Бүтээлийн нэр
Хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулж болзошгүй болон орчиндоо аюултай зарим үйл ажиллагааг эрхлэхэд зөвшөөрөл олгох эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа (Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль /2001/, Зөвшөөрлийн тухай хууль /2022/)
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Байгаль орчины эрх зүй
Бүтээлийн товч
Манай Улсын хувьд ардчилсан Үндсэн хууль батлагдсан цаг үеэс хууль эрх зүйн шинэтгэлийн үйл явдал үе шаттайгаар явагдаж байна. Уг шинэтгэлийн хүрээнд хийгдэж буй төрийн эрх бүхий байгууллагаас олгох зөвшөөрлийг ил тод нээлттэй зарчмыг удирдлага болгож төрийн хүнд суртал, авлигыг буруулах, цахим технолгийн үндсэн дээр зөвшөөрөл олгох цаашлаад хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, зохицуулалтыг илүү нарийвчилан ангилж, хуулийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн найруулж 2022 онд Зөвшөөрлийн тухай хуулийг баталж, улмаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс дагаж мөрдөгдөж байна.
2022 оны Зөвшөөрлийн тухай хуульд хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулж болзошгүй болон орчиндоо аюултай зарим үйл ажиллагааг эрхлэхэд зөвшөөрөл олгох дэвшилтэд тал ажиглагдлаа. Жишээлбэл 2001 оны хуулиас илүү нарийвчилсан зохицуулалтыг хуульчилж байгаль орчныг хамгаалах, экологийн тэнцвэр байдлыг хангахуйц төрийн бодлого, байгаль орчны салбарын төрөлжсөн хууль, үйл ажиллагаанд нийцүүлсэн байна. Дэвшилттэй ач холбогдол бүхий зохицуулалт байгаа боловч сул тал зөрчилдсөн хэм хэмжээ байна. Жишээлбэл байгаль орчны салбарын хуулиас агуулга бичвэрийн хувьд хуулбарлан хуульчилсан, төрөлжсөн хуульд зөвшөөрөл олгохуйц хэм хэмжээг зөвшөөрлийн тухай хуульд зохицуулаагүй, зохицуулсан зарим хэм хэмжээний утга агуулга нь хэт ерөнхий ойлгомжгүй өөр утга агуулгаар ойлгож болохуйц байна.
Түлхүүр үг
энгийн зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрл, байгаль орчин, хүрээлэн буй орчин, хохирол, байгаль орчны салбарын хуулиуд, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, экологи
Бичигдсэн огноо
2022-10-01
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-04-08
Товч мэдээлэл үзсэн
529
Бүрэн эхээр нь үзсэн
21
Эшлэлийн тоо
17
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Т.Болор-эрдэнэ “Хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулж болзошгүй болон орчиндоо аюултай зарим үйл ажиллагааг эрхлэхэд зөвшөөрөл олгох эрх зүйн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа (Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль /2001/, Зөвшөөрлийн тухай хууль /2022/)” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1948
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1.  Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он хоёрдугаар бүлэг
 2.  Амархүү.О Байгаль орчныг хамгаалах Монгол зан заншил хууль цааз 2007., УБ хот 27 тал
 3.  Эрдэс баялагийн эрх зүйн тойм Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 2012., 153 тал
 4.  Амархүү. О Монголын орчин цагийн экологийн эрх зүй 2009., УБ 39 тал
 5.  ОХУ-ын Акедмич Б.Н.Топорнина “Хууль зүйн нэвтэрхий толь бичиг”
 6.  "licence Meaning in the Cambridge English Dictionary". dictionary.cambridge.org. Retrieved April 15, 2018.
 7.  https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
 8. Монгол Улсын хууль зүйн нэвтэрхий толь бичиг 2021 он
 9. https://www.stimmel-law.com/en/articles/governmental-and-private-licensing
 10. https://www.stoneokamont.com/how-do-i-get-environmental-licensing
 11. Эрдэс баялгийн эрх зүйн тойм. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн.,2012 он  УБ хот
 12.  Аж ахуйн үйл ажиллагааг нийтийн болон хувийн эрх зүйн олон хэм хэмжээгээр зохицуулдаг.
 13. Амархүү. О Монголын орчин цагийн экологийн эрх зүй 2009 он УБ 45 тал
 14. 2002 оны Иргэний хуулийнс 26 дугаар зүйлийн 8-д “Хуулийн этгээд хуульд” заасан зарим үйл ажиллагааг эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхлэнэ.
 15. Улсын Их хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр 51 дугаартай “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” тогтоолд Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх, чанар хүртээмжийг нь сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 4.1.2.1.төрийн үйлчилгээг иргэнд цахим хэлбэрээр хүргэх тогтолцоог бүрдүүлэн, цахим үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ бий болгож, бэхжүүлэх;
 16. 4.1.2.2.зөвшөөрөл олгох журмыг хялбарчилж, түүнд тавих хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх, зарим төрлийн зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэх
 17. Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт “Алсын хараа-2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого  9.4. зорилт 4.Цахим засаглалын технологийг бүх түвшинд бүрэн хэрэгжүүлж авлига хүнд сурталгүй төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх