Бүтээлийн нэр
2023 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын (боловсруулалтын шатны) төсөлд хийсэн зарим дүн шинжилгээ, мэдээлэл
Тэмдэглэл
МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулиас эрхлэн гаргадаг Эрх зүй сэтгүүлийн 2023 оны №4 дугаар нийтлэгдсэн.
Хэлбэр
Мэдээллийн хуудас
Салбар
Арилжаа & Бизнесийн эрх зүй, Олон Улсын хувийн эрх зүй, Хөрөнгө оруулалт
Бүтээлийн товч
Энэхүү ажлаар, 2023 оны 4 сараас эхэлсэн Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн боловсруулалтын шатны явцын ажиллагаа болон төсөлд олон нийтээс хүргүүлсэн санал, түүнд холбогдох төсөл боловсруулагчийн хариу тайлбар, одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 2013 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиас ялгагдах төслийн зарим голлох өөрчлөлт бүхий зохицуулалтыг шинжилж, санал зөвлөмж хүргүүлэх болно. Уг судалгаа нь 2023 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчлэлийн үйл ажиллагааны зарим ажиглалтыг тэмдэглэх, цаашид холбогдох сэдвээр хийгдэх зарим судалгаанд эх сурвалж болох ач холбогдолтой гэж зохиогчийн зүгээс үзсэн болно.
Түлхүүр үг
хөрөнгө оруулалтын орчин, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг хөнгөлөлт, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих агентлаг, хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулагчийн маргаан таслах зөвлөл, хөрөнгө оруулалтын арбитр, хөрөнгө оруулалтын стандарт хамгаалалт
Бичигдсэн огноо
2024-12-21
Хуудсын тоо
16
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2024-06-09
Товч мэдээлэл үзсэн
100
Бүрэн эхээр нь үзсэн
3
Эшлэлийн тоо
47
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Р.Оюундэлгэр “2023 оны Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын (боловсруулалтын шатны) төсөлд хийсэн зарим дүн шинжилгээ, мэдээлэл” (2024), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/2031
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
Эшлэлүүд

[1] Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль (2020) 4.1.1."хөгжлийн бодлого" гэж улс, салбар, салбар хооронд болон бүс, орон нутгийн түвшинд, урт, дунд, богино хугацаанд хөгжлийн тодорхой асуудлаар ахиц дэвшилд хүрэхээр дэвшүүлсэн хэмжигдэхүйц зорилго, зорилт, тэдгээрийн суурь түвшин, хүрэх үр дүн, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр баталгаажсан төсөв, хэрэгжилтийг хянах шалгуур үзүүлэлтийг тусгасан эрх бүхий этгээдээс баталсан баримт бичгийг;

[2] Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль (2020) 4.1.2."хөгжлийн төлөвлөлт" гэж хөгжлийн бодлогын хэмжигдэхүйц зорилго, зорилтуудыг үе шаттайгаар тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон төлөвлөгөөг боловсруулах үйл ажиллагааг;

[3] УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын Зорилго 4-г хэрэгжүүлэх I үе шат (2021-2030)

[4] УИХ-ын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын Зорилго 4-г хэрэгжүүлэх I үе шат (2021-2030) 4.3.12

[5] Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор батласан “Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл” 5.2.3

[6] Улсын Их Хрулын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын засгийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” 4.5.3-т

[7] Mongolian Economy, Б.Солонгоо: Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл байгуулна, (2022.08.25), https://mongolianeconomy.mn/%D0%B1-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BE-%D1%85%D3%A9%D1%80%D3%A9%D0%BD%D0%B3%D3%A9-%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%87%D0%B4%D1%8B%D0%BD-%D1%8D%D1%80%D1%85-%D0%B0%D1%88/

[8] Эдийн засаг хөгжлийн яам (цаашид “ЭЗХЯ” гэх), “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч эхэллээ” (2023.04.14), http://med.gov.mn/post/128976 [Сүүлд үзсэн: 2023.09.24]

[9] Мөн тэнд.

[10] ЭЗХЯ, “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёогтой танилцана уу” (2023.06.19), http://med.gov.mn/post/131188 [Сүүлд үзсэн: 2023.09.24] (Цаашид “төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог” гэх): Commercial Law Development Program (CLDP), Санал 5. “Other comments: The draft Law on Investment generally follows the 2013 Law on Investment. 15. Other than the significant changes referred to above, the draft Law on Investments largely follows the structure and provisions of the 2013 law.”

[11] ЭЗХЯ, “Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлэг боллоо” (2023.05.02) http://med.gov.mn/post/129513 [Сүүлд үзсэн: 2023.09.24], Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулгад дурдсанаар “нийт 26 байгууллага, иргэд /ажлын хэсэг, төрийн байгууллага хамаарахгүй/-ээс хүргүүлсэн 590 гаруй санал”

[12] Эдийн засаг хөгжлийн яамнаас 2023 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр зохион байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулгад дурдсан.

[13] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Амчам (2023.05.01), Санал 5; М-Си-Эс Групп (2023.05.02), Санал 5; Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци (2023.05.01), Санал 19

[14] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Монголын Уул уурхайн үндэсний Ассоциаци /МУУҮА/ (2023.05.01), Санал 4; Амчам (2023.05.01), Санал 13; Оюу Толгой ХХК (2023.04.27), Санал 4

[15] Эдийн засаг хөгжлийн яамнаас 2023 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр зохион байгуулсан Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн төслийн шинэчилсэн найруулгын танилцуулгад дурдсан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын өгсөн мэдээлэл болон Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлал, 2 дахь тал

[16] Үүнд, /Албани, Чили, Конго, Этиоп, Гүрж, Гана, Ирак, Кени, Либери, Мальдив, Мали, Маврики, Монгол, Оман, Палау, Филиппин, Самоа, Судан, Танзани, Тайланд, Зүүн Тимор, Уганда, Вануату, Венесуэл зэргийг дурдсан.

[17] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Монголын Уул уурхайн үндэсний Ассоциаци (2023.05.01), Санал 3, Улаанбаатар худалдааны танхим (2023.05.12), Санал 3

[18] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Амчам (2023.05.01), Санал 14

[19] Dr Willcocks Andrew & San Martin Isabel, “Expropriation”, Jus Mundi, https://jusmundi.com/en/document/publication/en-expropriation [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[20] Мөн тэнд.

[21] N.Jansen Calamita, “Handbook on Obligations in International Investment Treaties”, Asia-Pacific Economic Cooperation, Committee on Trade and Investment, 2020,  https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/apec_handbook_on_obligations_in_iit.pdf, 41 дэх тал

[22] Aceris Law LLC, Consent to Arbitration Based on Investment Codes, 2020, https://www.acerislaw.com/consent-to-arbitration-based-on-investment-codes/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[24] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Дэлхийн банк (2023.05.09), Санал 18; Commercial Law Development Program (CLDP), Санал 16

[25] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Монголын Уул уурхайн үндэсний Ассоциаци /МУУҮА/ (2023.05.01), Санал 6; Амчам (2023.05.01), Санал 31; Монголын бизнесийн зөвлөл (2023.05.02), Санал 21; М-Си-Эс Групп (2023.05.02), Санал 20;

[26] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Олон улсын санхүүгийн корпораци (2023.05.15), Санал 31

[27] Aceris Law LLC, Consent to Arbitration Based on Investment Codes, 2020, https://www.acerislaw.com/consent-to-arbitration-based-on-investment-codes/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[28] Мөн тэнд.

[29] Мөн тэнд.

[30] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Дэлхийн банк (2023.05.09), Санал 32-34

[31] The World Association of Investment Promotion Agencies, “About WAIPA”, https://waipa.org/about-waipa/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[32] The World Association of Investment Promotion Agencies, https://waipa.org/members/, [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[33] Invest in Mongolia, https://investmongolia.gov.mn/, [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]   

[34] https://conway.com/, [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[35] The Singapore Economic Development Board (EDB), a government agency under the Ministry of Trade and Industry, https://www.edb.gov.sg/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[36] Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), the Malaysian Government’s leading and forward-thinking agency, https://www.mida.gov.my/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[37] Invest Hong Kong, (InvestHK), Hong Kong Special Administrative Region Government Department https://www.investhk.gov.hk/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[38] Germany Trade & Invest (GTAI), Federal Republic of Germany’s international economic promotion agency, https://www.gtai.de/en/invest [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[39] Aicep Portugal Global, Trade & Investment Agency (Government Body),  https://www.portugalglobal.pt/EN/Pages/Index.aspx [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[40] Hungarian Investment Promotion Agency (HIPA), https://hipa.hu/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[41] Estonian Business and Innovation Agency (EAS), https://eas.ee/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[42] General Authority of Investment and Free Zones (GAFI), https://www.gafi.gov.eg/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[43] Site selection magazine, “2019: Top Investment Promotion Agencies” 2019, https://siteselection.com/issues/2019/may/top-investment-promotion-agencies-2019.cfm [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[44] IDA Ireland, an autonomous Statutory Agency under Minister for Enterprise, Trade and Employment, https://www.idaireland.com/ [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[45] Scottish Development International, https://www.sdi.co.uk/about-us [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[46] Site selection magazine, “2020: Top Investment Promotion Agencies” 2019, https://siteselection.com/issues/2020/may/top-investment-promotion-agencies-2020.cfm [Сүүлд үзсэн: 2023.11.01]

[47] Нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр, №604, 2019.09.25,

https://shuukh.mn/single_case/6094?start_date=&end_date=&id=1&court_cat=3&bb=1

[48] Төсөлд олон нийтээс ирүүлсэн саналын товьёог: Дэлхийн банк (2023.05.09), Санал 19-25