, p.15. 
 10. Diamond, William (1974) Appraising Development Banks, Finance Dev. 11(2), pp.17-19. https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/journals/ last visited 30 March 2023. 
 11. Б. Амарсанаа нар., Арилжааны эрх зүй, Уб., 2022 он. 45 дах тал.
 12. J. Peter Williamson, Investment Banking Handbook, Wiley 1988, p.10. (“Peter Williamson”) https://catalogimages.wiley.com/images/db/pdf/9781118615775.excerpt.pdf last visited 31 March 2023.
 13. Peter Williamson, p.12.
 14. Банкны тухай хууль, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг. https://legalinfo.mn/mn/detail/108 last visited 31 March 2023.
 15. Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хуулийн үзэл баримтлал.
 16. Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны тухай хууль (2023), 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг. (“ХОТБтХ”) https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532668831831 –аас хамгийн сүүлд 2023.03.31-нд хандав.
 17. Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл (2016). 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг. https://lawforum.parliament.mn/project/295/ –аас хамгийн сүүлд 2023.03.31-нд хандав.
 18. Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийн төсөл (2016). 7 дугаар зүйлийн 7.2 дах хэсэг. https://lawforum.parliament.mn/project/295/–аас хамгийн сүүлд 2023.03.31-нд хандав.
 19. ХОТБтХ, 5 дугаар зүйлийн 5.2 дэх хэсэг.
 20. ХОТБтХ, 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсэг; Банкны тухай хууль (2010), 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, 23 дугаар зүйлийн 23.6 дах хэсэг. (“БтХ”) https://legalinfo.mn/mn/detail/108 –аас хамгийн сүүлд 2023.03.31-нд хандав.
 21.  БтХ, 5 дүгээр зүйлийн 5.1 дэх хэсэг.
 22.  ХОТБтХ, 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг.
 23. ХОТБтХ, 13 дугаар зүйлийн 13.1.2 дах хэсэг.
 24. ХОБтХ, 13 дугаар зүйлийн 13.1.4 дэх хэсэг.
 25. ХОБтХ, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг.
 26. ХОБтХ, 23 дугаар зүйлийн 23.2 дах хэсэг.
 27. ХОБтХ, 23 дугаар зүйлийн 23.3 дах хэсэг.
 28. ХОБтХ, 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх хэсэг.
 29. https://www.investopedia.com/terms/i/investmentcompanyact.asp last visited 31 March 2023.
 30. https://www.investopedia.com/ask/answers/032715/how-are-investment-banks-regulated-united-states.asp last visited 31 March 2023.
 31. Investment Company Act, (1940), Article 80a-3 (a)(1). (“Investment Company Act”) https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1879/pdf/COMPS-1879.pdf last visited 31 March 2023.
 32. Investment Company Act, Article 80a-14(a).
 33. Investment Company Act, Article 80a-10(c).
 34. Investment Company Act, Article 80a-10(a)(2).
 35. Investment Company Act, Article 80a-10(d)
 36. Investment Company Act, Article 80a-13(a).
 37. Investment Company Act, Article 80a-21(a).
 38. Banking Act No. 21, (1927). (“Banking Act”) https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3601#je_ch1at4 last visited 31 March 2023.
 39. Financial Instruments and Exchange Act No. 25, (1948). (“Exchange act”) https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/2355/en last visited 31 March 2023.
 40. Banking Act, Article 10.
 41. Exchange Act, Article 28.
 42. Development Bank of Japan (“DBJ”) Sustainability Bond Framework, https://www.dbj.jp/en/pdf/ir/credit/sri/framework.pdf last visited 31 March 2023.
 43. The Development Bank of Japan Law, Article 20. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1109609/000119312507217530/dex994.htm last visited 31 March 2023.
 44. Investment Company Act, Article 80a-10(a)(2).