Бүтээлийн нэр
“Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийн ойлголт, олон улсын туршлага: Монгол улс дах мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг боловсронгуй болгох асуудал \Гадаад орнуудын туршлага\”
Тэмдэглэл
Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх Сургалт, судалгааны хүрээлэн Монголын Хуульчдын холбоотой хамтран “Мөнгө угаах гэмт хэрэг: онол, практикийн асуудал” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд Тэргүүн байр эзэлсэн бүтээл.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Эрүүгийн эрх зүй, Эрүүгийн процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Мөнгө угаах гэдэг нь хууль бусаар олсон орлогыг хууль ёсны харагдуулах үйл явц юм. Дэлхийн хэмжээнд мөнгө угаах гэмт хэрэг нь улс орны эдийн засаг, улс төрийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж байгаа томоохон хүчин зүйл болох төдийгүй түүнийг хууль, эрх зүйн зохицуулалтын түвшинд боловсронгуй болгох зайлшгүй шаардлагатай байна. Тиймээс улс орон бүр өөрийн орны онцлогт нийцүүлэн “Мөнгө угаах гэмт хэрэг”-тэй тэмцэх олон арга замыг хэрэгжүүлж байна. Харин Монгол улсын хувьд мөнгө угаах гэмт хэргийн талаарх ойлголт харьцангуй шинэ бөгөөд хөгжлийн шатандаа явж байгаа хэдий ч түүнийг илүү боловсронгуй болгох арга замыг эрэлхийлэх шаардлагатай байна.
Энэхүү судалгааны ажлаар Монгол улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжид мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг хэрхэн тодорхойлон хэрэглэж буй талаар шүүхийн практикт дүн шинжилгээ хийх замаар цаашид боловсронгуй болгоход тулгарч буй асуудлуудыг дэвшүүлнэ.
Харьцуулсан судалгааны хэсэгт мөнгө угаах эрсдэлийн түвшинд тулгуурлан Англо-Саксоны эрх зүйн тогтолцоотой улсууд болон Эх-Газрын эрх зүйн тогтолцоотой зарим улс орнуудыг харьцуулан, судалгааны дүгнэлт саналаа хүргүүллээ.
Түлхүүр үг
Мөнгө угаах гэмт хэрэг, Суурь гэмт хэрэг, ФАТФ, Олон улсын гэрээ, шүүхийн практик
Бичигдсэн огноо
2023-05-15
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-02-01
Товч мэдээлэл үзсэн
306
Бүрэн эхээр нь үзсэн
21
Эшлэлийн тоо
22
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
П.Анарзаяа Х.Мичидмаа ““Мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийн ойлголт, олон улсын туршлага: Монгол улс дах мөнгө угаах гэмт хэргийн суурь гэмт хэргийг боловсронгуй болгох асуудал \Гадаад орнуудын туршлага\”” (2023), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1888
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. Б.Досжан, “Мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжийг харьцуулан судлах нь”, УБ., 2018 он, https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=820
 2. Rick Perlstein, “Watergate scandal” United States history, last updated May 1, 2023, https://www.britannica.com/event/Watergate-Scandal
 3. History of Anti-Money Laundering Laws, Money Laundering Control Act (1986), https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws
 4. ·       Friedrich Schneider and Ursula Windischbauer, “Money Laundering: Some Facts”, Economics of Security Working Paper 25 (2010), 4 дэх тал file:///C:/Users/User/Downloads/diw_econsec0025.pdf
 5. Vandana Ajay Kumar, “Money Laundering: Concept, Significance and its Impact”, European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905 (Paper) Vol 4, No.2, 2012, 113 дах тал https://core.ac.uk/download/pdf/234624157.pdf 
 6.  CHAPTER II REVIEW OF LITERATURE https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/2009/02/TOCAMLO/07-CHAPTER_II.pdf
 7. Abdul Kadir, Reza Doris Perdana, Paiz Arif Rahman, Sandih, Rifqi Satya Anggoro, Ar Ridho M Akbar, “The development of the crime of money laundering and its impact on the economic and business sector”, Indonesian Journal of Law and Policy Studies | Volume 2 No. 2 Nov 2021, 106 дах тал file:///C:/Users/User/Downloads/5145-14668-1-PB.pdf 
 8. ·       German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB), Эрүүгийн хуулийг 1998 оны 11-р сарын 13-ны өдөр баталсан хувилбараар (Холбооны хуулийн хэвлэл I, х. 3322) 2021 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн хуулийн 2-р зүйлд хамгийн сүүлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. (Federal Law Gazette I, p. 4906) https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html
 9. Mutual Evaluation Report, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures Germany, August 2022, 237-238 дах талууд, file:///C:/Users/User/Downloads/Mutual-Evaluation-Report-Germany-2022.pdf
 10. International Monetary Fund Washington, D.C. , “Germany: Report on the Observance of Standards and Codes–– FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism “, July 2004 IMF Country Report No. 04/213, 2 дах тал, https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2004/cr04213.pdf
 11. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц ба түүнд заасан протоколууд, https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
 12. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх асуудал” Судалгааны тайлан, УБ., 2013 он, 15 дах тал  https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=223
 13. Syed Azhar Hussain Shah, Syed Akhter Hussain Shah and Sajawal Khan, “Governance of Money Laundering: An Application of the Principal-agent Model”, 1124 дэх тал Vol. 45, No. 4, Papers and Proceedings PARTS I and II Twenty-second Annual General Meeting and Conference of the Pakistan Society of Development Economists Lahore, December 19-22, 2006 (Winter 2006), https://www.jstor.org/stable/41260672?read-now=1&seq=16#page_scan_tab_contents
 14. CHAPTER II REVIEW OF LITERATURE, 20 дах тал https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/2009/02/TOCAMLO/07-CHAPTER_II.pdf
 15. ФАТФ 40 зөвлөмж, Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт, Зөвлөмж 1, https://fiu.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20180531F2.pdf
 16. Палермогийн конвенц,  2 (2) дугаар зүйл, http://www.undcp.org/adhoc/palermo/convmain.html
 17. ФАТФ 40 зөвлөмж, Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх олон улсын стандарт, Зөвлөмж 1, https://fiu.mongolbank.mn/file/files/documents/cma/20180531F2.pdf,
 18. Global corruption: Law, theory & practice, Chapter 4,  Money laundering, April 2018, https://dspace.library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/9253/Ch.%2004_April2018_web.pdf?sequence=5&isAllowed=y
 19. Basel AML Index 2022: 11th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world, 26-27 дах тал, https://index.baselgovernance.org/api/uploads/221004_Basel_AML_Index_2022_72cc668efb.pdf
 20. Шинэ Зеландын 1961 оны Гэмт хэргийн тухай хууль, https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=72006&p_classification=01.04
 21. New zealand financial intelligence unit, “National money laundering and terrorism financing risk assessment” 2018), 9 дэх тал,   https://amlsolutions.co.nz/wp-content/uploads/2018/04/National-Risk-Assessment-2018.pdf
 22. Financial Action Task Force, Third mutual evaluation report anti-money laundering and combating the financing of terrorism, 12 October 2007, 6 дах тал file:///C:/Users/User/Downloads/MER%20Finland%20full.pdf