Бүтээлийн нэр
Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолыг хянах асуудал
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Захиргааны процессын эрх зүй
Бүтээлийн товч
Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг дахин хянах тухай зохицуулалт нь процессийн бие даасан хуулиуд батлагдах үед байсан тул шинэ зохицуулалт гэж үзэх боломжгүй. Гэвч онолын ойлголт, хууль хэрэглээний хувьд тогтворжоогүй, эргэлзээ бүхий зохицуулалт байсаар байна. Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг хянан үзэх асуудал нь хэргийн оролцогчдын хувьд давж заалдах гомдол гаргах эрхийн нэгэн адил ач холбогдолтой зохицуулалт юм. Тиймээс давж заалдах болон хяналтын журмаар гомдол гаргах эрхгүй, энэ үйл баримтын талаар шүүхэд дахин маргаан үүсэх боломжгүй байдлаараа шүүхийн эцсийн шийдвэртэй үр дагаврын хувьд ижил шинжтэй шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолыг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрт хамааруулах шаардлагатай эсэхийг энэхүү өгүүллээр авч үзлээ.
Түлхүүр үг
Шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоол, хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэр, шинээр илэрсэн нөхцөл байдал, шийдвэрийг дахин хянах
Бичигдсэн огноо
2022-12-01
Хуудсын тоо
9
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-05-16
Товч мэдээлэл үзсэн
317
Бүрэн эхээр нь үзсэн
8
Эшлэлийн тоо
14
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Н.Хулан “Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолыг хянах асуудал” (2022), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2005
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд
 1. ЗХШХШтХ-ийн 14-р бүлэг
 2. Төрийн мэдээлэл эмхэтгэл (2016) №09
 3. Г.Банзрагч, Герман-Монголын захиргааны процессын эрх зүйн харьцуулалт, (Улаанбаатар, 2007 он), 2 дахь тал. https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=250
 4. З.Ганзориг, “Захиргааны хэргийн шүүхийн харъяаллын бус” үндэслэлээр нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзахад тулгамдаж буй зарим асуудал, (Улаанбаатар, 2021 он), 1 дэх тал. https://legaldata.mn/buteel/pdf?id=971
 5. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тайлбар, УБ, 2000 он, 123 дахь тал.
 6. А.Эрдэнэцогт, Монгол Улсын захиргааны процессын эрх зүй, УБ, 2014 он, 359 дэх тал.
 7. Э.Мөнхдаваа “Шинээр илэрсэн нөхцөлөөр захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэрийг дахин хянах үндэслэл” (2022), 3 дахь тал. https://legaldata.mn/b/1338
 8. Мөн тэнд
 9. Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн “Захиргааны хэргийн шүүхэд шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шийдвэрийг дахин хянан үзэх зохицуулалтын онол, практикийн зарим асуудал” (2022), 14 дэх тал. https://legaldata.mn/b/1384
 10. Т.Бадрах “Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн шинэчлэлийн зарим асуудал” (2019), 2 дахь тал.  https://legaldata.mn/b/942
 11. Б.Буянхишиг, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй, (УБ. 2021), 191 дэх тал.
 12. Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан шүүгчийн захирамжийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн шүүхийн тогтоол нь ЗХШХШтХ-ийн 122 дугаар зүйлийн 122.7-д заасны дагуу эцсийн шийдвэр байдгаараа мөн хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.2-т хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд гомдол гаргах эрхгүй бөгөөд шүүхийн шийдвэрийн нэгэн адил биелүүлнэ гэж заасантай эрх зүйн үр дагаврын хувьд адил нөхцөл үүсгэнэ. Тодруулбал, ЗХШХШтХ-ийн 54 дүгээр зүйлийн 54.1.6-д нэхэмжлэлд заасан үйл баримт, захиргааны үйл ажиллагааны талаар ... хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэр болон шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоол байгаа бол нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах үр дагаврыг үүсгэнэ.
 13. УДШ-ийн 1997 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 318 дугаар тогтоол “Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг дахин хянах тухай Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн зарим зүйл, хэсэг заалтыг тайлбарлах тухай” https://legalinfo.mn/mn/detail/640?fbclid=IwAR2Ch748_AXkgQ0tS3C-YxZVczRjez797e2dmOfTgHwmmZNUoVezsj_kjzg
 14. УДШ-ийн 2007.11.15-ны өдрийн “Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас шүүхийн шийдвэрийг дахин хянах тухай” зөвлөмж, https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16231250921371