Бүтээлийн нэр
МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ИЛТГЭЛ 2009
Хэлбэр
Судалгааны тайлан
Салбар
Үндсэн хууль
Бүтээлийн товч
ЦӨӨНХИЙН ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Нэг.Казах үндэстний цөөнхийн эрхийн хэрэгжилт
1.1 Соёл, зан заншлаа хадгалан үлдээх, өвлүүлэх эрхийн хэрэгжилт
1.2 Шашин шүтэх, шашны зан үйлээ үйлдэх эрхийн хэрэгжилт
1.3 Үндэстний цөөнхийн эх хэлээрээ сурч боловсрох, харилцах, мэдээлэл авах эрхийн хэрэгжилт
1.3.1 Сургалтын орчны талаар
1.3.2 Багшлах боловсон хүчний талаар
1.3.3 Сургууль завсардалт
1.4 Эх хэлээрээ харилцах, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох эрхийн хэрэгжилт
1.5 Улс төрийн эрхийн хэрэгжилт
1.6 Үндэстний цөөнхийн иргэний харьяалалтай холбоотой зарим асуудлууд
Хоёр. Цаатан (духа) иргэдийн үндэстний цөөнхийн эрхийн хэрэгжилт

2.1 Цаатан иргэдийн амьжиргааны өнөөгийн дүр төрх
2.2.Төрийн бус байгууллага болон олон улсын байгууллага, хувь хүмүүсээс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ
2.3 Өөрийн соёл иргэншлээ хадгалан үлдэх эрх
2.4 Өөрийн шашин шүтэх эрх
2.5 Төрөлх хэлээрээ ярих эрх
2.6 Эдийн засаг нийгэм, соёлын эрхийн хэрэгжилт
2.7 Үндэстний цөөнхийн сурч боловсрох эрх
2.8 Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх
2.9 Улс төрийн болон хувийн эрх
2.10 Засгийн газрын хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн талаар

Гурав. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын үндэстний цөөнх Тывачуудын эрхийн хэрэгжилтийн талаар
3.1 Сурч боловсрох эрхийн хэрэгжилтийн талаар

Хоёрдугаар бүлэг
ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН СУРЧ БОЛОВСРОХ ЭРХИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Нэг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сурч боловсрох эрх зүйн орчин
Хоёр. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн боловсролд хамрагдсан байдал
2.1 Сургуулийн өмнөх боловсрол
2.2 Бага, дунд боловсрол
2.3 Дээд боловсрол
2.4 Мэргэжлийн сургалт

Гурав. Сурч боловсрох эрхийн материаллаг орчин
Дөрөв. Сурах аятай орчин нөхцөл
Тав. Ном сурах бичиг, техник хэрэгсэл
Зургаа. Багшлах боловсон хүчний хүртээмж, ур чадвар
Долоо. Ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх зарчим
Санал, зөвлөмж

Гуравдугаар бүлэг
ЭРҮҮГИЙН БАЙЦААН ШИЙТГЭХ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗАРИМ АСУУДЛУУД
Нэг. Олон улсын эрх зүйн зохицуулалт
Хоёр. Баривчлах, цагдан хорих арга хэмжээ ба хүний эрх
Гурав. Ял шийтгэл ба хүний эрх
Дөрөв. Өмгөөлөгчийн оролцоо ба хүний эрх
Санал, зөвлөмж
Түлхүүр үг
Соёл, зан заншлаа хадгалан үлдээх, өвлүүлэх эрхийн хэрэгжилт, Шашин шүтэх, шашны зан үйлээ үйлдэх эрхийн хэрэгжилт, Үндэстний цөөнхийн эх хэлээрээ сурч боловсрох, харилцах, мэдээлэл авах эрхийн хэрэгжилт, Эх хэлээрээ харилцах, шүүн таслах ажиллагаанд оролцох эрхийн хэрэгжилт, Улс төрийн эрхийн хэрэгжилт, Үндэстний цөөнхийн иргэний харьяалалтай холбоотой зарим асуудлууд, үндэстний цөөнхийн эрхийн хэрэгжилт, Цаатан иргэдийн амьжиргааны өнөөгийн дүр төрх, Төрийн бус байгууллага болон олон улсын байгууллага, хувь хүмүүсээс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, Өөрийн соёл иргэншлээ хадгалан үлдэх эрх, Өөрийн шашин шүтэх эрх, Төрөлх хэлээрээ ярих эрх, Эдийн засаг нийгэм, соёлын эрхийн хэрэгжилт, Үндэстний цөөнхийн сурч боловсрох эрх, Эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрх, Улс төрийн болон хувийн эрх
Бичигдсэн огноо
2009
Хуудсын тоо
172
Хэл
Монгол
Байршуулсан огноо
2019-04-01
Товч мэдээлэл үзсэн
2768
Бүрэн эхээр нь үзсэн
114
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх