Бүтээлийн нэр
モンゴルにおける公文書管理法制の現状と課題 (Current status and issues of public records management legislation in Mongolia)
Тэмдэглэл
Энэхүү өгүүлэл нь Osaka University Law Review Number 73 (2024-03) -д нийтлэгдсэн болно.
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны эрх зүй
Бүтээлийн товч
社会主義時代におけるアーカイブと公文書作成の法制は、ソ連の影響を受けていたが、1998年に初めてアーカイブに関する法律を制定した。しかし、同法にはいくつかの課題があって、2020年代からアーカイブと公文書作成に関する法令が全面改正されたのである。すなわち、公文書の作成・保管及び閲覧に関して、「アーカイ ブ と 公 文 書 作 成 に 関 す る 法 律(Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай
хууль)」(2020年)と「公的情報の公開に関する法律(Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль)」(2021年)並びに複数の政令、行政法規命令が存在する。
この論説においては、モンゴルにおける「アーカイブと公文書作成に関する法律」の全体像を概略し、アーキビスト養成及び行政文書の閲覧の現状と課題について論じている。
同論説において取り上げた問題を概略的にいうと、現在のモンゴルでは、アーキビスト専門家の養成の質が批判されており、研修プログラムの内容も不十分であるように思われる。また、アーカイブ文書の閲覧は国民の憲法上保障されている権利につながるものであるが、現在、行政機関の長がどのような情報が内部秘密に当てはまるかを判断する権限をもっている。以上みてきたようにモンゴルにおけるアーカイブと公文書管理法制にいくつかの問題があり、それを解決するためには、学問的な研究が必要とされている。
Түлхүүр үг
アーカイブ, アーキビスト養成, 公文書, 行政文書, 行政文書の閲覧, 公文書作成, モンゴル法, 公的情報の公開に関する法律, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль
Бичигдсэн огноо
2024-04-01
Хуудсын тоо
10
Хэл
Япон
Байршуулсан огноо
2024-04-10
Товч мэдээлэл үзсэн
549
Бүрэн эхээр нь үзсэн
19
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Б.Дөлгөөн “モンゴルにおける公文書管理法制の現状と課題 (Current status and issues of public records management legislation in Mongolia)” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/1954
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх